Hotărârea nr. 47/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea costului mediu lunar pe copil în sistem rezidenţial şi pentru copiii aflaţi la asistenţi maternali profesionişti

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti ;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiei comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.729/2005 privind stabilirea nivelurilor zilnice ale alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă costul mediu copil/lună în sistem rezidenţial şi pentru copiii aflaţi la asistenţi maternali profesionişti :

-          sistem rezidenţial : 848 lei/copil/lună ;

-          asistenţă maternală : 296 lei/copil/lună.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                    

                      SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.: 47

Data: 23.02.2006