Hotărârea nr. 243/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 243 / 2006 şi Anexele 2 şi 3

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii  şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate al

Consiliului Local al  Sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane;

         Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.118/2002 ;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare ;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;

          În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit. "e" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1.  Se aprobă Organigrama aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.4. Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi  funcţionare ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al  Sectorului 1 îşi încetează valabilitatea.

Art.5 Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, întregul aparat propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ

 

                     Adrian Oghină                                         Secretar,               

                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 243

Data : 20.07.2006

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliul Local

nr. 243/20.07.2006

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian Oghină

 
 

 

 

 

 

 


STAT DE FUNCŢII

pentru aparatul propriu de specialitate al

Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

 

 

 

 FUNCTIA

DE EXECUTIE

 

FUNCTIA  DE

CONDUCERE

 

CLASA

 

GRAD PROF.

 

TREAPTA PROF.

NR. TOTAL

FUNCTII

1

2

3

4

5

6

ANEXA VII/1a O.U.G.R 191/2002

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

 

 

 

1

 

VICEPRIMAR

 

 

 

1

TOTAL

 

 

 

 

2

ANEXA IV O.U.G.R 192/2002

 

 

 

 

 

 

SECRETAR

I

SUPERIOR

1

1

 

DIRECTOR EXECUTIV

I

SUPERIOR

1

11

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

I

SUPERIOR

1

1

 

ARHITECT SEF

I

SUPERIOR

1

1

 

SEF SERVICIU

I

SUPERIOR

1

34

 

SEF BIROU

I

SUPERIOR

1

16

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

 

 

 

 

64

ANEXA IV O.U.G.R.  192/2002

 

 

 

 

 

CONSILIER

 

I

SUPERIOR

1

29

CONSILIER

 

I

SUPERIOR

2

25

CONSILIER

 

I

SUPERIOR

3

28

CONSILIER

 

I

PRINCIPAL

1

31

CONSILIER

 

I

PRINCIPAL

2

22

CONSILIER

 

I

PRINCIPAL

3

25

CONSILIER

 

I

ASISTENT

1

12

CONSILIER

 

I

ASISTENT

2

15

CONSILIER

 

I

ASISTENT

3

28

CONSILIER

 

I

DEBUTANT

 

31

CONSILIER JURIDIC

 

I

SUPERIOR

1

2

CONSILIER JURIDIC

 

I

SUPERIOR

2

3

CONSILIER JURIDIC

 

I

SUPERIOR

3

5

CONSILIER JURIDIC

 

I

PRINCIPAL

1

3

CONSILIER JURIDIC

 

I

PRINCIPAL

2

5

CONSILIER JURIDIC

 

I

PRINCIPAL

3

3

CONSILIER JURIDIC

 

I

ASISTENT

1

5

CONSILIER JURIDIC

 

I

ASISTENT

2

6

CONSILIER JURIDIC

 

I

ASISTENT

3

14

CONSILIER JURIDIC

 

I

DEBUTANT

 

8

INSPECTOR

 

I

SUPERIOR

1

3

INSPECTOR

 

I

SUPERIOR

2

0

INSPECTOR

 

I

SUPERIOR

3

1

INSPECTOR

 

I

PRINCIPAL

1

7

INSPECTOR

 

I

PRINCIPAL

2

5

INSPECTOR

 

I

PRINCIPAL

3

0

INSPECTOR

 

I

ASISTENT

1

9

INSPECTOR

 

I

ASISTENT

2

14

INSPECTOR

 

I

ASISTENT

3

10

INSPECTOR

 

I

DEBUTANT

 

10

AUDITOR

 

I

SUPERIOR

1

3

AUDITOR

 

I

SUPERIOR

2

1

AUDITOR

 

I

SUPERIOR

3

2

AUDITOR

 

I

PRINCIPAL

1

2

AUDITOR

 

I

PRINCIPAL

2

2

AUDITOR

 

I

PRINCIPAL

3

2

AUDITOR

 

I

ASISTENT

1

2

AUDITOR

 

I

ASISTENT

2

2

AUDITOR

 

I

ASISTENT

3

1

REFERENT SPECIALITATE

 

II

SUPERIOR

1

10

REFERENT SPECIALITATE

 

II

SUPERIOR

2

13

REFERENT SPECIALITATE

 

II

SUPERIOR

3

2

REFERENT SPECIALITATE

 

II

PRINCIPAL

1

2

REFERENT SPECIALITATE

 

II

PRINCIPAL

2

4

REFERENT SPECIALITATE

 

II

PRINCIPAL

3

1

REFERENT SPECIALITATE

 

II

ASISTENT

1

0

REFERENT SPECIALITATE

 

II

ASISTENT

2

1

REFERENT SPECIALITATE

 

II

ASISTENT

3

2

REFERENT SPECIALITATE

 

II

DEBUTANT

 

3

REFERENT

 

III

SUPERIOR

1

58

REFERENT

 

III

SUPERIOR

2

23

REFERENT

 

III

SUPERIOR

3

15

REFERENT

 

III

PRINCIPAL

1

24

REFERENT

 

III

PRINCIPAL

2

32

REFERENT

 

III

PRINCIPAL

3

18

REFERENT

 

III

ASISTENT

1

13

REFERENT

 

III

ASISTENT

2

20

REFERENT

 

III

ASISTENT

3

19

REFERENT

 

III

DEBUTANT

 

18

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

 

 

 

 

 

654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTII IN REGIM CONTRACTUAL

 

 

FUNCTIA  DE EXECUTIE

FUNCTIA DE CONDUCERE

GRADUL SAU TREAPTA

NIVEL STUDII

NR. TOTAL POSTURI

INSPECTOR SPEC.

SEF SERVICIU

IA

S

4

INSPECTOR SPEC.

SEF SERVICIU

I

S

1

INSPECTOR SPEC.

SEF BIROU

IA

S

4

INSPECTOR SPEC.

 

IA

S

21

INSPECTOR SPEC.

 

I

S

12

INSPECTOR SPEC.

 

II

S

8

INSPECTOR SPEC.

 

III

S

21

INSPECTOR SPEC.

