Hotărârea nr. 253/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 253 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                     

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

construcţii definitive pe teren proprietate privată  

                                                          PUD   Str. Neamului nr.53 A

 

Având în vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             -Raport nr.93/21.05.2009 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  1 CA 10/13.01.2009 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             Ţinând seama de prevederile:

              - Ordonanţei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului

            - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

                -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata

                                    

                                   Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă   Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. Neamului nr.53 A.

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Prezenta documentaţie este valabilă până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                       SECRETAR

                              Ion Brad                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

           

 

 

            Nr.:   253

            Data: 27.05.2009