Hotărârea nr. 358/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 358 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului ”START”

 

Văzand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1al municipiului Bucureşti precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinand seama de Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru perioada 2005-2008, aprobată prin Hotărarea Consiliului Local Sector 1nr. 468/22.12.2005

Luand în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, ale Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 1826/22.12.2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

Ţinand seama de Proiectul „START” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Ţinand seama de Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economica si Socială-Proiecte Servicii Sociale, linia bugetară Phare/2004/016-772.04.02;

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1), art. 95 alin. (2) lit. „n” şi art. 1207 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă depunerea cererii de finanţare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „START”, în conformitate cu Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărare şi a legislaţiei romane în vigoare.

Art. 2 În cazul în care Proiectul „START” este declarat eligibil, Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, va asigura cofinanţarea  şi sustenabilitatea Proiectului pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la incheierea finanţării prin Program Phare.

Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General Audienţe din cadrul Primăriei Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:358

Data:19.10.2006        

PRE-PROPUNERE

„START”

1. Rezumat al proiectului:

1.1       Scurtă descriere a proiectului propus.

Proiectul are ca scop cresterea şanselor de abilitare şi inserţie socio-profesionala a tinerilor cu handicap mintal care ies din sistemul de protectie a copilului, prin reducerea riscului de excluziune sociala, prin îmbunătăţirea gamei de servicii complementare care le sunt oferite, prin creşterea capacităţii de a duce o viaţă independenta şi prin implicarea activă a membrilor comunităţii în procesul de inserţie socială. 12 tineri cu handicap mintal mediu/sever vor beneficia in cadrul Centrului de Socializare si Integrare prin Terapie Ocupationala de urmatoarele servicii: de pregatire profesionalizare, socializare, consiliere, recuperare fizica, transport de la Centru acasa si de acasa la Centru precum si de hrana tineri. Activitatile proiectului  sunt adresate pe de o parte tinerilor cu handicap mintal si constau în:- -Diseminarea de materiale de prezentare a institutiei si a asociatiei si de materiale de informare pentru o viata independenta în cadrul centrelor de zi si scoli de arta si meserii; -Socializare prin educaţie artistică şi plastică; -Organizarea de activitati practice in ateliere lucrative protejate in meseria de croitor/cusator; -Realizarea activităţilor de consiliere psiho-socială şi vocaţională în cadrul centrului lucrativ; iar pe de alta parte se adreseaza profesionistilor, parintilor, membri ONG si voluntarilor -Organizarea de cursuri de formare cu parinti, profesionisti si voluntari; -Organizarea de activităţi de implicare a voluntarilor în activitatea din centru;

Activitatile se vor desfasura si in comunitate si vor consta in:-Realizarea unei reţele de sprijin a procesului de inserţie socială; -Sprijinirea procesului de inserţie socială şi profesională a tinerilor cu handicap mintal. Durata proiectului va fi de 18 luni.

2. Relevanţă:

2.1       Cât de relevantă este propunerea dv. în raport cu nevoile şi constrângerile regiunii căreia se

            adresează?

       Persoanele cu handicap mintal au nevoi speciale ca urmare a unui dezavantaj datorat unor deficienţe mintale, care le împiedică sau le limitează accesul normal şi în condiţii de egalitate la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali, materiali şi culturali, necesitând măsuri de protecţie specială în vederea integrării lor sociale. Persoanele cu dizabilităţi mintale reprezintă un segment al populaţiei marginalizat socio-economic, drepturile acestora (în conformitate cu valorile europene) fiind frecvent încălcate. În această situaţie, precum şi datorită vulnerabilităţii prezentate de handicap, aceste persoane prezintă un risc ridicat de victimizare. În plus, insuficienţa serviciilor de specialitate şi a fondurilor alocate de la guvern la nivel comunitar nu permite asigurarea unor condiţii decente de trai şi integararea socială a tinerilor cu dizabilităţi mintale. Statistica  oferită de  ANPH (30 iunie 2005) arata ca in Romania se inregistreaza un numar total de 446.144 persoane cu handicap, din acestia 56.526 sunt copii si 389.618 sunt adulti (din acestia 86,4% sunt cu handicap meintal si asociat), 428.001 se afla in familii si 18.143 in institutii.

