Hotărârea nr. 104/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

 

HOTĂRĂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.93/22.04.2010 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Consolidarea, refuncționalizarea și modernizarea

Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sectorul 1”

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.93/22.04.2010 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Consolidarea, refuncționalizarea și modernizarea Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sectorul 1”;

În temeiul art. 81 alin. (2), lit. i şi art.115, alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.93/22.04.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidarea, refuncționalizarea și modernizarea Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sectorul 1”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 93/22.04.2010 rămân neschimbate.

            Art.3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. Primarul Sectorului 1,  Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.:    104

            Data: 27.05.2010

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.104/27.05.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Modificare indicatori tehnico-economici
"privind ”Consolidarea, refuncționalizarea și modernizarea "
"clădirii Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sector 1”"
1 euro= 4.1397 lei din data de 14.04.2010
Poz.Denumire stradaTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservatiiinvc+minvc+m
leiEUROeuro
1#REF!"4,200""21,649,423""570,219""21,649,423"0"570,219"0
"9,800""19,165,497""504,794""19,165,497""504,794"
1Consolidare si amenajare interioaraEtapa 1"10,492,393""2,534,578""10,492,393""8,212,381""2,534,578""1,983,811"
"8,212,381""1,983,811"00
2"Refunctionalizare, modernizare si restaurare"Etapa 2"10,269,318""2,480,691""10,269,318""6,474,558""2,480,691""1,564,016"
"6,474,558""1,564,016"00
TOTAL INVESTITII"20,761,711""5,015,270""20,761,711""14,686,938""5,015,270""3,547,827"
DIN CARE C+M"14,686,938""3,547,827"00
00
00
00