Hotărârea nr. 306/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 306 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREşTI                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTăRâRE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

construcţii definitive pe teren proprietate privată

                                          PUD  Str. G-ral Andrei Popovici nr.5B

 

Având în vedere :

             -expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             -raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             -avizul nr. 154/09.08.2006 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia mediului înconjurător, a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 10/24.07.2006 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

 şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             Ţinând seama de prevederile:

              -Ordonanţei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

             -Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor.

              -Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului.

              -Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti .

              - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

               -Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2 alin.2 şi art.6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                            HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1- Se aprobă   Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii  amplasate  pe teren  proprietate privată   -  PUD   Str. G-ral Andrei Popovici nr.5B.

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Prezenta documentaţie este valabilă până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                    

    SECRETAR,

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.: 306

Data: 24.08.2006