Hotărârea nr. 154/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2009

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului-Pilot de către  Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către DGASPC Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor

 

 

Având în vedere Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Tinând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificări şi completări, ale Legii 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, ale Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări;

Văzând prevederile art.2, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică;

Văzând Certificatul de Avizare nr. 766/07.05.2008, eliberat de Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti privind avizarea înregistrării în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale ale unităţii Complexul Multifuncţional Caraiman şi Anexa nr. 1/1 la Certificatul de Avizare nr. 766/07.05.2008 privind detalierea punctelor de lucru şi specialităţilor;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către D.G.A.S.P.C. Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Proiectul se va implementa în perioada 1 aprilie 2009-31 decembrie 2009.

Art.3. Cheltuielile pentru implementarea Proiectului -Pilot  se vor evidenţia astfel:

-          pentru perioada 1 aprilie 2009-30 iunie 2009 Complexul Multifuncţional Caraiman va suporta costurile din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi va prezenta centralizarea cheltuielilor realizate, în scopul alocării de către Consiliul Local Sector 1 a sumelor reprezentând cheltuielile realizate;

-          pentru perioada 1 iulie 2009-31 decembrie 2009, pe baza cheltuielilor realizate în primele trei luni de implementare, Consiliul Local Sector 1, prin rectificare bugetară, va aloca în bugetul de venituri şi cheltuieli al Complexul Multifuncţional Caraiman sumele necesare efectuării serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul DGASPC Sector 1. În mod corespunzător, bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va fi diminuat cu aceleaşi sume.

Art.4. În scopul implementării Proiectului-Pilot, Complexul Multifuncţional Caraiman va prelua de la S.C. CENTRUL MEDICAL ROMAR S.R.L. dosarele medicale ale salariaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                         SECRETAR

 

                              Ion Brad                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   154

            Data:31.03.2009

 

 

                                                                                              Anexa nr. 1

      la Hotărârea Consiliului Local

    nr. 154/31.03.2009

                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              Ion Brad

·                           1. Descriere

 

1.1 Titlu

 


Proiectului-Pilot în scopul asigurării de către DGASPC Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul DGASPC Sector 1

 

1.2 Loc de desfăşurare

 

 


Bucuresti, Sectorul 1

 

1.2 Obiective

 

 

 


Obiectivul general al proiectului :

 

                                                                                                                                                Proiectul actual isi propune implementarea unui proiect pilot de prevenire a îmbolnavirilor profesionale si promovare a sanatatii angajatilor de la nivelul DGASPC S1 concomitent cu o diminuare a costurilor economice generate de efectuarea analizelor medicale profilactice.

 

 

 

1.3 Justificare

 


Conceptul de sanatate, asa cum este el definit de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, se refera la “o buna stare fizica, psihica si sociala”, largind astfel sfera notiunii din domeniul biologic în cel social. Sanatatea exprima capacitatea adaptativa a individului la mediul natural si social. Munca, ca si modalitate specific umana de adaptare la mediu, este si cel mai elocvent criteriu de apreciere a starii de sanatate, conditionând atât starea biologica cât si cea de integrare sociala.

Exista o relatie bidirectionala între starea de sanatate si capacitatea de munca, individul sanatos prezentând o adaptare la munca si o productivitate optima, si pe de alta parte munca reprezinta sursa bunastarii sociale si de asemenea influenteaza starea fizica.

De aceea, prevenirea îmbolnavirilor profesionale si promovarea sanatatii angajatilor reprezinta scopul principal al medicinii muncii, ceea ce în final se traduce si în productivitate si beneficii economice.

Promovarea sanatatii este definita ca fiind stiinta si arta de a ajuta oamenii sa ajunga la o stare optima de sanatate prin cresterea constientizarii, adoptarea de schimbari benefice în stilul de viata si în mediul de viata.

Pentru implementarea de programe de promovare a sanatatii, locul de munca este unul din cele mai populare locatii, un studiu efectuat în anul 1999 în Statele Unite ajungând la concluzia ca în peste 90% din locurile de munca cu peste 50 de angajati se desfasurau diferite programe de promovare a sanatatii, ca parte integrala a practicii sanatatii ocupationale.

