Hotărârea nr. 364/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 364 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRARE

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Utilizarea tehnicilor de stimulare a reminiscenţelor în îngrijirea persoanelor instituţionalizate”

 

Văzand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1al municipiului Bucureşti precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinand seama de Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005-2008, aprobată prin Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 468/22.12.2005;

Luand în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, ale Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 1826/22.12.2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

Ţinand seama de Proiectul „Utilizarea tehnicilor de stimulare a reminiscenţelor în îngrijirea persoanelor instituţionalizate” al Direcţiei Generale de asistenţă Socială şi protecţia Copilului Sector 1;

Ţinand seama de Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economica si Socială-Proiecte Servicii Sociale, linia bugetară Phare/2004/016-772.04.02;

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1), art. 95 alin. (2) lit. „n” şi art. 1207 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă depunerea cererii de finanţare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Utilizarea tehnicilor de stimulare a reminiscenţelor în îngrijirea persoanelor instituţionalizate” , în conformitate cu Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărare şi a legislaţiei romane în vigoare.

Art. 2 În cazul în care Proiectul „Utilizarea tehnicilor de stimulare a reminiscenţelor în îngrijirea persoanelor instituţionalizate” este declarat eligibil, Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, va asigura cofinanţarea şi sustenabilitatea Proiectului pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la incheierea finanţării prin Program Phare.

Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General Audienţe din cadrul Primăriei Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:364

Data:19.10.2006

PRE-PROPUNEREA

 

Pre-propunerea trebuie să descrie 4 secţiuni în maximum 4 pagini (fiecare secţiune trebuie să fie tratată în maximum 1 pagină – mărimea fontului nu poate mai mică de Arial 10). Orice Pre-propunere care nu întruneşte aceste condiţii de bază va fi respinsă fără a mai fi evaluată.

 

1. Rezumat al proiectului:

 

Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:

1.1       Scurtă descriere a proiectului propus.

 

Scopul proiectului „Utilizarea tehnicilor de stimulare a reminiscenţelor în îngrijirea persoanelor instituţionalizate” constă în  promovarea intereselor, combaterea excluziunii, încurajarea includerii sociale şi stimularea  persoanelor vârstnice instituţionalizate în Centrele de Ingrijire si Asistenţă ale DGASPC, sector 1 din Bucureşti.

Obiectivele Specifice ale proiectului sunt:

-          Crearea a şase Centre de Reminiscente in cadrul Centrelor de in Ingrijire şi Asistenţă ale DGASPC, sector 1 din Bucureşti.

-          Instruirea in tehnica stimulării reminiscenţelor a 575 îngrijitori formali ai persoanelor vârstnice instituţionalizate.

Beneficiarii direcţi sunt 793 persoane vârstnice instituţionalizate care vor participa la activităţile Centrelor de Reminiscenţe create pentru prima oară în cadrul CIA sector 1. Beneficiarii indirecţi sunt 575 îngrijitori formali ai persoanleor varstnice instituţionalizate care vor fi instruiti şi atestaţi in tehnica stimulării reminiscenţelor de către specialişti autorizaţi în această tehnică. Activităţile principale vor fi:sesiunile de stimulare a reminiscenţelor pentru persoanele varstnice institutionalizate; sesiuni de informare si instruire pentru beneficiarii indirecţi; elaborarea, editarea si promovarea materialelor promotionale; dezbateri cu actorii sociali implicati in protectia varstnicilor privind implementarea in institutii rezidentiale a tehnicilor de stimulare a reminiscentelor. Rezultatele preconizate vor consta din: Un nou cod  de conduită a ingrijitorilor formali in raport cu ingrijirea persoanelor institutionalizate; Metode cu caracter novator aplicate în CIA sector1; Operationalizarea, în cadrul CIA sector1, a şase echipe multidisciplinare care aplică tehnica reminiscentelor la persoanele institutionalizate; Formarea si atestarea în tehnica reminiscenţelor a unui numar de 575 îngrijitori formali; tipărirea materialelor de promovare privind tehnicile de stimulare a reminiscenţelor persoanelor institutionalizate în 3000 exemplare şi anume: 1000 afişe,1000 fluturaşi,1000 pliante; 793 persoane institutionalizate antrenate în sesiuni de reminiscenţe;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relevanţă:

Vă rugăm să descrieţi următoarele:

