Hotărârea nr. 513/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 513 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului  “Clubul Seniorilor - Nu vă grăbiți să îmbătrăniți înainte de vreme” de către  Complexul Multifuncțional Caraiman

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile art.12 și art.35 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Ținând seama de prevederile art.1 și art.7, lit.”c” din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică;

În temeiul prevederilor art.45, alin. (1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului  “Clubul Seniorilor - Nu vă grăbiți să îmbătrâniți înainte de vreme”, de către  Complexul Multifuncțional Caraiman, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                               

                              SECRETAR,

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    513

Data: 22.12.2009

                                                                                                         Anexa A

la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                    nr.513/22.12.2009

                                                                                                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

 

Proiect Clubul Seniorilor-

„Nu va grabiti sa imbatraniti inainte de vreme”.

 

 

         Context general

 

            Din necesitatea de a veni in intampinarea nevoii de comunicare si relationare a persoanei varstnice, care de-a lungul relationarii reprezentantilor Serviciului Consiliere si Asistenta Persoane Vastnice cu aceasta categorie de populatie s-a evidentiat ca fiind una dintre cele mai importante nevoi, s-a nascut Proiectul Clubul Seniorilor- „Nu va grabiti sa imbatraniti inainte de vreme”.

          Schimbările demografice pe care tara noastră le traieste in ultimele decenii reclama o noua abordare a politicilor sociale si nu numai. Populaţia tarii a scăzut in intervalul 1992-2005 cu peste un milion de persoane, tendinta menţinându-se in continuare. Structura populaţiei a cunoscut semnificative modificări, identificându-se un proces continuu de imbatranire demografica cu efecte negative asupra vieţii economice si sociale. “Scăderea ratei fertilităţii concomitent cu migraţia forţei de munca si creşterea speranţei de viata determina o regândire a politicilor publice in România: la nivelul economic, de infrastructura, de ingrjire a sanatatii si de asistenta sociala specifica persoanelor vârstnice”[1].

Prevenirea autoizolarii si autoexcluderii varstnicilor se doreste a se realiza prin crearea unui cadru recreativ adecvat in care acestia sa intreactioneze dezvoltat prin intermediul activitatii Biroului Clubul Seniorilor, compartiment de asistenta sociala, fara personalitate juridica al Serviciului Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice – CM Caraiman sector 1.

Centrul de zi isi doreste sa ofere servicii de asistenta sociala pentru persoanele varstnice, activitati de consiliere si psihoterapie, consiliere individualizata centrata pe constientizarea propriilor dificultati, gasirea unor metode si mijloace de rezolvare a acestoracu scopul realizarii unei mai bune integrari sociale, cat si reducerea riscului de a fi marginalizati.

Totodata dorim sa dezvoltam si sa promovam activitati specifice varstei, interesului personal, de a dezvolta un sistem suportiv pentru un grup tinta de 50 de persoane din sectorul 1, Bucuresti.

Baza operationala este in cadrul C.M. Caraiman unde persoanele de varsta a treia au acces la servicii specializate.

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor Clubului Seniorilor, in cadrul Complexului Multifunctional Caraiman se vor pune la dispozitie 5 camere ce urmeaza a fi amenajate in functie de specificul activitati.

        Totodata, asistentii sociali si psihologi cu experienta vor fi alaturi de persoanelor varstnice in vederea organizarii si desfasurarii in cele mai bune conditii a activitatilor Clubului Seniorilor.

            Accesul la serviciile „Centrului de Zi” se acorda in baza legii 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. Art., alin.4:” Sunt considerate persoane varstnice, in sensul prezentei legi, persoanele care au implinit varsta de pensionare stabilita de lege”.

            De asemenea se acorda serviciile centrului de zi persoanelor varstnice ce domiciliaza pe raza sectorului 1 si care si-au exprimat acordul

Documente de referinta:

Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

Legea 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala

HGR 886/2000 privind grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice

 

Centrul de zi are ca:

 

            Viziune: creerea unei vieti mai bune pentru toti membrii (persoanele varstnice) sectorului 1, Bucuresti

            Misiune: realizarea unei convietuiri proprii intereselor, nevoilor persoanelor varstnice pe baza egalitatii sanselor

            Scop: satisfacerea trebuintelor specifice persoanelor varstnice, dezvoltarea unui sistem suportiv, la nivel comunitar (sector 1) pentru un grup tint  de 50 de peroane

dezvoltarea si implementarea unei abordari eficiente a prevenirii si combaterii excluziunii sociale si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice, prin mentinerea unui dialog şi parteneriat permanent cu comunitatea locala, prin stimularea participarii şi implicarii active a persoanelor varstnice în diverse activităţi ocupaţionale şi cultural-educative, spirituale, utilizând experienţa şi creativitatea viitorilor membri ai clubului.

