Hotărârea nr. 42/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.299/18.08.2005  privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construcţii definitive pe teren proprietate privată PUZ Şos.Bucureşti-Ploieşti nr.43

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Contencios Administrativ, Juridic;

            Ţinând seama de avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Luând în considerare Sentinţa civilă nr.5399/22.12.2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a;

            În baza dispoziţiilor art.20, alin.(2) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.299/18.08.2005 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construcţii definitive pe teren proprietate privată PUZ Şos.Bucureşti-Ploieşti nr.43.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                   

                      SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.: 42

Data: 23.02.2006