Aceasta arata faptul ca angajatorii înteleg rolul acestor programe si le aplica pentru managementul cheltuielilor legate de servicii medicale, scaderea absenteismului, cresterea productivitatii, cresterea moralului angajatilor, atragerea si mentinerea personalului, îmbunatatirea imaginii organizatiei, contributia la sanatatea si bunastarea resurselor umane.

 

(a)               lista grupurilor ţintă şi numărul estimat de beneficiari direcţi şi indirecţi

            Grupul tinta al proiectului este alcatuit din totalitatea angajatilor din cadrul DGASPC Sector 1:

Beneficiarii directi ai proiectului vor fi :

-                      minim 2201 angajati ai DGASPC S1 care vor beneficia de control periodic in cadrul proiectului.;

-                      minim 100 de persoane angajate in cadrul DGASPC S1 care vor beneficia de control medical la angjare;

-                      minim 1000 de persoane consiliate din punct de vedere medical;

 

(b)               motivaţia alegerii grupurilor ţintă şi a activităţilor

Motivatia si justificarea pentru implementarea de programe

de promovare a sanatatii la locul de munca


- Scaderea cheltuielilor pentru servicii medicale

Studii efectuate în Statele Unite pe un numar mare de angajati au aratat faptul ca programele de promovare a sanatatii la locul de munca conduc la scaderea cheltuielilor pentru îngrijiri medicale, dat fiind ca angajatii cu un risc crescut de îmbolnavire conduc la costuri directe sau indirecte semnificativ mai mari, cu efecte concomitente negative asupra angajatilor însisi în termeni de remuneratie sau siguranta a locului de munca. Se acumuleaza din ce în ce mai multe dovezi ca aceste programe proactive de promovare a sanatatii aduc beneficii considerabile în raport cost-eficienta prin economisirea de bani pentru îngrijiri medicale si absenteism.

- Reducerea absenteismului

Este evident ca angajatii absenti nu sunt angajati productivi, astfel ca angajatorii platesc nu numai costul indemnizatiei temporare de munca sau a serviciilor medicale dar si pierderea de productivitate si alte consecinte ale lipsei angajatilor din sistemul de munca.

- Scaderea morbiditatii si mortalitatii

Prin prevenirea si combaterea factorilor de risc se îmbunatateste speranta de viata a angajatilor si calitatea acesteia, ceea ce duce la economii pe termen lung.

- Atitudinea fata de munca si locul de munca

O atitudine pozitiva fata de angajator este un ingredient necesar pentru un moral bun al angajatilor, ceea ce se traduce prin modificari de atitudine fata de munca efectuata, acest lucru fiind însa dificil de obiectivizat prin studii controlate, riguros stiintifice.

 

Avand in vedere situatia economica a Romaniei precum si necesitatea reducerii cheltuielilor efectuate de catre administratia publica locala conform prevederilor  Ordonanatei de Urgenta nr 223/2008 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor bugetare propunem prin proiectul pilot, Consiliului Local al Sectorului 1 realizarea serviciilor de analize medicale profilactice prin intermediul cabinetelor existente in cadrul Complexului Multifunctional Caraiman.

Intrucat printre alte specialitati existente in cadrul CM Caraiman exista si specialitatile  orl, oftalmologie, psihiatrie, radiologie, laborator analize medicale, medicina generala, consideram oportun din punct de vedere economico-financiar ca analizele de specialitate pentru obtinerea avizului de medicina muncii pentru angajatii inclusi in proiectul pilot, sa fie realizate in cadrul acestei institutii. Aceasta propunere se fundamenteaza pe faptul ca aceste cabinete sunt acreditate de Colegiul Medicilor functionand pentru comunitatea saraca de la nivelul sectorului 1 Bucuresti. In conditiile in care au fost realizate investitii necesare in aparatura medicala, dotarea cabinetelor si in angajarea resurselor umane specializate, efectuarea analizelor medicale pentru obtinerea avizului de medicina muncii nu ar face decat sa aduca un plus de valoare investitiei realizate.

