Hotărârea nr. 45/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 45 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte în centrele de îngrijire şi asistenţă

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.729/2005 privind stabilirea nivelurilor zilnice ale alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială ;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României nr.86/2004 ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar/asistat în centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte, în valoare de 1.296 lei, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                   

                      SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:  45

Data: 23.02.2006

 

                                                                              Anexa nr.1

                                                       la Hotărârea Consiliului Local

                                                                     nr. 45/23.02.2006

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                     Adrian Oghină

 

 

 

 

SITUATIA COSTULUI MEDIU/ ASISTAT / LUNA

CENTRELE DE INGRIJIRE SI ASISTENTA A PERSOANELOR ADULTE

 

ANUL 2005

 

DENUMIRE INDICATOR

 COSTURI   ( cheltuieli efectuate din alocatiile bugetare acordate de Consiliul Local ai Sectorului 1 )

 COSTURI                                    ( cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare )

TOTAL COSTURI

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.597.054

0

4.597.054

 

CHELTUIELIMATERIALE

2.557.703

635.840

3.193.543

 

art 21,01

96

0

96

 

art 21,02

0

0

0

 

art 21,05

20.139

0

20.139

 

art 22,01

1.010.869

246.929

1.257.798

 

art 23,01

525.202

0

525.202

 

art 23,02

152.856

0

152.856

 

art 24,01

128.092

64.738

192.830

 

art 24,02

74.293

80.635

154.928

 

art 24,03

85.544

0

85.544

 

art 24,04

14.898

0

14.898

 

art 24,05

28.784

0

28.784

 

art 24,06

135.242

205.159

340.401

 

art 24,07

27.686

23.197

50.882

 

art 25,09

148.120

0

148.120

 

art 26,01

0

0

0

 

art 26,02

73.346

5.256

78.602

 

art 26,03

130.467

9.926

140.394

 

art 29

1.950

0

1.950

 

art 30,01

0

0

0

 

art 30,07

120

0

120

 

TOTAL

7.154.757

635.840

7.790.597

 

 

 

 

 

 

TOTAL COSTURI

7.790.597

 

 

NR MEDIU ASISTATI

501

 

 

COST MEDIU / ASISTAT/AN

15.550

 

 

COST MEDIU/ ASISTAT/ LUNA

1.296