Hotărârea nr. 59/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  predarea de către Administraţia Domeniului Public Sector 1 a construcţiilor  amplasate pe terenul situat în

Calea Dorobanţi nr.252-256, sector 1

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1;

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de Sentinţa civilă nr.9008/07.06.1999 (definitivă şi irevocabilă), pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 în Dosarul civil nr.5792/1999;

          Luând în considerare Procesul-verbal de punere în posesie nr.4052/13.08.1999, încheiat între reprezentanţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi dl.Faur Ioan ;

          Având în vedere Contractul de Vânzare-Cumpărare autentificat sub nr.208/11.02.2000, prin care S.C. D.B.INTERMED S.R.L. a dobândit calitatea de proprietar asupra terenului situat in Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 252-256, sector 1;         

Ţinând seama de Încheierea de intabulare a Judecătoriei Sectorului 1 nr.1839/01.03.2000

În conformitate cu prevederile art.494, alin.(1) şi (3), precum şi ale art.1.704 Cod civil;

În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se mandatează Administraţia Domeniului Public Sector 1 să încheie Contractul de tranzacţie extrajudiciară, având ca obiect, pe de o parte, predarea de către A.D.P. Sector 1 către S.C. D.B. INTERMED S.R.L. a construcţiilor amplasate pe terenul proprietatea S.C. D.B. INTERMED S.R.L., iar pe de altă parte, restituirea de către S.C. D.B. INTERMED S.R.L. Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a valorii acestor construcţii, în sumă de 20.243,90 RON.

Art.2.  Suma de bani primită de către Administraţia Domeniului Public Sector 1 de la S.C. DB INTERMED S.R.L., drept contravaloare a construcţiilor edificate pe terenul din Calea Dorobanţi nr. 252-256, se face venit la bugetul local al sectorului 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                     

                      SECRETAR,

                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 59

Data: 23.02.2006