Evoluţia numărului de persoane cu handicap mintal la nivelul întregii ţări indică o tendinţă de creştere a acestuia, atât în randul copiilor, cât şi în al tinerilor, adulţilor, însoţită de o reducere a numărului de copii cu handicap instituţionalizaţi. În cele mai multe cazuri, tinerii cu nevoi speciale nu beneficiază de continuitatea serviciilor de educare si profesionalizare precum si de mediul necesar procesului de recuperare, fiind supuşi unor condiţii total nepotrivite ce duc la deteriorarea stării lor psihice şi la diminuarea considerabilă a şanselor de reabilitare. La aceasta oferta scazute de servicii pentru tinerii cu handicap mintal care ies din sistem se adauga lipsa posibilitatilor materiale ale familiei, nivelul redus de informare al publicului cu care acesţi copii intră în contact. În aceste condiţii, tratamentul tinerilor cu nevoi speciale intră în atribuţia părinţilor, însă nu trebuie neglijaţi nici alţi actori precum educatorii, profesorii, maistrii care joacă un rol important în diagnosticarea şi integrarea socială a acestor copii. Un studiu de piaţă realizat la sfârşitul anului 2005 în oraşul Bucuresti relevă următoarele: 64% dintre părinţii tinerilor cu dizabilităţi îşi îngrijesc copiii acasă şi doar 36% într-o instituţie specializată; 56% dintre părinţii tinerilor cu dizabilităţi nu sunt multumiţi de îngrijirea de care copiii lor beneficiază; 78% dintre părinţi nu se consideră suficient de informaţi în ceea ce priveşte procesul de reabilitare al tinerilor cu handicap; principalele nevoi cu care se confruntă părinţii tinerilor cu dizabilităţi mintale sunt, în ordinea importanţei: (asistenţă tehnică, cursuri practice, asistent maternal, asistenţă financiară). Starea de fapt inregistrata in Bucuresti dar si in alte zone este caracterizată de următoarele constrângeri:

-incapacitatea medicilor de familie de a efectua o intervenţie precoce (un diagnostic complet şi corect la vârste mici) în vederea îndrumării copilului către un specialist; nivelul relativ scăzut de informare al publicului-cheie cu care tinerii cu dizabilităţi intră în contact; mentalitatea generală greşită faţă de problematica complexă a persoanelor cu handicap şi necunoaşterea drepturilor tinerilor cu dizabilităţi; nivelul redus de educare al părinţilor tinerilor cu dizabilităţi; necesitatea constituirii unui program funcţional de seminarii şi ateliere de lucru; lipsa unor acţiuni special orientate către alţi actori(profesori, educatori) care joacă un rol important în procesul de reabilitare şi integrare socială a tinerilor cu dizabilităţi, precum şi inexistenţa unor programe care să faciliteze schimbul de experienţă la acest nivel; neîncrederea şi scepticismul faţă de organizaţiile neguvernamentale; lipsa de informare cu privire la existenţa unor servicii complexe de instruire de specialitate.

2.2              Care sunt problemele ce trebuie rezolvate şi care sunt nevoile?

Probleme: -Principala problema cu care se confrunta institutia noastra este lipsa posibilitatilor de continuare a procesului de inserţie sociala a tinerilor cu handicap mintal care ies din sistem; -Lipsa unor parteneri strategici astfel încât sa se creeze o unitate de actiune in vederea cresterii posibilitatilor de inserţie sociala a tinerilor cu handicap mintal care ies din sistem; -Lipsa unor surse de venituri stabile si sigure – in special din sectorul privat; -Lipsa unor politici si strategii comune ( privat-stat) in vederea  realizării unor retele care sa favorizeze initierea unor activitati de advocacy privind drepturile persoanelor cu handicap si a   unor schimburi de experienta; -Lipsa  implicarii comunitatii in intelegerea problemelor persoanelor cu handicap mintal.

