Hotărârea nr. 461/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 461 / 2006

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind acceptarea transmiterii unui teren in suprafata de 4867,5 mp din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea realizarii unui obiectiv sportiv

 (bazin de inot)

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Tinand seama de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 315./14.12.2006 privind transmiterea unui teren in suprafata de 4867,5 mp din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea realizarii unui obiectiv sportiv (bazin de inot).

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 46 si art. 1207 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se accepta transmiterea unui teren in suprafata de 4867,5 mp identificat potrivit planurilor anexa din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea realizarii unui obiectiv sportiv (bazin de inot).

Art. 2. Terenul mentionat la art. 1 impreuna cu terenul existent in incinta Colegiului Tehnic Media, cu sediul in Bucuresti, str. Jiului nr. 163, Sector 1, va fi destinat realizarii unui obiectiv sportiv (bazin de inot).

Art. 3. Finantarea proiectului se va realiza din fondurile Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 4. Se mandateaza Directia Utilitati Publice prin domnul director Ion Dogeanu sa intreprinda toate masurile legale necesare pentru realizarea proiectului.

Art. 5. Pe perioada derularii proiectului, terenurile mai sus-mentionate se vor administra direct de catre Consiliul Local al Sectorului 1, urmand ca la finalizarea investitiei, Consiliul Local al Sectorului 1 sa predea Colegiului Tehnic Media bazinul de inot, acesta urmand a fi destinat in principal procesului educational.

Art. 6. Primarul Sectorului 1, Directia Utilitati Publice, Directia Management Economic, Directia Investitii, Serviciul Secretariat General, Audiente  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                          SECRETAR,

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 461

Data: 19.12.2006