Hotărârea nr. 244/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 244 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1              

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Poliţie Comunitară a

Sectorului 1 şi a reprezentanţilor funcţionarilor publici ai Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, precum  şi al

reprezentanţilor angajaţilor contractuali ai  Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1

 de a semna  Contractul colectiv de muncă

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Poliţie Comunitară Sector 1;

         Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

În temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 modificată şi completată prin Legea nr. 143/1997- a contractelor colective de muncă;

Luând în considerare Legea nr.53/2003 – Codul Muncii şi Legea nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de Ordonanţa Guvernului României nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, cât şi de Ordonanţa Guvernului României nr. 3/2006, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salariat potrivit Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului României nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salariat potrivit anexelor nr. II şi III din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

În conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 188/1999, republicată, aşa cum a fost modificată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

În temeiul art.46 şi art.95 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, modificată

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1, precum şi  reprezentanţii  funcţionarilor publici ai Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1 să negocieze şi să semneze Acordul colectiv de muncă, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1, precum şi reprezentanţii angajaţilor contractuali ai Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1 să negocieze şi să semneze Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii.

Art.3. Prevederile Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit prezentei hotărâri, se aplică de la data înregistrării la Direcţia Poliţie Comunitară a Sectorului 1, respectiv la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie.

Art.4. Prezenta hotărâre este redactată în trei exemplare orginale, un exemplar fiind necesar la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Poliţie Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

 

                       Adrian Oghină                                                        Secretar,                      

                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 244

Data : 20.07.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Anexa nr.1

                                                                       la Hotărârea  Consiliului Local

                  nr.244/20.07.2006

                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        Adrian Oghină

 

 

 

DIRECŢIA POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1

Calea Griviţei nr.208-210

Sector 1, Bucureşti

 

 

                                                                              AVIZAT,

                                                                                PRIMAR,

 

                                                                           ANDREI IOAN CHILIMAN

 

 

 

 ACORD COLECTIV DE MUNCĂ

 

 

PĂRŢILE SEMNATARE

 

 

         În baza Legii nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, a O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, H.G. nr. 281/1993 modificată şi completată, H.G. nr. 615/1994 pentru completarea H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea poliţiei comunitare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 53/2003, Codul muncii se încheie prezentul acord colectiv de muncă între cele două părţi semnatare:

         - Directorul executiv al Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1, domnul Marius Nell Tudorică, numit în continuare Direcţie şi;

         - Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1, numiţi în continuare funcţionari, prin reprezentanţi

- Briceag Ion;

- Grigore Gheorghe;

- Soare Cristian.

        

 

 

         1. Acordul colectiv de muncă, la nivel de instituţie, cuprinde drepturile şi obligaţiile Direcţiei şi ale funcţionarilor cu privire la condiţiile de muncă din instituţie.

         2. Prezentul acord colectiv de muncă are ca scop promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a funcţionarilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în instituţie, eliminarea conflictelor de muncă şi preîntâmpinarea grevelor.

         3. Acordul colectiv de muncă la nivelul Direcţiei produce efecte pentru toţi funcţionarii Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi pentru cei nou angajaţi.

         4. În situatia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul Acord colectiv de munca intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor completa prevederile prezentului  acord.

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1. Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea acordului colectiv de muncă la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art.2. (1) Prezentul acord colectiv de muncă se încheie pe o durată de 2 (doi) ani începând cu data înregistrării la Direcţie.

(2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă acordul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou acord, dar nu mai mult de 12 luni.

Art.3. (1) Orice solicitare de modificare a prezentului acord va face obiectul unei negocieri.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

(3) Cererile de modificare a acordului colectiv de muncă vor fi depuse de către reprezentaţii funcţionarilor la director, iar de către director la reprezentanţii funcţionarilor.

(4) Modificările aduse acordului colectiv de muncă se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor. Aceste modificări produc efecte numai pentru viitor.

(5) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării acordului, să nu efectueze eliberări sau destituiri din funcţia publică a funcţionarilor şi să nu declanşeze greve.

Art.4. Suspendarea şi încetarea acordului colectiv de muncă au loc potrivit legii.

Art.5. (1) Drepturile funcţionarilor prevăzute în prezentul acord colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili prin reglementări legale mai favorabile.

 (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul acord colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din acord.

Art.6. (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în direcţie cu respectarea prevederilor legii, a acordului colectiv de muncă, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor funcţionarilor.

(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale direcţia va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi funcţionarii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din acordurile colective de muncă.

Art.7. Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului acord colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte ce decurg din acordurile colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.

Art.8. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul acord, direcţia va asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

 

 

CAPITOLUL II

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS

 

 

Art.9. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, conducerea direcţiei şi reprezentanţii salariaţilor vor purta negocieri pentru a stabili program flexibil de lucru şi modalităţi de aplicare a acestuia.

(3) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, în ture, stabilindu-se un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.

(4) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în acordul colectiv de muncă.

Art.10. Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6 sau de 4 ore pe zi. Drepturile salariale ale funcţionarilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.

Art.11. Repausul pentru servirea mesei are o durată de 15 minute şi se include în programul de lucru.

Art.12. (1) Orele prestate, din decizia directorului, peste programul stabilit în instituţiile sau în zilele legale ori declarate zile nelucrătoare sunt ore suplimentare. Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul funcţionarului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident şi vor fi compensate prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, în luna următoare munca suplimentară va fi plătită funcţionarului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei   acesteia, în procent de 100% din salariul de bază. 

(2). Funcţionarii pot fi chemaţi să presteze, în condiţii deosebite, ore suplimentare, durata maximă a orelor suplimentare, împreună cu durata normală a timpului de muncă, neputând sa depăşească 48 de ore pe săptămână.

Art.13. Programul de lucru este cel stabilit  prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

 

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

        Art.14. (1) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul cuprins între  orele 22,00 – 6,00.

Art.15. Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară  pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.

Art.16. (1) Funcţionarii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic.

(2) Funcţionarii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

(3) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

 

DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE LUCRU

 

         Art.17. Pot beneficia de reducerea timpului zilnic de muncă următoarele categorii de personal:

         - funcţionarii care urmează diferite forme de învăţământ cu durata mai mare de o lună, pot beneficia de reducerea programului cu 2-4 ore;

         - funcţionarii care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani pot beneficia de reducerea  programului cu ½ din normă, fără a-le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de funcţionari. Timpul în care au lucrat în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.