 

D

S

8

CONS. JURIDIC

 

I A

S

1

CONS. JURIDIC

 

I

S

3

REFERNT

 

IA

SSD

2

REFERNT

 

I

SSD

1

REFERNT

 

IA

M

28

REFERNT

 

I

M

9

REFERNT

 

II

M

8

REFERNT

 

III

M

19

REFERNT

 

D

M

4

MERCEOLOG

 

III

M

2

STENODACTILO.

 

I

M

1

SECR.-DACTILO.

 

I

M;G

6

SECR.-DACTILO.

 

II

M;G

6

FUNCTIONAR

 

I

M

2

ARHIVAR

 

I

M

5

ARHIVAR

 

II

M

1

ARHIVAR

 

III

M

1

PORTAR

 

I

M

3

INGRIJITOR

 

I

 

12

CURIER

 

I

M

3

MUNC. CALIF.

 

I

 

20

MUNC. NECALIF

 

 

 

1

ANALIST AJUT.

 

IA

M

1

ANALIST AJUT.

 

I

M

1

ANALIST AJUT.

 

II

M

1

TOTAL

 

 

 

220

 

 

 

TOTAL POSTURI IN APARATUL PROPRIU AL PRIMARIEI SECTORULUI 1         874

 

 

 

 

 

                                                                                             Anexa nr. 3

                                                                                             la Hotărârea Consiliul Local

                                                                                                  nr.243/20.07.2006

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                               Adrian Oghină

                           

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului  1

 

 

 

Art. 1  Aparatul propriu al Primăriei Sectorului  1 funcţionează în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condiţiilor de operativitate şi eficienţă.

            Primarul conduce serviciile publice locale ale Sectorului 1 în condiţiile prevăzute de  art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate.

            Primarul deleagă Viceprimarului exercitarea unora dintre atribuţiile ce-i revin, cu respectarea prevederilor art. 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

            Noua structura organizatorică a aparatului propriu cuprinde 8 DIRECŢII  o DIRECŢIE GENERALĂ şi structura condusă de ARHITECTUL ŞEF, în a căror  subordine  funcţionează servicii şi birouri.

            DIRECŢIA / DIRECŢIA GENERALĂ va fi coordonată de câte un DIRECTOR EXECUTIV şi nu va putea avea mai puţin de 15 posturi de execuţie în subordine.

            Directorii Executivi se subordonează primarului şi viceprimarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigrama. Aceştia vor transforma programele şi  strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

 

 

CAPITOLUL II - Atribuţiile personalului cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef

 

Art. 2 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef din aparatul Primăriei Sectorului 1  coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a Direcţiei, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea primarului, conform prezentului Regulament.

 

Art. 3  Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are obligaţia să întocmească rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi să duca la îndeplinire hotărârile adoptate de acestea în limitele de competenţă. Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Secrorului 1 iniţiate, vor fi prezentate SECRETARULUI Sectorului 1 pentru formularea avizului de legalitate, însoţit de documentaţia aferentă.

 

Art. 4 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef va asigura întocmirea proiectelor dispoziţiilor Primarului Sectorului 1 şi fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau rapoarte, solicitând avizul de legalitate al Biroului Legislaţie, Avizare, Evidentă Electorală .

 

Art. 5 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor şi birourilor din subordine stabilind totodată  atribuţii şi sarcini, scadente, subobiective raportate la timpul şi resursele de care se dispune.

 

Art. 6 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are atribuţia de a organiza datele şi informaţiile, ca şi circulaţia acestora în cadrul structurilor conduse şi în afara lor.

 

Art. 7 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine.

 

Art. 8 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef  are obligaţia de a stabili, sau, după caz, a actualiza, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale.

Actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate este deasemenea obligatorie ori de cite ori este nevoie.

Personalul din subordine va fi permanent evaluat în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau facând propuneri  conducerii, conform competenţelor.

Se va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinţă în administraţia publică locală.

 

Art. 9 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef fundamentează, ca specialişti în domeniul respectiv, cererile de oferte şi ofertele primite de Primăria Sectorului 1 pentru achiziţii de bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de către comisia stabilită în acest scop.

 

Art. 10 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef vizează, ca specialişti pe domeniul respectiv, contractele de aprovizionare.

 

Art. 11 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri şi servicii specifice domeniului de activitate al direcţiei respective.

 

Art. 12 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef întocmeşte necesarul de cheltuieli specific direcţiei pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi îl transmite Direcţiei Management Economic.

 

Art. 13 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef solicită prezenţa reprezentanţilor Direcţiei Management Economic pentru întocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte direcţii.

 

Art. 14 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef vizează pentru realitate şi oportunitate  toate documentele emise de fiecare direcţie, solicitări care implică angajarea de cheltuieli.

 

Art. 15 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef are obligaţia să soluţioneze în termenul legal şi în limita competentelor ce le revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.

 

Art. 16 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef răspunde legal, penal şi administrativ, de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcţiei, pentru orice abateri de la etica şi  deontologia profesională.

           

Art. 17 Şefii compartimentelor vor asigura descărcarea lucrărilor în termenul legal în Registrul unic de evidenţă al Primăriei Sectorului 1.

 

                        

CAPITOLUL III - Structura organizatorică a aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1

 

Art. 18 PRIMARUL coordoneaza direct sau prin intermediul viceprimarului, potrivit delegării de competenţe, următoarea structură organizatorică :

 

SERVICIUL CABINET PRIMAR 

SERVICIUL CONTROL INTERN

SERVICIUL SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA DE LOCUINŢE

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

-       SERVICIUL RESURSE UMANE APARAT PROPRIU

-       SERVICIUL DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

-       BIROUL RESURSE UMANE instituţii subordonate Consiliului Local

 

 

SERVICIUL PROTECŢIA ŞI MEDICINA MUNCII, P.S.I.

