Hotărârea nr. 377/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 377 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

construcţii definitive pe teren proprietate privată  

PUD   Str. Ecaterina Teodoroiu nr.18

 

Având în vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             - Avizul nr.195/11.10.2006 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 17/24.07.2006 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             Ţinând seama de prevederile:

              - Ordonanţei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

              - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului.

             - Legea nr.219/1998 privind regimul concesionării

             - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti .

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

                -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul  Local al sectorului  1

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă   Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii  amplasate  pe teren  proprietate    privată –-  S = cca   400,00  mp  propus concesionării  -  Str. Ecaterina Teodoroiu nr.18

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Prezenta documentaţie nu anuleză valabilitatea altor documentaţii de urbanism aprobate pentru acelaşi teren şi un prejudiciază în nici un fel dreptul altor persoane interesate de solicitarea concesiunii terenului în baza unei documentaţii de urbanism aprobată conform legislaţiei în vigoare, până la data concesionării terenului.

Art.4. Prezentul regulament de urbanism va intra în vigoare în momentul câştigării licitaţiei pentru atribuirea contractului de concesionare.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:377

Data:19.10.2006