Hotărârea nr. 103/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 103 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1

      al Municipiului București           

 

 

Având în vedere :

             -Expunerea de motive a  Primarului Sectorului 1;

             -Raportul de specialitate nr. 204/01.04.2010  al Arhitectului şef al Primăriei Sectorului 1 .

             -Raport nr.52/15.04.2010 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 5/16/02.03.2010; 6/10/16.03.2010; 28/7/17.11.2009;  4/9/16.02.2010; 20/17/01.09.2009; 5/3/02.03.2010; 25/5/1/13.10.2009; 4/13/16.02.2010; 1/5/12.01.2010; 5/10/02.03.2010; 28/5/17.11.2009; 4/3/16.02.2010; 6/3/16.03.2010; 6/9/16.03.2010; 5/7/02.03.2010; 30/17/21.12.2009;  6/11/16.03.2010;  3/8/02.02.2010 ale  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizele Comisiei de circulație PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare rețele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

            -  Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                                    

Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu  pentru construcții definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al Municipiului București, precum și avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,  prevăzute în Anexa nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre și conține 18 poziții.  

           Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

          Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

          Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

          Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audiențe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    103

            Data: 22.04.2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Anexa nr.1

                                                                                                                                                                                  la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                                                                                              nr.103/22.04.2010

                                                                                                                                                                                             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                                                                                   Ion Brad

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

   pentru constructii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

                                                                                                           

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

postal

Functiunea

Avizat

CTU

Aviz 

CULPAT

1

PUD

Str. Miron Costin

43

Supraet.clinica medicala Ds+P+2E+3R

5/16/02.03.2010

52/15. 04.2010

2

PUD

Str. Darza

23

Ext.loc. P+1E+M

6/10/16.03.2010

53/15.04.2010

3

PUD

Str. Jimbolia

38 A

Loc. P+2E

28/7/17.11.2009

54/15.04.2010

4

PUD

Str. Veronica Micle

14

Loc.S+P+2E+3-4 R

4/9/16.02.2010

56/15.04.2010

5

PUD

Șos. Bucuresti-Ploiesti

42D

Extind.centru comercial Baneasa Shopping City S+P+2E

20/17/01.09.2009

57/15.04.2010

6

PUD

Șos. Chitilei

172

Imobil apartam.S+P+4E

5/3/02.03.2010

59/15.04.2010

7

PUD

B-dul Bucurestii Noi   

154

Bir.,showroom,loc. S+P+4E

25/5/1/13.10.2009

60/15.04.2010

8

PUD

Str. Sfanta Maria

23

Loc. P+1E+2E mansardat

4/13/16.02.2010

61/15.04.2010

9

PUD

Str. Hagi Ghita

24

Loc. P+2E

1/5/12.01.2010

63/15.04.2010

10

PUD

Șos. Jandarmeriei

14

Complex agrement La Stejari

5/10/02.03.2010

64/15.04.2010

11

PUD

Str. Vizantea

30A

Locuinta P+1E – Intr. In legalit.

28/5/17.11.2009

65/15.04.2010

12

PUD

Str. Elena Clucereasa

27

Loc. Sp+P+2E

4/3/16.02.2010

66/15.04.2010

13

PUD

Str. Lainici

52

Loc. S+P+1E+2R

6/3/16.03.2010

68/15.04.2010

14

PUD

Str. Coralilor

17

Loc. P+1E

6/9/16.03.2010

69/15.04.2010

15

PUD

Str. D-tru Raducu Durbac

16

Loc.P+1E+M

5/7/02.03.2010

71/15.04.2010

16

PUD

Drumul  Plaiul Sarului

61-63, lot 2

Loc. S+P+2E

30/17/21.12.2009

72/15.04.2010

17

PUD

Str. Galiceni

40

Loc. P+1E+M

6/11/16.03.2010

73/15.04.2010

18

PUD

Str. Grigore Gafencu

49-57

Loc.colec.,dotari 2S+P+14E+15R

3/8/02.02.2010

74/15.04.2010