2.1  Cât de relevantă este propunerea dv. în raport cu nevoile şi constrângerile regiunii căreia se adresează?

Proiectul se incadrează în obiectivul Programului Phare 2004-2006 răspunzând nevoilor persoanelor şi grupurilor marginalizate prin aplicarea unor măsuri adecvate în vederea promovării intereselor şi îmbunătăţirii calităţii vieţii benficiarilor vârstnici. Prezentul proiect va iniţia, în şase Centre de Ingrijire si Asistenţă din sectorul 1, servicii complementare prin introducerea de tehnici novatoare de stimulare a persoanelor vârstnice instituţionalizate. Indeplinirea obiectivelor va contribui la schimbarea mentalităţilor celor care îngrijesc acest tip de beneficiari, ceea ce va induce implementarea unei politici eficiente în beneficiul persoanelor instituţionalizate . Releveanţa propunerii constă în faptul că, pornim de la baza piramidei sociale, de la beneficiarii direcţi - persoanele vârstnice instituţionalizate, către vârful acesteia, ingrijitorii formali- asistente medicale, infirmiere, medici, asistenti sociali, psihologi, şefi secţie,etc.

2.2  Care sunt problemele ce trebuie rezolvate şi care sunt nevoile?

Ca în toate  ţările europene şi România se confruntă cu fenomenul de  îmbătrânire demografică. O mare parte a populaţiei vârstnice, solicită internare şi îngrijirea în centre rezidentiale datorită  lipsei i aparţinătorilor, resurselor materiale scăzute, bolilor asociate care induc dependenţa. Planul Naţional de Dezvoltare 2004-2006, stipuleză repere privind îmbunătăţirea situaţiilor vârstnicilor instituţionalizaţi prin  anagajarea unui personal calificat sau instruirea celui existent.Totdată, Planul Naţional prevede dezvoltarea şi diversificarea serviciilor pentru grupurile vulnerabile care nu sunt acoperite de serviciile existente. Considerăm persoanele vârstnice instituţionalizate ca fiind persoane cu nevoi medico-psiho-sociale prioritare necesitând protecţie şi îngrijire specială. In acest sens, prin crearea celor şase Centre de Reminiscenţe vom asigura şi în  cadrul CIA sectorului 1, activităţi adecvate susţinerii, respectării şi protejării acestei categorii vulnerabile de beneficiari. Proiectul nostru se constituie ca o alternativă la sistemul actual de îngrijire fiind de fapt o valoare adăugată care vine în complectarea serviciilor existente

2.3       Cine sunt actorii implicaţi (beneficiarii finali, grupurile ţintă)?

Beneficiarii direcţi: sunt cele 793 persoane vârstnice instituţionalizate în cadrul a şase CIA sector1din Bucureşti. Vom alcătui  grupe formate din câte 10 persoane, ce vor participa la şedinţele de reminiscenţă. Astfel, vor fi antrenate în activităţi de reminiscenţe atât persoanele care se pot deplasa în spaţiul care va fi special amenajat să întrunească criteriile unui Centru de Reminiscenţe, cât şi vârstnicii imobilizaţi la pat cu care se va lucra unul la unul.. Deci, pe cele şase Centre de Reminiscenţe totalul beneficiarilor direcţi va fi de 793 persoane instituţionalizate.

Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt cei 575 membri ai personalului medical si paramedical care reprezintă ingrijitorii formali din cadrul celor şase centre ale DGASPC sector1, ce va fi format în tehnica

stimulării reminiscenţelor în urma cursurilor realizate de partenerul Asociaţia Agora. Numarul beneficiarilor indirecţi va  fi egal cu numarul angajaţilor, adică 575 persoane.

2.4       Care sunt obiectivele şi rezultatele aşteptate?

Obiective Specifice: Crearea a şase Centre de Reminiscenţe în cadrul CIA sector1; Instruirea în tehnica stimulării reminiscenţelor a 575 îngrijitori ai persoanelor vârstnice instituţionalizate. Rezultatele aşteptate constau în: Un nou cod  de conduită a îngrijitorilor formali în raport cu îngrijirea persoanelor instituţionalizate; Metode cu caracter novator aplicate în CIA sector1; Operaţionalizarea, în cadrul CIA sector1, a şase echipe multidisciplinare care aplică tehnica reminiscenţelor la persoanele institutionalizate; Formarea şi atestarea ca specialişti în tehnica reminiscenţelor a unui numar de 575 îngrijitori formali; Tipărirea, în câte 1000 exemplare fiecare, a materialelor promoţionale care vor consta în afişe, pliante şi fluturaşi  privind tehnicile de stimulare a reminiscenţelor persoanelor instituţionalizate; 793 persoane instituţionalizate antrenate în sesiuni de reminiscenţe; Creşterea calităţii vieţii ambelor categorii de beneficiari

