Hotărârea nr. 250/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 250 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane;

         Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.15/23.01.2003 privind exercitarea de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor de înfiinţare a Administraţiilor Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice, precum şi de aprobare a organigramelor, statelor de funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestor instituţii ;

Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes public local din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti;

Conform prevederilor Legii nr.3/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.”h” ş lit.”e” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1,  conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârile  anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 îşi încetează valabilitatea.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ

 

                     Adrian Oghină                                         Secretar,               

                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 250

Data : 20.07.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr.1

TOTAL POSTURI:                                                                                                                                             la Hotărârea Consiliului Local

- posturi de conducere: 8                                                                                                                                                   nr.250/20.07.2006

- posturi de executie: 28                                                                                                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                ORGANIGRAMĂ                                           Adrian Oghină

 

CONSILIUL LOCAL

AL SECTORULUI 1

 
 


PRIMAR

 

 

PRIMAR

 

 
            

BIROUL ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE

 

BIROUL JURIDIC, RELATII INSTITUTIONALE, CU MEDIUL ASOCIATIV ŞI ALTE ORGANISME INTERNE ŞI INTRENAŢIONALE , MASS-MEDIA SI  INTEGRARE  EUROPEANA

 

 

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE – SECTOR 1

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII, MEDICINA MUNCII, P.S.I.

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE - BUGET

 

COMPARTIMENT FINANCIAR

 

BIROUL INVESTITII -CONTRACTE

 

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

BIROUL URMARIRE SI RECEPTIE  LUCRARI

 
 

 

                                                                                                                    Anexa nr.2

  la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                           nr.250/20.07.2006

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                  Adrian Oghină

 

 

 

 

STAT DE FUNŢII

al

Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Publice Sector 1

 

 

Nr. crit.

                     FUNCŢIA

Studii

      Data

   încadrării

 Numele si                                   prenumele      salariatului

   După ştat

         Uzual

 

 

 

    0

          1

            2

   3

            4

              5

    1

  DIRECTOR

            -

   S

 

 

                                       

BIROUL JURIDIC, RELATII INSTITUTIONALE, CU MEDIUL ASOCIATIV ŞI ALTE ORGANISME INTERNE ŞI INTRENAŢIONALE , MASS-MEDIA SI  INTEGRARE  EUROPEANA

2.

Consilier juridic IA

  Sef birou

S

 

 

3.

Consilier juridic II

  Consilier juridic

S

 

 

4.

Consilier juridic IV

  Consilier juridic

S

 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

5.

Insp.IA

Inspector personal

M

 

 

6.

Inspector III

Inspector

M

 

 

 

BIROUL ADMINISTRATIV SI APROVIZIONARE

7.

Insp.Sp.IA

Sef birou

S

 

 

8.

Referent IA

Gestionar

M

 

 

9.

Muncitor calificat I

Sofer

 

 

 

10.

Muncitor calificat I

Sofer

 

 

 

11.

Muncitor calificat I

 

 

 

 

12.

Functionar I

Functionar

S

 

 

13.

Referent I

Functionar

M

 

 

 

COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII,  MEDICINA MUNCII, P.S.I.

14.

Insp.II

Inspector protectia muncii,medicina muncii si P.S.I.

S

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL TEHNIC

15.

Insp.Sp.IA

Sef serviciu

S

 

 

16.

Insp.Sp. I

Inspector

S

 

 

17.

Insp.I

Inspector

S

 

 

 

BIROUL  INVESTITII-CONTRACTE

18.

Insp. Sp.  IA

Sef birou

S

 

 

19.

Insp. Sp.  I

Inspector

S

 

 

20.

Insp. I

Inspector

M

 

 

21.

Insp. I

Inspector

M

 

 

 

BIROUL URMARIRE SI RECEPTIE LUCRARI

22.

Insp.Sp.IA

  Sef birou

S

 

 

23.

Insp.Sp.I

Inspector

S

 

 

24.

Insp.IA

Inspector

SSD

 

 

25.

Referent IA

Referent

M

 

 

 

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

26.

Insp.Sp.IA

  Sef birou

S

 

 

27.

Insp.Sp.I A

Inspector

S

 

 

28.

Insp.I

Inspector

M

 

 

 

SERVICIUL ECONOMIC

29.

Insp.Sp.IA

Sef serviciu

S

 

 

30.

Insp.Sp.I

Economist

S

 

 

31.

Insp.I

Contabil

S

 

 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR

32.

Referent IA

Contabil

M

 

 

33.

Referent IA

Contabil

M

 

 

34.

Referent I

Referent

M

 

 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE-BUGET

35.

Referent IA

Contabil

M

 

 

36.

Referent I A

Contabil

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Anexa nr.3

  la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                            nr.250/20.07.2006

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                  Adrian Oghină

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI IMOBILIAR AL

UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE – SECTOR 1

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

 

                Art.1. Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1 (denumită în continuare A.F.I.U.S.P.), este înfiinţată şi funcţionează în baza prevederilor O.G.R. nr. 70/2002, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a H.G.R. nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti.

                Art.2. A.F.I.U.S.P. funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Sectorului 1, coordonată de Primar şi are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-sociale de interes local precum şi a terenurilor aferente acestora.

               Art.3.   A.F.I.U.S.P. sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor sanitare publice şi a unităţilor medico-sociale de interes local şi urmăreşte integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică la nivelul comunităţilor locale.

               Art.4.  A.F.I.U.S.P., ca instituţie publică de interes local, are personalitate juridică, este titulară de buget şi ordonator secundar de credite.

               Art.5. Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de A.F.I.U.S.P. în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin se finanţează de la bugetul local, precum şi din sumele încasate în urma operaţiunilor de închiriere, concesionare, casare a mijloacelor fixe etc., cu  respectarea dispoziţiilor legale.

              A.F.I.U.S.P. poate folosi pentru desfăşurarea şi lărgirea activităţii sale mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din ţară sau străinătate, sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale.

               Art.6. A.F.I.U.S.P. are sediul în municipiul Bucureşti Sector 1, B-dul Poligrafiei nr. 4.

 

CAPITOLUL II – Conducerea Administraţiei Fondului Imobiliar al

Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

 

                Art.7.   Conducerea A.F.I.U.S.P. – Sector 1 se asigură prin Director.

                Art.8.   DIRECTORUL A.F.I.U.S.P. asigură conducerea executivă şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

                Condiţiile pentru ocuparea postului:  licenţiat al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvent al învăţământului postuniversitar în domeniul ştiinţelor juridice, tehnice sau economice.