 

ARHITECT ŞEF

-Serviciul Autorizaţii de Construire şi Reglementări Urbanistice

            -Biroul Branşamente

            -Serviciul Publicitate şi Autorizări

-Biroul Aviz Unic

 

DIRECŢIA INSPECŢIE

            -Serviciul Disciplina în Construcţii, Lucrări Edilitare şi Gospodărie Comunală 

            -Serviciul Control Comercial şi Control Pieţe

            -Serviciul de Inspecţie Ecologică şi de Mediu

            -Biroul Recepţii şi Regularizări Taxe

            -Serviciul Control Asociaţii de Proprietari

            -Biroul Inspecţie Monumente Istorice

 

DIRECŢIA MANAGEMENT ECONOMIC

            -Biroul Patrimoniu

            -Biroul Calitatea Serviciilor

            -Director executiv adjunct  

-Serviciul Buget, Execuţie Bugetară

-Serviciul Contabilitate 

                        -Serviciul Financiar

                         - Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-economică

 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

            -Serviciul Imagine, Cultură, Presă

            -Serviciul Integrare Europeană

            -Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul

            -Serviciul Sinteză şi Preluare Sesizări Cetăţeni

- Serviciul Relaţii Internaţionale

            -Serviciul Promovare Activităţi Cultural-Sportive pentru Tineret

 

DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN

            -Serviciul Audit Aparat Propriu

            -Serviciul Audit Instituţii Subordonate

 

DIRECŢIA INVESTIŢII

-Serviciul Achiziţii Publice de Lucrări

            -Serviciul Achiziţii şi Derulare Servicii

            -Serviciul Avize, Acorduri şi Autorizaţii

-Serviciul Urmărire Contracte şi Lucrări

-Biroul Investiţii Instituţii Subordonate

 

DIRECŢIA  UTILITĂŢI PUBLICE

-Serviciul  Libera Iniţiativă şi Activităţi Comerciale

-Serviciul Fond Imobiliar

-Biroul Medicină Veterinară

-Serviciul Aprovizionare şi Administrativ

            -Serviciul Relaţii Asociaţii  de Proprietari

-Serviciul Ecologie Urbană, Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-Civică

-Serviciul Informatică

 

DIRECŢIA  DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

-       Direcţia Stare Civilă

-       Biroul 1 Evidenţa Persoanelor

-       Biroul 2 Evidenţa Persoanelor

-       Biroul 3 Evidenţa Persoanelor

-       Biroul 4 Evidenţa Persoanelor

-       Biroul 5 Evidenţa Persoanelor

-       Birou Informatică

-       Birou Analiză-Sinteză

-       Birou Registratură, Relaţii Publice

 

VICEPRIMARUL coordonează, îndrumă şi controlează, structurile aparatului propriu conform delegării de competenţă şI are în subordine directă serviciul care deserveşte.

 

            SECRETARUL coordonează, îndrumă şi controlează, în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea 215/2001, urmatoarea structură :

-Serviciul Secretariat General, Audienţe

-Directia Juridica

-Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic

-Serviciul Legislaţie, Avizare Contracte

-Serviciul Autoritate Tutelară

            -Biroul Evidenţă Electorală

-Directia Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol

                        -Serviciul Fond Funciar, Cadastru

                        -Biroul Registru Agricol

-Direcţia Stare Civilă

 

            În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.1/1992 coordonează, îndrumă, controlează activitatea privind registrul agricol şi semnează documentele specifice activităţii.

Art.19 Conform prevederilor legale, PRIMARUL coordonează, supraveghează şi controlează  activitatea tuturor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 1.

 

CAPITOLUL IV - Atribuţiile compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1

 

Art. 20  Atribuţiile Serviciului Cabinet Primar sunt următoarele :

-          urmăreşte eficientizarea raporturilor dintre Primăria Sectorului 1 şi administraţia publică centrală, dintre Primăria sectorului 1 şi alte autorităţi publice locale, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

-          asigură consultanţă de specialitate pentru soluţionarea problemelor deosebite;

-          Colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparatului propriu;

-          Implementarea acquis-ului comunitar în administraţia publică locală a sectorului 1;

-          monitorizează aplicarea reformei administrative şi a performanţei operaţionale în cadrul Primăriei sectorului 1;

-          asigură evidenţa şi dactilografierea corespondenţei primarului;

-          urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenţa sosită pe numele Primarului;

-          urmăreşte modul în care s-au îndeplinit prevederile Hotărârilor Consiliului Local şi ale dispoziţiilor primarului sectorului 1;

-          se documentează, în vederea informării Primarului Sectorului 1 în legătură cu modul în care personalul cu funcţie de conducere (şef direcţie, serviciu, birou) realizează perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor, cum se preocupă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei, a dotărilor acesteia şi pentru reducerea la minimum a cheltuielilor materiale, precum şi pentru asigurarea securităţii materialelor cu conţinut secret şi contracararea scurgerii informaţiilor vizând aceste materiale;

 

Art.21 Atribuţiile Serviciului Cabinet Viceprimar sunt următoarele:

-          colaborează cu Serviciul cabinet Prmar;

-          asigură consultanţă de specialitate pentru soluţionarea problemelor în competenţă;

-          asigură evidenţa şi dactilografierea corespondenţei viceprimarului;

-          urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenţa sosită pe numele viceprimarului ;

-          urmăreşte modul în care s-au îndeplinit sarcinile trasate de viceprimar, conform competenţelor delegate ;

-          se documentează, în vederea informării viceprimarului în legătură cu modul în care personalul din serviciile subordonate aflate în competenţa sa, realizează perfecţionarea pregătirii în scopul creşterii performanţelor profesionale, cum se preocupăpentru păstrarea patrimoniului instituţiei, a dotărilor acesteia şi       pentru        reducerea       la   minim a   cheltuielilor   materiale,   precum   şi   pentru  

asigurarea materialelor cu conţinut secret şi contracararea scurgerii informaţiilor cu acest caracter

cuprinse în materialele redactate

-          implementarea acquis-ului comunitar în administraţia publică locală a sectorului 1.

