Hotărârea nr. 53/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 53 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării derulării Parteneriatului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,

prin Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi

 Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh “Iustinian Marina”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1:

Având în vedere avizul Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.36/2004 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română -Asociaţia “Diaconia”, în vederea finanţării şi dezvoltării în comun a Proiectului Aşezământul Social Patriarh “Iustinian Marina”;

Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.18/24.02.2005 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh “ Justinian Marina”;

Luând în considerare Convenţia de Implementare a Proiectului Aşezământul Social Patriarh “ Iustinian Marina”;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi ale Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

In conformitate cu prevederile art. 95 lit. n) si q) din Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.46, alin.(1) şi art.95, lit.”n” şi “q” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările  şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă continuarea derulării Parteneriatului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia – Aşezământul Social Patriarh “ Iustinian Marina”.

Art.2. În acest sens, Consiliul Local al Sectorului 1, prin  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh “Iustinian Marina” vor încheia Convenţia de Implementare a Proiectului Aşezământul Social Patriarh “ Iustinian Marina”, conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, Convenţia de Implementare a Proiectului Aşezământul Social Patriarh “ Iustinian Marina”.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh “Iustinian Marina” şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                   

                      SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.: 53

Data: 23.02.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Anexa nr.1

                                       la  Hotărârea Consiliului Local

                nr. 53/23.02.2006

             PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,

                            Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTIE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

 „ASEZAMANTUL SOCIAL PATRIARH IUSTINIAN MARINA”

 

 

 

Intre:                                                                                                                   

                        ASOCIATIA DIACONIA, denumita in continuare DIACONIA, cu sediul in Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, Bucuresti, reprezentata prin Preşedinte, P.S. Episcop AMBROZIE SINAITUL, Vicar patriarhal si  ASEZAMANTUL SOCIAL  „ Patriarhul Iustinian Marina”, denumit in continuare Aşezamant, cu sediul in B-dul Pajura, nr 3-5, Sector 1, reprezentat prin Pr. Cristian Popa.

 

Si:

CONSILIUL LOCAL SECTORUL 1, cu sediul in Strada Banu Manta, nr. 9,   reprezentat prin Primar, dl. Andrei Ioan Chiliman si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI, cu sediul in B-dul Maresal Averescu,  nr. 17, Bucuresti, Sectorul 1 , reprezentata prin Director General, dl. Danut Ioan Fleaca , denumite in continuare CL-DGASPC Sector 1.

 

 

AU FOST STABILITE URMATOARELE:

 

Articolul 1. - Obiectul conventiei

 

(1) DIACONIA in parteneriat cu CL-DGASPC Sector 1 va implemneta Proiectul „Adapostul Social Patriarh Iustinian Marina "descris in Anexa A, proiect care vizeaza organizarea si functionarea a doua servicii destinate copiilor in dificultate, mamelor victime ale violentei familiale si copiilor acestora. CL-DGASPC Sector 1 va contribui la realizarea acestui proiect in conditiile stabilite de prezenta conventie.

(2) Serviciile care vor fi realizate in cadrul proiectului sunt:

  • Centrul pentru protejarea, asistarea  mamelor si copiilor – victime ale violentei familiale;
  • Centrul de zi  pentru copii şcolari.

(3) DIACONIA si CL-DGASPC Sector 1 se obliga sa asigure perenitatea serviciilor rezultate din implementarea proiectului. In acest sens, DIACONIA si CL-DGASPC Sector 1 se obliga sa asigure functionarea acestor servicii dupa finalizarea activitatilor de: stabilire a criteriilor de selectie si mentinere a beneficiarilor prin finantarea cheltuielilor necesare si managementul eficient al serviciilor in functie de nevoile pipulatiei, in conditiile legii şi a art.6, alin.(1) al prezentei conventii de colaborare.

(4) Imobilul situat în sectorul 1, str. Pajura, nr 3-5  este  prin contract de comodat, pe o perioada de 49 de ani, de Preotul Vasile Ailioaiei - Parohia Podeanu, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti  si pus la dispozitia  Diaconiei, prin conventie parteneriala, pentru o perioada de 20 de ani. Acest imobil a fost amenajat de către DIACONIA in scopul infiintarii Centrului de zi pentru copii scolari si a Centrului pentru protejarea, asistarea mamelor si copiilor – victime ale violentei familiale. Acesta va  fi administrat de DIACONIA si se obliga sa nu schimbe regimul juridic si destinatia  spaţiilor, asa cum acestea rezulta din prezenta conventie. 