                Art.9.   Directorul A.F.I.U.S.P. îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:           

 a) - reprezintă A.F.I.U.S.P. în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice, private şi publice din  ţară şi străinătate, cu O.N.G.-uri, asociaţii şi alte entităţi economice, sociale, etc., recum si in justiţie;

 b) - asigură luarea tuturor măsurilor pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului ce se referă la obiectul de activitate;

 c) - exercită funcţia de ordonator secundar de credite al unităţii;

             d) - stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii, în vederea asigurării unui caracter continuu al acesteia;

             e) - stabileşte măsurile tehnico-organizatorice şi analizează periodic aplicarea lor în vederea realizării programelor, utilizării rezervelor din unitate şi valorificării superioare a resurselor materiale şi umane;

             f) -  exercită atribuţii ce revin A.F.I.U.S.P. în calitate de persoană juridică ;

 g) - întocmeşte proiectul bugetului propriu si A.F.I.U.S.P. şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării Consiliului Local;

             h) - stabileşte programul de elaborare şi reexaminare a normelor şi normativelor de muncă locale, precum şi programul de măsuri pentru realizarea sarcinilor ce decurg din obiectul de activitate; 

  i) -  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri în domeniul de activitate a instituţiei şi le înaintează spre aprobare Consiliului Local;

              j)  - conlucrează cu conducerile unităţilor sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-socială pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a actului medical, spre domeniul său de activitate;

             k) - aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii specifice profilului instituţiei, finanţate de Primăria Sectorului 1 şi propune achiziţionarea de utilaje pentru executarea investiţiilor prevăzute în programe, precum şi pentru buna desfăşurare a activităţii ;

              l) - elaborează proiecte anuale şi strategii pe termen mediu pentru întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidări, extindere şi modernizări a unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale;

             m) -  stabileşte, împreună cu conducerile unităţilor sanitare publice şi al unităţilor de asistenţă medico-sociale, nevoile de investiţii, reparaţii curente, reparaţii capitale, modernizări şi extinderi la imobilele în care acestea îşi desfăşoară activitatea;

             n) -  răspunde de punerea în practică a planului de investiţii, reparaţii şi consolidări a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de sănătate publică şi a unităţilor de asistenţă medico-sociale;

 o) - elaborează şi propune spre aprobarea Consiliului Local ştatul de funcţii,       structura organizatorică, organigrama, pe baza normelor unitare de structură şi a structurilor tip şi aprobă Regulamentul de ordine interioară al unităţii;

              p) - urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind gestionarea bunurilor materiale şi financiare;

              r) - coordonează activitatea: Biroul juridic, relaţii instituţionale, cu mediul asociativ şi alte organisme interne şi intrenaţionale, mass-media si  integrare  europeana, Compartimentul resurse umane, Compartimentul protecţia muncii,  medicina muncii, P.S.I., Biroul administrativ şi aprovizionare, Serviciul tehnic, Biroul  investitii-contracte, Biroul urmarire şi recepţie lucrari, Biroul administrare patrimoniu, Serviciul economic, Compartimentul financiar, Compartimentul contabilitate-buget;

  s) - organizează datele şi informaţiile, precum şi circulaţia acestora în cadrul A.F.I.U.S.P. şi în afara ei;

  ş) - hotărăşte numirea  şi  eliberarea din funcţie a personalul unităţii, în condiţiile legii, organizează recrutarea, selecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului, răspunde de organizarea şi buna funcţionare a activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor şi  aprobă ştatul de plată al A.F.I.U.S.P.;

            t) - în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobă atribuţiile personalului din instituţie cuprinse în fişa postului potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

ţ) - urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor de servici prevăzute în contractele de muncă, a sarcinilor stipulate în regulamente, dispoziţii, ordine interne, legi, controlează activitatea personalului personalului instituţiei şi cum sunt respectate normele de disciplină a muncii, de protecţia muncii, dispune luarea tuturor măsurilor pentru respectarea normelor de diciplină a muncii, de protecţie a muncii si remedierea deficienţelor apărute şi, în toate cazurile, când situaţia o impune decide asupra măsurilor de sancţionare;

u) - stabileşte măsuri pentru aprovizionarea cu materiale, combustibili, piese de schimb etc., în vederea realizării în totalitate a programelor;    

v) - asigură dotarea sediului instituţiei şi, în limita bugetului alocat, a imobilelor unităţilor sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-sociale cu mijloacele P.S.I. prevăzute în normative.

x) -   prezintă spre avizarea Consiliului Local şi înaintează spre aprobare Ministerului  Sănătăţii propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea, desfiinţarea unităţilor sanitare publice, după caz, precum şi de schimbare a profilului sau denumirii acestor unităţi;

            y) -  prezintă Consiliului Local spre aprobare, propuneri de înfiinţare a unor unităţi de asistenţă medico-sociale, sau prin reorganizarea unor unităţi sanitare-publice şi cere, în acest sens, avizul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi a altor autorit;              

               Directorul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1.

    În lipsa sa Directorul îşi deleagă atribuţiile unei persoane competente care le va exercita în limitele stabilite prin decizie.

               În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul emite decizii.

     

 

CAPITOLUL III – Structura organizatorică a Administraţiei Fondului Imobiliar  al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

 

                                    

                  Art.10.  Organigrama va cuprinde următoarele servicii, birouri şi compartimente:

 

DIRECTOR:

1. Biroul juridic, relaţii instituţionale, cu mediul asociativ şi alte organisme interne şi intrenaţionale, mass-media si  integrare  europeană;

2.Compartiment resurse umane;

3. Biroul administrativ şi aprovizionare;

1. Compartiment protecţia muncii,  medicina muncii, P.S.I.;

  4. Serviciul tehnic;

1. Biroul  investitii-contracte;

2. Biroul urmarire şi recepţie lucrari;

3. Biroul administrare patrimoniu;

  5. Serviciul economic;

1. Compartiment financiar;

2. Compartiment contabilitate-buget.

 

     

 

CAPITOLUL IV – Atribuţiile compartimentelor Administraţiei Fondului

Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

 

 

Art.11. BIROUL JURIDIC, RELAŢII INSTITUŢIONALE, CU MEDIUL ASOCIATIV ŞI ALTE ORGANISME INTERNE ŞI INTRENAŢIONALE, MASS-MEDIA SI  INTEGRARE  EUROPEANĂ

 

                 Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: licenţiat în domeniul juridic:

              

            Atribuţiile biroului sunt:

1. – se subordonează Directorului A.F.I.U.S.P.;          

