Hotărârea nr. 49/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 470/22.12.2005 pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 24/2005, în sensul reactualizării actelor necesare instituţionalizării unei persoane în centrele de îngrijire şi asistenţă şi căminele de persoane vârstnice din cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi  Complexului de Servicii Sociale de Odăi din cadrul

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ;

Având în vedere avizul Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 470/22.12.2005 pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 24/2005;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;

Luând în considerare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.102/1999 privind  protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului ;

În temeiul prevederilor art.46 şi art.95, alin.(2), lit.”n” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările  şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.470/22.12.2005, în sensul reactualizării actelor necesare instituţionalizării unei persoane în centrele de îngrijire şi asistenţă şi căminele de persoane vârstnice din cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi  Complexului de Servicii Sociale de Odăi aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                    

                      SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 49

Data: 23.02.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

                               la Hotărârea Consiliului Local

         nr.49/23.02.2006

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

 

LISTA

cuprinzând actele necesare instituţionalizării unei persoane cu handicap în centrele de îngrijire şi asistenţă şi căminele de persoane vârstnice din cadrul

Complexului Social de Servicii Străuleşti şi  Complexului Social de Servicii Odăi aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Pentru Centrele de Ingrijire si Asistenta :

 

1)      Cererea din partea solicitantului  sau a reprezentantului legal ( tutore , curator);

2)      Certificatul de încadrare într-un grad de handicap eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap ;

3)      Declaraţie notarială a solicitantului din care sa reiasa ca solicitantul nu are copii sau intreţinători legali. Dacă aceştia există trebuie să prezinte declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana cu handicap şi să prezinte eventualele acte doveditoare      ( nu este permis în cămin accesul persoanelor care au contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere, decat în condiţiile suportării costului mediu lunar aprobat de către Consiliul Local Sector 1 de către aparţinători sau întreţinători );

4)      Adeverinţă eliberata de Institutul National de Medicină Legală cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în cauză în situaţia în care  echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea socio- medicală are îndoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei ce solicită internarea. In cazul în care se declară că persoana nu are discernământ internarea se va face numai după punerea sub interdicţie, dacă are familie sau întreţinători legali, sau cu acordul autorităţii tutelare în cazul persoanelor singure.

5)      Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: R.B.W., Radiografie plămâni, Test SIDA ( pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), coproparazitologic ;

6)      Adeverinţă  medicală care să precizeze că Nu suferă de boli infecto-contagioase ;

7)      Adeverinţă de venit impozabil  (Act de stare materială de la Circa Financiară;

8)      Copie buletin de identitate ;

9)      Copie certificat de naştere ;

10)  Copie certificat de căsătorie ;

11)  Copie hotarâre de divorţ sau certificat de deces ( după caz ) ;

12)  Talon de pensie recent – ( dacă este pensionar ) ;

13)  Situaţia locativă  ( după caz ) :

a)      copie contractul casei proprietate personală ;

b)      copie contractul  de vânzare – cumpărare ;

c)      copie act de donaţie ;

d)      copie act de moştenire ;

e)      copie contract de închiriere ;

 14)  Ancheta socială efectuata de D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

 15) Dosar cu şina .

 

Dosarul complet se depune la  Registratura D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu sediul în Bd. Mareşal Al. Averescu nr. 17, sector 1, Bucureşti.

            Dosarul se instrumentează de către Serviciul de Asistenţă şi Consiliere Persoana cu Handicap din carul D.G.A.S.P.C. Sector 1

 

Pentru căminele de persoane vârstnice din cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi  Complexului de Servicii Sociale de Odăi:

1)  Cererea din partea solicitantului  sau a reprezentantului legal ( tutore , curator);

2) Declaraţie notarială a solicitantului din care sa reiasa că solicitantul nu are copii sau intreţinători legali. Dacă aceştia există trebuie să prezinte declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana cu vârstnică şi să prezinte eventualele acte doveditoare ( nu este permis în cămin accesul persoanelor care au contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere, decat în condiţiile suportării costului mediu lunar aprobat de către Consiliul Local Sector 1 de către aparţinători sau întreţinători );

3)adeverinţă eliberata de Institutul National de Medicină Legală cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în cauză în situaţia în care  echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea socio- medicală are îndoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei ce solicită internarea. In cazul în care se declară că persoana nu are discernământ internarea se va face numai după punerea sub interdicţie, dacă are familie sau întreţinători legali, sau cu acordul autorităţii tutelare în cazul persoanelor singure.

4)Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: R.B.W., Radiografie plămâni, Test SIDA ( pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), coproparazitologic ;

5)Adeverinţă  medicală care să precizeze că Nu suferă de boli infecto-contagioase ;

6)Recomandare medicală din care să rezulte tipul de instituţie care este indicată potrivit stării de sănătate;

7)Adeverinţă de venit impozabil  (Act de stare materială de la Circa Financiară ) ;

8)Copie buletin de identitate ;

9)Copie certificat de naştere ;

10)Copie certificat de căsătorie ;

11)Copie hotarâre de divorţ sau certificat de deces ( după caz ) ;

12)Talon de pensie recent – ( dacă este pensionar ) ;

13)Situaţia locativă  ( după caz ) :

a.       copie contractul casei proprietate personală ;

b.      copie contractul  de vânzare – cumpărare ;

c.       copie act de donaţie ;

d.      copie act de moştenire ;

e.       copie contract de închiriere ;

      14) Ancheta socială efectuata de D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

      15) Dosar cu şina 

Dosarul complet se depune la  Registratura D.G.A.S.P.C.Sector 1, cu sediul în Bd. Mareşal Al. Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti

            Dosarul se instrumentează de către Serviciul Îngrijire la Domiciliu Persoane Vârstnice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

Institutionalizarea persoanelor in centrele de ingrijire si asistenta si căminele de persoane vârstnice din cadrul Complexului Social de Servicii – Străuleşti şi  Complexului de Servicii Sociale de Odăi se va face in baza Dispozitiei Primarului Sectorului 1.