 

Articolul 2. - Data intrarii in vigoare si durata conventiei

 

(1) Avand in vedere Hotararea CL-Sector 1  nr. __/______________, pentru aprobarea implementarii proiectului, prezenta conventie intra in vigoare la data semnarii ei de catre reprezentantii partilor contractante, cu posibilitatea de prelungire anuală în funcţie de raportul de evaluare al proiectului.

 (2) Prezenta conventie inceteaza pe data de …………..

 

Articolul 3. - Obligatiile DIACONIEI

 

(1)    DIACONIA se obliga sa puna la dispozitie celor doua servicii (Centrul pentru protejarea, asistarea  mamelor victime ale violentei familiale si copiilor acestora – beneficiari 4 mame cu copiii lor, Centru de zi  pentru copii şcolari - beneficiari 40 de copii scolari) spatiile,  si mobilierul necesare organizarii si functionarii acestora in imobilul situat in Str. Pajura, nr.3-5 conform  cu inventarul si planul stabilit. 

(2)    DIACONIA se obliga sa puna la dispozitie, pentru functionarea celor 2 servicii, urmatorul personal: director Aşezământ, director programe sociale, asistent social, administrator, contabil, şofer, magaziner, preot, paznic, 2 supraveghetori de noapte.            

Pe baza  Convenţiei de colaborare dintre Facultatea de Teologie-Asistenţă Socială si cu Facultatea  de Sociologie si Asistenta Socială de la Universitatea Bucuresti şi DIACONIA, studenţii vor desfăşura activităţi în cadrul Proiectului în regim de voluntariat.

(3)    DIACONIA se obliga sa identifice fonduri pentru completarea ehipamentelor  si sa urmareasca  asigurarea participarii celorlalti donatori la realizarea proiectului. Echipamentul si bunurile achizitionate astfel vor deveni proprietatea  DIACONIEI si vor fi utilizate numai pentru scopurile serviciilor rezultate in cadrul acestui parteneriat.

(4)    DIACONIA se obliga sa tina evidentele contabile necesare managementului financiar al proiectului şi să colaboreze cu contabilul desemnat de CL-DGASPC Sector 1 pentru acest proiect.

(5)   DIACONIA se obliga sa asigure cheltuielile de intretinre si functionare a spatiilor si ehipamentelor din dotare destinate celor doua servicii în parteneriat cu CL-DGASPC Sector 1.

(6) DIACONIA asigura furnizarea de servicii de consiliere si suport familial pentru beneficiarii proiectului prin Serviciul de consiliere şi sprijin familial.

 

 

 

Articolul 4. - Obligatiile CL-DGASPC, Sector 1

 

(1)    CL-DGASPC Sector 1 pune la dispozitie urmatorul personal,  care sa isi desfasoare activitatea in cadrul celor doua servicii, dupa cum urmeaza: ½  asistent social, ½  psiholog, 1 îngrijitoare, 1 bucătar, 1 ajutor de bucătar, 1 asistent medical, ¼ medic, 2 educatori specializaţi, ¼ contabil , ¼  jurist, 1 supraveghetor de noapte, 1 paznic.

(2)   CL- DGASPC, Sector 1  asigura cheltuielile necesare pentru hrana, imbrăcăminte, medicamente, rechizite,  pentru 40 de copii, 4 mame si copiii acestora, conform normelor stabilite prin lege – conform Anexei nr.IA, care face parte integrantă din prezenta Convenţie.

(3)   CL- DGASPC, Sector 1 şi Asociatia Diaconia identifica solutii pentru reintegrarea familiala a beneficiarilor cu domiciliul în Sectorul 1,  prin identificarea unei soluţii de tip familial, sau alternative în condiţiile prevăzute de lege.

(4)   CL-DGASPC Sector 1 se obliga sa asigure 50% din cheltuielile de intretinere si functionare a spatiilor si echipamentelor in dotare destinate celor doua servicii.

 

Articolul 5. - Obligatiile comune DIACONIEI si CL-DGASPC Sector 1

 

(1)CL-DGASPC Sector 1 şi DIACONIA se obliga sa asigure perfectionarea profesionala a personalului care va asigura desfasurarea activitatilor in cadrul serviciilor rezultate prin implementarea Proiectului. Personalul respectiv va fi selectionat de comun acord.  Modalitatile de organizare a formarii sau, dupa caz, perfectionarii profesionale vor fi stabilite de comun acord.

(2)CL-DGASPC Sector 1  DIACONIA stabilesc de comun acord modalitatile de mediatizare a serviciilor rezultate din realizarea Proiectului, având în vedere problematica specială a psihologiei victimelor violenţei în familie.