2. – reprezintă A.F.I.U.S.P., pe bază de mandat al Directorului, în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor instituţii publice, autorităţi, organisme, asociaţii, persoane fizice şi juridice, romane sau străine, mass-media, apără drepturile şi  interesele legitime ale acestora în raporturile cu autorităţile publice, instituţii de orice natură persoane fizice sau juridice, avand obligaţia de a susţine cu demnitate şi competenţă drepturile şi interesele legitime ale instituţiei;

3. – instrumentează cauzele în care A.F.I.U.S.P. figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor şi a oricăror acte de procedură necesare în vederea apărării intereselor instituţiei , declararea căilor de atac etc.);

            4. – asigură baza de documentare juridică şi legislativă şi face informări în scris asupra actelor normative ce interesează buna desfăşurare a activităţii instituţiei;

5.  – urmăreşte respectarea legalităţii în cadrul instituţiei;

6. – avizează legalitatea proiectelor de contracte economice, a deciziilor, a proiectelor de acte juridice, precum şi asupra legalităţii oricăror acţiuni care sunt în măsură să angajeze răspunderea patrimonială a unităţii ori să aducă stingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

 7. – formulează avize scrise la solicitarea conducerii instituţiei;         

             8. – propune măsuri necesare pentru recuperarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii şi sprijinirea executării acestora;      

 9. – dezvoltă şi intreţine relaţii de colaborare cu instituţii naţionale şi internaţionale similare, mass –media şi elaborează programe necesare pentru integrarea europeană pe linia obiectului de activitate al instituţiei;

 10. – asigură relatiile cu mass-media, contribuie la dezvoltarea parteneriatului public – privat şi promovează parteneriatul social;

 11. – promovează relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale pe domeniul de activitate specific instituţiei;

  12. – asigură documentarea şi monitorizarea oportunităţilor privind programele de finanţare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de Preaderare (Phare, ISPA) ale Fondurilor Structurale destinate administraţiei publice locale precum şi furnizarea acestor informaţii compartimentelor de specialitate în cazul în care A.F.I.U.SP. este eligibilă pentru aceste programe şi proiecte, pentru ca acestea să întocmească rapoarte în acest sens;

  13. – monitorizează derularea programelor finanţate de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale şi  colaborează cu instituţii guvernamentale abilitate, în vederea obţinerii de Fonduri de Preaderare şi Fonduri Structurale şi credite externe;

 14. – redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, proiectele în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale;

               15. – conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea, pe domeniul său de activitate;

    16. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau sunt trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 ; 

                17. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate.

 

                 

Art.12.  COMPARTIMENT RESURSE UMANE    

   

            Atribuţiile Compartimentului resurse umane sunt:

           1. – se subordonează Directorului A.F.I.U.S.P.;

2. – asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă, conform prevederilor legale, prin concurs;

            3. – organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

            4. – urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

             5. – analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea elaborării ştatului de funcţii, perfecţionării organigramei instituţiei, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a  structurii organizatorice a instituţiei;

              6. – ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

              7. – răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariu de merit, premii);

              8. – efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului instituţiei;

              9. – întocmeşte decizii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă;

              10. – răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din aparatul propriu;

              11. – ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;

              12. – ţine gestiunea cărţilor de muncă şi operează în acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit etc.;

              13. – controlează respectarea disciplinei muncii şi informează conducerea instituţiei asupra celor constatate;         

               14. – răspunde de organizarea, potrivit legii, a Comisiei de disciplină;

               15. – răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului;

               16. – întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

               17. – ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi a registrelor de deplasări în teren, urmăreşte prezenţa la serviciu a angajaţilor;

               18. – răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului din aparatul propriu;

               19. – răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi pentru aparatul propriu;

               20. – întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere;

               21. – eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu şi urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaţi;

               22. – stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare profesională, în conformitate şi  cu recomandările U.E., primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu; întocmeşte împreună cu Serviciul Economic referatele în baza cărora salariaţii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire profesională;

               23. – întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu si răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;;

               24. – conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea, pe domeniul său de activitate;

   25. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau sunt trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 ; 

         26. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate.

 

 

Art.13.   BIROUL ADMINISTRATIV ŞI APROVIZIONARE

 

                 Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare economice de lungă durată.

                 Atribuţiile biroului administrativ şi aprovizionare sunt următoarele:

               1. –  se subordonează Directorului A.F.I.U.S.P.;

               2. – derulează planul de aprovizionare A.F.I.U.S.P.;    

               3. – ţine evidenţa fizică a mijloacelor fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul unităţii;

               4. – răspunde de întocmirea fişelor de magazie şi a celor de inventar;

               5. – asigură dotarea instituţiei cu mijloacele materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor

              6. – verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mişcare;

               7. – asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziţionare, depozitare, distribuire internă şi externă) materialelor consumabile procurate;

               8. – ia măsuri în vederea contractării cât mai multor furnizori, obţine oferte şi propune conducerii furnizorii cu preţurile cele mai avantajoase, ţinând seama şi de calitate;

   9. – organizează şi conduce activitatea de secretariat, registratură şi arhivă;

               10. – asigură activitatea de informatizare a personalului instituţiei, prin crearea unor bănci de date specifice şi colaborează în domeniul informaţional cu serviciul de resort al Primăriei Sectorului 1 şi cu firme specializate în hardware şi software;

                11. – întocmeşte, fundamentează, vizează propunerile pentru reparaţii ale bunurilor, mijloacelor materiale, maşinilor, aparatelor din patrimoniul instituţiei şi urmăreşte, receptionează şi vizează lucrările ;

                12. – se preocupă de verificarea structurală a imobilului în care îşi desfaşoară activitatea instituţia şi ia masuri de reabilitare, în timp util, în vederea asigurării funcţionării în bune condiţii a activităţii, urmăreşte şi receptionează lucrările de remediere operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile din dotarea unităţilor sanitare publice şi în care îşi desfaşoară activitatea instituţia, a instalaţiilor (electrice, sanitare, termice), a operaţiilor de zugrăveli ale  suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu;

                13. – organizează, supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediul instituţiei pe căile de acces şi pe spaţiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea, asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de igienizare şi deservire generală a instituţiei;

               14. – emite comenzi, pe linia aprovizionării cu materiale de întreţinere şi gospodărire către furnizori, pe baza referatelor întocmite de şefii de compartimente ai unităţii şi serviciile administrative ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate în mod obligatoriu de conducere;

                 15. – întocmeşte şi vizează FAZ –urile pentru maşinile din dotarea A.F.I.U.S.P. întocmeşte, fundamentează, vizează pentru realitate cererile, referatele de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor;

               16. – asigură paza imobilului şi stabileşte şi urmăreşte respectarea reglementărilor privind accesul cetăţenilor în institutie, precum şi prevenirea şi stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare;

                17. – conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea, pe domeniul său de activitate şi coordonează activitatea Compartimentului protecţia muncii,  medicina muncii, P.S.I.;

   18. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau sunt trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 si răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;

         19. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate.

