Hotărârea nr. 1/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 2010

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                                

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea veniturilor  şi  cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2010

 

 

Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic;

În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale art 58 alin (3), care prevede: « Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivităţii », conform art 58 alin (4), potrivit căruia : « Utilizarea fondului de rulment, în condiţiile alin (2) si (3), şi contul de execuţie al acestuia se aprobă de autorităţile deliberative, în afara bugetului local » ; 

            Luând în considerare prevederile  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

In temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările și compeltările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            Art.1. Se aprobă veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 15.000,00 mii lei, conform anexei nr 5.1, după cum urmează :

 

            (1) 6.000,00 mii lei pentru Autorităţi Publice, Cap.51.11, suma alocându-se Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.1 ( 5.1.1.1);

            (2)  9.000,00 mii lei pentru Învăţământ, Cap.65.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.2 (5.1.2.1 , 5.1.2.1.1, 5.1.2.1.2, 5.1.2.2, 5.1.2.2.1, 5.1.2.2.2, 5.1.2.2.3, 5.1.2.3, 5.1.2.4);

 

Art.2. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 15.000,00 mii lei, conform anexei nr. 5.3.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic şi Direcţia Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    1

            Data: 21.01.2010