In urma studiilor efectuate de institutie au fost identificate urmatoarele nevoi: -Nevoia unei oferte diversificata de servicii de calitate si eficiente pentru tinerii cu handicap mintal care ies din sistem si nu se mai ocupa nimeni de ei, in vederea sustinerii continuarii programelor pentru integrarea in societate a acestora;- Nevoia unei retele de organizatii guvernamentale si nonguvernamentale care sa faca activitate de advocacy in vederea sustinerii schimbarilor necesare satisfacerii nevoilor comunitatii si a cresterii puterii de influentare a politicilor publice; - Nevoia de surse de finantare mai mari in scopul satisfacerii necesitatilor persoanelor cu handicap mintal; - Nevoia de activitatii de constientizare a opiniei publice asupra valorii si potentialului persoanei cu handicap.

2.3       Cine sunt actorii implicaţi (beneficiarii finali, grupurile ţintă)?

Grupurile tinta: - 262  tineri cu handicap mintal mediu/sever; -24 parinti acestor tineri; - 16 voluntari; -20 membri organizatiilor nonguvernamentale.

Beneficiarii finali sunt: tinerii cu handicap mintal; parintii si membri familiilor tinerilor si  voluntarii: profesionisti si studenti, colaboratorii asociatiei si alti potentiali voluntari; membrii organizatiilor nonguvernamentale. In plus, intreaga comunitate va avea de câştigat prin faptul ca, prin atingerea obiectivelor proiectului, se pot diminua situatiile care pot duce la dependenta persoanelor cu handicap de sistemele de protectie sociala.

2.4       Care sunt obiectivele şi rezultatele aşteptate?

Obiectiv general: Imbunătăţirea cooperării intre sistemul public-privat în vederea depăşirii problemelor specifice tinerilor cu handicap mintal care ies din sistemul de protectie;Obiectiv specific 1 – Creşterea cu 60% a şanselor de inserţie socio-profesionala si de a duce o viata independenta pentru 12 tineri cu handicap mintal mediu/sever prin oferirea de servicii directe in cadrul Centrului de Socializare si Integrare prin Terapie Ocupationala(CSITO).

Obiectiv specific 2 – Creşterea cu 70% a implicării societăţii civile în procesul de inserţie socială prin participarea a cat mai multor voluntari,  organizaţii non-guvernamentale şi guvernamentale la acest proces.

Rezultate:

Pentru tinerii cu dizabilitati mintale medii si severe: le va creste gradul de autonomie personala si independenta socio-profesionala; li se va mart baza informationala la care pot avea acces in ceea ce priveste  pregatirea lor profesionala; le va creste increderea in propriile capacitati; li se vor forma deprinderi profesionale; le va creste capacitatea de autocoordonare si autocontrol; le va creste increderea in familie, societate, scoala, viitorul loc de munca; li se va reduce comportamentul de esec; li se va reduce gradul de frustrare, depresie şi angoasa induse de handicap si de contactul cu societatea; le va creste capacitatea de a comunica intre ei; le va creste capacitatea de a interactiona cu ceilalti tineri si cu familia; vor indeplini cerintele necesare desfasurarii de activitati lucrative in ateliere protejate.