 

 

Art.14.  COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII,  MEDICINA MUNCII, P.S.I.

 

        Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:

                1. – conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea, pe domeniul său de activitate;

   2. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau sunt trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1; 

         3. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate;

         4. – conlucrează cu serviciile administrative ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale pe domeniu;

         5. – urmăreşte respectarea normelor de protecţia muncii şi a normelor P.S.I. de către

\personalul instituţiei

   6. – cu aprobarea conducerii instituţiei conlucrează cu organele de pompieri şi ale Inspectoratului de Protecţie a Muncii;

  7. – efectuează verificări la compartimentele unităţii pe linia protecţiei muncii şi împreună cu şefii acestora ia măsuri pentru remedierea deficienţelor;

   8. – asigură dotarea sediului instituţiei, şi în limita bugetului alocat, a imobilelor unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale cu mijloace P.S.I. prevăzute în normative;

                9. – să asigure evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi să reevalueze riscurile ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă, să propună măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii şi să comunice existenţa riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă şi unitate;

  10. – să asigure auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unitatii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi să stabilească nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

  11. – să controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidetelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

  12. – să verifice periodic, dar nu mai mult de un an, sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate şi să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;

 13. – să participe şi să-şi dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerinţelor de securitate;

 14. – să asigure instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic ), cât şi prin cursuri de perfecţionare să propună măsuri pentru formarea personalului cu resposabilităţi în domeniul protecţiei muncii, în funcţie de necesităţile concrete şi să organizeze propaganda de protecţie a muncii;

               15. – să elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, să participe la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;

               16. – să participe la cercetarea accidentelor de muncă şi să ţină evidenţa acestora şi să colaboreze cu serviciul medical pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare;

               17. – să propună sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de măsuri de protecţie a muncii şi pentru modul în care se respectă cerinţele de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă;

               18. – să colaboreze cu  serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii şi să colaboreze cu reprezentanţii angajaţilor cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractele colective ;

                19. – să îndrume activitatea de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afecţiuni cronice;

                  20. – să consilieze angajatorul privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor;

                   21. – să monitorizeze starea de sănătate a angajaţilor prin: examene medicale la angajarea în muncă, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activităţii;

       22. – Pentru aplicarea, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor:
- să propună directorului stabilirea, prin dispoziţii scrise, a responsabilităţilor şi modului de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în instituţie;
- să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;
- să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie şi să justifice autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;
- să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
- să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim-ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
- să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;
- să verifice ca, atât salariaţii, cât şi persoanele din exterior, care au acces în instituţie, primesc, cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
-  să asigure punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii;
- să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;
- să asigure contactele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de pompieri militari şi cu cele  ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în institutie în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate;
- să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg, din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor;
- să propună prevederea fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa;
- să stabilească şi să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unităţii sale, precum şi către terţii interesaţi, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective.

                23.răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;

                  

                                   

Art.15.  SERVICIUL TEHNIC

 

                   Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu: licenţiat al învăţământului politehnic de lungă durată sau absolvent al învăţământului postuniversitar tehnic.

                  Are următoarele atribuţii generale:

              1. –  se subordonează Directorului A.F.I.U.S.P.;

              2. – coordonează şi controlează activitatea Biroului Administrare Patrimoniu, Biroului Investiţii –Contracte şi Biroului Urmărire şi Recepţie Lucrări; 

              3. – controlează modul de respectare şi aplicare a legislaţiei specifică activităţii structurii sale şi a birourilor subordonate;

              4. – stabileşte, împreună cu serviciile administrative ale unităţilor de sănătate publică si ale unităţilor de asistenţă medico-sociale, nevoile de întreţinere şi reparaţii, modernizare a imobilelor în care acestea îşi desfăşoară activitatea;

              5. – răspunde de punerea în practică a planului de investiţii, reparaţii şi consolidări a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de sănătate publică şi unităţile de asistenţă medico-sociale;

              6. – în urma analizelor efectuate cu structurile administrative ale unităţilor sanitare publice, unităţilor de asistenţă medico-sociale şi Biroul administrare patrimoniu din A.F.I.U.S.P., asigură fundamentarea bugetului şi înaintează propuneri directorului;

              7.  – răspunde de organizarea tehnico -materială a unităţilor sanitare publice care nu au personalitate juridică şi organizează activităţile de reparaţii curente la acestea;

              8. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate;

               9. – răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor din cadrul serviciului şi a celor din birourile subordonate şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor;        

             10. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1;

            11. – colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei  Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.pe domeniul său de activitate;

            12. – răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;

13. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate

                  

                 

Art.16.   BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

 

                     Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu : studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic sau economic.

                     Atribuţiile serviciului administrare patrimoniu:

               1. – ţine evidenţa fizică a mijloacelor fixe şi a imobilelor unităţilor sanitare publice, date în competenţă conform prevederilor O.G. nr. 70/2002 şi a H.G. nr. 1096/2002, a H.C.G.M.B. nr.302/2003 şi a altor acte normative precum şi a mijloacelor fixe şi a imobilelor unităţilor medico-sociale ce se afla în administrarea  instituţiei;

              2. – ţine evidenţa fizică centralizată a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-socială, achiziţionate din fondurile alocate din bugetul local;

               3. – culege date din teren privind starea funcţională a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-sociale şi face propuneri pentru întreţinerea, repararea şi consolidarea acestora;

                4. – întocmeşte şi transmite directorului şi Biroului administrativ şi aprovizionare necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar;

                5. – analizează starea de uzură fizică sau morală a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si face propuneri privind casarea acestora; asigură evidenţa miscărilor patrimoniului şi intocmeste rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniului aparţinand instituţiei; propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituţiei, conform normelor in vigoare şi  colaborează  la intocmirea inventarului;

              6. – colaborează cu Biroul investiţii - contracte şi Biroul urmărire şi recepţie lucrări pe timpul efectuării lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente ale clădirilor şi instalaţiilor aferente ale unităţilor sanitare şi unităţilor medico-sociale aflate în administrare;

