Hotărârea nr. 282/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 282 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

                                                                                                                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.

 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de S.C. CET GRIVIŢA S.R.L;

          Ţinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.194/23.09.2002 privind înfiinţarea S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.193/27.05.2004 privind aprobarea unor măsuri necesare funcţionării S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.;

          Conform dispoziţiilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art.46 alin.(2), lit. a), art.95 alin.(2) lit. h) şi art.1207 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al SC CET GRIVIŢA SRL cu suma de 1.000.000 RON, din care:

-         999.900 RON aport în numerar din partea Consiliului Local al Sectorului 1 şi

-         100 RON aport în numerar din partea Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv, în sensul reactualizării capitalului social, cu păstrarea cotelor de participare la profit şi pierderi în proporţie de 99,99% pentru Consiliul Local al Sectorului 1, respectiv 0,01% pentru Administraţia Domeniului Public Sector 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Consiliul Local al Sectorului 1, prin Primarul Sectorului 1 Andrei Ioan Chiliman şi Administraţia Domeniului Public Sector 1, prin directorul general Eugen Milea vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, S.C.CET GRIVIŢA S.R.L., Administraţia Domeniului Public Sector 1, persoanele nominalizate în art.3 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre este redactată în două exemplare originale, unul fiind necesar la Registrul Comerţului.

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ

 

                  Adrian Oghină                                          Secretar,                                                                                            

                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 282

Data : 24.08.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

               nr. 282/24.08.2006

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

     Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.

 

 

 

 

Subscrisele:

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, bd.Banu Manta nr.9, sector 1, reprezentată prin domnul Andrei Ioan Chiliman, primar, identificat cu BI seria GR nr.607485, eliberat de Secţia 1 Poliţie, CNP 1470718400073, cu domiciliul în Bucureşti, str.Cristofor Columb nr.4, et.3 apt.4, sector1.

 

şi

 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str.Poligrafiei nr.4, sector 1, reprezentată prin domnul Eugen Milea, director general, posesor al CI seria DP nr.079154, eliberat de IGP DEP, CNP 1720713134022, cu domiciliul în Bucureşti, str.Vlad Dracu nr.13, bl.C13, sc.A, et.4, apt.46, sector 3,

 

Am hotărât în baza dispoziţiilor art.199 şi 205 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Art.1. SC CET GRIVIŢA SRL, cod unic de înregistrare 15811175/2003, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/13669/2003, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr.357, sector 1, Bucureşti, îşi majorează capitalul social de la  9.871.310 RON la 10.871.310 RON, prin aport în numerar în valoare de 1.000.000 RON astfel:

 

-          999.900 RON aport în numerar din partea asociatului Consiliul Local al Sectorului 1 şi

-          100 RON aport în numerar din partea asociatului Administraţia Domeniului Public Sector 1.

 

Art.2. Valoarea nominală a unei părţi sociale rămâne de 10 RON.

 

Art.3. Consiliul Local al Sectorului 1 va deţine un număr de 1.087.022 părţi sociale, numerotate de la 1 la 1.087.022, reprezentând 99,99% şi Administraţia Domeniului Public Sector 1 va deţine un număr de 109 părţi sociale, numerotate de la 1.087.023 la 1.087.131, reprezentând 0,01%.

 

Art.4. În urma aportului adus, Consiliul Local al Sectorului 1 va deţine un număr de 1.087.022 părţi sociale x 10 RON fiecare = 10.870.220 RON din capitalul social, în timp ce Administraţia Domeniului Public Sector 1 va deţine un număr de 109 părţi sociale x 10 RON fiecare = 1.090 RON din capitalul social.

 

Art.5. Restul clauzelor actului constitutiv rămân neschimbate.

 

 

Pentru CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

Primar Andrei Ioan CHILIMAN

........................................................

 

 

 

 

Pentru ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

 

Director general Eugen MILEA

......................................................