Hotărârea nr. 249/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 249 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea avizului Consiliului Local al Sectorului 1 cu privire la schimbarea denumirii Spitalului Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Teodorescu”

în Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Bucureşti „Prof. Dr. Dan Teodorescu”

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1 ;

         Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ţinând seama de Cererea nr.2744/03.07.2006 formulată de Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Teodorescu” către Primaria Sectorului 1 ;

            În temeiul art.174 din Legea nr.95/2006 – Legea spitalelor ;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;

Conform prevederilor Legii nr.3/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1)   şi art.95, alin.(2), lit.”j” şi alin (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se acordă avizul cu privire la schimbarea denumirii Spitalului Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Teodorescu”, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr.17-21, Sector 1, Cod fiscal 4267265, în Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Bucureşti „Prof. Dr. Dan Teodorescu” .

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr.Dan Teodorescu” ce va deveni Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        

               PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ

 

                       Adrian Oghină                                                                          Secretar, 

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. : 249

Data : 20.07.2006