Hotărârea nr. 105/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 105 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

”Reabilitarea și modernizarea curții Liceului Constantin Brâncoveanu,

situat în Str. Pajura  nr.9, Sector 1, București”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin (1), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările  ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobã indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea și modernizarea curții Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în Str. Pajura, nr. 9, sector 1, București”,    conform Anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia  Management Economic, Direcţia Investiţii, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   105

            Data: 27.05.2010

                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                          la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                      nr.105/27.05.2010

                                                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                                      Ion Brad  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI :

 

 

 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CURȚII 

LICEULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Situate în Str. Pajura, nr.9, Sector 1, Bucureşti

 

 

 

 

 

 

                                                   RON                                       EURO

                            INV            1.926.330                                  465.170

                           C+M           1.364.500

 

 

                                                                             1 euro = 4,1411 lei la data de 22.04.2010

 

 

Nr.

crt.

Obiectiv

de investiţii

Suma necesarã,

inclusiv T.V.A. (RON)

1.

Reabilitarea și modernizarea

curții Liceului Constantin Brâncoveanu

           1.926.330,

        din care: C+M

           1.364.500

 

 

 

 

Termen final executie : iunie 2011