2.5       Care este valoarea adăugată a acţiunii (ce aduce proiectul în plus faţă de acţiunile guvernului (la nivel central sau local) şi faţă de acţiunile implementate de actorii non-publici)?

Propunem o abordare dintr-o noua viziune în îngrijirea vârstnicilor instituţionalizati care nu se substituie celor existente ci se constituie în valoare adăugată întrucât, în România, această tehnică nu este utilizată în cadrul CIA. Prin aceasta  abordare, vârstnicii nu vor mai fi priviţi  prin prisma deficitelor ci, vor fi apreciaţi datorită capacităţilor restante ce vor putea fi puse în valoare. Utilizarea acestei noi tehnici în îngrijirea persoanelor instituţionalizate va stimula capacităţile restante ale vârstnicilor şi va fi  unul din factorii de evoluţie favorabilă cu declin mai lent al funcţiilor intelectuale. Astfel, ambele categorii de beneficiari vor putea să pună în valoare toleranţa, exeperienţa, valorile, principiile morale şi de viaţă ale unui grup, altfel marginalizat. Prin prezentul proiect dorim să schimbăm atitudini şi principii care vor induce schimbarea mentalităţilor şi care pot fi modele demne de urmat  şi pentru alte CIA din România.

 

3. Metodologie şi Sustenabilitate:

Vă rugăm să descrieţi următoarele:

3.1              Care sunt principalele activităţi ale proiectului?

 

Principalele activităţi vor consta din:

1.     Amenajarea si dotarea celor 6 Centre de Reminiscenţe în cadrul CIA sectorul 1

2.     Formarea echipei multidisciplinare

3.     Elaborarea, editarea si promovarea materialelor promotionale.privind utilizarea tehnicii de stimulare a reminiscenţelor in centre rezidenţiale

4.     Alcătuirea bazei de date privind beneficiarii direcţi si indirecţi .

5.     Doua conferinţe de presă, la inceputul şi sfârşitul proiectului

6.     Sesiuni de reminiscenţe pentru persoanele vârstnice instituţionalizate.

7.     Sesiuni de instruire, informare si consiliere pentru personalul de îngrijire.

8.     Reuniuni periodice de lucru cu intraga echipa multidisciplinara de implementare a proiectului

9.     Alcatuirea a doua rapoarte, unul intermediar şi unul final privind evoluţia si implementarea proiectului.

10. Organizarea a două dezbateri privind implementarea noilor tehnici de stimulare a reminiscentelor in beneficiul persoanelor varstnice institutionalizate.

 

3.2              Care vor fi principalii parteneri pentru  implementare, care este durata relaţiei cu aceştia şi cum vor fi aceştia implicaţi în proiect?

Principalul partener în acest proiect este Asociaţia Agora cu care DGASCP sector 1 a colaborat în ultimii  ani. Asociaţia Agora este prima instituţie din România care a introdus tehnica stimulării reminiscenţelor în îngrijirea persoanelor vârstnice. Astfel, Asociaţia Agora a înfiinţat în România primele Centre de Reminiscenţă in Bucuresti în cadrul Spitalului Sf Luca precum şi în Bacău, Botoşani, Cluj, Sibiu, în parteneriat cu asociaţii locale. In anul 2005, printr-un proiect Phare, Asociatia Agora a înfiinţat în parteneriat cu Primăria sector 3, doua Centre de Reminiscenţe în cadrul secţiilor Vitan şi Schitu Dârvari din cadrul CIA nr 5..    