 

Grupul tinta al Centrului de Zi:

 

            Persoanele varstnice cu domiciliul stabil in sectorul 1bucuresti, independente sau semidependente, care doresc sa socializeze cu persoane apartinand aceluiasi grup de varsta, spre a duce o viata sociala sanatoasa, activa si autonoma.

 

 

 

Principii si valori:

 

 • Respect pentru toti beneficiarii; ei sunt tratati cu drepturi egale cu ale tuturor membrilor comunitatii
 • Respect pentru confidentialitatea informatiilor primite de la beneficiari
 • Lupta impotriva practicilor discriminatorii presoanelor varstnice
 • Abordarea familiei varstnice (in cazul in care aceasta are) pentru imbunatatirea calitatii vietii, prevenirea si atenuarea riscurilor sociale
 • Asigurarea asistentei calificate si gratuite pentru toti beneficiarii
 • Lupta pentru cresterea tolerantei si intelegerii fata de persoanele varstnice
 • Respect pentru demintatea beneficiarilor
 • Promovarea sanselor egale pentru toti membrii centrului
 • Cometenta si profesionalism
 • Cultivarea spiritului de echipa

 

Obiectivele Centrului de zi:

 1. Dezvoltarea servicilor sociale pentru persoanele varstnice:

·         Activitati lucrative si ocupationale

·         Informarea cu privire la accesul acestora la serviciilor sociale

 

 1. Campanii de promovare a drepturilor persoanelor varstnice

·         Campanii in diferite medii de activitate si pentru toate categoriile de varsta

·         Implicarea in actiuni pentru promovarea persoanele varstnice

·         Dezvoltarea serviciilor de asistenta si consiliere juridica

 

 1.  Cooperare si dezvoltarea parteneriatelor cu sectorul public-privat

·         Dezvoltarea unor activitati generatoare de venituri

 

 1. Dezvoltarea personalului

·         Instruirea personalului eficientizarea serviciilor

·         Dezvoltarea nivelului profesional al personalului

·         Reevaluarea constanta a standardelor, politicilor si a procedurilor de functionare a centrului

·         Extinderea centrului, a dotarilor suplimentare

 

 1. Consolidarea vietii de familie a persoanelor varstnice

·         Identificarea si prevenirea situatiilor de risc pentru persoanele varstnice

·         Impicarea tuturor membrilor familiei persoanei varstnice in vederea imbunatatirii calitatii vietii

·         Educarea, informarea si instruirii membrilor comunitatii cu privire la necesitatea impicarii persoanelor varstnice in viata sociala

·         Implicarea continua a persoanei varstnice in procesul de luare a deciziilor, in conformitare cu nevoile si lor si principiile „Centrului de Zi”

 

Proiecte de viitor:

·         Colaborarea cu institutii internationale in vederea  crearii unor strategii de dezvoltare a politicilor si serviciilor sociale pentru persoane varstnice

·         Reorganizarea serviciilor pentru a putea raspunde nevoilor continue a persoanelor varstnice, adaptate situatiei din Romania

·         Reprezentare juridica pentru persoanele varstnice

·         Organizare de evenimente si dezbateri

 

Serviciile oferite de „Centrul de Zi”

·         Informatii din domeniul social si medical

·         Consiliere

·         Acompanierea in efectuarea unor demersuri, solicitarea anumitor drepturi

·         Asistenta sociala calificata

·         Suport psihologic

·         Terapie de grup

·         Grupuri de sprijin

 

Activitati desfasurate in cadrul „Centrului de Zi”

·         Oportunitati de socializare (aniversari, zile speciale, sarbatori legale)

·         Petrecerea timpului liber

·         Activitati cu caracter cultural, organizarea de evenimente sociale

·         Cenaclu literar

·         Scoala bunicilor

·         Concursuri de vernisaj

·         Concursuri de sah, scrablle, table

·         Ateliere de croitorie, tricotaje

·         Discutii libere: TEMA ZILEI

·         Auditii muzicale, revista presei

 

Fiecare activitatea desfasurata in cadrul ”Centruluide zi”se va desfasura intr-o anumita zi a saptamanii.

