Hotărârea nr. 100/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 100 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actelor adiţionale de modificare a Acordului  colectiv de muncă, respectiv a Contractului colectiv de muncă, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  Sector 1 nr. 69/25.03.2010

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul art.22, alin.(1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând dispoziţiile Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile art.72 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare naţională, aprobată prin Legea nr. 143/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de Ordonanţa Guvernului României nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/25.03.2010 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă;

 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă Actul adiţional la Acordul colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, acord aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/25.03.2010.

(2). Se aprobă Actul adiţional la Contractul colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 69/25.03.2010.

 (3) Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, precum şi reprezentanţii funcţionarilor publici, respectiv reprezentantul personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 să semneze Actul adiţional la Acordul colectiv de muncă şi, respectiv,  Actul adiţional la Contractul colectiv de muncă, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile Actului adiţional la Acordul colectiv de muncă şi ale Actului adiţional la Contractul colectiv de muncă, aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării la sediul instituţiei, respectiv de la data înregistrării la Agenţia Pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti.

Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar pentru Agenţia Pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    100

            Data:  22.04.2010

                                                                                                                        Anexa nr.1

                                                                                                     la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                         nr. 100/22.04.2010

                                                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

nr.  ____________/____________

 

la Acordul Colectiv de Muncă nr. 8543/01.04.2010

 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 3 din Acord şi art. 28 alin. (2) – (5) din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare  a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

           Având în vedere cererea formulată de domnul Andrei Mihail, director general al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având ca obiect solicitarea de negociere a a anumitor clauze din Acordul colectiv de muncă nr. 8543/01.04.2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1  nr. 69/25.03.2010 şi de negocierile purtate în acest sens de către părţile contractante, în baza art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (1) şi (2) din cap. I – Dispoziţii Generale din acordul mai sus menţionat,

 

        Părţile Contractante:

       1.   DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1 prin reprezentant, Director General, domnul Andrei Mihail,

şi

2. Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, prin reprezentanţii: Dragoş Voinea, Briceag Ion, Radu Cristinela.

 

Au convenit să semneze prezentul Act adiţional la Acordul colectiv de muncă nr. 8543/01.04.2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 69/25.03.2010, astfel :

 

             Art.1. Acordul colectiv de muncă nr. 8543/01.04.2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1  nr. 69/25.03.2010, se modifică după cum urmează:

     1. “ Începând cu data înregistrării actului adiţional la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, încetează aplicarea prevederilor art. 33 şi 58 din Acordul colectiv de muncă pentru personalul Direcţiei Inspecţie din cadrul instituţiei.  “

2. “Se abrogă prevederile articolelor 53, 65 şi 66 privind acordarea unor drepturi de natură salarială în anul 2011.

 

            Art.2. Celelalte clauze din Acordul colectiv de muncă rămân nemodificate.

  Art.3. Prezentul Act adiţional, face parte integrantă din Acordul colectiv de muncă nr. 8543/01.04.2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 69/25.03.2010.

 

 

Director General

  Andrei Mihail                               

                                                                       

 

 

           

                                    Reprezentanţii funcţionarilor publici neafiliaţi la sindicat:

-                     Dragoş Voinea

-                     Briceag Ion

-                     Radu Cristinela

 

 

 

 

                                                                                                                        Anexa nr.2

                                                                                                     la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                         nr. 100/22.04.2010

                                                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

nr.  ____________/____________

 

la Contractul Colectiv de Muncă nr. 8543/01.04.2010

 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 3 din Contract şi art. 31 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           Având în vedere cererea formulată de domnul Andrei Mihail, director general al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având ca obiect solicitarea de negociere a a anumitor clauze ale Contractului colectiv de muncă nr. 8543/01.04.2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 69/25.03.2010 şi de negocierile purtate în acest sens de către părţile contractante, în baza art. 2, alin. (2) şi art. 3, alin. (1) şi (2) din cap. I – Dispoziţii Generale din contractul mai sus menţionat,

 

Părţile Contractante:

 

       1.   DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1 prin reprezentant, Director General domnul Andrei Mihail,

şi

      2.  Salariaţii cu contract individual de muncă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, prin reprezentant Iordan Gabriel Ovidiu.

 

Au convenit să semneze prezentul Act adiţional la Contractul colectiv de muncă nr. 8543/01.04.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1  nr. 69/25.03.2010, astfel:

 

            Art. 1. Contractul colectiv de muncă nr. 8543/01.04.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1  nr. 69/25.03.2010, se modifică după cum urmează:

1. “ Începând cu data înregistrării actului adiţional la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului  Bucureşti, încetează aplicarea prevederilor art. 33 şi 58 din Contractul colectiv de muncă pentru personalul contractual – întreţinere şi curăţenie din cadrul instituţiei “.

2. “Se abrogă prevederile articolelor 52, 65 şi 66 privind acordarea unor drepturi de natură salarială în anul 2011”.

          Art. 2.  Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă rămân nemodificate.

Art. 3. Prezentul Act adiţional, face parte integrantă din Contractul colectiv de muncă nr. 8543/01.04.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.69/25.03.2010.

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                    REPREZENTANTUL

SALARIAŢIILOR,

 

   ANDREI MIHAIL                                   IORDAN GABRIEL OVIDIU