Hotărârea nr. 296/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 296 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 162/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă veteranilor de război,  văduvelor acestora şi văduvelor de război

 

 

Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.541/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008,

     Luând în considerare art.2 din Legea nr.17 /2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,

     În conformitate cu art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.115/2006;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Sector 1 nr 20/2005 privind modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgenţă;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1), art.95, lit."n" şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.162/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru  veteranii de război, văduve ale acestora şi văduvele de război, în sensul includerii pe lista beneficiarilor a veteranilor, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care  au fost omişi iniţial de UVRUV şi ANVR, conform Anexei nr.1, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2.  Valoarea ajutorului este de 300 lei/persoană şi se acordă persoanelor prevăzute în Anexa nr.1,  numai dacă  domiciliază pe raza sectorului 1 şi  au  venituri mai mici de 350 lei/lună.

          Art.3.  Plăţile se fac  din bugetul anual alocat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru plata ajutoarelor sociale şi de urgenţă, îin urma efectuării anchetei sociale şi  cu respectarea prevederilor al.G din Anexa  nr.5 la  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.20 /2005.

Art.4.  Perioada în care persoanele cuprinse în Anexa nr.1 vor putea beneficia de acest ajutor, curge de la data intării în vigoare a acestei hotărâri  şi se încheie la 30 octombrie 2006.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bucureşti,  B-dul Banu Manta nr.9.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ

 

                     Adrian Oghină                                          Secretar,                                                                                         

                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 296

Data : 24.08.2006