Hotărârea nr. 366/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 366 / 2006

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind autorizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru închirierea de servicii specifice în Centrele  de Recuperare şi Reabilitare din judeţul Călăraşi pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 1, dependente de serviciile rezidenţiale din aceste centre

 

Văzand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de Specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinand seama de prevederile Ordinului nr. 71/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale ;

Ţinand seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale Ordonanţei Guvernului Romaniei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004 şi ale Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1), art. 95 alin. (2) lit. „n” şi art. 1207 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să închirieze servicii în Centrele de Recuperare şi Reabilitare din judeţul Călărasi, pentru un numar de 30 beneficiari cu domiciliul pe raza sectorului 1.

Art. 2 Închirierea acestor servicii se va face prin încheierea unui contract pentru acordarea de servicii sociale în aceste centre, între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Direcţia Generală de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.

Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General Audienţe din cadrul Primăriei Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărari.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:366

Data: 19.10.2006