Hotărârea nr. 109/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2010

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului   consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2010

 

 

 

Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  intocmit  de  Direcţia  Management Economic;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În temeiul Legii nr.11/ 2010  a bugetului de stat pe anul 2010;

            Conform art.19, alin(1), pct. a) si b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.1, alin. (1) din Ordonanța Guvernului României  nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național pentru sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 
             CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul  consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010 în suma de 1.304.975,04 mii lei s-a majorat cu 1.666,85 mii lei devenind 1.306.641,89 mii lei şi este structurat astfel:

 

Ø  Bugetul local în sumă de 1.055.817,20 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeași valoare, conform Anexei nr.1;

 

Ø  Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii lei, nerectificându-se;

 

Ø  Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii este în valoare de 28,663,00 mii lei s-a majorat cu 802,00 mii lei devenind 29.465,00 mii lei, conform Anexei nr.3;

 

Ø  Bugetul creditelor interne în valoare de 104.682.18 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeaşi valoare, conform Anexei nr.4;

 

Ø  Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 92.853,66 mii lei s-a majorat cu suma de 864,85 mii lei devenind 93,718,51 mii lei, conform Anexei nr.5;

 

 

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.306.641,89 mii lei, astfel :

 

 

Ø     Veniturile bugetului local în sumă de 1.055.817,20 mii  lei i;

 

Ø     Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii lei;

 

Ø     Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii în valoare 28.663,00 mii lei s-a majorat cu 802,00 mii lei devenind 29,465,00 mii lei;

 

Ø     Veniturile din credite interne sunt în valoare de 104.682.18 mii lei;

 

Ø     Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 92.853,66 mii lei s-a majorat cu suma de 864,85 mii lei devenind 93,718,51 mii lei;

 

 

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.306.641,89 mii lei, după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local este în sumă de 1.055.817,20 mii  lei şi este structurat, conform anexei nr 1.1, astfel :

 

(1) 179.107,35 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :  110.463,64 mii lei cheltuieli curente, 69.207,10 mii lei cheltuieli de capital şi – 563,39 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.1                ( 1.1.1.1 ; 1.1.1.2);

(2)    26.277,73 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 24.190,01 mii lei cheltuieli curente si cheltuieli de capital 2.092,10 mii lei şi – 4,38 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.2 ( 1.1.2.1);

           (3)  35.282,14 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 reprezentând cheltuieli curente, se rectifică conform anexei nr.1.1.3 (1.1.3.1);

            (4)   500.68 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care : 500,83 mii lei cheltuieli curente şi -0,15 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.4 (1.1.4.1) ;

(5)   58.983,22 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 56.953,22 mii lei cheltuieli curente, 2.030,00 mii lei cheltuieli de capital şi 0,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.5          ( 1.1.5.1 );

            (6)    209.890,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 191.064,00 mii lei cheltuieli curente, 18.845,00 mii lei cheltuieli de capital şi -19,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.6 (1.1.6.1 ; 1.1.6.1.1 ; 1.1.6.1.2 ; 1.1.6.2 ; 1.1.6.2.1 ; 1.1.6.2.2 ; 1.1.6.2.3 ; 1.1.6.3 ; 1.1.6.4);

            (7)   6.566,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care : cheltuieli curente 6.563,00 mii lei si 56,00 mii lei cheltuieli de capital şi -53,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se;

            (8)   115.997,57 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 100.039,68 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de capital 16.379,10 mii lei şi –421,21 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.7               ( 1.1.7.1 ; 1.1.7.2 ; 1.1.7.3 );

            (9)    111.712,98 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care : 105.832,95 mii lei cheltuieli curente, 6.479,00 mii lei pentru cheltuieli de capital şi         –598,97 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.8 ( 1.1.8.1 ; 1.1.8.2 ; 1.1.8.3 ; 1.1.8.3.1 ; 1.1.8.3.2 ; 1.1.8.4 ; 1.1.8.5 ; 1.1.8.6);

           (10)  118.514,21 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 77.406,66 mii lei cheltuieli curente, 12.490,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 28.617.55 mii lei cheltuieli de capital, conform anexei nr 1.1.9 ( 1.1.9.1 ; 1.1.9.2 ; 1.1.9.3 ; 1.1.9.4 );

           (11)   120.317,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care : 120.00,00 mii lei cheltuieli curente, 317,00 mii lei cheltuieli de capital si 0,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.10 ( 1.1.10.1 ; 1.1.10.2 );

           (12)     72.668,32 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 57.222,90 mii lei cheltuieli curente, 15.461,68 mii lei cheltuieli de capital şi – 16,26 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.11 (1.1.11.1 ; 1.1.11.2).

          

 

Ø    Bugetul din venituri proprii în sumă de 22.959,00 mii lei nu s-a rectificat și este structurat după cum urmează:

Ø    (1)   22.959,00 mii lei pentru Administraţia Pieţelor capitolul 70.15.50, din care : 14.013,00 mii lei pentru cheltuieli curente, suma de 210,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 8.736,00 mii lei pentru cheltuieli de capital.

.

 

Ø    Bugetul finanţat integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 28.663,00 mii lei  s-a majorat cu 802,00 mii lei devenind 29.465,00 mii lei şi este strucurat, conform anexei nr. 3.1,  astfel :

(1)   415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, nerectificându-se;

(2)    24.280,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care : 23.625,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 655,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei nr. 3.1.1 (3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1; 3.1.1.2.2; 3.1.1.2.3; 3.1.1.3; 3.1.1.4);

(3)    3.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, rectificându-se conform anexei nr. 3.1.2 (3.1.2.1);

(4)    1.270,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Acţiuni Economice capitolul 80.10, nerectificându-se.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2010 în sumă de 104.682,18 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeaşi valoare şi este structurat, conform anexei nr. 4.1, după cum urmează : 

          (1)     4.706,40 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Autorităţi executive şi legislative capitolul 51.07, nerectificându-se;

           (2)   99.975,78 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07, conform anexei nr. 4.1.1 (4.1.1.1 ).

         

 

Ø   Suma din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 92.853,66 mii lei, s-a majorat cu suma de 864,85 mii lei devenind 93.718,51 mii lei şi este repartizată, conform anexei nr. 5.1, astfel:

 

(1)   6.160,00 mii lei pentru Autorităţi Publice, capitolul 51.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, nu s-a rectificat;

(2)  137,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională, capitolul 61.11, nerectificându-se;

          (3)   9.000,00 mii lei pentru Învăţământ, capitolul 65.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, nu se rectifică ;

          (4)    150,00 mii lei Cultură, recreere şi religie, capitolul 67.02, pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se ;

          (5)     78.271,51 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.11, din care: 864,85 mii lei cheltuieli curente (alte transferuri reprezentând sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea   și extinderea  locuințelor existente) și 77.406,66 mii lei cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.1(5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.2.1; 5.1.1.2.1.1; 5.1.1.2.1.2).

 

          Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 367.276,22 mii lei, conform anexei nr. 3, din care:

-   159.484,53 mii lei – buget local ;

            -   93.718,51 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii ;

            -     104.682,18 mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR) ; 

-           655,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii

-         8.736,00 mii lei –  suma alocată din venituri proprii (Administraţia Pieţelor) ;

                                                       

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic şi Direcţia Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, unitățile de învățământ Sector 1, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    109

            Data: 27.05.2010