In acest proiect, Asociaţia Agora va acorda asistenţă tehnică şi va pune la dispoziţia  echipei de proiect tot know-how-ul de care dispune implicându-se în derularea activităţilor cu personal specializat în tehnica reminiscenţelor. Astfel, Asociaţia Agora va contribui la amenajarea Centrelor de Rminiscenţe, va forma personalul din cadrul celor 6 CIA, va elabora materialele promoţionale, va participa la desfăşurarea sedinţelor de reminiscenţe cu persoanele vârstnice instituţionalizate, va participa la campaniile de informare, se va implica în organizarea şi desfăşurarea atât a Conferinţelor de presă cât şi a Dezbaterilor privind implementarea noii tehnici de stimulare a reminiscentelor in beneficiul persoanelor vârstnice instituţionalizate în cadrul CIA sector 1. 

 

3.3              Cum va dobândi acest proiect sustenabilitate?

Prezentul proiect va fi sustenabil şi după încetarea finanţării întrucât:

-          Din punct de vedere  institutional structurile, care sustin implementarea activitatilor,  vor fi la sfarsitul proiectului,  in stare operaţională care va permite  imediat un  nou ciclu al programului .

-           Toate conventiile de parteneriat sunt  repetabile in aceiaşi termeni, sau imbunătaţite prin adaptarea la noi realităţi.

-           Baza materială nu este epuizată din punct de vedere functional la sfârşitul prezentului proiect, fiind  folosibilă intr-un nou ciclu

-           personalul care a fost format în tehnica reminiscenţelor va continua să lucreze în aceleaşi instituţii întrucât are contract de muncă pe termen nelimitat.

 

3.4              Va avea acesta efecte multiplicatoare?

DGASPC sector 1 şi Asociatia Agora îşi exprimă disponibilitatea să incheie parteneriate viabile prin care sa acorde asistenţă tehnică şi metodologică toturor persoanelor fizice şi juridice interesate în replicarea şi implementarea unui proiect similar în cadrul altor CIA din celelalte sectoare ale Bucureştiului sau din ţară.

La finalul proiectului rezultatele obţinute se pot constitui în exemple de bune practici pentru alte CIA care pot să îşi creeze şi ele Centre de Reminiscenţe similare ce să se constituie ca o valoare adăugată la îngrijirea actuală

 

4. Expertiză şi capacitate operaţională:

Vă rugăm să descrieţi următoarele:

4.1              Care este experienţa organizaţiei dv. în managementul de proiect?

 

 

 

4.2              Care este experienţa organizaţiei şi a partenerilor dv. în domeniu şi aspectele cărora proiectul se adresează?

 

In ultimii ani, DGASPC sector 1, a participat la reuniunile organizate de Asociaţia Agora în care s-au prezentat rezultatele şi beneficiile aplicării tehnicii de stimulare a reminscenţelor în ingrijirea persoanelor vârstnice instituţionalizate. Totodată, o persoană din conducerea DGASPC sector 1, a făcut parte din grupul specialistilor care au fost instruiţi în tehnica reminiscenţelor în Anglia de către Age Exchange, instituţie care are o experienţă de peste 20 ani în această tehnică. 

Asociaţia Agora, care este partener în acest proiect, are experienţă în aplicarea tehnicii de stimulare a reminiscenţelor întrucât a fost instituţia din România care, în anul 2002,  a înfiinţat primul Centru de Reminiscenţă la noi în ţară. Până în acest moment, asociaţia Agora, în parteneriat cu asociaţii locale, a mai înfiinţat Centre de Reminiscenţe in Bacău, Botoşani, Cluj-Napoca, Sibiu. In Bucureşti avem Centre de Reminiscenţe atât în cadrul Spitalului de bolnavi cronici şi geriatrie Sf Luca cât şi în cadrul secţiilor Vitan şi Schitu Dârvari ale CIA nr5. Specialiştii asociaţiei Agora sunt atestaţi în tehnica reminiscenţelor de către Age Exchange din UK care, de peste 20 ani, aplică această tehnică în îngrijirea vârstnicilor atât din ambulator cât şi din instituţii de lungă sau scurtă durată.

Aspectele, cărora proiectul pe care îl propunem spre finanţare se adresează, constau în:

-          Dezvoltarea şi  diversificarea serviciilor sociale care există în CIA ale DGASCP sector 1 prin introducerea tehnicii de stimulare a reminiscenţelor în îngrijirea persoanelor instituţionalizate pe lungă durată.

