Hotărârea nr. 368/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 368 / 2006

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru         

transportul în comun cu metroul pentru luna noiembrie 2006

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr.519/2002;

Având în vedere prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr.290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţi personali sau însoţitorii acestora;

În conformitate cu dispoziţiile art.46, alin.(1), art.95, alin.(2), lit.„n”  şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul pentru luna noiembrie, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va asigura distribuirea cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                      SECRETAR,

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:368

Data:19.10.2006