Hotărârea nr. 381/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 381 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

construcţii definitive pe teren proprietate privată  

PUD   Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.113 B

Având în vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             - Avizul nr.178/13.09.2006 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 12/24.07.2006 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             Ţinând seama de prevederile:

              - Ordonanţei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

              - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului.

             - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti .

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al  Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

                -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul  Local al sectorului  1     

                                                            HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică reglementarile urbanistice aprobate prin Hotararea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 49/24.02.2005, conform aviz  CTU-PS 1 nr. 5CA5/08.02.2005 anexate, privind aprobarea unui PUD pentru constructii definitive  -  Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.113 B

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Prezenta documentaţie este valabilă până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

Nr.:381

Data:19.10.2006