            7. – ţine o legătură permanentă cu şefii compartimentelor administrative ai unităţilor sanitare aflate în administrare pentru a se sesiza operativ defecţiunile apărute la clădirile şi instalaţiile aferente acestora;

  8. – stabileşte cerinţele (exigenţele esenţiale) pentru care se face verificarea tehnică a proiectelor şi întocmeşte documentaţia necesară stabilirii prin licitaţie a verificatorilor tehnici atestaţi;

  9. – colaboreaza la intocmirea planului de achizitie anual;

             10. – coordonează direct activităţile prevăzute la art. 13. pct.11, 12,14, 15 din prezentul regulament de organizare şi funcţionare, pe timpul efectuării lor, coordonează lucrările de remediere a defecţiunilor apărute la instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire precum şi orice alte lucrări efectuate la imobilele aflate în administrare A.F.I.U.S.P.;

11. – urmăreşte direct modul cum se execută activităţile prevăzute la art.15 pct 4,5,6,7 şi art.17 pct.4 si 8 din prezentul regulament de organizare şi funcţionare;

             12. – răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;

              13. – colaborează, conlucrează şi realizează un  schimb permanent de date şi informaţii cu celelalte servicii şi compartimente ale instituţiei, cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei  Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

14. – colaborează şi efectuează schimb de informaţii in vederea actualizării datelor, cu alte instituţii administrative centrale/locale, colectează date privind evoluţia proprietăţii astfel încat în orice moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului; colectează acte normative care constituie cadrul juridic al modificarilor de proprietate; constituie şi exploatează baza de date referitoare la situaţia juridică a imobilelor (terenuri si cladiri)  ce alcătuiesc patrimoniul de administare al A.F.I.U.S.P.-Sector 1.

15. – colaborează cu instituţii guvernamentale abilitate, în vederea obţinerii de Fonduri de Preaderare şi Fonduri Structurale şi credite externe şi monitorizează oportunităţile privind programele de finanţare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de Preaderare (Phare, ISPA) ale Fondurilor Structurale destinate administraţiei publice locale precum şi furnizarea acestor informaţii compartimentelor de specialitate în cazul în care A.F.I.U.SP. este eligibilă pentru aceste programe şi proiecte; monitorizează derularea programelor finanţate de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;

              16. – redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, proiectele în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale; întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii de credite pentru finanţarea obiectivelor de investiţii;

              17. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 ;

              18. – colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei  Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe domeniul său de activitate;

            19. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate.

 

 

Art.17.  BIROUL INVESTIŢII – CONTRACTE

 

                        Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic, economic sau juridic:

                    Atribuţiile Biroului investiţii – contracte sunt:

               1. – întocmeşte planul de achiziţii anuale (pentru proiectare, concurs de soluţii şi lucrări etc.) şi  organizează licitaţiile conform planului de achiziţii anual aprobat;

               2. –  întocmeşte şi fundamentează listele cu propunerile de investiţii pentru obiectivele care necesită consolidări şi alte lucrări de orice natură; întocmeşte temele necesare proiectelor de investiţii;

             3. – organizează, cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări de investiţii, de achiziţie de servici si de furnizare de bunuri, procedurile de selecţie şi contractare pentru execuţia lucrărilor,a obiectivelor de investiţii, pentru prestarea de servicii şi achizitii de bunuri; elaborează dosarele de achiziţii publice şi contractele aferente acestora, realizând toate fazele procedurii achiziţiei publice, prevăzute de lege, elaborând toate documentaţiile, instrucţiunile pentru ofertanţi, necesare si pe care le implică toate tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice (intocmeste documentaţia de elaborare si prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate, asigura intocmirea formalitatilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si vanzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare si prezentare a ofertei, întocmeşte în termen legal corespondenţa privind completarea sau restituirea documentaţiilor analizate, asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achiziţie publica, asigura comunicarea catre ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achizitie publica; asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre ministere, ofertanţii implicaţi in procedura si comisia de analiza si solutionare a contestatiilor, asigura transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept; intocmeste, cu respectarea legii, proiectul contractului de achizitie publica si negocieaza clauzele legale contractuale; asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari, asigura intocmirea dosarului achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit si tine evidenta acestora, indeplineste, cu respectarea termenelor legale si a tututuror formalitatilor, si alte atributii prevazute de legea in vigoare privind achizitiile publice);

               4. – urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor si al tuturor clauzelor contractelor de achiziţie şi a obligaţiilor asumate de contractant, de la data intrarii lor in vigoare, pe durata de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie şi informează, periodic şi detaliat, şi transmite în timp util, directorul instituţiei, rapoarte cu privire la situaţia constatată şi a respectării tuturor dispoziţiilor legale ce reglementeaza derularea contractelor de achiziţie, propunând soluţii de eficientizare şi respectare a clauzelor contractuale de către contractanţi şi participă la recepţia obiectivelor de investiţii, a lucrarilor, a serviciilor;

5. – întocmeşte caiete de sarcini împreună cu proiectantul pentru organizarea licitaţiilor privind efectuarea reparaţiilor curente, reparaţiilor capitale şi lucrărilor de consolidare a imobilelor;

6. – redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, proiectele în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale si întocmeste documentaţiile necesare obtinerii de credite, de orice natura, pentru finanţarea obiectivelor de investitii, a lucrarilor, a serviciilor si a achizitionarii de bunuri;

7. – răspunde de întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii şi  promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii;

8. – întocmeşte centralizatoarele cu datele privind imobilele  care necesită reparaţii curente, reparaţii capitale, consolidari la imobilele unitatilor sanitare şi unitătilor medico-sanitare şi întocmeste materiale referitoare la stadiul lucrărilor; întocmeşte si transmite directorului instituţiei, trimestrial, raportul contractelor de achiziţii publice efectuate si a altor contracte incheiate de institutie, cu situaţia lor detaliata.

