Hotărârea nr. 46/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 46 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele aflate în centrele de urgenţă şi centrele de asistenţă pentru persoanele vârstnice

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.729/2005 privind stabilirea nivelurilor zilnice ale alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială ;

Luând în considerare prevederile Legii nr.17/2000 prividn asistenţa socială a persoanelor vârstnice ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României nr.86/2004 ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar/asistat pentru persoanele aflate în centrele de urgenţă şi centrele de asistenţă pentru persoane vârstnice, astfel :

-                            C.S.S. Străuleţti cost mediu/asistat/lună : 961 lei, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

-                            C.S.S. Odăi – cost mediu/asistat/lună : 769 lei, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                    

                      SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.: 46

Data: 23.02.2006

                                                                              Anexa nr.1

                                                       la Hotărârea Consiliului Local

                                                                     nr. 46/23.02.2006

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                     Adrian Oghină

 

 

SITUATIA COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNA

PENTRU CENTRUL DE SERVICII SOCIALE " STRAULESTI "

ANUL 2005

DENUMIRE INDICATOR

 COSTURI                                    ( cheltuieli efectuate din alocatiile bugetare acordate de Consiliul Local ai Sectorului 1 )

 COSTURI                                    ( cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare )

TOTAL COSTURI

CHELTUIELI DE PERSONAL

669.593

0

669.593

CHELTUIELI     MATERIALE

518.657

68.776

587.433

art 21,01

0

0

0

art 21,02

0

0

0

art 21,05

3.694

0

3.694

art 22,01

244.205

13.991

258.197

art 23,01

102.282

0

102.282

art 23,02

23.347

0

23.347

art 24,01

26.936

33.441

60.377

art 24,02

34.169

0

34.169

art 24,03

1.843

0

1.843

art 24,04

3.251

0

3.251

art 24,05

192

0

192

art 24,06

25.927

20.518

46.445

art 24,07

10.719

825

11.544

art 25,09

11.364

0

11.364

art 26,01

0

0

0

art 26,02

19.581

0

19.581

art 26,03

11.147

0

11.147

art 27

0

0

0

TOTAL

1.188.250

68.776

1.257.026

CHELTUIELI TOTALE

1.257.026

 

NR MEDIU ASISTATI

109

 

COST MEDIU / ASISTAT /AN

11.532

 

COST MEDIU / ASISTAT / LUNA

961

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

                                                                         Anexa nr.2

                                                       la Hotărârea Consiliului Local

                                                                  nr. 46/23.02.2006

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      Adrian Oghină

 

 

SITUATIA COSTULUI MEDIU / ASISTAT/ LUNA

 

PENTRU CENTRUL DE URGENTA SI CENTRUL DE PERSOANE VARSNICE " ODAI "

ANUL 2005

DENUMIRE INDICATOR

COSTURI                                    ( cheltuieli efectuate din alocatiile bugetare acordate de Consiliul Local ai Sectorului 1 )

COSTURI                                    ( cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare )

TOTAL COSTURI

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.208.641

0

1.208.641

CHELTUIELI     MATERIALE

1.081.585

108.020

1.189.604

art 21,01

1.524

0

1.524

art 21,02

0

0

0

art 21,05

-910

0

-910

art 22,01

553.910

44.903

598.812

art 23,01

64.858

518

65.376

art 23,02

3.748

0

3.748

art 24,01

36.919

20.595

57.514

art 24,02

121.439

0

121.439

art 24,03

6.321

0

6.321

art 24,04

560

0

560

art 24,05

6.948

0

6.948

art 24,06

47.212

22.775

69.987

art 24,07

59.982

4.891

64.872

art 25,09

5.001

0

5.001

art 26,01

16.303

0

16.303

art 26,02

103.288

14.339

117.627

art 26,03

54.483

0

54.483

art 29

0

0

0

art 30,01

0

0

0

art 30,07

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI

2.290.226

108.020

2.398.245

 

TOTAL PLATI

2.398.245

 

 

NR MEDIU ASISTATI

260

 

 

COST MEDIU / ASISTAT/ AN

9.224

 

 

COST MEDIU / ASISTAT/ LUNA

769