Hotărârea nr. 57/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 57 / 2006

PRIMĂRIA SECTORULUI 1                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi

obiectivului de investiţii  Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate din cadrul

programului de modernizare a unităţilor de învăţământ  din sectorul 1

 

 

 

            Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1;

Având în vedere avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei  de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile art.40, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea  nr.108/2004;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.31/23.05.2002 privind înfiinţarea Direcţiei de Adminsitraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 referitoare la aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi al Regulemantului de organizare şi funcţionare;

                Având în vedere prevederile art.7 din Metodologia privind elaborarea Devizului General pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului României 1179/24.10.2002 privind aprobarea Structurii Devizului General;

                În temeiul art.46 şi art.95, alin.(2), lit.”i”, teza finală, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  GRUP ŞCOLAR TRANSPORTURI CĂI FERATE, din cadrul programului de modernizare a unităţilor de învăţământ din Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                      

                      SECRETAR,

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.: 57

Data: 23.02.2006

 

 

                 Anexa nr.1

    Hotărârea Consiliului Local

             nr.57/23.02.2006

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

PENTRU EXECUTARE EXTINDERE SALĂ DE SPORT ŞI SALĂ DE FORŢĂ PENTRU OBIECTIVUL

GRUPUL ŞCOLAR TRANSPORTURI CĂI FERATE

 

 

 

 

 

VALOARE INVESTIŢII

 

          Valoarea totală a lucrărilor de execuţie extinderi, inclusiv T.V.A.

                                  999.329,699 RON,

din care C+M = 874.700,00 lei (RON)

Valoarea totală a lucrărilor de execuţie extinderi, inclusiv TVA în Euro

                                 278.628,70 Euro,

din care C+M = 243.880,00 Euro

 

Unde 1 Euro=3,5866 lei

 

DURATA DE EXECUŢIE : 10 luni