       

CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

 

         Art.18. (1)Se consideră sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

-      Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie);

-      Sf Paşti – 1 zi ( a doua zi de Paşti);

-      Ziua Internţională a Muncii – 1 zi (1 Mai);

-      Ziua Naţională – 1 zi(1 Decembrie);

-      Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie)

-      Zile de repaus – sâmbăta şi duminica

(2) Pentru funcţionarii care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

(3) Pentru realizarea unor punţi din ajunul sărbătorilor, de comun acord, se poate hotărî recuperarea unor zile lucrătoare premergătoare sărbătorilor, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.

Art.19. (1) Funcţionarii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă, plătit, în condiţiile legii.

         (2) Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, iar durata acestuia este cea  prevăzută de lege.

         (3) Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

         (4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. În cazul în care programarea concediului se face fracţionat, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, neîntrerupt. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.   

(5) În cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul în curs, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului următor. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.

(6) La cererea funcţionarului public, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

(7) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe  perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:

         a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

         b) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;

         c) când prezenţa funcţionarului la serviciu este cerută de conducerea direcţiei;

d) în cazul în care funcţionarul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.

         Art.20. Funcţionarul chemat în scris din concediu de către conducerea direcţiei are dreptul la o compensaţie care constă din:

- plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;

- despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

         - timpul consumat cu deplasarea  dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

         Art.21. În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi instituţie, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi perioadă.

         Art.22. În cazul în care funcţionarul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligaţia de anunţa şeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu .

         Art.23. În cazul în care unui funcţionar îi încetează raportul de serviciu din motive imputabile lui după efectuarea concediului, direcţia va reţine din ultimele drepturi băneşti sumele cuvenite.

         Art.24. (1) Funcţionarii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 3 zile.

         Art.25. (1) La plecarea în concediu de odihnă funcţionarii au dreptul la indemnizaţia de concediu, calculată potrivit legii.

         (2) Funcţionarii au dreptul la o primă de vacanţă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, impozitată separat, care se acordă în condiţiile legii.

         (3) Prima de vacanţă se plăteşte înainte de plecarea în concediu de odihnă. În cazul fracţionării concediului, prima de vacanţă se plăteşte o singura dată, la cererea funcţionarului.

         Art.26. În afara concediului de odihnă, funcţionarii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente familale deosebite sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

- decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile lucrătoare;

         - decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi lucrătoare;

         - căsătoria funcţionarului – 5 zile lucrătoare;

         - căsătoria unui copil al funcţionarului – 3 zile lucrătoare;

         - naşterea unui copil – 3 zile lucrătoare.

         - chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi lucrătoare;

         - donatorii de sânge – conform legii;

         - la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în altă localitate – 5 zile lucrătoare;

         - control medical anual – 1 zi lucrătoare.

         Art.27. Funcţionarii care execută mai mult de 360 de ore suplimentare într-un an şi care, conform legii, nu au dreptul la plata orelor suplimentare efectuate peste acest plafon, vor beneficia de un concediu suplimentar cu durata de 3 zile.

         Art.28. Orice funcţionar are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaţii personale.

         Art.29. (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, funcţionarul poate beneficia de încă un an concediu fără plată.

         (2) Pe perioada în care funcţionarul se află în concediul prevăzut la alineatul (1), nu i se va putea desface raportul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.

 

 

 

        ÎNVOIRI

 

 

         Art.30. La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, fără plată, cu posibilitatea de recuperare, în următoarele situaţii:

         - efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

         - citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti;

         - alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite.

        

 

 

       CAPITOLUL III

SALARIZARE ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI

 

 

         Art.31.  (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în acordul colectiv de muncă, funcţionarii direcţiei au dreptul la un salariu în bani corespunzător funcţiei, categoriei, clasei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadraţi, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor prevăzute în fişa postului.

         (2) Plata salariilor se face o dată pe lună.

         (3) Salariile funcţionarilor direcţiei se stabilesc conform prevederilor legale în  domeniu.

         (4) Funcţionarii cu funcţii de conducere vor beneficia de indemnizaţii de conducere, conform legii.

         (5) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, funcţionarii direcţiei pot primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază.

         (6) Salariile de merit se vor stabili anual prin decizia directorului, urmărindu-se ca toţi funcţionarii care obţin rezultate deosebite în activitate să poată fi cointeresaţi, prin acordarea salariului de merit.

         (7) La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările stabilite prin legi, ordonanţe sau prin hotărâri ale Guvernului României.

         Art.32. Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri la acesta.

         Art.33. Funcţionarii direcţiei beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, după cum urmează:

 

         TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ    COTA DIN SALARIUL DE BAZĂ

         - între 3 şi 5 ani                                                             5%

         - între 5 şi 10 ani                                                         10%

         - între 10 şi 15 ani                                                       15%

         - între 15 şi 20 ani                                                       20%

         - peste 20 ani                                                               25%

 

         Art.34. Pentru orele lucrate din decizia directorului peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, funcţionarii direcţiei au dreptul la plata  majorată cu sporul prevăzut de lege sau la recuperare dacă orele suplimentare nu au fost  plătite.

         Art.35. (1) În cursul anului, pentru premierea individuală a funcţionarilor, instituţia va constitui un fond de premiere lunar, prin aplicarea cotei prevăzute de legislaţia în vigoare asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

         (2) La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea salariu),  conform legislaţiei în vigoare.

         Art.36. Toate drepturile băneşti ale funcţionarilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale unităţii.

         Art.37. Direcţia, prin Serviciul Resurse Umane, va asigura ţinerea unei evidenţe stricte a activităţii desfăşurate în baza raportului de serviciu, a drepturilor de care funcţionarii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

 

 

 

        CAPITOLUL IV

    FORMAREA PROFESIONALĂ

 

 

Art.38. Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de funcţionari.

Art.39. Identificarea posturilor pentru care este necesară formarea  profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de conducerea direcţiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a funcţionarilor se suportă de direcţie.

Art.40. În cazul în care un funcţionar identifică un curs de formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, conducerea direcţiei va analiza cererea, rămânând la aprecierea acesteia dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.

         Art.41. Funcţionarii care au încheiat acte adiţionale la decizia de numire în funcţie, în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazului în care se fac reduceri de personal, dacă părăsesc direcţia din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 5 ani de la data absolvirii cursurilor.