(3)CL-DGASPC Sector 1, prin Serviciul Prevenire Abandon Familial/Şcolar şi Asistenţă Socială a familiei şi Copilului şi Serviciul Plasamente în Regim de Urgenţă si DIACONIA stabilesc, de comun acord, criteriile de selectie si mentinere a beneficiarilor în Asezamant, şi apoi vor fi supuse aprobarii  CPC Sector 1.

(4)CL-DGASPC Sector 1 si DIACONIA, asigura, prin personalul propriu, asistenta tehnica necesara pentru monitorizarea si evaluarea Proiectului.

(5)CL-DGASPC    Sector 1 si DIACONIA se obliga sa mentina pe durata conventiei  incadrarea cu personal a serviciilor create, conform standardelor validate si a legislatiei in vigoare.

(6)CL-DGAS Sector 1 si DIACONIA  se obliga sa elaboreze Proiectul instituţional al celor doua servicii (mandatul serviciilor, obiective, acţiuni, modalităţi de funcţionare, evaluare beneficiari, activitati, regulamente de organizare si funcţionare) şi îl propune spre aprobare şi validare CPC, Sector 1 .

(7) CL-DGASPC Sector 1 si DIACONIA se obliga sa verifice ca activităţile desfăşurate de personalul serviciilor prevăzute in convenţie sa fie in conformitate cu standardele si metodologiile de organizare si funcţionare in vigoare.

 

Articolul 6. – Raportare

 

(1)   Managerul de proiect  va raporta la CL-DGASPC Sector 1 şi la DIACONIA stadiul realizarii Proiectului, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate (tehnic si financiar) si al raportului final anual. Procedurile vor fi stabilite de comun acord. Fiecare raport de activitate va fi transmis in prima saptamana a lunii urmatoare. Raportul final va trebui sa descrie in detaliu realizările cantitative si calitative ale proiectului.

 

(2)    In afara rapoartelor de activitate managerul de proiect  va instiinta CL-DGASPC Sector 1 şi la DIACONIA de indata, asupra oricarei dificultati care ar putea afecta respectarea stricta a programarii activitatilor/planului stabilit.

 

Articolul 7. – Achizitii

 

(1)   Achizitiile de bunuri sau echipamente necesare realizarii serviciilor din cadrul Proiectului cu fonduri de la CL Sector 1 se vor face in conformitate cu procedurile din legislatia romana in domeniul achizitiilor publice de către DIACONIA, conform prezentei Convenţii.

(2)   Necesarul de achizitii pentru funcţionarea serviciilor va fi stabilit de catre CL-DGASPC Sector 1si DIACONIA, în funcţie de numărul de beneficiari prezenţi.

 

Articolul 8. - Modalitati de control a folosirii fondurilor

 

(1) Pentru fondurile provenite de la CL-DGASPC Sector 1 si destinate organizarii si functionarii celor doua servicii se vor elabora proceduri care sa vizeze controlul de folosire a fondurilor, conform legislatiei in vigoare. 

 

Articolul 9. - Contabilitate si documente justificative

 

(1)   DIACONIA va tine registre de evidenta contabila separate pentru Proiect, care sa reflecte sumele intrate si cheltuielile efectuate.

(2)   DIACONIA va pastra toate documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor referitoare la Proiect.

(3)    Toate rapoartele de activitate, inclusiv raportul final, vor include   informatii financiare.

 

Articolul 10. - Revizie contabila si monitorizare

 

(1) DIACONIA  este de acord sa permita reprezentantilor autorizati sa conduca orice revizii contabile sau inspectii pe care le considera necesare pentru a verifica derularea  activitatilor Proiectului pentru fondurile implicate din partea CL-DGASPC Sector 1. In mod deosebit, DIACONIA va permite accesul nelimitat la locul realizarii Proiectului, la registrele de evidenta contabilă, la documentele justificative, precum si la toate documentele referitoare la realizarea acestei convenţii.

(2) DIACONIA se obliga să pună la dispozitia organelor de drept  toate informatiile solicitate, inclusiv cele privind serviciile de protectie a copilului si a mamelor victime ale violentei familiale existente sau care vor fi infiintate, pentru a permite verificarea indeplinirii criteriilor de complementaritate si evidentierea calitatii serviciilor prevazute in prezenta Conventie.

 

Articolul 11. - Incetarea si modificarea conventiei

 

(1) Incetarea si modificarea acestei conventii se vor face numai cu acordul ambelor parti.

