Hotărârea nr. 6/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a

dreptului de proprietate asupra imobilului cu caracter social Bloc 7

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Legislaţie şi Avizări Contracte;

            Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând cont de dispoziţiile art.120 şi 121 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin HG nr.577/2002;

            În temeiul prevederilor art.46 alin.(1) şi art.95 alin.(2) lit.n) alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂREŞTE:

 

Art.1. Se aprobă transferul cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului cu caracter social Bloc 7, situat în strada Pajurei nr.8 (fost nr.6), Bucureşti sector 1 din patrimoniul SC Administrare Cazare Cantine SA în cel al Municipiului Bucureşti Sector 1 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.2. Transferul dreptului de proprietate se va efectua prin încheierea unui protocol de predare-primire, în condiţiile legii.

Art.3. Consiliul Local al Sectorului 1 prin Primarul Sectorului 1 Andrei Ioan Chiliman, Direcţia Management Economic şi Biroul Legislaţie şi Avizări Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

 

                      Adrian Oghină                                                                      Secretar,             

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. : 6

Data : 26.01.2006