         Art.42. (1) Funcţionarii direcţiei pot urma cursuri de specializare sau de perfecţionare, ori programe de specializare, în ţară sau în străinătate, la propunerea conducerii direcţiei. Cei care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare cu o durată mai mare de 3 luni şi primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra cel mult 5 ani după absolvirea cursurilor în cadrul direcţiei sau Primăriei Sectorului 1, inclusiv în celelalte instituţii subordonate.

         (2) Rezutatele obţinute la cursurile de perfecţionare de către funcţionarii direcţiei pot fi avute în vedere la evaluarea anuală a activităţii acestora.

 

 

 

       CAPITOLUL V

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

 

         Art.43. Funcţionarii direcţiei sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea numai în vederea îndeplinirii prompte şi eficiente, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor obligaţiilor de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

         Art.44. Funcţionarii direcţiei sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

         Art.45. Funcţionarii direcţiei au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin  să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

         Art.46. (1) Orice funcţionar al direcţiei, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate. El este obligat să se conformeze dispoziţiilor date de superiorii ierarhici cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea cazuri refuzul trebuie motivat în scris, iar dacă funcţionarul care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o.

         (2) Personalul cu funcţii de conducere răspunde pentru dispoziţiile pe care le dă funcţionarilor din subordine.

Art.47. Funcţionarii direcţiei au obligaţia să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

         Art.48. Funcţionarilor direcţiei le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

         Art.49. Funcţionarii care deţin funcţii de execuţie le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

         Art.50. Funcţionarii direcţiei au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului în care îşi desfăşoară activitatea.

         Art.51. Funcţionarii direcţiei sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

         Art.52. Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, funcţionarii direcţiei sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.

 

        

 

       CAPITOLUL VI

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI

PROTECŢIA SOCIALĂ

 

 

         Art.53. Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin  legislaţia în vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiţiilor de muncă.

         Art.54. Conducerea direcţiei are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor funcţionarilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea  controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către funcţionari. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit  organigramei.

         Art.55. (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de funcţionari, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanenţă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii.

         (2) Fişa postului pentru fiecare funcţionar se întocmeşte de şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit reglementărilor legale.

         (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuţii  şi sarcini) vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala  excesivă a funcţionarilor. Conducerea direcţiei va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare funcţionar a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

         (4) În toate cazurile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor  pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea direcţiei, cât şi de reprezentanţii funcţionarilor. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

         (5) Conducerea direcţiei are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar funcţionarii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

         Art.56. (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

         (2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite stabilite la nivelul direcţiei sunt cele nocive sau periculoase.

         Art.57. În funcţie de numărul de personal şi structura stabilite, conducerea direcţiei are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile) pentru buna desfăşurare a activităţii.

         Art.58. Conducerea direcţiei împreună cu reprezentanţii salariaţilor stabilesc programul normal de lucru astfel: de luni până joi 08,00 – 16,30 şi vineri 08,00 – 14,00; programul de permanenţă astfel: de luni până vineri 14,00 – 22,00 şi sâmbătă-duminică 08,00 – 14,00.

Art.59. Conducerea direcţiei are obligaţia să asigure funcţionarilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică.

         Art.60. Direcţia este obligată, în condiţiile legii, să despăgubească funcţionarul în situaţia în care acesta, din vina instituţiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

 

PROTECŢIA MUNCII

 

Art.61. (1) Părţile acordului colectiv de muncă sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de funcţionari.

         (2) Conducerea direcţiei va lua măsurile prevăzute de Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.

         (3) Direcţia va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor cu privire la normelor de protecţie a muncii.

         (4) Conducerea direcţiei are obligaţia, conform normelor de protecţia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

         (5) Pentru protecţia şi securitatea funcţionarilor în procesul muncii, conducerea direcţiei are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:

         a) efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;

         b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

         c) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou;

(6) Direcţia va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sanitare, a instalaţiilor sanitare etc.

Art. 62. Funcţionarii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoar scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat amenajat în curtea direcţiei.

Art.63. (1) Conducerea direcţiei va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a funcţionarilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

(2) Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

(3) Examinarea medicală a funcţionarilor la angajare şi ulterior o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de direcţie şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

 

MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

 

Art.64. Direcţia va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, funcţionarilor afectaţi de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în funcţie de posibilităţile instituţiei şi de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor.

Art.65. Se acordă un spor de fidelitate şi loialitate,  în scopul menţinerii stabilităţii in instituţie a funcţionarilor, diferenţiat pe tranşe de vechime, astfel:

 

-   0 - 2 ani                    -   0% ;

-   2 – 5 ani                    -   6%;

-   5 – 10 ani                  - 12%. 

- 10 - 15 ani                  - 18%;

- peste 15 ani                - 24%.

 

         Art.66. (1) Pentru asigurarea unei tinute decente, funcţionarii direcţiei vor beneficia trimestrial (în prima lună a fiecărui trimestru) de o sumă de reprezentare echivalentă cu salariul de încadrare al fiecăruia, salariu obţinut în luna precedentă. Aceste drepturi se vor plăti tuturor funcţionarilor care au desfăşurat activitate în anul curent până în lunile în care se efectuează plata, cu următoarele excepţii:

- Nu se plătesc aceste drepturi funcţionarilor care nu au avut activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează plata;

- Funcţionarii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata;

- Nu vor beneficia de aceste drepturi băneşti funcţionarii încadraţi în funcţia publică specifică de agent comunitar cărora direcţia le asigură, în mod obligatoriu, uniforma pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;

(2) Nu se vor plăti sume de reprezentare pentru ţinută decentă funcţionarilor care beneficiază de aceste drepturi băneşti în baza unor acte normative speciale sau în baza altor acorduri de muncă;

(3) Fiecare funcţionar va completa şi semna o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că suma prevăzută la alin.(1) a fost folosită în scopul pentru care a fost acordată.

         Art.67. (1) De Paşti şi de Crăciun funcţionarii direcţiei beneficiază de o primă de sărbători echivalentă cu salariul brut al fiecărui funcţionar, din luna anterioară sărbătorii.

           (2) Aceste drepturi se plătesc funcţionarilor care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni anterior acordării acestor prime.

           (3) Funcţionarii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

         Art.68. Funcţionarii încadraţi în funcţia publică specifică de agent comunitar beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de încordare psihică deosebită şi în condiţii specifice personalului militarizat.

         Art.69. Se acordă un premiu funcţionarilor pentru fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie, al cărui cuantum se va stabili prin decizia directorului.

         Art.70. (1) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului în cauză.