 

Art. 22 Atribuţiile Serviciului Control Intern sunt următoarele :

      -      asigura indeplinirea obiectivelor generale ale institutiei Primăriei Sectorului

o      respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autoritatile statului, a hotararilor adoptate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Consiliul local al Sectorului 1, precum si a dispozitiilor emise de Primarul Sectorului 1 ;

o      supravegherea respectarii regulilor competentei in regim de drept administrativ ce revine personalului de conducere si de executie din cadrul compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolului controlului intern;

o      stabilirea de obiective specifice controlului intern, astfel incat acestea sa fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii Primăriei Sectorului 1 si obiectivelor de ansamblu ale institutiei;

o      asigurarea unei atitudini cooperante a personalului cu functii de conducere si de executie, carora le revine obligatia sa sprijine efectiv controlul intern si sa raspunda in orice moment solicitarilor conducerii ;

o      supravegheaza realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate si economicitate in vederea protejarii fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

o      asigura supravegherea continua, de catre personalul de conducere, a tuturor activitatilor specifice compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1 si actioneaza corectiv, prompt si responsabil ori de cate ori se constata realizarea unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient ori cu incalcarea principiului legalitatii si oportunitatii operatiunilor si actelor administrative ;

o      evaluarea sistematica si mentinerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor specifice compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1;

o      intocmirea si actualizarea unor baze de date si informatii financiare si de conducere, precum si a unor rapoarte periodice privind dezvoltarea si intretinerea unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata, in conditiile legii;

-asigura indeplinirea cerintelor specifice activitatii de control intern asupra activitatii compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1 :

o      consemnarea in documente scrise a tuturor operatiunilor institutiei, evenimentelor semnificative si activitatilor specifice organizarii controlului intern ;

o      inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, in mod adecvat, a documentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de catre cei in drept; operatiunile si evenimente semnificative vor fi inregistrate de indata si in mod corect ; accesarea resurselor si documentelor se va realiza numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor, in conditiile legii ;

o      formuleaza propuneri de optimizare a activitatii administrative şi management al sectoarelor controlate şi, după aprobarea lor de către conducătorul instituţiei, verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire. În situaţia în care acestea nu sunt duse la îndeplinire va informa conducătorul instituţiei pentru luarea deciziilor ce se impun;

o      primeşte rapoartele intocmite de catre compartimentul de audit public intern al instituţiei, in conditiile legii, in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii;

o      analizează situatia raportata în urma controlului de audit efectuat, propune măsuri de soluţionare a iregularităţilor constatate şi le supune spre aprobare conducătorului instituţiei;

o      urmăreşte modul de punere în aplicare a deciziilor emise in cauza si monitorizează rezultatele obtinute în urma punerii in executare a acestora;

o      asigura separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie incredintate, intr-o masura adecvata, unor persoane diferite, special imputernicite in acest sens ;

o      sesizează organele de urmărire penală în cazul în care, din controlul sau verificările efectuate, rezultă ca iregularitatile sau prejudiciile constatate intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni.

 

Art. 23 Atribuţiile Serviciului Spaţii cu  Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă sunt următoarele :

-          întocmeşte documentaţia necesară comisiilor constituite în temeiul Legii nr. 550/2002 şi a O.U.G.R. nr.110/2005 în vederea vânzării spaţiilor cu altă destinaţie pe raza sectorului 1;

-          elaborează documentaţia necesară organizării licitaţiilor în vederea vânzării spaţiilor cu altă         destinaţie pe raza sectorului 1;

-          urmăreşte respectarea clauzelor cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare ale spaţiilor cu altă destinaţie pe raza Sectorului 1;

-          întocmeşte proiecte de acte normative în domeniul specific de activitate ;

-          asigură consultanţă de specialitate pentru soluţionarea problemelor deosebite apărute în procesul de aplicare a legilor mai sus menţionate;

-          colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparatului propriu;

-          îndeplineşte  şi  alte atribuţii specifice domeniiului de activitate.

 

Art. 24 Direcţia Resurse Umane coordonează activitatea următoarelor servicii:

-          Serviciului Resurse Umane aparat propriu

-          Serviciului Dezvoltare Instituţională

-          Biroului Resurse Umane Instituţii Subordonate Consiliului Local

 

Art. 25            Atribuţiile Serviciului Resurse Umane aparat propriu sunt:

-          asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs;

-          organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

-          urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

-          analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local a organigramei aparatului propriu al PS 1;

-          pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi al altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări  a aparatului propriu al  PS 1, precum şi a structurii  organizatorice;

-          pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii a aparatului propriu;

-          ţine evidenţa fişelor de post pentru aparatul propriu al PS 1 şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

-          răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariu de merit, premii) în aparatul propriu al PS 1

-          întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

-          asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de control în baza dispoziţiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;

-          întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;

-          face intervenţii la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării;

-          întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere;

-          întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local ori de câte ori este nevoie;

-          întocmeşte documentaţiile necesare pentru numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 şi le supune spre aprobare Consiliului Local;

-          răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi pentru aparatul propriu;

-          urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaţi;

-          controlează respectarea disciplinei muncii;

-          ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi a registrelor de deplasări în teren, urmăreşte prezenţa la serviciu a angajaţilor;

-          stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ; întocmeşte împreună cu Direcţia Management Economic referatele în baza cărora salariaţii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire profesională ;

-          răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului din aparatul propriu;

-          efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului din aparatul propriu;

-          întocmeşte dispoziţii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă;

-          ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;

-          răspunde de organizarea , potrivit legii, a Comisiei de disciplină şi Comisiei Paritare;

-          întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu;

-          răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului;

-          răspunde de procurarea carnetelor de muncă şi a suplimentelor;

-          ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din aparatul propriu şi operează în acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit, etc.;

-          eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat la cerere;

-          rezolvă sesizări şi reclamaţii referitoare la activitatea de personal, salarizare, organizare, din serviciile publice locale subordonate Primăriei Sectorului 1;

-          răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din aparatul propriu şi serviciilor publice locale subordonate PS1;

-          stabileşte criteriile şi conditiile pentru acordarea premiilor;

-          propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate.

-          stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 în conformitate cu recomandările U.E.

 

Art. 26 Atribuţiile Serviciului Dezvoltare Instituţională sunt următoarele:

-          elaborează strategii si proceduri de lucru;

-          stabileste metodologia de implementare a normelor europene in domeniul instruirii si perfectionarii pregatirii personalului;

-          elaborează instrucţiunile necesare unei bune funcţionări a compartimentelo din structura organizatorică a Primăriei şi a instituţiilor subordonate;

-          ]ntocmeşte planul managerial al formării profesionale în mod activ şi stabileşte necesarul pe Direcţii, Servicii, Birouri şi avansează propuneri în acest sens formatorilor.

