Hotărârea nr. 398/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 398 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listelor nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice

pentru transportul în comun cu metroul pentru luna decembrie 2006

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Ţinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale,  al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap aprobată prin Legea nr.519/2002;

Luând în considerare prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr.290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţa sau cu metroul, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţi personali sau însoţitorii acestora;

În conformitate cu dispoziţiile art.46, alin.(1), art.95, alin.(2), lit.„n”  şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul pentru luna decembrie, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va asigura distribuirea cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                      SECRETAR,

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.: 398

Data:30.11.2006