 

 

1.4 Descrierea detaliată a activităţilor

 


Activitati realizate

·                     Examinari preventive clinice, paraclinice sau de laborator

Examinarile preventive de tip screening permit depistarea bolilor în stadii precoce si ofera sansa unei actiuni terapeutice mai eficiente.

Exemple: examinari pentru depistarea diferitelor forme de cancer, hipertensiunii arteriale, osteoporozei, valorilor ridicate ale glucozei sau lipidelor din sânge

·                     Consiliere medicala cu privire la:

- Abandonarea fumatului

Fumatul este considerat ca obiceiul sau stilul de viata care are cel mai mare impact asupra sanatatii

- Combaterea sedentarismului

Exercitiul fizic prezinta beneficii evidente pentru sanatate, scazând riscul pentru o serie de boli, îmbunatatind conditia fizica, moralul, atitudinea si productivitatea.

- Managementul obezitatii

În conditiile în care peste jumatate dintre americani sunt supraponderali sau obezi, iar aceasta situatie prezinta riscuri evidente pentru sanatate, acest tip de programe vor putea avea impact maxim.

- Obiceiurile nutritionale

- Managementul stresului
Stresul joaca un rol în evolutia bolilor cardiovasculare, astm bronsic, afectiuni dermatologice, gastrointestinale si altele, influentând de asemenea si atitudinea sociala si productivitatea.

·                     Asistenta angajatilor

Programele de sustinere a angajatilor care prezinta probleme legate de dependenta de alcool, depresie sau alte probleme psihologice, contribuie la bunastarea angajatilor si în final si a organizatiei. Având în vedere ca în tara noastra pe al doilea loc în lista afectiunilor invalidante, care duc la pierderea capacitatii de munca, dupa bolile cardiovasculare, se afla afectiunile psihice, beneficiul unui astfel de program poate fi considerabil. Studiile efectuate în alte tari au aratat un raport favorabil cost-beneficiu.

·                     Alte programe de interes: vaccinari antigripale, probleme specifice sanatatii femeilor
Acestea sunt optiuni viabile care au dovedit ca merita sa fie puse în practica, scazând incidenta afectiunilor gripale intercurente sau respectiv a patologiei feminine

 

1.5 Durata şi planul proiectului

 

 


q     Durata proiectului va fi de 9 luni.

 

-                      2. Rezultate preconizate

-                      Evaluarea periodica a starii de sanatate pentru un numar de minim 2201  persoane;

-                      Consilierea medicala a unui numar de min. 1000 de persoane;

-                      Scaderea costurilor realizate de angajator cu sanatatea si securitatea muncii cu 25% fata de anul anterior;

-                      Scaderea cu 40% a timpului alocat efectuarii analizelor medicale profilactice comparativ cu anul 2008;

-                      Reducerea timpului de emitere a avizului de medicina muncii cu 25% scazand implicit si perioada de angajare.

 

3. Evaluare si monitorizare

- evaluarea proiectului se va realiza lunar prin intocmirea de situatii privind analizele efectuate si costurile realizate;

- evaluare trimestriala prin intocmirea unui raport detaliat care va fi prezentat Consiliului Local Sector 1.

- monitorizarea se va realiza permanent prin managerul de proiect;

- rezultatele vor fi analizate saptamanal in cadrul sedintelor de lucru ale echipei.

 

 

 

 

 

Costul estimativ al analizelor medicale efectuate in cadrul CM Caraiman

 

Denumire analiza

Pret estimativ

AghBS

20

Ac anti HCV

25

AVIZ MEDICINA MUNCII

5

CONSULT OFTALMOLOGIC

33

CONSULT PSIHOLOGIC

30

CONSULT PSIHIATRIE

36

CONSULT ORL CU PROBE VESTIBULARE

27

CONSULT  MEDICINA GENERALA

15

COPPARAZITOLOGIC

20

COPROBACTERIOLOGIC

8

GLICEMIE

5

TESTE HIV1&2

20

SPIROMETRIE

9

VDRL

15

EKG

15

R.P.A.

28

AUDIOGRAMA

19

HEMOLEUCOGRAMA

20

 

 

·                     Precizam faptul ca aceste costuri sunt orientative , costul analizelor scazand direct proprotional cu marirea volumului de lucru.