Hotărârea nr. 485/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 485 / 2009

                                                                           

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                     

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

construcţii definitive pe teren proprietate privată  

                                         PUD   Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.75-91

 

Având în vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate nr.677/05.11.2009  al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             -Raport nr.193/05.11.2009 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  21/11/07.09.2009 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizul Comisiei de circulatie PMB, Avizul Comisiei de Precoordonare retele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

                -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare

                                    

                                   Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă   Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Șos. Gheorghe Ionescu Sisești  nr.75-91.

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Prezenta documentaţie este valabilă până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                            

                      SECRETAR,

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:   485

Data: 26.11.2009