Hotărârea nr. 346/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 346 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                                 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru

 organizareacomerţului stradal pe raza administrativ- teritorială

a sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Liberă Iniţiativă şi Activităţi Comerciale;

            Luând în considerare avizul Comisiei  de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei private şi al Comisiei  pentru administraţie  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 118/21.07.2004  privind reglementarea comerţului stradal pe teritoriul municipiului Bucureşti ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere acordurile cu nr. 349/AS/18.05.2005 şi nr. 2641/21.06.2006 ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 118/21.07.2004  privind administrarea domeniului public al municipiului Bucureşti;

În  temeiul art.46, alin.(1), coroborat cu art.95, alin.(4) şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se modifică şi se completează cap. I şi cap. III al  “Regulamentului privind organizarea comerţului stradal pe raza administrativ- teritorială a sectorului 1 al municipiului Bucureşti”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Celelalte prevederi ale Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului Bucureşti rămân nemodificate.

Art.3. Actualele modificări (amplasarea chioşcurilor) vor fi operate până la data de 31.03.2007.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Serviciul Liberă Iniţiativă şi Activităţi Comerciale şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                        Adrian Oghină

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:  346

            Data: 26.09.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Anexa nr.1

                                                                                                     la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                             nr. 346/26.09.2006

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                   Adrian Oghină                                                                          

                                                                                                                  

 

 

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI

privind organizarea comerţului stradal

pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al municipiului Bucuresti

 

 

Cap.I  Dispoziţii generale

 

 

            Art.1.  Prin prezentul regulament este reglementat modul de organizare şi funcţionare a activităţilor comerciale pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1, denumite în continuare activităţi de comerţ stradal. Dispoziţiile prezentului regulament nu se aplică în cazul activităţilor comerciale ce se desfăşoară pe domeniul public unde funcţionează instituţiile de învăţământ preuniversitar sau pieţele agroalimentare din sectorul 1.

            Art.2.  Pot fi folosite pentru comerţ stradal căile pietonale (trotuarele, străzile pietonale, scuarurile, căile de acces în parcuri şi grădini) aparţinând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1.

            Art.3. Pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1 se pot desfăţura activităţi comerciale numai în cadrul perimetrului amplasamentelor stabilite conform acordurilor cu nr. 349/AS/18.05.2005 şi nr. 2641/21.06.2006 eliberate de Primăria Municipiului Bucureşti, fiind interzisă desfăţurarea unor astfel de activităţi în alte condiţii decât prin puncte fixe

            Art.4.  Poate fi subiect al comerţului stradal orice persoană juridică sau fizică autorizată care are calitatea de comerciant conform Codului Comercial şi a altor dispoziţii legale în domeniu.

 

Cap.III   Mobilierul folosit pentru comerţ stradal

 

            Art.12. Pe amplasamentele destinate activităţilor de comerţ stradal vor fi utilizate chioşcuri ca mobilier comercial.

            În cazul în care se efectuează lucrări în zona amplasamentului (la reţelele tehnico-edilitare, reparaţii la covorul asfaltic etc.), mobilierul poate fi mutat temporar, în zonă, până la terminarea lucrărilor, cu aprobarea scrisă a Primăriei sector 1.   

            Art.13. Cheltuielile ocazionate de dotarea amplasamentelor cu mobilier comercial, chioşcuri, vor fi suportate integral de către agenţii economici care au obţinut dreptul de comercializare pe amplasamentele respective cu respectarea normelor legale privind dimensiunile, forma, estetica şi suprafaţa ocupată de construcţie conform anexei A.

            Art.14. În acordul de comercializare va fi menţionat tipul de mobilier care va fi utilizat pe amplasamentul aprobat. Este interzisă utilizarea pe amplasamente a altui tip de  mobilier decât cel înscris în acord, modificarea ori extinderea acestuia.


 

                                                                                                             Anexa A la Anexa nr.1

                                                                                                     la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                             nr. 346/26.09.2006

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                   Adrian Oghină                     

 

 

 

 

 

 

ANEXA A

 

 

 

Nr.

Denumire

Cod

Dimensiuni (m)

Suprafaţă (mp)

Culoare

Obs.

1

CHIOŞC FLORI

F 1

2 x 3

6

RAL 6012

 

2

CHIOŞC FLORI

F 2

2 x 2

4

RAL 6012

 

3

CHIOŞC ZIARE

Z 1

2 x 3

6

RAL 6012

 

4

CHIOŞC ZIARE

Z 2

1,8 x 1,8

3,24

RAL 6012

 

5

CHIOŞC ZIARE

Z 3

1,8 x 2,4

4,32

RAL 6012

 

6

CHIOŞC ZIARE

Z 4

1,5 x 2,7

4,05

 

numai la periferie