-          propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate.

-          stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ; întocmeşte împreună cu Direcţia Management Economic referatele în baza cărora salariaţii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire profesională ;

-          întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;

-          face intervenţii la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul perfecţionării pregătirii profesionale ale angajaţilor din aparatul propriu şi al instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

 

Art. 27 Atribuţiile Biroului Resurse Umane Instituţii Subordonate Consiliului Local sunt următoarele:

-          asigură consilierea în vederea înbunătăţirii activităţilor de resurse umane

-          sprijină evaluarea performanţei de managementul resurselor umane

-          sprijină activităţile desfăşurate de către serviciile de resurse umane pentru respectarea disciplinei muncii

-          verifică şi sprijină lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu

-          rezolvă sesizări şi reclamaţii referitoare la activitatea de personal a instituţiilor subordonate Consiliului Local

-          propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind modificările apărute în cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate.

-          stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 în conformitate cu recomandările U.E.

 

           

Art. 28 Atribuţiile Serviciului Protecţia şi Medicina Muncii, P.S.I. sunt următoarele :

-          să asigure evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi să reevalueze riscurile ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi să propună măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii ; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă şi unitate ;

-          să asigure auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unitatii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi să stabilească nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ;

-          să controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidetelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale ;

-          să verifice periodic, dar nu mai mult de un an, sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate şi să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora unde este cazul ;

-          să participe şi să-şi dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerinţelor de securitate ;

-          să asigure instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje ( introductiv general, la locul de muncă şi periodic ), cât şi prin cursuri de perfecţionare ;

-          să asigure evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice, etc. ;

-          să propună măsuri pentru formarea personalului cu resposabilităţi în domeniul protecţiei muncii, în funcţie de necesităţile concrete ;

-          să organizeze propaganda de protecţie a muncii ;

-          să elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, să participe la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune ;

-          să participe la cercetarea accidentelor de muncă şi să ţină evidenţa acestora ;

-          să colaboreze cu serviciul medical pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare ;

-          să propună sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de măsuri de protecţie a muncii ;

-          să propună sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respectă cerinţele de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă ;

-          să colaboreze cu  serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii ;

-          să colaboreze cu reprezentanţii angajaţilor cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu  pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractele colective.

B. Structura Medicina Muncii

-          să participe la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale;

-          să monitorizeze starea de sănătate a angajaţilor prin :

-                           - examene medicale la angajarea în muncă;

-                           - examen medical de adaptare;

-                           - control medical periodic;

-                           - examen medical la reluarea activităţii;

-          să îndrume activitatea de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afecţiuni cronice;

-          să comunice existenţa riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii;

-          să consilieze angajatorul privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor;

-          să consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă;

-          să participe la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă şi bolile profesionale         

Pentru aplicarea, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor :
-          să propună primarului stabilirea, prin dispoziţii scrise, a responsabilităţilor şi modului de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în Primărie; să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din Primărie şi să justifice autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor ;

-          să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;

-          să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomabdate, metode de prim-ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

-          să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;

-          să verifice ca, atât salariaţii, cât şi persoanele din exterior, care au acces în Primărie, primesc, cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

-          să stabilească responsabili în cadrul compartimentelor din Primărie cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

-          să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii;

-          să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

-          să asigure contactele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de pompieri militari şi cu cele    ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în Primărie în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate;

-          să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg, din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor;
-          să propună prevederea fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa;
-          să stabilească şi să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unităţii sale, precum şi către terţii interesaţi, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective.

 

Art. 29 Atribuţiile Biroului Evidenţă Electorală  sunt următoarele :

- întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la alegătorii Sectorului 1 pe baza comunicărilor primite de la Direcţia Stare Civilă, Serviciul Autoritate Tutelară, Serviciul Evidenţa Populaţiei din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, Judecătorii şi Ministerul de Justiţie;

- menţine evidenţa comunicărilor pe categorii: decedaţii, interzişi, mutaţi, într-un regim special;

- actualizează permanent nomenclatorul arterelor din Sectorul 1;

- colaborează cu Direcţia Generală - Serviciul Nomenclatura Urbană pentru comunicarea rapidă a schimbării, modificării denumirilor de străzi, precum şi înfiinţarea de noi artere;

- propune numărul de secţii de votare corespunzator legii, precum şi delimitarea acestora;

- efectuează operaţiuni tehnico-administrative legate de desfăşurarea alegerilor;

- stabileşte necesarul de cheltuieli legate de desfăşurarea alegerilor în vederea comenzilor;

- colaborează în timpul campaniei electorale cu toate partidele politice participante la alegeri pentru fluidizarea procesului electoral;

- colaborează cu cetăţenii Sectorului 1 în vederea identificării înscrierilor greşite sau omisiunilor din listele electorale;

- acordă sprijin institutelor de cercetare şi sondare a opiniei publice pentru realizarea sondajelor pe baza listelor electorale;

- menţine legătura cu serviciile sau birouriile electorale din cadrul Primăriilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti;

- îndeplineşte orice atribuţii stabilite de conducerea Primăriei Sectorului 1

 

Arhitectul Şef  coordonează următoarea structură :

Art. 30  Atribuţiile Serviciului Autorizaţii de Construire şi Reglementări Urbanistice sunt următoarele:

-          analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru:

-          întocmeşte certificate de urbanism lucrări de construire şi demolare pentru: construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectorului 1.

-          întocmeşte autorizaţii de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, construcţii şi amenajări urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1.

-          întocmeşte autorizaţii de desfiinţare construcţii existente.

-          autorizaţiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul Şef, Şeful Serviciului, şi întocmitor

            întocmeşte corespondenţa:

-          întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi.

-          eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza sectorului 1.

-          program cu publicul:

-          verificare documentaţii,

-          primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare.

-          întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de Direcţia de Statistică, M.L.P.T.L. si I.C.M.B.