             (2) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, funcţionarii interesaţi pot beneficia de încă un an concediu fără plată. În perioada în care funcţionarul se află în concediul fără plată prevăzut anterior nu-i v-a înceta raportul de serviciu, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu raport de muncă pe durată determinată.

       Art.71. Conducerea direcţiei nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

         Art.72. Stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii şi buna funcţionare a instituţiei vor fi stabilite de  comisia paritară.

         Art.73. (1) În cazul decesului funcţionarului, familia acestuia va beneficia, pe lângă ultimele drepturi băneşti ale acestuia, de un  ajutor acordat din fondurile de salarii, în sumă de 20 milioane lei.

               (2) Funcţionarul va beneficia de un ajutor în sumă de 10 milioane lei în cazul decesului copilului, precum şi în cazul decesului unuia dintre părinţi.

 

MUNCA ŞI PROTECŢIA FEMEILOR

 

 

     Art.74. (1) Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale şi reglementărilor naţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile.

            (2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în raporturile de serviciu; dacă există astfel de clauze ele sunt nule.

     Art.75. (1) La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

            (2) Încadrarea în funcţie şi salariul se vor stabili în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la promovare.

     Art.76. (1) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi.

            (2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în deplasare în alte localităţi pentru o durată mai mare de 1 zi decât cu acordul lor.

     Art.77. (1) În anumite situaţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile au dreptul la fracţiune de normă de 6 sau 4 ore pe zi (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin).

           (2) Pentru cazurile în care femeile au în îngrijire copii în vârstă preşcolară, lucrul cu norma de 6 ore sau de 4 ore pe zi se va considera ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă, în condiţiile legii.

     Art.78. Pentru femeile gravide, munca în timpul nopţii este interzisă în direcţie.

     Art.79. Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor până la 6 ani, în condiţiile legii şi ale acordului colectiv de muncă.

     Art.80. Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere a activităţii pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post.

     Art.81. (1) Este interzisă desfacerea raportului de serviciu a funcţionarilor direcţiei pe perioada cât aceştia se află în plata de asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă.

          (2) Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, la competenţă egală, vor fi protejate în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

 

 

CAPITOLUL VII

RAPORTURILE DE SERVICIU ALE

FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

 

Art.82. (1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor, angajarea se face prin numirea în funcţie, de către director, în baza unei decizii, aceasta  făcându-se conform condiţiilor stabilite de lege şi cu respectarea prevederilor Acordului colectiv de muncă.

(2) Nu vor putea fi incluse în documentele de numire în funcţie  prevederi mai puţin avantajoase pentru funcţionari decât cele cuprinse în Acordul colectiv de muncă.

(3) Decizia de numire şi acordul de muncă cuprind în mod obligatoriu cel puţin următoarele puncte:

-          datele de identificare ale părţilor;

-          perioada raporturilor de serviciu;

-          drepturile funcţionarului;

-          semnăturile de acceptare ale celor două părţi (în cazul deciziei de numire – semnătura funcţionarului în momentul aducerii la cunoştinţă).

(4) Decizia de numire şi acordul de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, pe o perioadă nederminată sau determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute de lege.

Art.83.  Recrutarea funcţionarilor:

(1) Recrutarea funcţionarilor se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinii şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri  politice, religioase, etc., pe bază de concurs (examen şi interviu), potrivit legii compentenţei şi a cerinţelor specifice postului care urmează a fi ocupat.

(2) Pentru ocuparea funcţiei, funcţionarii vor îndeplini condiţiile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.

(3) Persoanele numite, debutanţi în funcţie, vor trece printr-o perioadă de stagiu, care va fi de până la un an.

          (4) După perioada de stagiu, la propunerea şefului ierarhic, funcţionarii vor fi trecuţi în gradul sau treapta profesională imediat următoare. În cazul în care nu corespund, funcţionarii respectivi vor fi eliberaţi din funcţie.

Art.84. Promovarea şi transferul:

(1) În carieră funcţionarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcţia publică şi de a avansa în gradele de salarizare.

(2) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare vacante. Promovarea într-o funcţie publică superioară vacantă se face prin concurs sau examen. Promovarea concretă în grade şi trepte profesionale se face în conformitate cu dispoziţiile Statutului funcţionarilor publici.

(3) În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, autorităţile şi instituţiile publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare funcţionar public.

(4) Autorităţile şi instituţiile publice răspund de întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă. În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică păstrează o copie a dosarului profesional şi înmânează originalul funcţionarului public, pe bază de semnătură. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici.

(5) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al funcţionarului public au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii. La solicitarea funcţionarului public, autoritatea sau instituţia publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică.

(6) În dosarul profesional, ca şi în orice document de serviciu care priveşte situaţia sa, este interzis să se facă referire la opiniile sau activităţile politice, sindicale sau religioase ale celui în cauză.

(7) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul său profesional, instituţia având obligaţia de a-i asigura exercitarea nestingherită a acestui drept.

(6) Delegarea unui funcţionar pe o funcţie superioară se face cu acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzător funcţiei pe care o exercită, dacă perioada depăşeşte 30 de zile calendarisitce, dar nu mai mult de 120 de zile, conform actelor normative în vigoare.

Art.85. Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu ale funcţionarilor se face în conformitate cu dispoziţiile din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

INDIVIDUALE ŞI PROMOVAREA ÎN FUNCŢII, CLASE ŞI GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

 

 

Art.86. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor direcţiei se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual.

(3) Procedura de evaluare are ca scop:

   a) avansarea în gradele de salarizare;

   b) retrogradarea în gradele de salarizare;

   c) promovarea într-o funcţie publică superioară;

   d) eliberarea din funcţia publică;

   e) stabilirea cerinţelor de formare profesională a funcţionarilor publici.

(4). În urma evaluării performanţelor profesionale individuale funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: "excepţional", "foarte bun", "bun", "satisfăcător", "nesatisfăcător".

(5). Funcţionarii nemulţumiţi de evaluarea performanţelor profesionale pot face contestaţie în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă. Contestaţia va fi soluţionată conform prevederilor legale.

         Art.87. Promovarea în funcţii, clase şi grade sau trepte superioare a funcţionarilor direcţiei se face potrivit dispoziţiilor legale.

 

 

 

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A FUNCŢIONARILOR DIRECŢIEI

 

 

         Art.88. Încălcarea de către funcţionarii direcţiei, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

         Art.89. (1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a funcţionarilor. Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

         (2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va tine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenţa în antacedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

          (3) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea funcţionarului şi trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.