Pentru parinti: vor interactiona  mai bine intre ei si cu copiii lor;  vor face fata mai usor problemelor si situatiilor de criza; vor avea cunostinte legislative referitoare la persoanele cu nevoi speciale; le va creste moralul; vor putea forma un grup de suport pentru părinţii altor tineri care vor deveni în viitor beneficiari ai centrului;

Pentru voluntari : işi vor îmbunătăţi cunoştinţele specifice sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap; isi vor imbunatati cunostintele privind posibilitatile de integrare socio-profesionala a tinerilor cu dizabilitati mintale medii si severe; isi vor imbunatati modalitatile de a comunica, a se exprima si de a construi o relatie fireasca cu tinerii cu handicap; isi vor imbunatati metodele de lucru cu tinerii cu dizabilitati mintale medii si severe prin utilizarea unei metodologii specifice; le va creste eficienta si eficacitatea generala in cadrul procesului instructiv – educativ – de formare; vor fi informati asupra formelor de sprijinire a integrarii sociale si profesionale.

Pentru societatea civila: se vor diversifica serviciile adresate tinerilor cu dizabilitati; se vor gasi solutii pentru integrarea sociala a tinerilor cu handicap mintal; va creste coeziunea si solidaritatea sociala specifice unei societăţi democratice; se vor identifica caile prin care tinerii cu dizabilitati si familiile lor se pot face auziţi în societate;

2.5       Care este valoarea adăugată a acţiunii (ce aduce proiectul în plus faţă de acţiunile guvernului (la nivel central sau local) şi faţă de acţiunile implementate de actorii non-publici)?

Proiectul START pune in centrul atentiei, insertia sociala a tanarul cu dizabilitati mintale care paraseste sistemul de protectie si parintele acestuia, asa incat, părinţii tinerilor cu dizabilităţi mintale participanti la proiect vor deprinde noi cunoştinţe de specialitate necesare aplicării cu succes a tratamentelor specifice de reabilitare iar tinerii vor beneficia de servicii care le va permite insertia sociala ; Extinderea serviciilor oferite tinerilor va face sa devenim indispensabili comunitatii, pentru ca 12 familii vor depinde de functionarea Centrului nostru lucrativ, in care vor veni zilnic copiii lor cu handicap mintal, neprimiti in alte forme de profesionalizare, ceea ce le ofera parintilor posibilitatea pastrarii locului de munca; proiectul ofera o sansa concreta de continuare a activitatilor cu tinerii cu handicap mintal care ies din sistem; proiectul permite si celorlalti actori importanţi în procesul de reabilitare a unui tanar cu dizabilităţi mintale, precum educatorii, învăţătorii, profesorii şi maistrii instructori sa primeasca o educaţie adecvată în acest sens, efectul final concretizându-se în ridicarea nivelului profesional al acestora şi în creşterea gradului de integrare socială a acestui segment marginalizat; datorita implementarii acestui proiect tineriii cu nevoi speciale vor beneficia de asistenţă de o calitate superioară; un impact de ansamblu al proiectului se constituie în oferirea de oportunităţi egale pentru dezvoltarea umană a categoriilor defavorizate ale societăţii şi în creşterea calităţii vieţii; personalul institutiei si a partenerilor îşi vor dezvolta capacitatea de realizare şi implementare a unor noi proiecte, element esenţial pentru abordarea unor planuri de cooperare de mai mare amploare, urmărind dezvoltarea şi promovarea unor modele de bună practică la nivelul comunităţilor locale.

3. Metodologie şi Sustenabilitate:

3.1       Care sunt principalele activităţi ale proiectului?

Activitatile proiectului sunt adresate atat tinerilor cu handicap mintal cat si profesorilor, parintilor si voluntarilor, membrilor ONG-urilor si se vor desfasura pe de o parte in Centrul lucrativ si vor consta în:-Diseminarea de materiale de prezentare a institutiei si a asociatiei si de materiale de informare pentru o viata independenta în cadrul centrelor de zi si scoli de arta si meserii; -Socializare prin educaţie artistică şi plastică; -Organizarea de activitati practice in ateliere lucrative protejate in meseria de croitor/cusator; -Realizarea activităţilor de consiliere psiho-socială şi vocaţională în cadrul centrului lucrativ;-Organizarea de cursuri de formare cu parinti si voluntari; -Organizarea de activităţi de implicare a voluntarilor în activitatea din centru si din comunitate;

iar pe de alta parte activitatile se vor desfasura in comunitate si vor consta in:-Realizarea unei reţele de sprijin a procesului de inserţie socială; -Sprijinirea procesului de inserţie socială şi profesională a tinerilor cu handicap mintal.