Orarul activitatilor se va elabora la sfarsitul fiecarei saptamani pentru saptamana urmatoare si va fi afisat pe panoul ”Centrului de Zi”astfel incat fiecare beneficiar sa-l ia la cunostinta.

 

 

 

Descrierea procesului:

 

a)      Acte necesare pentru a putea beneficia de serviciile „Centrului de Zi”

1.      Cerere scrisa

2.      Copie dupa B.I./C.I.

3.      Copie dupa talonul de pensie

4.      Adeverinta de la medicul de familie

5.      Alte acte medicale din care sa reiasa daca sufera sau nu de diferite afectiuni

6.      Fisa de evaluare initiala

 

b)      Cererea solicitantului si actele aferente sunt inregistrate in cadrul C.M.Caraiman, careia ii se da un numar de intrare

            Indiferent de solutia identificata, raspunsul la cererea inaintata se va da in scris in maxim 30 de zile de la inregistrarea ei la C.M.Caraiman. raspunsul este semnat de catre asistentul social care l-a intocmit si de catre directorul general.

            Admiterea in cadrul Centrului de Zi pentru acordarea serviciilor, se va face in limita locurilor disponibile. In cazul in care se depaseste numarul maxim de beneficiari admisi intr-o zi, se va elabora un program, in functie de activitatile pentru care au optat,  astfel incat toti beneficiarii sa fie inclusi in programul Centrului de Zi.

 

c)      Criterii de respingere a cererii pentru includerea in Centrul de
Zi

·         Nu se admit in cadrul „Centrului de Zi” persoanele in stare de ebrietate sau manifesta un comportament agresiv

·         Se afla in evidenta cu boli infecto-contagioase

·         Igiena sau starea de sanatate psihica a solicitantului pun in pericol integritatea fizica a celorlalti beneficiari ai centrului.

·          Solicitantul nu doreste sa puna la dispozitie actele solicitate

 

Fiecare beneficiar va avea un plan individualizat de servicii ce cuprinde:

·         Date de identificare

·         Obiectivul general al planului

·         Activitati intreprinse de catre beneficiar in cadrul Clubului

·         Impactul acordarii serviciilor asupra beneficiarilor „Centrului de Zi”

·         Rezultatul serviciilor acordate

 

In cazul in care beneficiarul urmeaza serviciilor de serviciile de consiliere psihologica sau juridica se va face un raport la sfarsitul fiecarei vizite care se va atasa la dosarul beneficiarului.

Lunar se intocmeste o fisa pentru evaluarea gradului de satisfactie al beneficiarului

 

 

 

d)      Incetarea/suspendarea acordarii serviciilor „Centrului de Zi”

·         In cazul in care beneficiarul solicita incetarea serviciilor, acesta poate inainta o cerere scris, inregistrata la C.M.Caraiman

·         Serviciile inceteaza de drept daca beneficiarul manifesta un comportament agresiv fata de persoanalul sau fata de beneficiarii „Centrului de Zi”

 

 

Resurse utilizate

Pentru functionarea centrului se va utiliza spatiul situat la demisolul Complexului Multifunctional Caraiman, mobilat si dotat cores[unzator. Resursele umane vof si redistribuite in functie de activitati din cadrul Serviciului Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice. Cheltuielile functionale vor fi asigurate din cadrul bugetului institutiei, donatii si sposorizari.

 

Rezultate asteptate

 

Cresterea gradului de integrare sociala a varstnicilor aflati in programul de ingrijire la domiciliu, persoane cu grad de dependenta scazut.

Reducerea marginalizarii  sociale in randul varstnicilor din comunitatea Grivita- Chibrit a Sectorului 1 Bucuresti

Furnizarea de servicii sociale comunitare pentru un minim de 100 de persoane in primul a de implementare a proiectului:

 

Anexe:

Anexa 1- fisa de evaluare initiala

Anexa 2- planul individualizat de servicii

Anexa 3- fisa pentru evaluarea gradului de satisfactie

Anexa 4- Buget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1:

 

Fisa de evaluare initiala

 

Nume si prenume.....................................................................................Varsta ...............................