         (4) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor.

         (5)  Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 65 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999 se poate aplica direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care funcţionează cel în cauză. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 65 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999 se aplică de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea comisiei de disciplină.

(6) Comisiile de disciplină sunt competente să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare şi să propună sancţiunea aplicabilă funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice respective.

          (7) Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.

          Art.90. (1) Răspunderea contravenţională a funcţionarilor se angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

          (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie.

          Art.91. Răspunderea civilă a funcţionarilor se angajează:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului direcţiei;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

     c) pentru daunele plătite de direcţiei, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art.92. Funcţionarii răspund şi pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

         Art.93. Reprezentanţii funcţionarilor şi funcţionarii recunosc dreptul directorului de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a funcţionarilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituţiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

 

         Art.94. (1) Directorul şi reprezentanţii funcţionarilor, ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru funcţionari în general libertatea de opinie.

         (2) Directorul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de reprezentanţii funcţionarilor.

         Art.95. (1) Conducerea direcţiei recunoaşte dreptul reprezentanţilor funcţionarilor de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile funcţionarilor prevăzute în acordul colectiv de muncă.

         (2) Persoanele împuternicite de director, precum şi reprezentanţii funcţionarilor vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile funcţionarilor prevăzute în acordul colectiv de muncă.

         Art.96. Conducerea direcţiei şi reprezentanţii funcţionarilor se vor informa reciproc, atunci când au cunoştinţă despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de organizare a instituţiei, cu consecinţe previzibile asupra funcţionarilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor reducerilor de personal determinate de aceste modificări.

         Art.97. Executarea acordului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.

         Art.98. (1) Drepturile prevăzute în raporturile de serviciu nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin acordul colectiv de muncă.

         (2) Prevederile raporturilor de serviciu existente la data intrării în vigoare a prezentului acord colectiv de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestuia.

         Art.99. Se menţin drepturile funcţionarilor din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 acordate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 10 din 26.01.2006, respectiv un spor pentru condiţii deosebite de muncă – vătămătoare de 10% şi un concediu suplimentar de 5 zile lucrătoare. 

         Art.100. Prezentul acord colectiv de muncă a fost semnat la data de _______________, va intra în vigoare de la data înregistrării lui de către una din părţi la Direcţia Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi va fi adus la cunoştinţa funcţionarilor prin afişarea în direcţie, în locurile convenite cu reprezentanţii funcţionarilor.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                          REPREZENTANŢII

                                                      FUNCŢIONARILOR,

 

 

 MARIUS TUDORICĂ                              BRICEAG ION

                                                               GRIGORE GHEORGHE

                                                               SOARE CRISTIAN

                                                                               Anexa nr.2

                                                                       la Hotărârea  Consiliului Local

                     nr.244/20.07.2006

                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        Adrian Oghină

 

 

 

 

 

DIRECŢIA POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1

Calea Griviţei nr.208-210

Sector 1, Bucureşti

 

 

                                                                              AVIZAT,

                                                                                PRIMAR,

 

                                                                           ANDREI IOAN CHILIMAN

 

 

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

 

 

         În baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, Legii nr. 54/2003 – legea sindicatelor, Legii nr. 130/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract colectiv de muncă între cele două părţi contractante:

         - Directorul Executiv al Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1, domnul Marius Nell Tudorică, numit în continuare Direcţie şi

         - Angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1, numiţi în continuare salariaţi, prin reprezentanţi

- Iordan Ovidiu;

- Minţoiu Vasile;

- Ciobănoiu Florin.

        

         1. Contractul colectiv de muncă, la nivel de institutie, cuprinde   drepturile şi obligaţiile Direcţiei şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile de muncă din instituţie.

         2. Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în instituţie, eliminarea conflictelor de muncă şi preîntâmpinarea grevelor.

         3. Contractul colectiv de muncă la nivelul instituţiei produce efecte pentru toţi salariaţii din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi pentru cei nou angajaţi.

         4. În situatia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul Contract colectiv de munca intervin reglementări legale mai favorabile, inclusiv contractul colectiv la nivel de ramură, acestea vor completa prevederile prezentului  contract.

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1. Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art.2. (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de 2 (doi) ani începând cu data înregistrării la Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

(2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Art.3. (1) Orice solicitare de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

(3) Cererile de modificare a contractului colectiv de muncă vor fi depuse de către reprezentaţii salariaţilor la director, iar de către director la reprezentanţii salariaţilor.

(4) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor. Modificările aduse contractului produc efecte numai pentru viitor.

(5) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării  contractului, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi să nu declanşeze greve.

Art.4. Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă au loc potrivit legii.

Art.5. (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau la nivel naţional.

 (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

Art.6. (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în instituţie cu respectarea prevederilor legii, a contractului colectiv de muncă, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.

(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale Direcţia va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractele colective de muncă.

Art.7. Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.

Art.8. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract, direcţia va asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

 

 

 

CAPITOLUL II

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS

 

 

Art.9. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, conducerea direcţiei şi reprezentanţii salariaţilor vor purta negocieri pentru a stabili un program flexibil de lucru şi modalităţile de aplicare a acestuia.

(3) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, în ture, stabilindu-se un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.

(4) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Art.10. Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6 sau de 4 ore pe zi. Drepturile salariale ale angajaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.

Art.11. Repausul pentru servirea mesei are o durată de 15 minute şi se include în programul de lucru.

Art.12. (1) Orele prestate, din decizia directorului executiv, peste programul stabilit în direcţie sau în zilele legale ori declarate zile nelucrătoare sunt ore suplimentare. Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii, producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident şi vor fi compensate prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, în luna următoare munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia, în procent de 100% din salariul de bază. 

(2). Salariaţii pot fi chemaţi să presteze, în condiţii deosebite, ore suplimentare, durata maximă a orelor suplimentare, împreună cu durata normală a timpului de muncă, neputând sa depăşească 48 de ore pe săptămână.

Art.13. Programul de lucru este cel stabilit prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

 

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

        Art.14. (1) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul cuprins între  orele 22,00 – 6,00.

Art.15. Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.

Art.16. (1) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic.

(2) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

(3) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

 

DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE LUCRU

 

         Art.17. Pot beneficia de reducerea timpului zilnic de muncă următoarele categorii de personal:

         - salariaţii care urmează  diferite forme de învăţământ cu durata mai mare de o lună, pot beneficia de reducerea programului cu 2-4 ore;

         - salariaţii care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani: pot beneficia de reducerea programului cu ½ din normă, fără a-le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au lucrat în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.

