Hotărârea nr. 5/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor pasaje pietonale existente pe raza aministrativ teritorială a

 Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Legislaţie, Avizare Contracte;

          Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.235/2005 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din municoipiul Bucureşti;

În temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Pasajele pietonale prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sunt în administrarea Consiliului Local Sector 1 prin Administraţia Domeniului Public Sector 1, în scopul modernizării, reabilitării, reparării, întreţinerii şi exploatării.

          Art.2. Predarea-primirea obiectivelor prevăzute la art.1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Administraţia Străzilor sau instituţiile publice care deţin aceste obiective, după caz.

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ

 

                Adrian Oghină                                            Secretar,                 

                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 5

Data : 26.01.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Anexa nr.1

     la Hotărârea Consiliului Local

                 nr. 5/26.01.2006

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         Adrian Oghină

 

 

 

 

 

PASAJE PIETONALE

EXISTENTE PE RAZA SECTORULUI 1

PROPUSE SPRE ADMINISTRAREA

ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

 

 

Nr.

Crt.

Denumire

Vecinătăţi

Observaţii

1.

Pasaj Piaţa Presei Libere

Romexpo 

B-dul. Expoziţiei

Funcţionabil (stare relativ bună)

2.

Pasaj Turda

Parcul Sf. Maria-

Staţia RATB -Turda

Funcţionabil (fisură în tavan, necesită salubrizare periodică)

3.

Pasaj Majestic

Str. Academiei între hotel Majestic – Teatru Odeon

Funcţionabil (stare bună)

4.

Pasaj Comedia

Str. Academiei lângă Teatrul Odeon

Funcţionabil (stare bună)

5.

Pasaj Victoria

Cal. Victoriei nr.48-50

Funcţionabil (stare bună)

6.

Pasaj Englez

Cal. Victoriei nr.52

Funcţionabil (necesită Reabilitare)

7.

Pasaj Griviţa-Grand

Cal. Griviţei – Podul Grand

Închis