Hotărârea nr. 277/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 277 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii parteneriatului între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea depunerii de către D.G.A.S.P.C. Călăraşi  a cererii de finanţare  a proiectului privind restructurarea

 C.R.R.N. Plătăreşti

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

         Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 14/19.12.2005 pentru avizarea Proiectului Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005- 2008,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 210/15.06.2006 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Protecţia Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap în perioada 2006-2013,

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe, Hotărârii Guvernului 1434 /2004  privind atribuţiile şi Regulamentul – Cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,

În temeiul prevederilor art.46 şi art.95, alin.(2), lit. „n” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă încheierea parteneriatului între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea depunerii de către D.G.A.S.P.C. Călăraşi  a cererii de finanţare  a Proiectului privind restructurarea C.R.R.N. Plătăreşti, în conformitate cu metodologia elaborată de A.N.P.H. şi a legislaţiei române în vigoare.

Art.2. În cazul în care propunerea de proiect este declarată câştigătoare se aprobă cofinanţarea acestuia, conform proiectului depus şi Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005- 2008.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ

 

                     Adrian Oghină                                         Secretar,               

                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 277

Data : 20.07.2006