 

 

        CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

 

 

         Art.18. (1)Se consideră sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

-      Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie);

-      Sf Paşti – 1 zi ( a doua zi de Paşti);

-      Ziua Internţională a Muncii – 1 zi (1 Mai);

-      Ziua Naţională – 1 zi(1 Decembrie);

-      Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie)

-      Zile de repaus – sâmbăta şi duminica.

(2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

(3) Pentru realizarea unor punţi din ajunul sărbătorilor, de comun acord, se poate hotărî recuperarea unor zile lucrătoare premergătoare sărbătorilor, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.

Art.19. (1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă, plătit, în condiţiile legii.

         (2) Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, iar durata acestuia este cea  prevăzută de lege.

         (3) Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

         (4) Concediul de odihnă poate fi efectuat în tranşe, din care una de minimum 15 zile. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs. În cazul în care, din motive justificate, salariaţii nu au putut efectua concediul de odihnă la care aveau dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor.

         (5) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe  perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:

         a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

         b) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;

         c) când prezenţa salariatului la serviciu este cerută de conducerea direcţiei;

d) în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.

         Art.20. Salariatul chemat în scris din concediu de conducerea direcţiei are dreptul la o compensaţie care constă din:

- plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;

- despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

         - timpul consumat cu deplasarea  dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

         Art.21. În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi perioadă.

         Art.22. În cazul în care salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligaţia de a anunţa şeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu.

         Art.23. În cazul în care unui salariat i se desface contractul de muncă din motive imputabile salariatului după efectuarea concediului, direcţia va reţine din ultimele drepturi băneşti sumele cuvenite.

         Art.24. Salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 3 zile.

         Art.25. (1) La plecarea în concediu de odihnă salariaţii au dreptul la indemnizaţia de concediu, calculată potrivit legii.

         (2) Salariaţii au dreptul la o primă de vacanţă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, impozitată separat, care se acordă în condiţiile legii.

         (3) Prima de vacanţă se plăteşte înainte de plecarea în concediu de odihnă. În cazul fracţionării concediului, prima de vacanţă se plăteşte o singura dată, la cererea salariatului.

         Art.26. În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente familale deosebite sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

- decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile lucrătoare;

         - decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi lucrătoare;

         - căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare;

         - căsătoria unui copil al salariatului – 3 zile lucrătoare;

         - naşterea unui copil – 3 zile lucrătoare.

         - chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi lucrătoare;

         - donatorii de sânge – conform legii;

         - la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în altă localitate – 5 zile lucrătoare;

         - control medical anual – 1 zi lucrătoare.

         Art.27. Salariaţii care execută mai mult de 360 de ore suplimentare într-un an şi care, conform legii, nu au dreptul la plata orelor suplimentare efectuate peste acest plafon, vor beneficia de un concediu suplimentar cu durata de 3 zile.

         Art.28. Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaţii personale.

         Art.29. (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, salariatul/salariata poate beneficia de încă un an concediu fără plată.

         (2) În perioada în care salariatul/salariata se află în concediul prevăzut la alineatul (1), nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.

 

 

ÎNVOIRI

 

 

         Art.30. La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, fără plată, cu posibilitatea de recuperare, în următoarele situaţii:

         - efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

         - citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti;

         - alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite.

        

 

 

 

       CAPITOLUL III

SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

 

 

         Art.31. (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, salariaţii din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 au dreptul la un salariu în bani corespunzător postului în care sunt încadraţi, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor prevăzute în fişa postului.

         (2) Plata salariilor se face o dată pe lună.

         (3) Salariile angajaţilor din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 se stabilesc conform prevederilor legale în  domeniu.

         (4) Salariaţii cu funcţii de conducere vor beneficia de indemnizaţii de conducere, conform legii.

         (5) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază.

         (6) Salariile de merit se vor stabili anual prin decizia directorului, urmărindu-se ca toţi salariaţii care obţin rezultate deosebite în activitate să poată fi cointeresaţi, prin acordarea salariului de merit.

         (7) La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările stabilite prin legi, ordonanţe sau prin hotărâri ale Guvernului României.

         Art.32. Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri la acesta.

         Art.33. Salariaţii din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, după cum urmează:

 

         TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ    COTA DIN SALARIUL DE BAZĂ

         - între 3 şi 5 ani                                                             5%

         - între 5 şi 10 ani                                                         10%

         - între 10 şi 15 ani                                                       15%

         - între 15 şi 20 ani                                                       20%

         - peste 20 ani                                                               25%

 

         Art.34. Se acordă un spor pentru salariaţii care desfăşoară activităţi de arhivă în cuantum de 5%, calculat la salariul de bază.

         Art.35. Pentru orele lucrate din decizia directorului peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, salariaţii direcţiei au dreptul la plata majorată cu sporul prevăzut de lege sau la recuperare dacă orele suplimentare nu au fost plătite.

         Art.36. (1) În cursul anului, pentru premierea individuală a personalului, direcţia va constitui un fond de premiere lunar, prin aplicarea cotei prevăzute de legislaţia în vigoare asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

         (2) La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea salariu),  conform legislaţiei în vigoare.

         Art.37. Toate drepturile băneşti ale salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale direcţiei.

         Art.38. Direcţia, prin Serviciul Resurse Umane, va asigura ţinerea unei evidenţe stricte a activităţii desfăşurate în baza contractului individual de muncă, a drepturilor de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

 

 

 

        CAPITOLUL IV

    FORMAREA PROFESIONALĂ

 

 

Art.39. Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi.

Art.40. Identificarea posturilor pentru care este necesară formarea  profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de conducerea direcţiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de către direcţie.

Art.41. În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, conducerea direcţiei va analiza cererea, rămânând la aprecierea acesteia dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.

         Art.42.  Salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazului în care se fac reduceri de personal, dacă părăsesc direcţia din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 5 ani de la data absolvirii cursurilor.

         Art.43. (1) Salariaţii direcţiei pot urma cursuri de specializare sau de perfecţionare, ori programe de specializare, în ţară sau în străinătate, la propunerea conducerii direcţiei. Cei care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare cu o durată mai mare de 3 luni şi primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra cel mult 5 ani în cadrul direcţiei sau Primăriei Sectorului 1, inclusiv în celelalte instituţii subordonate după absolvirea cursurilor.