 

Locul si data nasterii.........................................................................................................................

 

Domiciliul..........................................................................................................................................

 

Numarul si seria B.I./C.I. .................................................................................................................

 

C.N.P. ...............................................................................................................................................

 

Profesie..............................................................................................................................................

 

Studii..................................................................................................................................................

 

Nr. dosar pensie ....................................................................Venitul................................................

 

Medicul de familie..............................................................Adresa....................................................

 

Gradul de dependenta........................................................................................................................

 

Starea civila.......................................................................................................................................

 

Familei( copii)...................................................................................................................................

 

Locuieste cu: ...................................................................................................................................

 

Persoana de contact: (2)

 Nume si prenume.............................................................................................................................

 Adresa..............................................................................................................................................

 Numar de telefon..............................................................................................................................

 Nume si prenume..............................................................................................................................

 Adresa...............................................................................................................................................

 Numar de telefon...............................................................................................................................

Activitatile Centrului la care doreste sa participe.............................................................................

ANEXA 2:

 

Planul individualizat de servicii:

 

Beneficiar...........................................................................................................................................

 

Domiciliul: Bucuresti, str.................................................................................................. nr............ bl.................... sc.................. et.................. .ap................... tel..........................................................

 

Obiectivul general al planului .......................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Activitati intreprinse de catre beneficiar .......................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Impactul acordarii serviciilor ........................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Rezultatul serviciilor acordate .......................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Membrii echipei:

Asistent social::................................................

Psiholog:..........................................................

Jurist:...............................................................

ANEXA 3:

 

 

Fisa pentru evaluare a gradului de satisfactie

                Va rugam sa raspundeti cu sinceritate urmatoarelor intrebari, intrucat chestionarul este anonim. Scopul acestui chestionar este pentru a releva satisfactia dvs. cu privire la serviciile Centrului de zi.

 

1.      Ce varsta aveti?

....................................................................................................................................................

 

2.      Cu cine locuiti?

....................................................................................................................................................

 

3.      Cum considerati urmatoarele afirmatii:

·         serviciile mentionate in PIS sunt in concordanta cu nevoile dvs.sociomedicale

a. Sunt  de acord

b. Nu sunt de acord

·         serviciile oferite sunt conform celor mentionate in planul individualizat de servicii

 a.  Sunt de acord

 b. Nu sunt de acord

 

 

4.       Cat de satisfacut sunteti in relatia cu asistentii sociali?

 Foarte satisfacut

Satisfacut

Neutru

Nesatisfacut

Complet nesatisfacut

 

              Va rugam sa motivati raspunsul anterior   

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5.      Ati recomandat serviciile noastre si altor persoane?

      DA

      NU

 

6.       Care este sex-ul dumneavoastra?

     Masculin

     Feminim

     Prefer sa nu spun

              

 

7.       In ce categorie de varsta va incadrati?

   Intre 60-70 ani

    Intre 71-80 ani

    Intre 81-90 ani

    Peste 90 ani

 

8.      Cate este categoria in care va incadrati privind venitul familiei?

           

9.       Care este nivelul de educatie dvs?

 

                          Nivel primar

                          Nivel gimnazial

                          Nivel postliceal

                          Nivel liceal

                          Nivel universitar

                          Nivel post universitar

                        

10.  In general, cat de satisfacut sunteti de serviciile noastre?

 

a. Foarte satisfacut

b. Satisfacut

c .Neutru

d Nesatisfacut

e. Complet nesatisfacut

 

 

 

 

 [1] *** Comisia Naţionala pentru Populatie si Dezvoltare- “Cartea verde a populatiei”-2006

 