-          colaborare cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza sectorului 1.

-          colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecatoreşti privind lucrări de construire.

-          colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism.

-          întocmeşte  răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect Şef.

-          colaborare cu Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentăţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-          arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului.

-          verificare documentaţii de urbanism – PUZ, PUD – (intrate în serviciu în vederea avizării-aprobării), din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare, încadrării în prevederile PUG ;

-          întocmire avize tehnice şi referate de înaintare spre abrobare,

-          eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică in vederea completării documentaţiilor de urbanism înaintate în vederea aprobării

-          colaborează cu elaboratorii documentaţiilor de urbanism pe parcursul avizării-aprobării acestora ;

-          programează şi prezintă spre consultare, avizare Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CTUAT), documentaţiile de urbanism în faza de proiect ;

-          arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului.

-          organizează şi ţine secretariatul CTUAT ;

-          redactează şi emite avizele de urbanism ;

-          înaintează spre avizare “Comisiei de Administrare a Domeniului Public de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia mediului înconjurator” documentaţiile de urbanism avizate tehnic ;

-          întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local Sector 1, în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism ;

-          susţine în comisiile Consiliului Local sector 1, proiectele de hotărâre înaintate spre avizare acestora ;

-          emite la cerere puncte de vedere asupra încadrării în zone urbanistice a unor amplasamente ;

-          colaborează cu alte servicii din Primăria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de avizare a documentaţiilor de urbanism ;

-          participă la diverse comisii din cadrul  P.M.B., la solicitarea acestora, în vederea susţinerii documentaţiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul serviciului ;

-          transmite Serviciului Documentaţii de Urbanism – DGUAT – PMB, documentaţiile aprobate;

-          îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef .

-   consultări cu proiectanţii elaboratori de documentaţii de urbanism în conformitate cu recomandarile U.E.

 

Art. 31  Atribuţiile Biroului Branşamente sunt următoarele:

-          analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru:

-          certificate de urbanism pentru lucrări de extinderi reţele de utilităţi pe artere de importanţă secundară, branşamente şi racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaţii străzi.

-          autorizaţii de construire pentru lucrări de extinderi reţele de utilităţi pe artere de importanţă secundară, branşamente şi racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaţii străzi, aflate pe teritoriul sectorului 1.

-          întocmeşte certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru utilităţi (electrica, apa-canal, gaze), conform competenţelor legale.

            autorizaţiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul Şef, Şeful Biroului, şi întocmitor.

-          întocmeşte corespondenţa:

-          întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi.

-          eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza sectorului 1.

-          program cu publicul:

-          verificare documentaţii,

-          primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare.

-          întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de Direcţia de Statistică, M.L.P.T.L. si I.C.M.B.

-          colaborare cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza sectorului 1.

-          colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrări de construire.

-          colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism.

-          colaborare cu Serviciul Secretariat General Registru Agricol, în vederea întocmirii de răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect Şef.

-          colaborare cu Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-          arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi elibereaza duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului.

 

Art. 32  Atribuţiile Serviciului Publicitate şi Autorizări sunt urmatoarele:

-          analizează documentaţiile pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire.

-          analizează documentaţiile pentru avize de amplasare pentru panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, întocmeşte şi eliberează avizele sus amintite.

-          program cu publicul

-          eliberează corespondenţa către solicitanţi, prin care se precizează prevederile legale în care se pot încadra lucrările de construcţii in domeniul publicităţii.

-          analizează oportunitarea şi legalitatea propunerilor de amplasamant solicitate (activitate de teren şi birou).

-          colaborează cu alte servicii din Primăria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de publicitate; îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef .

-          colaborare cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de publicitate afişate pe raza sectorului 1.

-          stabileşte o strategie proprie în materie de publicitate ( tarife, densitate), face propuneri către Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea promovării hotărârilor reglementând acest domeniu şi ţinând cont de cerinţele şi recomandările U.E.

 

Direcţia Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol are în subordine următoarele:

-          Serviciul Fond Funciar, Cadastru

-          Biroul Registru Agricol

Art. 33 Atribuţiile Serviciului Fond Funciar, Cadastru sunt următoarele:

-          evidenţa planurilor cadastrale şi a registrului posesorilor de imobile, planuri întocmite la nivelul anului 1985; ţine legătura cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Capitalei şi cu celelalte instituţii implicate în vederea actualizării acestuia;

-          atestă regimul tehnic, economic şi juridic al imobilelor pe baza evidenţelor existente, precum şi prin verificări pentru nevoi interne;

o   tehnic: - efectuarea masurătorii, identificarea poziţiei, configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor pe destinaţii de folosinţă şi proprietari;

o   economic: - identificarea pe baza evidenţelor existente şi prin orice alte mijloace a destinaţiei, categoriei de folosinţă a parcelelor şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor;

o   juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi a oricăror acte, precum şi a posesiei efective;

-          efectuarea de masurători pentru actualizarea planurilor cadastrale în situaţii date şi întocmeşte planurile de situaţie corespunzătoare;

-          identificarea şi evidenţierea tuturor imobilelor, terenurilor virane – de pe teritoriul Sectorului 1, proprietate de stat sau a Municipiului Bucureşti; identifică, prin orice mijloace, temeiul legal de scoatere din circuitul civil a acestora; ia măsuri de conservare a terenurilor de către autorităăţile competente;

-          însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de referinţă în domeniul administraţiei publice locale;

-          întocmire şi fundamentare a proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de Dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate.

-          întocmeşte corespondenţa; - invitaţii în vederea completării documentaţiilor, întocmeşte şi expediază corespondenţa specifică în care sunt precizate prevederile legale a Legii Fondului Funciar;

program cu publicul; - verificarea documentaţiilor, completarea dosarelor, eliberarea Titlurilor de                           Proprietate, a Proceselor Verbale de punere în posesie;

-          pregateşte lucrările Subcomisiei pentru aplicarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar prin instrumentarea dosarelor şi fundamenteaza propunerile ce urmează a fi înaintate Prefecturii Municipiului Bucuresti;

-          însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de referinţă în domeniul administraţiei publice locale;

-          întocmire şi fundamentare a proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de Dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate.