         (2) Rezutatele obţinute la cursurile de perfecţionare de către salariaţii  direcţiei pot fi avute în vedere la evaluarea anuală a activităţii acestora.

 

 

 

       CAPITOLUL V

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

 

         Art.44. Salariaţii direcţiei sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea numai în vederea îndeplinirii prompte şi eficiente, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor obligaţiilor de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

         Art.45. Salariaţii direcţiei sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

         Art.46. Salariaţii direcţiei au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

         Art.47. (1) Orice salariat al direcţiei, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate. El este obligat să se conformeze dispoziţiilor date de superiorii ierarhici cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea cazuri refuzul trebuie motivat în scris, iar dacă salariatul care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o.

         (2) Personalul cu funcţii de conducere răspunde pentru dispoziţiile pe care le dă angajaţilor din subordine.     

Art.48. Salariaţii direcţiei au obligaţia să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

         Art.49. Salariaţilor direcţiei le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

         Art.50. Salariaţilor care deţin funcţii de execuţie le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

         Art.51. Salariaţii direcţiei au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului în care îşi desfăşoară activitatea.

         Art.52. Salariaţii direcţiei sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

         Art.53. Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, salariaţii direcţiei sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.

 

        

 

       CAPITOLUL VI

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI

PROTECŢIA SOCIALĂ

 

 

         Art.54. Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiţiilor de muncă.

         Art.55. Conducerea direcţiei are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit organigramei.

         Art.56.  (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii.

         (2) Fişa postului pentru fiecare salariat se întocmeşte de şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit reglementărilor legale.

         (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuţii şi sarcini) vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala  excesivă a salariaţilor. Conducerea direcţiei va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

         (4) În toate cazurile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea direcţiei, cât şi de reprezentanţii salariaţilor. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

         (5) Conducerea direcţiei are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

         Art.57. (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

         (2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite stabilite la nivelul direcţiei sunt cele nocive sau periculoase.

         Art.58. În funcţie de numărul de personal şi structura stabilită, conducerea direcţiei are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile) pentru buna desfăşurare a activităţii.

         Art.59. Conducerea direcţiei împreună cu reprezentanţii salariaţilor stabilesc programul normal de lucru astfel: de luni până joi 08,00 – 16,30 şi vineri 08,00 – 14,00 iar programul de permanenţă astfel: de luni până vineri de la 14,00 – 22,00 şi sâmbătă-duminică de la 8.00 – 14,00.

Art.60. Conducerea direcţiei are obligaţia să asigure salariaţilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică.

         Art.61. Direcţia este obligată, în condiţiile legii, să despăgubească salariatul în situaţia în care acesta, din vina instituţiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

 

PROTECŢIA MUNCII

 

Art.62. (1) Părţile contractului colectiv de muncă sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este  cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

         (2) Conducerea direcţiei va lua măsurile prevăzute de Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.

         (3) Direcţia va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normelor de protecţie a muncii.

         (4) Conducerea direcţiei are obligaţia, conform normelor de protecţia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

         (5) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, conducerea direcţiei are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:

         a) efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;

         b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

         c) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou;

d) echipamentul de protecţia muncii necesar, atât pentru sezonul rece cât şi pentru perioada de vară, pentru portari, paznici, electricieni, şoferi, instalatori, femei de serviciu şi alt personal de deservire, prin procurarea de halate, uniforme, pâslari, şube, pelerine, căciuli, echipamente electroizolante etc. suportate integral de către direcţie;

 (6) Direcţia va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sanitare, a instalaţiilor sanitare etc.

 

Art. 63. Salariaţii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat amenajat în curtea direcţiei.

Art.64. (1) Conducerea direcţiei va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

(2) Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

(3) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de direcţie şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

 

MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

 

Art.65. Direcţia va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, salariaţilor afectaţi de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în funcţie de posibilităţile instituţiei şi de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor.

Art.66. Se acordă un spor de fidelitate şi loialitate,  în scopul menţinerii stabilităţii in instituţie a angajaţilor, diferenţiat pe tranşe de vechime, astfel:

 

-   0 - 2 ani                    -   0% ;

-   2 – 5 ani                    -   6%;

-   5 – 10 ani                  - 12%; 

- 10 - 15 ani                  - 18%;

- peste 15 ani                - 24%.

 

         Art.67. (1) Pentru asigurarea unei tinute decente, salariaţii direcţiei vor beneficia trimestrial (în prima luna a fiecărui trimestru) de o sumă de reprezentare echivalentă cu salariul de încadrare al fiecăruia, salariu obţinut în luna precedentă. Aceste drepturi  se vor plăti tuturor salariaţilor care au desfăşurat activitate în anul curent până în lunile în care se efectuează plata, cu următoarele excepţii:

- Nu se plătesc aceste drepturi salariaţilor care nu au avut activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează plata.

- Salariaţii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

(2) Nu se vor plăti sume de reprezentare pentru ţinută decentă salariaţilor care beneficiază de aceste drepturi băneşti în baza unor acte normative speciale sau în baza altor acorduri sau contracte de muncă;

(3) Fiecare salariat va completa şi semna o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că suma prevăzută la alin.(1) a fost folosită în scopul pentru care a fost acordată.

         Art.68. (1) De Paşti şi de Crăciun salariaţii direcţiei beneficiază de o primă de sărbători echivalentă cu salariul brut al fiecărui angajat, din luna anterioară sărbătorii.

           (2) Aceste drepturi se plătesc salariaţilor care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cadrul direcţiei anterior acordării acestor prime.

           (3) Salariaţii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

             Art.69.. Se acordă un premiu salariaţilor pentru fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie, al cărui cuantum se va stabili prin decizia directorului.

             Art.70. (1) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului în cauză.

             (2) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, salariaţii interesaţi pot beneficia de încă un an concediu fără plată. În perioada în care salariatul se află în concediul fără plată prevăzut anterior nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe durată determinată.

            Art.71. Conducerea direcţiei nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

               Art.72. Stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii şi buna funcţionare a instituţiei vor fi stabilite de către   reprezentanţii salariaţilor.

              Art.73. (1) În cazul decesului salariatului, familia acestuia va beneficia, pe lângă ultimele drepturi băneşti ale acestuia, de un ajutor acordat din fondurile de salarii, în sumă de 20 milioane lei.