9. – întocmeşte, cu respectarea legii, orice alte contracte economice, înţelegeri, convenţii, protocoale, acorduri, în care A.F.I.U.S.P. este parte şi urmăreste respectarea, executarea lor, întocmeste şi transmite directorului rapoarte cu privire la situaţia constatată propunand soluţii;

10. – colaboreaza permanent cu proiectanţii in procesul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi recepţionează documentaţiile tehnico-economice verificate de verificatorii atestaţi şi le înaintează pentru obţinerea autorizaţiilor de construire pentru lucrările ce se efectuează şi derulează de A.F.I.U.P.;

11. – asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiţiile stipulate de lege ;

12. – colaborează cu organele abilitate să verifice calitatea lucrărilor, cât şi operaţiunile de finanţare şi decontare a lucrărilor;

13. – colaborează permanent cu contractantii( executanti, prestatori, furnizori si alte entitati implicate in derularea contractelor de achizitie publica) pe parcursul derulării acestora;

14. – organizează sistemul de selecţie al societăţilor comerciale care execută lucrări, servicii constituind o bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturi etc. şi asigură permanent corectitudinea informaţiilor şi actualizarea lor în bazele de date aferente;

15. – asigură pregatirea permanentă între prestatorul de servicii şi executantul de lucrări, pentru realizarea obiectivelor de investiţii în parametrii tehnico-economici programaţi ;

16. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1;

17. – colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei  Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.pe domeniul său de activitate;

18. – ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate biroului şi  răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;

19. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate.

 

  

       Art.18.  BIROUL URMĂRIRE ŞI RECEPŢIE LUCRĂRI

 

                    Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic sau studii echivalente celor superioare si recunoscute de diferite acte normative.

                    Atribuţiile Biroului urmărire şi recepţie lucrări sunt:

             1. – urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor, a  tuturor clauzelor contraculelor de achiziţie şi a obligaţiilor asumate de contractant, de la data intrarii lor in vigoare, pe durata de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie şi informează, periodic şi detaliat şi transmite în timp util, directorul instituţiei, rapoarte cu privire la situaţia constatată şi a respectării tuturor dispoziţiilor legale ce reglementeaza derularea contractelor de achiziţie, propunând soluţii de eficientizare şi respectare a clauzelor contractuale de către contractanţi şi participă la recepţia obiectivelor de investiţii, a lucrarilor, a serviciilor; verifică pe teren şi urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică şi vizează situaţiile de lucrări, borderoul acestora şi talonul situaţiilor de lucrări, urmăreşte în teren execuţia lucrărilor, pe parcursul desfăşurării investiţiei;

             2. – întocmeşte listele anuale pentru lucrările de investiţii, planificând fondurile necesare finalizării acestora, face propuneri fundamentate de completare sau dezvoltare ale investiţiilor, ale lucrărilor, ale serviciilor necesare;

             3. – participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi terminare a lucrărilor, face recepţiile lucrărilor executate la imobile de către prestatori, constructori, executanţi;

             4. – urmăreşte comportarea lucrărilor puse în funcţiune pe perioada de garanţie prezintand note de constatare şi dispune efectuarea eventualelor remedieri de către executant, constructor, prestator;

             5. – organizează şi conduce activitatea de întreţinere şi reparaţii desfăşurată de formaţiunile de lucru din subordine;

       6. – prin dispoziţia Directorului, participă şi răspunde de efectuarea recepţiilor de materiale, de servicii şi lucrări facand parte din comisiile de recepţie, conform legislaţiei;

      7. – întocmeşte centralizatoarele cu datele privind imobilele  care necesită reparaţii curente, reparaţii capitale, consolidari la imobilele unitaţilor sanitare şi unităţilor medico-sanitare şi întocmeste materiale referitoare la stadiul lucrărilor; întocmeşte si transmite directorului instituţiei, trimestrial, raportul contractelor de achiziţii publice efectuate si a altor contracte incheiate de institutie, cu situaţia lor detaliata

8. – urmareşte obţinerea avizelor legale necesare întocmirii autorizaţiilor de construire pentru lucrările derulate prin Biroul investiţii-contracte;    

9. – urmăreşte execuţia pe faze de proiectare si respectarea tuturor etapelor graficelor de executie a lucrarilor prezentand un raport directorului instituţiei, asupra celor constatate; asigură recepţia proiectelor, a lucrarilor la data terminării acestora;

10. – contribuie la întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii din cadrul unităţilor sanitare şi medico-sociale aflate în administrarea A.F.I.U.S.P. şi asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiţiile contractuale şi stipulate de lege;

      11. – întocmeşte şi actualizează cartea tehnică a construcţiei în perioada de garanţie ;

12. – colaborează permanent cu contractantii( executanti, prestatori, furnizori si alte entitati implicate in derularea contractelor de achizitie publica) pe parcursul derulării acestora;

13. – colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, a serviciilor prestate, a bunurilor furnizate, urmarind respecatrea standardelor, normelor de calitate specifice; urmareste  finanţarea şi decontarea acestora ;

14. îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1;

 15. – colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei  Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.pe domeniul său de activitate;

16. – ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate biroului şi  răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;

17. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate

 

 

Art.19.   SERVICIUL ECONOMIC

 

                      Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu: studii superioare în domeniul economic.

                     Are următoarele atribuţii generale:

            1. – se subordonează Directorului A.F.I.U.S.P.;

 2. – coordonează activitatea economico-financiara a A.F.I.U.S.P., coordonează şi controlează activitatea Compartimentului Financiar şi Compartimentului  Contabilitate-Buget şi răspunde de buna lor functionare, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă extrabugetară;

3. – colaborează cu Primăria Sectorului 1, Administraţia Financiară Sector 1, Trezoreria Sectorului 1, serviciile financiar-contabile ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale, precum şi cu alte instituţii de profil, cu care intră în contact, pe domeniul său de activitate;

4. – colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei  Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe domeniul său de activitate ;

5. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate;

6. – îndeplineşte orice alte sarcini care revin atat serviciului cat si compartimnetelor din subordine, sau sunt trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 asigurand si urmarind aducerea lor la indeplinire ;

7. – controlează modul de respectare şi aplicare a legislaţiei specifică structurii sale de activitate şi a compartimentelor din subordine;

8. – întocmeşte şi prezintă spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli al A.F.I.U.S.P.; organizeaza, coordoneaza şi asigura elaborarea proiectului de buget pentru intituţiei;

9. – organizează verificarea periodică, în conformitate cu prevederile legale, a situaţiilor financiare şi urmăreste respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la elaborarea, conţinutul etc. acestora şi analizează periodic, conform legii, execuţia bugetului pe titluri de cheltuieli;

10. – organizează înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiare care implică modificări patrimoniale şi întocmirea balanţei de verificare sintetică şi analitică; -  verifică şi semnează balanţa de verificare analitică şi sintetică;

11. – conlucrează cu directorii economici (contabilii şefi, sau şefii compartimentelor economice ) ai unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale la întocmirea bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli a acestora şi urmăreşte modalitatea de execuţie bugetară a fondurilor alocate din bugetul local;