(2) Aceasta conventie se supune legislatiei romane.

(3) Toate disputele aparute din punerea in aplicare a acestei conventii si care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente, potrivit legii.

(4) Aceasta coventie a fost incheiata in trei exemplare originale, fiecare avand aceeasi valoare juridica.

 

       Pentru DIACONIA :                                                    Pentru CL- DGASPC Sector 1:

 

                Presedinte,                                                                           Primar,

                                                                                                           

     P.S. Episcop AMBROZIE SINAITUL                              ANDREI IOAN CHILIMAN

                                                                                                       

 

 

 

                   Asociatia Diaconia,                                        Secretar al Primăriei Sectorului 1,

         Director   Pr. CRISTIAN POPA                   Jur. Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

           Director programe sociale,                                     Director General DGASPC Sector 1,                                

      Jur. MONICA ALEXANDRU                                           Dr. DANUT IOAN FLEACA

 

 

 

               Contabil şef economic                                                 Director  general adjunct,

          DIACONIA,                                                                 DGASPC Sector 1,                                                                                                               

              Ec. MARINA GIOL                                                            Ec. COSTEL ENE

 

                                                                                              

 

 


ANEXA 

 

1. Titlul proiectului: „Asezământul Social Patriarh Iustinian Marina”

2. Scop: Organizarea si functionarea serviciilor:

1.      Centrul pentru protejarea si asistarea mamelor si copiilor acestora - victime ale violelenţei familiale, numit in continuare Adapost Social;

2.      Centrul de ingrijire zi pentru copii şcolari

3.      Serviciul de consiliere şi sprijin familial.

 

3. Obiective

(1)    furnizarea de servicii complexe, specializate de asistenta şi suport mamelor şi copiilor acestora, victime ale violentei famililale;

(2)    prevenirea institutionalizarii, a abandonului scolar si familial, a delincventei juvenile, diminuarea fenomenului de violenta domestica, prevenirea destramarii familiilor, cu efecte negative asupra cresterii si dezvoltarii copilului, asistenta multipla si de specialitatea a familiilor cu disfunctionalitati.

 

4. Localizare: Sector 1, Municipiul Bucuresti, Str. Pajura, nr.3-5.

5. Beneficiari:

- 4 mame cu copiii acestora – victime ale violentei familiale;

- 40 de copii şcolari, cu vârste intre 7 si 14 ani, proveniti   din familii monoparentale şi/sau sărace, aflate in dificultate, cu risc social crescut privind abandonul şcolar/familial, cu domiciliul stabil/rezidenta in sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

6. Activităti ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul Proiectului:

-          stabilirea criteriilor de admitere si de menţinere a beneficiarilor în Proiect;

-          asigurarea funcţionării serviciilor prevăzute in conventie si sustinerea lor prin: managementul de personal, activitatile zilnice de aprovizionare, intretinere, ingrijire, reprezentare;

-          formare de personal;

-          mediatizare si sensibilizare a opiniei publice;

-          colaborare permanentă cu serviciile deconcentrate ale statului ( DSP, Spitale, Insp Scolar, Şcoli, IGP, Secţii de Poliţie);

-          monitorizare/evaluare.

 

7. Traiectoria beneficiarilor:

  • Centrul de îngrijire zi pentru copii scolari

-          Identificarea beneficiarilor, intocmirea dosarului si propunerea masurii de plasament in regim de urgenta – DGASPC, Sector 1;

-          Avizarea propunerii de măsura - Asezamant;

-          Masuri de: ingrijire, educare şi ocrotire,  conform standardelor în vigoare - Asezamant.

  • Centrul pentru protejarea, asistarea mamelor si copiilor victime ale violentei familiale:

-          Identificarea beneficiarilor, întocmirea  dosarului, propunerea masurii de plasament în regim de urgenta  – DGASPC Sector 1;

-          Plasarea in regim de urgenta – DGASPC Sector 1 si Aşezamant;

-          Propunerea de schimbare a „masurii de plasament în regim de urgenta” în „măsura de plasament”- DGASPC Sector1;

-          Avizarea propunerii de masura de plasament – Asezamantul;

-          Hotărârea masurii de plasament – CPC a Sectorului 1, conform criteriilor stabilite in Conventia de implementare art.5, alin.(6);

-          Punerea in aplicare a masurii – plasamentul beneficiaruiui in Asezamant si acordarea acestuia protectie, sprijin, asistenta, ingrijire;

-          Asigurarea reintegrarii familiale a beneficiarilor prin alternative de tip familial-DGASPC Sector 1.