Anexa B. Bugetul proiectului1Anexa B
la Hotărârea Consiliului Local
nr.513/22.12.2009
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
toţi anii
CheltuieliUnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)3
1. Resurse umane
"1.1 Salarii (cost total, personal local)4"
1.1.1 Tehnic
1.1.1.1 Manager de proiect ( 1 persx12 lunix 8h)pe lună12323938868
1.1.1.2 consilier asistent ( 4 persx12 lunix 8h)pe lună12149271616
1.1.1.3 referent ( 1 persx11lunix 8h)pe lună12120914508
1.2 Diurna pentru deplasări/călătorii
1.2.1 Local (personalul proiectului )pe zi0
1.2.2 Participanţi la training / seminarii legate de activităţile proiectuluipe zi0
Subtotal 124992
2. Transport
2.1 Transport localpe lună450200
Subtotal 200
3. Echipamente şi bunuri5 Nu se poate depăşi 30% din valoarea liniei de buget 7 - Subtotal costuri directe proiect;
3.1 Cumpărări sau închirieri de vehicule pe vehicul0
"3.2 Mobilier, computere"0
3.3 Echipamente pentru dezvoltarea serviciilor sociale (primare şi specializate)
"materiale pentru croitorie (ace, ata, lana, etamina, panza de sac)"pe luna121001200
"materiale pentru pictura (vopsele, hartie, panza, pensule)"pe luna122002400
"3.4 Piese de schimb/echipamente pentru maşini,scule"
3.5 Altele (vă rugam specificaţi)
materiale consumabile pentru atelierul de creatiepe luna122002400
Subtotal 6000
4. Spaţiul destinat implementării serviciului social finanţat prin prezentul program
4.1 Costuri vehicule
"4.2 Chirie pentru spaţiul destinat implementării serviciului social. Aceste costuri pot acoperi şi închirierea sălilor pentru training, seminarii, etc. "pe lună0
4.3 Consumabile - rechizite de birou pe lună122002400
Subtotal 2400
"5. Alte costuri, servicii6"
5.1 Publicaţii7 0
mapepe bucata20051000
pliante informare beneficiaripe bucata100022000
5.2 Costuri de audit. Costurile acţiunii de audit nu pot depăşi 3% din valoarea liniei de buget 7 - Subtotal costuri directe proiectaudit
5.3 Costuri de evaluare pe bucata
5.4 Servicii financiare (garanţii financiare etc.)0
5.5 Costul seminariilor / training-urilor7/pe intalnire25001000
5.6 Costuri pentru vizibilitatea proiectului
Subtotal 4000
toţi anii
CheltuieliUnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)3
6. Altele0
"6.1 alte costuri direct legate de activităţile proiectului, care nu sunt incluse în liniile de buget de mai sus, sunt justificate corespunzător şi nu sunt total sub-contractate."0
cheltuieli de protocolPE LUNA1250600
excursii pe bucata311003300
"6.2 alte activităţi de sub-contractare (inclusiv lucrări civile ca reabilitare, extensie, modernizare, îmbunătăţire, reparaţii, reamenajări şi altele asemenea) - activitatea de sub-contractare nu trebuie să depăşească 30 % din linia 7 de buget - subtotal costul direct al proiectului"0
Subtotal Altele3900
7. Subtotal costuri directe proiect (1-6)141492
"8. Provizioane pentru rezerva de contingenţă (maximum 5% din linia 7, subtotal costuri directe eligibile ale proiectului) "1000
9. Total costuri directe eligibile proiect (7+ 8)142492
"10. Costuri administrative (maximum 7% din linia 9, total costuri directe proiect )"1000
11. Total costuri eligibile (9+10)143492
"1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale operaţiunilor, nu numai contribuţia Autorităţii Contractante. Descrierea articolelor trebuie să fie detaliată suficient şi toate articolele trebuie defalcate în componente individuale. Numărul de unităţi şi costul unitar trebuie să fie specificat pentru fiecare componentă, în funcţie de indicaţiile furnizate."
2. Această secţiune trebuie completată dacă proiectul este implementat pentru o perioadă mai mare de 12 luni.
"3. Dacă Autoritatea Contractantă nu este Comisia Europeană, bugetul poate fi stabilit în euro sau în moneda ţării Autorităţii Contractante. Costurile şi costul unitar sunt rotunjite la cel mai apropiat eurocent."
"4. Dacă personalul nu este cu normă întreagă in proiect, procentul de participare trebuie indicat în descrierea articolului de cheltuială şi reflectat în numărul de unităţi (nu în costul unitar). "
5. Costuri de achiziţii sau închiriere
6. Specificaţi. Sumele forfetare nu vor fi acceptate.
7. Indicaţi aici numai când este complet sub-contractat.
NOTA BENE: singur beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informaţiilor financiare furnizate în acest tabel.