3.2       Care vor fi principalii parteneri pentru  implementare, care este durata relaţiei cu aceştia şi cum vor fi aceştia implicaţi în proiect?

Asociatia ALTERNATIVA 2003:

Rolul in cadrul parteneriatului: Sustinerea activitatii institutiei pentru atingerea rezultatelor dorite cu beneficiariii;  sprijin in extinderea serviciilor sociale oferite  tinerilor; realizarea de servicii speciale pentru tinerii cu handicap care au iesit din sistem si de care nu se mai ocupa nimeni;  initierea impreuna cu solicitantul a unor campanii de advocacy privind drepturile persoanelor cu handicap; sprijin in realizarea activitatilor de transport pentru tineri.

Parteneriatul va fi incheiat pentru 18 luni.

3.3       Cum va dobândi acest proiect sustenabilitate?

DGASPC sector 1 a obtinut acreditarea serviciilor oferite tinerilor cu dizabilitati. Activitatea de depunere de proiecte la organizatii finantatoare in vederea obtinerii de granturi pentru continuarea oferirii de servicii in cadrul noului centru lucrativ va continua, pentru sustinerea activitatilor proiectului si dupa incheierea acestuia. In vederea sustinerii materiale a continuarii proiectului derulat de asociatie, aceasta foloseste si alte surse de finantare : costuri salariale platite in continuare de DGASPC sector 1; sponsorizari ; expozitii cu vanzare ; bazare si targuri de mestesuguri cu vanzarea obiectelor realizate de tineri ; autofinantare -contributii de la perone juridice sau fizice, contracte de vanzare a obiectelor de decoratiuni realizate de tineri ; stabilirea unor taxe de participare la seminarii;

3.4       Va avea acesta efecte multiplicatoare?

In cadrul sistemului educational si profesional :Se poate realiza o difuzare a rezultatelor pe orizontala la aceiasi categorie de beneficiari dar localizati in alte institutii.

Rezultatele vor fi publicate in revista Voluntarul unde vor fi realizate articole pe teme specifice handicapului mintal, obtinandu-se astfel o diseminare a informatiilor catre toate institutiile implicate in educatia si pregatirea profesionala a tinerilor cu aceste deficiente.

Materialele elaborate vor fi puse la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Handicap care va putea sa le difuzeze si in alte scoli speciale si centre de zi unde sunt tineri cu dizabilitati mintale in vederea pregatirii pentru o viata cat mai independenta; Seminariile  in cadrul centrelor de zi si a scolilor speciale vor putea fi reluate si pentru cadrele care nu au participat initial dar si-au manifestat dorinta de a obtine mai multe informatii in acest sens; In urma difuzarii materialelor daca sunt solicitari din partea altor scoli speciale si centre de zi vom initia un proiect pentru pregatirea cadrelor care vor dori sa lucreze si sa puna in practica aceste materiale in vederea pregatirii pentru o ucenicie adecvata handicapului si a unui loc de munca corespunzator.

Rezultatele vor putea fi difuzate si pe verticala la alte categorii de beneficiari:

Materialele elaborate vor putea fi folosite pentru a sta la baza realizarii unor proiecte de adaptare a lor si pentru centrele de adulti, unde se impune o metodologie diferita de lucru.

In comunitate :Materialele si metodele de lucru vor putea fi adaptate si utilizate si in proiecte de prevenire a marginalizarii sociale a altor categorii vulnerabile ca: persoane fara adapost, copii ai strazii.

