Hotărârea nr. 351/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 351 / 2006

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Organigramei şi a Statului de Funcţii  ale Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice din  Sectorul 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale si al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.118/2002 ;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare ;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;

            În temeiul prevederilor art.68 alin.(5) lit.”e” şi art.120٦ alin.1 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă  Organigrama şi Statul de Funcţii ale Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice din  Sectorul 1, conform Anexelor nr.1şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2 Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice din  Sectorul 1 îşi încetează valabilitatea.

Art.3 Primarul, Viceprimarul, Secretarul şi celelalte structuri subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

 

                        Adrian Oghină                                                                      SECRETAR

                                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr. :351

Data :19.10.2006

 

 

 

 


ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local Sector 1

nr. 351/19.10.2006

PRESEDINTE DE SEDINTA

ADRIAN OGHINĂ

 

TOTAL POSTURI  41

                - posturi conducere :   8

                - posturi executie    : 33

 
 

 


ORGANIGRAMĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Anexa nr.2

 

 

 

 

 

la Hotararea Consiliului Local

 

 

 

 

 

nr.351/19.10.2006

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

 

 

 

 

Adrian Oghina

 

                                                           STATUL DE FUNCŢII

             A.F.I.U.S.P. - SECTOR 1

Nr.

FUNCTIA

Studii

   Data

Numele si prenumele

crt.

Dupa stat

Uzual

  incadrarii

             salariatului

0

1

2

3

4

5

1.

DIRECTOR

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL JURIDIC, RELATII INTERNATIONALE, CU MEDIUL ASOCIATIV SI ALTE

ORGANISME INTERNE SI INTERNATIONALE, MASS-MEDIA SI INTEGRARE EUROPEANA

2.

Consilier juridic 1A

Sef birou

S

 

 

 

 

3.

Consilier juridic II

Consilier juridic

S

 

 

 

 

4.

Consilier juridic IV

Consilier juridic

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

5.

Inspect. Spec. IA

Inspector personal

S

 

 

 

 

6.

Inspector IA

Inspector personal

M

 

 

7.

Referent II

Referent

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL ADMINISTRATIV SI APROVIZIONARE

8.

Inspect. Spec. IA

Sef birou

S

 

 

 

 

9.

Referent IA

Gestionar

M

 

 

 

 

10.

Muncitor calificat I

Sofer

 

 

 

 

 

11.

Muncitor calificat I

Sofer

 

 

 

 

 

12.

Muncitor calificat I

 

 

 

 

 

 

13.

Arhivar I

Arhivar

M

 

 

 

 

14.

Referent III

Referent

M

 

 

 

 

15.

Ingrijitor I

Ingrijitor

 

 

 

 

 

16.

Ingrijitor I

Ingrijitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT PROTECTIA MUNCII, MEDICINA MUNCII, P.S.I.

17.

Inspector II

Inspector protectia

S

 

 

 

 

 

 

muncii, medicina

 

 

 

 

 

 

 

muncii si P.S.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL TEHNIC

18.

Inspect. Spec. IA

Sef serviciu

S

 

 

 

 

19.

Inspect. Spec. IA

Inspector

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL INVESTITII-CONTRACTE

20.

Inspect. Spec. IA

Sef birou

S

 

 

 

 

21.

Inspect. Spec. I

Inspector

S

 

 

 

 

22.

Inspector Spec. III

Inspector

S

 

 

 

 

23.

Inspector IA

Inspector

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL URMARIRE SI RECEPTIE LUCRARI

24.

Inspect. Spec. IA

Sef birou

S

 

 

 

 

25.

Inspector Spec. I

Inspector

SSD

 

 

 

 

26.

Inspector I

Inspector

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

27.

Inspect. Spec. IA

Sef birou

S

 

 

 

 

28.

Inspect. Spec. I

Inspector

SSD

 

 

 

 

29.

Inspector I

Inspector

M

 

 

 

 

30.

Referent IA

Referent

M

 

 

 

 

31.

Referent IA

Referent

M

 

 

 

 

32.

Referent III

Referent

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ECONOMIC

33.

Inspect. Spec. IA

Sef serviciu

S

 

 

 

 

34.

Inspect. Spec. IA

Inspector

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR

35.

Inspect. Spec. IA

Economist

S

 

 

 

 

36.

Referent IA

Contabil

M

 

 

 

 

37.

Referent IA

Contabil

M

 

 

 

 

38.

Casier I

Casier I

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE-BUGET

39

Inspect. Spec. I

Contabil

S

 

 

 

 

40.

Referent IA

Contabil

M

 

 

 

 

41.

Referent IA

Contabil

M