               (2) Angajatul va beneficia de un ajutor în sumă de 10 milioane lei în cazul decesului copilului, precum şi în cazul decesului unuia dintre părinţi.

 

 

 

MUNCA ŞI PROTECŢIA FEMEILOR

 

 

          Art.74. (1) Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale şi reglementărilor naţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile.

            (2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în contractele de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule.

           Art.75. (1) La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

            (2) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la promovare.

           Art.76. (1) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi.

            (2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în deplasare în alte localităţi pentru o durată mai mare de 1 zi decât cu acordul lor.

           Art.77. (1) În anumite situaţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile au dreptul cu fracţiune de normă de 6 sau 4 ore pe zi (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin).

           (2) Pentru cazurile în care femeile au în îngrijire copii în vârstă preşcolară, lucrul cu norma de 6 ore sau de 4 ore pe zi se va considera ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă, în condiţiile legii.

           Art.78. Pentru femeile gravide, munca în timpul nopţii este interzisă în direcţie.

           Art.79. Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă.

           Art.80. Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere a activităţii pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post.

           Art.81. (1) Este interzisă desfacerea contractului individual de muncă salariaţilor direcţiei în perioada cât se află în plata de asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă.

          (2) Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, la competenţă egală, vor fi protejate în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA , MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

Art.82. (1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încadrarea în funcţie, de către director, în baza unei decizii, aceasta  făcându-se conform condiţiilor stabilite de lege şi cu respectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă.

(2) Nu vor putea fi incluse în documentele de încadrare în funcţie şi contractele individuale, prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în Contractul colectiv de muncă.

(3) Decizia de angajare şi contractul individual de muncă cuprind în mod obligatoriu cel puţin următoarele puncte:

-          datele de identificare ale părţilor;

-          durata contractului individual;

-          drepturile salariatului;

-          semnăturile de acceptare ale celor două părţi (în cazul deciziei de angajare – semnătura salariatului în momentul aducerii la cunoştinţă).

(4) Decizia de angajare şi contractul individual de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, pe o perioadă nederminată sau determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute de lege.

Art.83.  Angajarea şi încadrarea personalului:

(1) Angajarea personalului se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinii şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri  politice, religioase, etc., pe bază de concurs (examen şi interviu), potrivit legii compentenţei şi a cerinţelor specifice postului care urmează a fi ocupat.

(2) Persoanele angajate, debutanţi în profesie, vor trece printr-o perioadă de probă care va fi de până la 6 luni.

         (3) După perioada de probă, la propunerea şefului ierarhic, vor fi trecute în gradul imediat următor. În cazul în care nu corespund, salariaţii respectivi li se vor desface contractele individuale de muncă, conform legislaţiei în vigoare.

Art.84. Promovarea salariaţilor:

(1) Promovarea în funcţie a salariaţilor se face de către o comisie stabilită prin decizia conducătorului instituţiei.

(2) Promovările în funcţie se vor face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(3) Pentru fiecare persoană angajată, se constituie un dosar profesional, care va cuprinde toate actele care privesc situaţia sa profesională şi disciplinară, înregistrate şi enumerate cronologic.

(4) În dosarul profesional, ca şi în orice document de serviciu care priveşte situaţia sa, este interzis să se facă referire la opiniile sau activităţile politice, sindicale sau religioase ale celui în cauză.

(5) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul său profesional, instituţia având obligaţia de a-i asigura exercitarea nestingherită a acestui drept.

(6) Delegarea unui salariat pe o funcţie superioară se face cu acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzător funcţiei pe care o exercită, dacă perioada depăşeşte 30 de zile calendarisitce, dar nu mai mult de 120 de zile, conform actelor normative în vigoare.

Art.85. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea  contractului individual de muncă se face în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

 

 

CAPITOLUL VIII

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

INDIVIDUALE ŞI PROMOVAREA SALARIAŢILOR

 

 

Art.86. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor direcţiei se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 (2) Salariaţii nemulţumiţi de evaluarea performanţelor profesionale pot face contestaţie în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă. Contestaţia va fi soluţionată conform prevederilor legale.

         Art.87. Promovarea salariaţilor direcţiei se face potrivit dispoziţiilor legale.

 

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A SALARIAŢILOR DIRECŢIEI

 

 

         Art.88. Încălcarea de către salariaţii direcţiei, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

         Art.89. (1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a salariaţilor. Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

         (2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va tine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

         (3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a) din Codul muncii nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se

obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute mai sus fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Aplicarea sancţiunii disciplinare se face conform art. 268 din Codul muncii.

          (4) Salariatul nemulţumit se poate adresa instanţei, pentru a contesta sancţiunile disciplinare pe care le socoteşte aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor încălcate.

          Art.90. (1) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

          (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii salariatul se poate adresa cu plângere la instanţa competentă.

          Art.91. Răspunderea civilă a salariaţilor se angajează:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului direcţiei;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

     c) pentru daunele plătite de direcţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art.92. Salariaţii răspund şi pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

         Art.93. Reprezentanţii salariaţilor şi salariaţii recunosc dreptul directorului de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituţiei.

 

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

 

         Art.94. (1) Directorul executiv şi reprezentanţii salariaţilor, ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi în general libertatea de opinie.

         (2) Directorul executiv va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de reprezentanţii salariaţilor.

         Art.95. (1) Conducerea direcţiei recunoaşte dreptul reprezentanţilor salariaţilor de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

         (2) Persoanele împuternicite de directorul executiv, precum şi reprezentanţii salariaţilor vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

         Art.96. Conducerea direcţiei şi reprezentanţii salariaţilor se vor informa reciproc, atunci când au cunoştinţă despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de organizare a instituţiei, cu consecinţe previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.

         Art.97. Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.

         Art.98. (1) Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de muncă.

         (2) Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentului contract colectiv de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestuia.

         Art.99. Se menţin drepturile salariaţilor din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 acordate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 10 din 26.01.2006, respectiv un spor pentru condiţii deosebite de muncă – vătămătoare de 10% şi un concediu suplimentar de 5 zile lucrătoare. 

         Art.100. Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat la data de _______________, va intra în vigoare de la data înregistrării lui de către una din părţi la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în direcţie, în locurile convenite cu reprezentanţii salariaţilor.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                   REPREZENTANŢII

                                                           SALARIAŢILOR,

 

       MARIUS NELL TUDORICĂ               IORDAN OVIDIU

                                                                 MINŢOIU VASILE

                                                                 CIOBĂNOIU FLORIN