La nivelul DGASPC sector 1 si a partenerului : Se va realiza difuzarea raportului pe pagina WEB precum si la cat mai multe organizatii interne si internationale astfel incat se va extinde aria de colaborare si de dezvoltare a activitatii desfasurate de organizatia noastra si de organizatiile partenere la proiect; Rezultatele obtinute in acest proiect vor putea sta la baza initierii de noi proiecte in vederea extinderii ariei de servicii oferite acestei categorii de beneficiari si a oferirii si altor beneficiari a serviciilor organizatiei noastre. Proiectul va putea fi replicat si de alte organizatii nonguvernamentale care se gasesc in perimetrul centrelor de zi, a scolilor speciale sau a scolilor de meserii si care doresc sa se implice in solutionarea problemelor cu care se confrunta tinerii cu dizabilitati mintale.

4. Expertiză şi capacitate operaţională:

4.1       Care este experienţa organizaţiei dv. în managementul de proiect?

Prin proiectele desfasurate pana acum DGASPC sector 1 a dovedit ca este o institutie serioasa, devenind renumita, puternica si stabila, cu parteneriate constante si finantatori traditionali. Am implementat pana acum proiecte in care ne-am ocupat de managementul proiectelor sau am participat la coordonarea proiectelor derulate in parteneriat si in toate aceste proiecte am reusit sa atingem obiectivele propuse si sa obtinem rezultatele asteptate. Nu ne-am dezamagit beneficiarii si partenerii drept pentru care am fost invitati si in proiecte internationale.