-          întocmeşte corespondenţa; - invitaţii în vederea completării documentaţiilor, întocmeşte şi expediază corespondenţa specifică în care sunt precizate prevederile legale a Legii Fondului Funciar;

-          program cu publicul; - verificarea documentaţiilor, completarea dosarelor, eliberarea Titlurilor de Proprietate, a Proceselor Verbale de punere în posesie;    

Art. 34 Atribuţiile Biroului Registru Agricol sunt următoarele:

-          înscrierea ,  completarea la zi şi centralizarea datelor din Registrul Agricol;

-          întocmeşte rapoartele statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;

-          întocmeşte certificatele de producător pe baza evidenţelor din Registrul Agricol şi a verificărilor din teren;

-          atestarea datelor din evidenţele Registrului Agricol persoanelor titulare necesare la Oficiul forţelor de muncă şi pentru ajutor social ;

-          emite certificate de proprietate pentru animale pe baza evidenţelor Registrului Agricol şi a verificărilor în teren;

-          asigură servicii de consultanţă agricolă prin sprijinirea fermierilor din sectorul 1 în obţinerea de seminţe selecţionate , animale de reproducţie , material biologic  şi informarea acestora în teren ;

-          asigură transmiterea de informaţii referitoare la subvenţiile şi primele din agricultură, precum şi legislaţia agricolă în vigoare  ;

     -      eliberează şi centralizează cererile pentru subvenţii în baza legislaţiei agricole în vigoare,

            precum şi cererile pentru înscrierea în registrul exploataţiilor agricole şi viticole;

-          informaţii privind achiziţionarea îngraşamintelor ;

-          informaţii  privind normele sanitar veterinare în vederea desfacerii pe piaţă a produselor de origine animală şi  a celor din producţia  legumicolă , viticolă , pomicolă ;

-          identificarea problemelor urgente ale fermierilor şi grupurilor de fermieri privaţi  din sectorul 1 prin demersuri efectuate pe teren  şi  colaborarea cu Oficiul Municipal  de Consultanţa Agricolă  pentru soluţionarea acestora ;

-          asigură asistenţa tehnică la întocmirea Registrului Agricol pentru sectorul 1.

 

Art. 35  Atribuţiile Biroului Aviz Unic sunt următoarele:

-          promovează spre analiză Comisiei de Acorduri Unice fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic (avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructură) precum şi alte avize şi acorduri privind prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului, apărarea civilă, sănătatea populaţiei.

-          întocmeşte corespondenţa:

-          întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi.

-          eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică.

-          program cu publicul:

-          verificare documentaţiilor şi a fişelor tehnice depuse în vederea înaintării spre analiză Comisiei de Acorduri Unice.

-          asigură secretariatul Comisiei de Acorduri Unice

-          primire completări,

-          colaborare cu Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-          arhivează documentele eliberate, claseaza corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului.

-    asigură libera informere a cetăţenilor în conformitate cu standardele U.E.

 

Art. 36  Atribuţiile Directiei Inspectie sunt următoarele:

-          efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcţiilor şi activităţilor economice, ordine şi linişte publică;

-          constată şi sanctionează, conform legii, contravenţiile în domeniul construcţiilor şi activităţilor economice, a ordinii şi liniştii publice;

-          la solicitarea Primăriei şi Prefecturii Municipiului Bucureşti, participă la acţiuni dispuse pe linie comercială privind verificarea avizelor P.S.I. a tuturor agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în spaţii amplasate în imobile în care există spaţii de locuit şi verificarea legalităţii activităţilor comerciale desfăşurate în unităţile şcolare din sector ;

-          susţinerea celorlalte compartimente din primărie în desfăşurarea activităţii de control specifice, prin formarea echipelor comune de control şi constatare ;

-          urmărirea modului de realizare a măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare a contravenţiilor încheiate de Inspecţia de Stat în Construcţii a Municipiului Bucureşti ;

-          întocmeşte procese verbale şi urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale ; în acest scop, ţine legătura cu D.I.T.L. sector 1 si prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ Juridic, cu instanţele de judecată şi organele de poliţie ;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul Primăriei Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi ;

-          participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale şi poliţiei ;

-          controlează activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului Inspecţie Zonală şi Aplicarea Legislaţiei pe Domeniul Public şi Privat din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 ;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor ; prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate ;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea primăriei conform competenţelor direcţiei.

-          în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de serviciile publice ale sectorului 1 ;

-          urmărirea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii ;

-          în vederea asigurării obligaţiei de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor de construcţii şi având în vedere faptul că inspectorii din cadrul Direcţiei Inspecţie cunosc realităţile urbanistice existente în teritoriu, avizează toate proiectele de hotărâri de consiliu privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu privind realizarea de construcţii pe raza sectorului 1 ;

-          membrii anume desemnaţi de către primarul de sector analizează şi face propuneri pentru legalitatea licitaţiilor efectuate de către direcţiile din subordinea Primăriei Sectorului 1.

      -     urmăreşte armonizarea activităţii de inspecţie şi informează cetăţenii cu privire la drepturile cetăţeneşti                    ţinând seama de standardele europene.

 

Direcţia Inspecţie are în subordine:

            -Serviciul Disciplina în Construcţii, Lucrări Edilitare şi Gospodărie Comunală 

            -Serviciul Control Comercial şi Control Pieţe

            -Serviciul de Inspecţie Ecologică şi de Mediu

            -Biroul recepţii şi Regularizări Taxe

            -Serviciul Control Asociaţii de Proprietari

            -Biroul Inspecţie Monumente Istorice

Art. 37 Atribuţiile Serviciului Disciplina în Construcţii, Lucrări Edilitare şi Gospodărie Comunală sunt următoarele:

-          efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcţiilor;

-          constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul construcţiilor ;

-          întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiei şi urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale ; în acest scop, ţine legătura cu D.I.T.L. sector 1 şi prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ Juridic, cu instanţele de judecată şi organele de poliţie ;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul Primăriei Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi ;

-          participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale şi poliţiei ;

