Hotărârea nr. 331/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 331 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului-construcţie, situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 2C ( fost B-dul Bucureştii Noi nr. 48)  între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de cumpărător şi Rotaru Mihai Leonard,  în calitate de vânzător, în scopul înfiinţării şi funcţionării Complexului Social de Servicii „Împreună”, ca structură fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile:

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificări şi completări;

- Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

- Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

- Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 418/2008 privind aprobarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane cu Handicap Adulte, Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 419/2008 pentru aprobarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului Centrul Social „Împreună”, destinat persoanelor adulte cu handicap, Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 502/10.12.2008 privind comasarea Proiectului „Centrul Social Împreună” şi a Proiectului „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Handicap” implementate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sub denumirea Complexul Social de Servicii „Împreună”;

Analizând:

- Oferta imobiliară depusă de Rotaru Mihai Leonard pentru imobilul situat în  Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 2C ( fost B-dul Bucureştii Noi nr. 48);

- Încheierea nr. 7968/2004 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în Dosar nr. 7968/2004;

-  Decretul-lege nr. 150/1990 emis de Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională;

- Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic la fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;

- Contractul de Asociere autentificat sub nr. 2176/25.05.2005 la Biroul Notarului Public Irina Daniilescu între Fundaţia pentru Tineret a municipiului Bucureşti, având calitatea de asociat beneficiar şi S.C. Rotary Contrucţii S.R.L, având calitatea de asociat investitor;

- Contractul de asociere în vederea edificării unor construcţii autentificat sub nr. 3573/18.10.2007 la Biroul Notarului Public Bucur Nicoleta, având ca părţi Fundaţia penzru Tineret a municipiului Bucureşti, în calitate de asociat beneficiar şi S.C. Rotary Contrucţii S.R.L. în calitate de asociat investitor;

- Hotărârea nr. 4/04.09.2008  a Consiliului de Conducere al Fundaţiei pentru tineret a municipiului Bucureşti privind încheierea unui act adiţional la Contractul de asociere în vederea edificării unor construcţii nr. 48/18.10.2007;

- Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de asociere în vederea edificării unor construcţii nr. 48/18.10.2007, autentificat sub nr. 4712/17.10.2008;

- Act Adiţional nr. 2 la Contractul de asociere în vederea edificării unor construcţii autentificat sub nr. 3573/18.10.2007, între Fundaţia pentru Tineret a municipiului Bucureşti, S.C. Rotary Construcţii S.R.L., în calitate de asociat investitor cedent şi Rotaru Mihai Leonard, în calitate de asociat investitor, autentificat sub nr. 5642/22.12.2008;

- Contractul de cesiune a Contractul de asociere în vederea edificării unor construcţii autentificat sub nr. 3573/18.10.2007, încheiat între S.C. Construcţii S.R.L. in calitate de cedent, Rotaru Mihai Leonard, în calitate de cesionar şi Fundaţia pentru Tineret a municipiului Bucureşti în calitate de declarant, autentificat sub nr. 5641/22.12.2008 la Biroul Notari Asociaţi Nicoleta Bucur şi Didina Balas;

- Actul de alipire autentificat sub nr. 773/02.03.2009 la Biroul Notarilor Asociaţi Nicoleta Bucur şi Didina Balaş încheiat de Fundaţia pentru Tineret a municipiului Bucureşti;

- Încheierea nr. 143144/02.03.2009 pronunţată de Oficul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti în Dosarul nr. 143144;

- Procesele-verbale întocmite la data de 21.07.2009 şi 22.07.2009 cu ocazia negocierilor asupra preţului de achiziţie al imobilului;

            În conformitate cu prevederile art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b”, ale din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTÃRĂŞTE :

 

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului-construcţie-, în suprafaţă de 3518,5, mp situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 2C (fost B-dul Bucureştii Noi nr. 48) între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de cumpărător şi Rotaru Mihai Leonard, în calitate de vânzător.

Art. 2 Ia act de faptul că, urmare încheierii contractului de vânzare-cumpărare menţionat, în favoarea proprietarului construcţiei se instituie un drept de superficie asupra terenului, în suprafaţă totală de 826 mp, pentru toată durata de existenţă a construcţiei, cu drept de reconstrucţie în cazul în care aceasta va fi afectată de calamităţi naturale sau de alte cauze independente de voinţa şi acţiunile proprietarului construcţiei.

Art. 3 Preţul plătit de cumpărător vânzătorului este echivalentul în lei (ROL) a      1340 EURO/mp cu TVA, din care 5% reprezintă TVA, la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data negocierii-22 iulie 2009-4,2356 lei/euro, însemnând 4.714.790 EURO cu TVA, respectiv în lei 19.969.964,52 cu TVA, din care 5% reprezintă TVA.

Art. 4 Ia act de faptul că, potrivit procesului- verbal de negociere, vânzătorul  va suporta şi contravaloarea taxelor ce revin în sarcina cumpărătorului în cadrul tranzacţiilor imobiliare de acest tip.

Art. 5 Se împuternicesc domnul Dănuţ Ioan Fleacă în calitate de Director General şi reprezentant legal  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, doamna Daniela Niţă, în calitate de Director General Adjunct Economic şi doamna Mihaela Briciu-Director General Adjunct Achiziţii Publice, Avizare Contracte, să semneze în numele cumpărătorului-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, contractul de vânzare-cumpărare, în formă autentică, precum şi să îndeplinească toate obligaţiile ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în calitatea de cumpărător al imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 2C ( fost B-dul Bucureştii Noi nr. 48.

Art. 6 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, persoanele nominalizate la art. 5 din Hotărâre, domnul Rotaru Mihai Leonard şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                     SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:  331

Data: 23.07.2009