4.2.      Care este experienţa organizaţiei şi a partenerilor dv. în domeniu şi aspectele cărora proiectul se adresează?

DGASPC sector 1 a reusit sa dezvolte cu succes pana acum in parteneriat cu acelasi partener din proiectul actual, servicii sociale eficiente si de calitate pentru tinerii cu handicap mintal. Astfel am devenit indispensabili comunitatii, in prezent 3.161 persoane cu handicap depind de functionarea noastra. De exemplu cu Asociatia ALTERNATIVA 2003 am deschis un Centrul de Zi in care vin zilnic tineri cu handicap mintal, neprimiti in alte forme de invatamant, ceea ce le ofera parintilor posibilitatea de a-si desfasura linistiti alte activitati aducatoare de venit. Activitatile educative cu tinerii se desfasoara intr-un imobil nou, proprietate a asociatiei, obtinut printr-o finantare de la Co-operating Netherlands Funds. Zilnic li se ofera tinerilor masa calda si hrana tineri. Aici tinerii studiaza timp de 2 ani dupa care sunt sortiti ramanerii din nou la domicilii. S-au obtinut rezultate foarte bune cu tinerii in procesul lor educativ asa incat parintii sunt satisfacuti de performantele obtinute de copiii lor in urma frecventarii Centrului de Zi Alternativa. Din studiile efectuate de specialistii nostri si la cererea parintilor s-a relevat necesitatea continuarii si extinderii serviciilor acordate tinerilor in vederea insertiei lor sociale, prin crearea unui centru lucrativ in care tinerii sa poata dobandi abilitati de profesionalizare si sa poata avea si posibilitatea prezentarii obiectelor realizate de ei la expozitii si concursuri. Centrul de Socializare si Integrare prin Terapie Ocupationala este un centru lucrativ care va avea ca locatie un spatiu pus la dispozitie gratuit de Consiliul Local al sectorului1 prin parteneriatul pe care il avem pe proiectul : « Casa ONG-urilor «  cu Asociatia ALTERNATIVA 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa B. Bugetul proiectului1toţi aniiAnul 1 2
CheltuieliUnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)3UnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)
1. Resurse umane
"1.1 Salarii (cost total, personal local)4"
1.1.1.1manager proiect pe lună1891016380pe lună1291010920
1.1.1.3 psiholog pe lună1770011900pe lună117007700
1.1.1.4 as manager pe lună174157055pe lună114154565
1.1.1.5.contabil pe lună1870012600pe lună127008400
1.1.1.6 formatori pe zi 1075750pe zi 1075750
1.1.1.7 as socialpe luna1770011900pe luna117007700
111.8 maistri instructori 2 normepe luna1765011050pe luna116507150
1.1.2 Administrativ/ personal auxiliarpe lună0pe lună0
.ingrijitor 1 norma pe luna171502550pe luna111501650
sofer14350490083502800
"1.2 Salarii (cost total, personal din afara tării, international)"pe lună0pe lună0
1.3 Diurna pentru deplasări/călătorii5
1.3.1 In afara ţării (personalul proiectului)pe zi0pe zi0
1.3.2 Local (personalul proiectului )pe zi0pe zi0
1.3.3 Participanţi la seminarii/conferinţepe zi0pe zi0
Subtotal Resurse umane7908551635
2. Transport6
2.1. Transport internaţionalpe zbor0pe zbor0
2.2 Transport localpe lună0pe lună0
Subtotal Transport00
3. Echipamente si bunuri7
3.1 Cumpărări sau inchirieri de vehicule. Nu se poate depăşi 20% din valoarea liniei de buget 7 - Subtotal costuri directe proiect;pe vehicul12700027000pe vehicul12700027000
"3.2 Mobilier, computere"00
biroubuc456224buc456224
dulap 2 usibuc2112224buc2112224
fiset metalic cu incuietoarebuc2140280buc2140280
scaun ergonomicbuc440160buc440160
calculatorbuc110641064buc110641064
laptopbuc113781378buc113781378
imprimantabuc1478478buc1478478
copiatorbuc114041404buc114041404
aspiratorbuc1100100buc1100100
scaun vizitatorbuc1513195buc1513195
cuier buc2150300buc2150300
mese de lucrubuc670420buc670420
"3.3 Maşini, instrumente-unelte"bucbuc
"instrumente de gradinarit (sapa, grebla, lopata, cazma, galeata, stropitoare)"buc12560buc12560
gherghefbuc12672buc12672
razboi de tesut miniaturalbuc1210120buc1210120
foarfecibuc12224buc12224
"3.4 Piese de schimb/echipamente pentru maşini,scule"
3.5 Altele (vă rugam specificaţi)
flipchartbuc1103103buc1103103
tabla magnetica mobilabuc1112112buc1112112
aparat telefon / faxbuc1590buc1590
radiocasetofon cu cdbuc1120120buc1120120
"materiale de croitorie (ace, ata, lana, nasturi, etamina, panza de sac)"buc1758986buc1758986
materiale pentru curateniepe luna18601080pe luna1160660
masina de cusutbuc2200400buc2200400
materiale pentru igiena personalape luna171803060pe luna111801980
