Hotărârea nr. 95/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 95 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listelor nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul pentru

luna aprilie 2006

 

 

 

          Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap aprobată prin Legea nr.519/2002;

Luând în considerare prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr.290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţi personali sau  însoţitorii acestora;

În conformitate cu dispoziţiile art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.„n” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HORĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul pentru luna aprilie 2006, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va asigura distribuirea cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul.

Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ

 

                Adrian Oghină                                              Secretar,     

                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :95

Data : 21.03.2006