Hotărârea nr. 352/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 352 / 2006

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.61/2004 în sensul numirii reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile Consultative ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

            Analizând Raportul de specialitate al  Serviciului Secretariat General Audienţe;

 Ţinând cont de avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti nr.14241/2004, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.23.721/2004;

Văzând Hotărârea Guvernului României nr.1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfaşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ;

            Ţinând seama de dispoziţiile art. 186 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănatăţii;

            În temeiul art.46, alin.4 teza a IIa, art 95 alin.(2) lit. j) şi art. 1207 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  cu modifcările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.61/2004, în sensul numirii reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în consiliile consultative  ale spitalelor publice aflate în administrare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe şi  persoanele nominalizate în anexă  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

           

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

 

                        Adrian Oghină                                                                      SECRETAR,

                                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:352

Data:19.10.2006

 

 

 

 

 

 

       ANEXA nr.1

     la HotarareaConsiliului Local

nr. 352 /19.10.2006

                                                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                                     Adrian Oghina

 

 

 

LISTA

 

cu persoanele propuse sa faca parte din Consiliile consultative  ale

spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

Nr. crt.

Denumirea unitatilor sanitare publice

Numele si prenumele

Locul de munca

Functia

1.

Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri

 Constanta Frasineanu

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local

2.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Faciala “Prof. Dr. Dan Theodorescu”

Cristina Băltăreţu

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local

3.

Spitalul Clinic “Sfanta Maria”

Monalisa Nicolici

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local

Ion  Dogeanu

Primaria Sectorului 1

Inspector specialitate

4.

Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie “Filantropia”

Marinela Adam

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local

5.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

Ioan Lixandru

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local

Ioan Aurelian

A.F.I.U.S.P.-Sector 1

Director

6.

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice

Cristian Dumitrescu

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local

7.

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Dan Ioan Vasile

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local

Ioana Costescu

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local

8.

Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”

Gabriel Tiberian

Consiliul Local al Sectorului 1

Consilier local