-          Întărirea parteneriatului dintre o instituţie publică şi un ong care este singurul autorizat şi specializat în  domeniul reminiscenţelor ca  serviciu social

-          Capacitatea de replicabilitate, durabilitate, complementaritate, rentabilitate si continuitate a activităţilor după încheierea finanţării

-          Eficientizarea sistemului de prestaţii sociale

-          Reducerea inegalităţilor şi dezechilibrelor prin stimularea tuturor persoanelor instituţionalizate indiferent de patologie sau de gradul de dependenţă

-          Îmbunătăţirea calităţii vieţii atât ale beneficiarilor direcţi – persoanele instituţionalizate, cât şi ale beneficiarilor indirecţi – personalul formal de îngrijire din cadrul CIA sector 1

Anexa B. Bugetul proiectului1toţi aniiAnul 1 2
CheltuieliUnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)3UnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)
1. Resurse umane
"1.1 Salarii (cost total, personal local)4"
1.1.1 Tehnicpe lună0pe lună0
1.1.1.1 Manager proiect (1)pe lună18100018000pe luna12100012000
asistent manager proiectpe luna174006800pe luna114004400
1.1.1.2. Coordonatori centre de reminiscentepe lună00
Coordonator 1pe lună1890016200pe lună1290010800
Coordonator 2pe lună1890016200pe lună1290010800
Coordonator 3pe lună1890016200pe lună1290010800
Coordonator 4pe lună1890016200pe lună1290010800
Coordonator 5pe lună1890016200pe lună1290010800
Coordonator 6pe lună1890016200pe lună1290010800
Asistent social 1pe lună1770011900pe lună127008400
Asistent social 2pe lună1770011900pe lună127008400
Asistent social 3pe lună1770011900pe lună127008400
Medic 1pe lună17100017000pe lună12100012000
Medic 2pe lună17100017000pe lună12100012000
Medic 3pe lună17100017000pe lună12100012000
Psiholog 1pe lună1770011900pe lună127008400
Psiholog 2pe lună1770011900pe lună127008400
Psiholog 3pe lună1770011900pe lună127008400
Ingrijitor 1pe lună172504250pe lună122503000
Ingrijitor 2pe lună172504250pe lună122503000
Ingrijitor 3pe lună172504250pe lună122503000
1.1.2 Administrativ/ personal auxiliarpe lună0pe lună0
1.1.1. Contabil (inspector de specialitate)pe lună1870012600pe luna127008400
Soferpe luna113503850pe luna113503850
"1.2 Salarii (cost total, personal din afara tării, international)"pe lună0pe lună0
1.3 Diurna pentru deplasări/călătorii50
1.3.1 In afara ţării (personalul proiectului)pe zi0pe zi0
1.3.2 Local (personalul proiectului )pe zi0pe zi0
1.3.3 Participanţi la seminarii/conferinţepe zi0pe zi0
Subtotal Resurse umane273600188850
2. Transport6
2.1. Transport internaţionalpe zbor0pe zbor0
2.2 Transport localpe lună0pe lună0
Subtotal Transport00
3. Echipamente si bunuri7
3.1 Cumpărări sau inchirieri de vehicule. Nu se poate depăşi 20% din valoarea liniei de buget 7 - Subtotal costuri directe proiect;pe vehicul0pe vehicul0
un vehicul12700027000127000
"3.2 Mobilier, computere"00
3.2.1 Echipament IT (Calculator+imprimanta +soft)buc.620001200062000
laptopbuc.11600160011600
copiatorbuc.11600160011600
3.2.2 Mobilier (birou) buc.656336656
3.2.3 Mobilier (dulap/etajere)buc.0
fiset metalicbuc.61408406140
dulap cu 2 usibuc.61126726112
cuierbuc.61006006100
3.2.4 Mobilier (scaune)0
scaun ergonomicbuc.640240640
scaun vizitatorbuc.60159006015
"3.3 Maşini, instrumente-unelte"0
unelte de gradinaritset61006006100
"3.4 Piese de schimb/echipamente pentru maşini,scule"00
3.5 Altele (vă rugam specificaţi)00
3.5.1 tabla magneticabuc.61126726112
3.5.2. flipchartbuc.61036186103
"3.5.3 Materiale necesare stimularii reminiscentelor ( obiecte vechi, pick-up, patefon, gramofon, radio, carti si reviste vechi, crosete, andrele, panzeturi, etc)"buc.620001200062000
Subtotal Echipamente si bunuri596780
4. Birou local
4.1 Costuri vehiculepe lună0pe lună0
asigurare2000
"4.2 Chirie birou. Aceste costuri pot acoperi numai spaţiile închiriate numai pentru activităţile proiectului. Chiria biroului poate acoperi şi închirierea sălilor pentru training, conferinţe, seminarii, etc. "pe lună0pe lună0
