Hotărârea nr. 284/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 284 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂRE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare Lăcaşuri de Cult- finalizare lucrari de construcţie  – Capela ortodoxă a Institutului de Endocrinologie “C.I. Parhon”  din sectorul 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1.273/2005 pentru aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”;

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale;

            În temeiul art.46, alin.(2), lit.”a” şi “e”, art.95, alin.(2), lit.”i”, teza finală, şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare Lăcaşuri de Cult - finalizare lucrărilor de construcţie  – Capela Ortodoxă a  Institutului de Endocrinologie “C.I. Parhon”  din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ

                       Adrian Oghină                                               Secretar,                                                                                                   

                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr. : 284

Data : 24.08.2006

                                                                                                              Anexa nr.1

                                                                                            la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                    nr. 284/24.08.2006

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                        Adrian Oghină

 

 

 

 

INDICATORII  TEHNICO- ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:

 

 

“Reabilitare, consolidare şi restaurare Lăcaşuri de Cult - finalizare lucrări de construcţie  – Capela Ortodoxă a  Institutului de Endocrinologie “C.I. Parhon” 

 

 

 

VALOARE 

TOTAL INVESTIŢIE                     420.000 lei                       116.667 euro              

             Din care C+M            400.000 lei                       111.112 euro

 

 

 

 

1 Euro = 3,6 lei ( august 2006 )