Hotărârea nr. 58/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Extinderea Spitalului Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila cu

Clinica de Hemodializă din Calea Griviţei nr.4, sector 1, Bucureşti

 

            Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de Ordonanţa Guvernului României nr.70/2002, actualizată în 2004, privind administrarea unităţilor  sanitare publice de interes judeţean şi local;

În conformitate cu prevederile art.40, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţtele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;

În temeiul prevederilor art.46 şi art.95, alin.(2), lit.”i” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extinderea Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol  Davila cu Clinica de Hemodializă din Calea Griviţei nr.4, sector 1, Bucureşti, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte  fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                    

                      SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.: 58

Data: 23.02.2006

 

              Anexa nr.1

                     Hotărârea Consiliului Local

         nr.58/23.02.2006

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      Adrian Oghină

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI :

 

 

 

EXTINDEREA SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE DR.CAROL DAVILA CU   CLINICA DE HEMODIALIZĂ din Calea Griviţei, nr.4, Sector 1, Bucureşti

 

 

 

 

 

                                                   RON                                EURO

                            INV            30.917.045                       8.378.376

                           C+M           23.257.525                       6.302.682

 

                                                                           1 euro = 3,6901 lei la data de 08.11..2005

 

 

Nr.

Crt.

Obiectiv

de investiţii

Suma necesarã

Inclusiv T.V.A. (RON)

Din care

2006 – 9 luni   2007 – 7 luni

1.

Extinderea Spitalului Clinic de Nefrologie

Dr. Carol Davila cu

Clinica de Hemodializã

 

30.917.045

 

 

17.390.838         13.526.207

 

 

Durata de execuţie : 16 luni