4.3 Consumabile - rechizite de birou pe lună173005100pe lună123003600
"4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/încălzire, întreţinere) "pe lună171502550pe lună121501800
Subtotal costuri birou local96505400
"5. Alte costuri, servicii8"
5.1 Publicaţii9 00
"pliant, afis, fluturas"per total150005000150005000
"5.2 Studii, cercetări9"00
5.3 Costuri de audit. Costurile acţiunii de audit nu pot depăşi 1% din valoarea liniei de buget 7 - Subtotal costuri directe proiect130000300000
5.4 Costuri de evaluare 00
"5.5 Traduceri, interpreţi"00
5.6 Servicii financiare (garanţii financiare etc.)00
5.7 Costul conferinţelor/seminariilor900
conferinta de presa250010001500500
5.8 Costuri pentru vizibilitatea proiectului
"Subtotal Alte costuri, servicii"360005500
toţi aniiAnul 1 2
CheltuieliUnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)3UnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)
6. Altele00
"6.1 software, licente"7500350075003500
"6.2 materiale de instruire şi surse de dezvoltare profesională (benzi video/audio, CD-uri, cărţi , abonamente la reviste profesionale şi alte materiale similare relevante pentru proiect)"pachet710007000710007000
" 6.3. alte costuri direct legate de activităţile proiectului, care nu sunt incluse în liniile de buget de mai sus, sunt justificate corespunzător şi nu sunt total sub-contractate; costuri legate de obţinerea autorizărilor legale."00
combustibilluna116006600116006600
protocol23006001300300
excursii tematice cu beneficiarii145007000
Subtotal Altele2470017400
7. Subtotal costuri directe proiect (1-6)403628217150
"8. Rezerve pentru cheltuieli neprevăzute (maximum 5% din linia 7, subtotal costuri directe eligibile ale proiectului) "3000
9. Total costuri directe eligibile proiect (7+ 8)406628217150
"10. Costuri administrative (maximum 7% din linia 9, total costuri directe proiect )"3000
11. Total costuri eligibile (9+10)409628217150
"1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale operaţiunilor, nu numai contribuţia Autorităţii Contractante. descrierea articolelor trebuie să fie detaliată suficient si toate articolele trebuie defalcate in componente individuale. numărul de unităţi şi costul unitar trebuie să fie specificat pentru fiecare componentă, în funcţie de indicaţiile furnizate."
2. Această secţiune trebuie completată dacă proiectul este implementat pentru o perioadă mai mare de 12 luni.
"3. Dacă Autoritatea Contractantă nu este Comisia Europeană, bugetul poate fi stabilit în euro sau în moneda ţării Autorităţii Contractante. Costurile şi costul unitar sunt rotunjite la cel mai apropiat eurocent."
"4. Dacă personalul nu este cu normă intreagă in proiect, procentul de participare trebuie indicat în descrierea articolului de cheltuială şi reflectat in numărul de unităţi (nu în costul unitar). "
"5. Indicaţi ţara unde diurna este realizată şi rata de diurnă aplicabilă (care nu trebuie sa depăşească nivelele aprobate de Comisia Europeana) . Diurna acoperă cazarea, masa, transportul local la locul misiunii şi cheltuieli diverse."
6. Indicaţi locul plecării şi destinaţia
7. Costuri de achiziţii sau închiriere
8. Specificaţi. Sumele forfetare nu vor fi acceptate.
9. Indicaţi aici numai când este complet sub-contractat.
NOTA BENE: singur beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informaţiilor financiare furnizate în acest tabel.

Surse de finanţare preconizate
SumaProcent
EUROdin total
%
Contribuţia financiară a solicitantului20962851.18%
Contribuţia din partea Comisiei solicitată prin această cerere20000048.82%
Contribuţia(i) din partea altor Instituţii Europene sau State Membre UE
Contribuţii de la alte organizaţii
NumeCondiţii
TOTAL CONTRIBUŢII409628100.00%
Venituri directe generate de proiect
TOTAL GENERAL