Subtotal Echipamente si bunuri3936437864
4. Birou local
4.1 Costuri vehicule (asigurari) DGASPC S1pe masina120002000buc120002000
"4.2 Chirie birou. Aceste costuri pot acoperi numai spaţiile închiriate numai pentru activităţile proiectului. Chiria biroului poate acoperi şi închirierea sălilor pentru training, conferinţe, seminarii, etc. "00
4.3 Consumabile - rechizite de birou pe luna173005100pe luna113003300
"4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/încălzire, întreţinere) "pe luna181001800pe luna111001100
Subtotal costuri birou local89006400
pe lună0pe lună0
"5. Alte costuri, servicii8"pe lună0pe lună0
5.1 Publicaţii9 buc25051250buc25051250
"5.2 Studii, cercetări9"pe lună0pe lună0
5.3 Costuri de audit. Costurile acţiunii de audit nu pot depăşi 1% din valoarea liniei de buget 7 - Subtotal costuri directe proiectaudit112001200audit000
5.4 Costuri de evaluare 00
"5.5 Traduceri, interpreţi"00
5.6 Servicii financiare (garanţii financiare etc.)00
5.7 Costul conferinţelor/seminariilor9pe conferinta2200400pe conferinta1100100
5.8 Costuri pentru vizibilitatea proiectului00
"Subtotal Alte costuri, servicii"28501350
Cheltuieli00
00
6. Altele00
"6.1 software, licente DGASPC S1"buc25001000buc25001000
"6.2 materiale de instruire şi surse de dezvoltare profesională (benzi video/audio, CD-uri, cărţi , abonamente la reviste profesionale şi alte materiale similare relevante pentru proiect)"pachet1453453pachet1453453
" 6.3. alte costuri direct legate de activităţile proiectului, care nu sunt incluse în liniile de buget de mai sus, sunt justificate corespunzător şi nu sunt total sub-contractate; costuri legate de obţinerea autorizărilor legale."00
Combustibil pentru transport beneficiari proiect DGASPC S1pe luna155508250pe luna95504950
Cheltuieli de protocol pentru o intrunireintrnire4100400intrunire1400400
hrana tineri DGASPC S1pe zi374207480pe zi242204840
excursii DGASPC S1buc315004500buc215003000
Subtotal Altele1758311643
toţi aniitoţi anii
UnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)3UnitateNumărul de unităţiCost unitar (în EURO)Costuri (în EURO)3
7. Subtotal costuri directe proiect (1-6)147782108892
"8. Rezerve pentru cheltuieli neprevăzute (maximum 5% din linia 7, subtotal costuri directe eligibile ale proiectului) "73895445
9. Total costuri directe eligibile proiect (7+ 8)155171114337
"10. Costuri administrative (maximum 7% din linia 9, total costuri directe proiect ) dgaspc s1"108628004
11. Total costuri eligibile (9+10)166033122340
"1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale operaţiunilor, nu numai contribuţia Autorităţii Contractante. descrierea articolelor trebuie să fie detaliată suficient si toate articolele trebuie defalcate in componente individuale. numărul de unităţi şi costul unitar trebuie să fie specificat pentru fiecare componentă, în funcţie de indicaţiile furnizate."
2. Această secţiune trebuie completată dacă proiectul este implementat pentru o perioadă mai mare de 12 luni.DATADIRECTOR GENERAL
"3. Dacă Autoritatea Contractantă nu este Comisia Europeană, bugetul poate fi stabilit în euro sau în moneda ţării Autorităţii Contractante. Costurile şi costul unitar sunt rotunjite la cel mai apropiat eurocent."29.09.2006DANUT IOAN FLEACA
"4. Dacă personalul nu este cu normă intreagă in proiect, procentul de participare trebuie indicat în descrierea articolului de cheltuială şi reflectat in numărul de unităţi (nu în costul unitar). "
"5. Indicaţi ţara unde diurna este realizată şi rata de diurnă aplicabilă (care nu trebuie sa depăşească nivelele aprobate de Comisia Europeana) . Diurna acoperă cazarea, masa, transportul local la locul misiunii şi cheltuieli diverse."
6. Indicaţi locul plecării şi destinaţia
7. Costuri de achiziţii sau închiriere
8. Specificaţi. Sumele forfetare nu vor fi acceptate.
9. Indicaţi aici numai când este complet sub-contractat.
NOTA BENE: singur beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informaţiilor financiare furnizate în acest tabel.

Surse de finanţare preconizate
SumaProcent
EUROdin total
%
Contribuţia financiară a solicitantului dgaspc s1351920.2120
Contribuţia din partea Comisiei solicitată prin această cerere1308410.7880
Contribuţia(i) din partea altor Instituţii Europene sau State Membre UE
Contribuţii de la alte organizaţii
NumeCondiţii
TOTAL CONTRIBUŢII1660331.0000
Venituri directe generate de proiect
TOTAL GENERAL1660331.0000
DATADIRECTOR GENERAL
29.09.2006DANUT IOAN FLEACA