12. – urmăreşte respectarea prevederilor legale în domeniul economico-financiar şi de gestionare a fondurilor locale din bugetul local pentru finanţarea unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale;

13. – contrasemnează toate documentele economico-financiare ale A.F.I.U.S.P., care ies din cadrul instituţiei;

14. – elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii, pe baza planului de achiziţii şi a listei de investiţii elaborate de compartimentele de specialitate şi urmăreşte respectarea legalităţii în domeniul achiziţiilor publice;

15. – analizează evoluţia cheltuielilor băneşti, structura cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora;

            16. – urmăreşte  evoluţia volumului total al cheltuielilor ce se fac pe seama bugetului aprobat pe un an, defalcat pe trimestre, conform articolelor de execuţie bugetară;

            17. – solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ori de cate ori este nevoie;

18. – organizeaza, exercita şi urmăreşte exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale, asupra tuturor actelor întocmite în unitate atât asupra celor din contabilitate, cele în care se reflectă utilizarea de fonduri bugetare pentru desfăşurarea activităţii proprii a A.F.I.U.S.P. Sector 1 (fonduri utilizate pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de investiţii – dotări independente), cât şi pentru fondurile ce urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea stării tehnice şi funcţionale a clădirilor şi terenurilor unităţilor sanitare din sectorul 1 care au trecut în administrarea A.F.I.U.S.P. Sector 1;

19. – analizează periodic şi răspunde de modul cum sunt exploatate, întreţinute şi reparate fondurile fixe din dotare şi ia măsuri în vederea asigurării unei utilizări cât mai raţionale a acestora;

             20.  – cu aprobarea Primarului Sectorului 1, organizează şi execută controale specifice la unităţile de sănătate publică şi unităţile de asistenţă medico-sociale pentru a stabili dacă fondurile alocate din bugetul local sunt folosite şi gestionate conform prevederilor legale;

 21. – întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderea de credite bugetare, urmarind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin buget şi organizează gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme interne şi internaţionale;

22. – organizează şi urmăreşte inventarierea mijloacelor fixe şi circulante aflate în patrimoniul A.F.I.U.S.P., numeşte la sfârşitul anului comisiile de inventariere ale acestuia;

23. – urmăreşte efectuarea la timp a plătilor către furnizori în baza contractelor economice încheiate sau a comenzilor emise, virarea în termenele legale a obligatiilor către bugetul de stat, urmarind si recuperarea creantelor bugetare provenite din chirii, penalitati etc.

24. – verifica si analizeaza, lunar, a balantei de verificare atât cea sintetica, cât si soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori; întocmirea situatiei centralizate privind necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât si a rectificarilor acestuia, propune deschiderea si retragerea de credite lunara si întocmeste documentatia necesara; întocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind finantele publice, urmarirea tuturor platilor efectuate platilor pentru a nu fi depasite prevederile bugetare alocate, urmareste verificarea si introducerea tuturor operatiunilor contabile lunare în fisele de cont pentru executia bugetara, verificarea închiderii platilor cu cheltuielile acolo unde este cazul; verificarea lunara a balantei, a conturilor de plati si cheltuieli materiale, personale, capitale, întocmirea executiei bugetare centralizate, a bilantului si raportarea lunara, trimestriala si anuala la forurile in drept; tine evidenta angajamentelor bugetare si legale si face raportarile necesare;

25. – răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a angajatilor din cadrul serviciului si a celor din cadrul compartimentelor subordonate;

              

 

Art.20. COMPARTIMENT FINANCIAR

 

                   Atribuţiile Compartimentului financiar sunt:

              1. – preluarea soldurilor finale pentru cheltuielile de consolidare a imobilelor preluate prin protocol de la unităţile sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale în patrimoniul A.F.I.U.S.P.;

              2. – înregistrarea în contabilitate a valorii mijloacelor fixe reprezentând clădiri şi terenuri preluate prin protocol de la unităţile sanitare publice;

             3. – verificarea lunară a soldurilor fişelor analitice, a conturilor care evidenţiază drepturile de personal, datoriile personalului şi ale unităţilor către bugetul de stat şi alţi creditori, cu sumele din balanţele analitice şi în balanţa sintetică lunară;

              4. – verificarea lunară a fişelor de cont utilizate pentru calculul drepturilor de personal;

              5. – predarea de către Compartimentul Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea ştatelor de plată a următoarelor documente: foaia colectivă de prezenţă semnată de şefii de servicii, birouri şi compartimente; prezenţa pentru orele suplimentare; certificatele medicale; înştiinţările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în avans; înştiinţările privind modificările sporurilor de vechime;

              6. – calcularea concediilor medicale şi a concediilor de odihnă acordate în avans şi  efectuarea lunară a plăţilor acestora;

  7. – întocmirea lunară a centralizatorului  de salarii;

              8. – efectuarea reţinerilor din salarii precum şi constituirea, actualizarea şi reţinerea garanţiilor materiale;

              9. – întocmirea ordinelor de plată şi a CEC-urilor în numerar;

             10. întocmirea şi transmiterea lunară la Casa de pensii a Sectorului 1, la casele de sănătate şi A.M.O.F. a declaraţiilor privind contribuţia la fondurile: asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale şi ajutorului de şomaj;

11. –  calculul primelor legale ce se cuvin salariaţilor din fondul total de premiere, precum şi a primelor individuale; calculul premiului anual;-  întocmirea şi transmiterea lunară a situaţiilor statistice privind drepturile de personal către Primăria Sectorului 1;

12. – întocmirea şi transmiterea lunară la Administraţia Financiară a Sectorului 1 a situaţiei privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite, a declaraţiilor privind structura şi cheltuielile de personal din instituţie;

           13.  – înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaţilor unităţii;

           14.  – verificarea lunară a fişelor de cont utilizate pentru calculul drepturilor de personal;

15. – completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

16. – întocmeşte şi transmite lunar către banca emitentă a cardurilor de salarii situaţia privind efectuarea plătii salariilor şi asigură permanent legatură cu aceasta în vederea obţinerii cardurilor pentru noii angajaţi, precum şi a documentaţiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariaţi;

17. – urmărirea şi verificarea garanţiilor gestionare materiale, întocmirea actelor adiţionale pentru majorarea cuantumurilor garanţiilor gestionare materiale de câte ori este necesar şi menţine permanent legatura cu unitatea bancară în vederea ridicării extraselor de cont pentru garanţiile gestionare materiale;

18. – eliberarea adeverinţelor solicitate de către salariaţii instituţiei pentru diferite necesităţi (medic de familie, policlinică, spital, împrumuturi, credite, achiziţionări de bunuri, compensare caldură, acordarea de deduceri suplimentare, etc.);

19. – răspunde la sesizările pe probleme specifice domeniului său;

20. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1;

21. – colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei  Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe domeniul său de activitate.

22. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate

 

           Art.21.  COMPARTIMENTCONTABILITATE –BUGET

 

                 Atribuţiile Compartimentului contabilitate-buget sunt:

            1. – întocmirea situaţiei centralizatoare privind necesarul de cheltuieli, în vederea întocmirii proiectului de buget anual, pe baza notelor de fundamentare;

            2. – verificarea şi introducerea tuturor operaţiunilor lunare în fişele de cont în vederea întocmirii situaţiilor financiare lunare;

            3. întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile, introducerea notelor contabile în calculator, întocmirea balanţei de verificare-analitice şi sintetice;

4. – furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunara, trimestriala şi anuala a executiei bugetare, cât si a altor raportari statistice;

5. – operarea în calculator a tuturor înregistrarilor contabile efectuate;

6. – efectuarea tuturor plăţilor şi încasărilor efectuate prin casieria unităţii;

7. –  verificarea închiderii cheltuielilor cu plăţile efectuate lunar şi verificarea şi analiza soldurilor conturilor;

            8. – înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

 9. – înregistrarea valorică şi cantitativă a materialelor şi obiectelor de inventar achiziţionate;

            10. – înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor rezultate în urma inventarierilor anuale sau inopinate;-  decontarea bancară;

            11. –  repartizarea cheltuielilor de întreţinere, urmărirea încasării cotelor de întreţinere  şi a chiriilor, şi virarea sumelor încasate la buget;

12. – ţine evidenţa tuturor încasărilor provenite din închirieri, donaţii, sponsorizări, etc recuperare cheltuieli privind utilităţi şi altele;

            13. – urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, debitori din cote de întreţinere, convorbiri telefonice etc.;

            14. - calculează cheltuielile de regie şi întreţinere aferente cabinetelor medicale aflate în comodat şi închiriere şi  urmăreşte recuperarea creanţelor de la toţi debitorii A.F.I.U.SP.;

            15. – urmărirea şi înregistrarea tuturor viramentelor bancare;

            16. – urmărirea şi verificarea zilnică a registrului de casă;

            17. – calculează penalităţile de întârziere pentru timpul depăşit în executarea obligaţiilor contractuale, aplicarea dobânzilor aferente, calculul daunele produse A.F.I.U.S.P., despagubirile pentru nerespectarea clauzelor contractuale în care A.F.I.U.S.P. este parte , conform legislaţiei în vigoare, şi virarea acestora la buget;

            18.  –  întocmirea transferurilor şi consumurilor lunare a materialelor, obiectelor de inventar, benzină, motorină etc. pe baza bonurilor de consum sau transfer;

             19. – verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanţa de verificare;

             20. – verificarea conturilor şi închiderea acestora la finele anului;

             21. – verificarea lunară a balanţelor analitice şi sintetice;              

             22. – întocmirea  bilanţului  contabil  trimestrial  şi anual,  predarea  acestuia  la  Primăria Sectorului 1;

             23. – analiza necesarului bugetar, în vederea avizării acestuia de către conducerea instituţiei;

             24. – centralizează necesarul bugetar al unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale, pe domeniul stabilit de lege, în vederea întocmirii proiectului de buget anual al instituţiei;

             25. – depune bugetul centralizat la Primăria Sectorului 1 – Direcţia de Management Economic;

             26. – prezintă lunar execuţia bugetară, în vederea efectuării modificărilor şi rectificărilor bugetare necesare;

             27. – întocmeşte note de fundamentare prin care solicită credite bugetare lunare pe care conform proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli urmează să le transmită unităţilor sanitare din subordine, conform notelor de fundamentare depuse de acestea la sediul Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1;

               28. – urmăreşte ca fondurile bugetare alocate să fie utilizate eficient, pe domeniul şi în condiţiile prevăzute de lege;

               29. – conlucrează cu compartimentele financiar-contabile ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale şi cere acestora trimiterea la A.F.I.U.S.P., conform prevederilor legale, a proiectelor de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;

               30. – întocmeşte ordine de plată, conform bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru unităţile sanitare din Sectorul 1, conform copiilor după facturi şi ordine de plată emise de unităţile sanitare pentru plata utilităţilor;

              31.  – deschiderea şi retragerea creditelor bugetare lunare, pe baza bugetului aprobat;

              32. – efectuarea modificărilor şi rectificărilor bugetare;

              33. – raportarea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare la Primăria Sectorului 1;

             34. – exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor în care sunt consemnate operatiunile patrimoniale ale A.F.I.U.S.P.

            35. – răspunde la sesizările pe probleme specifice de activitate domeniului său;

36. – îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul institutiei precum si orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 ;

37. – colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale instituţiei pe domeniul său de activitate şi colaborează realizează un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea, cu Administraţia Financiară a Sectorului 1 şi Trezoreria Sectorului 1 precum şi cu alte instituţii de profil, cu care intră în contact, pe domeniul său de activitate;

38. – întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate.

      

CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale

 

               Art.22. Compartimentele aparatului propriu al A.F.I.U.S.P. sunt obligate să coopereze, să  stabilească relaţiile funcţionale între ele, în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

               Art.23. Toate compartimentele instituţiei vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a acestora.

                În acest sens şefii de compartimente:

               a) – organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termenul legal;

               b) – răspund de perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

              c) – asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de eventualele scurgeri de informaţii şi documente din compartimentele instituţiei.

               Toţi salariaţii au obligaţia:

               a) – de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale;

                b) – de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate al compartimentelor din care fac parte şi care decurg din actele normative în vigoare existente şi nou apărute, precum şi din sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituţiei, atribuţii menite să concure la realizarea integrală a sarcinilor şi la îmbunătăţirea activităţii, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia;

                c) – de a respecta legile şi normativele în vigoare, disciplina muncii şi prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei.

                Art.24.  Neîndeplinirea de către personalul instituţiei a sarcinilor de serviciu, în totalitate şi în termen legal, precum şi comiterea de abateri de la normele de comportare şi disciplină se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

                Art.25.  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor aparatului propriu al A.F.I.U.S.P.

                Art.26.   Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr._____ din ____________ şi intră în vigoare de  la  data  de _________________ .