-          coordonează şi controlează activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului Inspecţie Zonală şi Aplicarea Legislaţiei pe Domeniul Public şi Privat din cadrul Adminstraţiei Domeniului Public Sector 1 ;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor ; prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi - proiectele de dispoziţii ale Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate ;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea primăriei conform competenţelor direcţiei ;

-          în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de serviciile publice ale sectorului 1 ;

-          urmărirea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii

-          urmăreşte şi controlează executarea construcţiilor autorizate şi încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei de construire;

-          întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          constată şi ia măsurile legale în vigoare în cazul documentaţiilor de P.U.D. si P.U.Z (pentru solicitant) depuse spre analiza Consiliului Local al Sectorului 1;

-          îndrumă, supraveghează, planifică activitatea de gospodărie comunală şi probleme      

      edilitare;

            -     creează banca de date în domeniu;

            -     întocmeşte, reactualizează şi ţine evidenţa planlurilor edilitar – gospodăreşti;

            -     actionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul direcţiei;

            -     ţine legătura permanentă cu instituţiile de profil;

            -     verifică în teren sesizările şi reclamaţiile în domeniu;

            -     propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaţiilor de profil;

            -     asigură transmiterea  din/şi în teritoriu, către celelalte sevicii din cadrul direcţiei;

            -    acţionează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri

                 aparţinând domeniului public;

-          urmăreşte aplicarea legislaţiei  în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de

     construire pentru branşamente.

-          prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 1, personalul de execuţie poate acţiona pentru aplicarea legislaţiei în vigoare privind activitatea comercială, a ordinii şi liniştii publice inclusiv în pieţe, târguri şi oboare.

-   îndeplineşte atribuţii privind organizarea de protecţie civilă pe raza sectorului 1 şi                

    evidenţa militară pentru salariaţii primăriei sectorului 1

-          supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare şi sancţionarea cazurilor de     nerespectare a acesteia;

            -    documentare şi specializare permanentă în domeniu;

            -    schimb de experienţă cu instituţii similare sau de profil din ţară sau din afară;

            -    relaţii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaţii şi alte instituţii;

            -    îndeplineşte  şi  alte atribuţii specifice primăriei.

 

Art. 38  Atribuţiile Biroului Recepţii şi Regularizări Taxe sunt următoarele:

-          efectuează operaţiunea de regularizare de taxă pentru  autorizaţiile de construire emise de Primarul Sectorului1 ;

-          desemnează inspectori anume abilităţi pentru a participa şi executa demersurile conform legii  la recepţia finală la terminarea lucrărilor de construcţii .

 

Art. 39 Atribuţiile Serviciului Control Comercial şi Control Pieţe sunt următoarele :

-          efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a activităţilor economice;

-          constată şi sanctionează, conform legii, contravenţiile în domeniul  activităţilor economice;

-          întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiei şi urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale ; în acest scop, ţine legătura cu D.I.T.L. Sector 1 şi prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ, Juridic, cu instanţele de judecată şi organele de poliţie ;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul Primăriei Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi ;

-          participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale şi poliţiei ;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor ;

-           prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate ;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea primăriei conform competenţelor direcţiei ;

-          în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de serviciile publice ale sectorului 1.

-          efectuează controale în cadrul pieţelor de pe teritoriul sectorului 1, verificând activitatea acestora din punct de vedere comercial,  al protecţiei consumatorilor, etc;

-          activitatea serviciului se poate desfăşura atât în afara programului normal de lucru, cât şi pe timpul nopţii

-          constată abaterile de la aplicarea corectă a legii în domeniul activităţii din pieţe şi aplică măsurile legale în vigoare ;

-          întocmeşte proiecte de hotărâri de consiliul în domeniul lui de activitate

 

Art. 40 Atributiile Biroului Inspecţie Monumente Istorice sunt următoarele:

-          efectuează verificări pentru constatarea stării monumentelor istorice şi zonelor protejate din sectorul 1;

-          propune măsuri de reabilitare a monumentelor istorice şi zonelor protejate din sectorul 1 şi urmăreşte modul în care aceste masuri sunt duse la îndeplinire;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia verificărilor în teren ;

-          prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 asupra stării monumentelor istorice şi zonelor protejate;

-          colaborează cu Corpul Gardienilor Publici din sectorul 1 în vederea asigurării pazei şi protecţiei monumentelor istorice şi zonelor protejate;

-          în îndeplinirea atribuţiilor colaborează cu Ministerul Culturii şi Cultelor; 

-          colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparatului propriu.

 

Art. 41 Atribuţiile Serviciului de Inspecţie Ecologică şi de Mediu sunt următoarele :

-          acţionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul direcţiei;

-          ţine legatură permanentă cu instituţiile de profil;

-          verifică, soluţionează sesizările şi reclamaţiile în domeniu;

-          supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare şi sancţionează cazurile de nerespectare a acesteia;

-          asigura transmiterea  din şi în teritoriu, către celelalte sevicii din cadrul direcţiei;

-          monitorizează sursele de poluare;

-          îndeplineşte atribuţii privind organizarea de protecţie civilă pe raza sectorului 1 şi evidenţa militară pentru salariaţii primăriei sectorului 1

-          documentare şi specializare permanentă în domeniu;

-          schimb de experienţă cu instituţii similare sau de profil din ţara sau din afară;

-          îndeplineşte  şi  alte atribuţii specifice primăriei.

Art. 42 Atribuţiile Serviciului de Control Asociaţii de Proprietari sunt următoarele:

-                   analizează şi controlează organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari în conformitate cu Ordonanţa nr.85/30 august 2001 şi cu Hotărârea Guvernului României nr.400/2 aprilie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţilor de proprietari ;

-                   Controlează aplicarea şi respectarea Legii nr. 22/18 nov.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor ;

-                   Controlează aplicarea şi respectarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2329/28 dec.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoane juridice fără scop lucrativ;

-                   În cazul depistării unor deficienţe şi/sau prejudicii va raporta imediat şefului de serviciu ;

-                   Va avea o strinsă colarorare cu biroul relaţii asociaţii proprietari ;

 

Art. 43  Atributiile Directiei Management Economic sunt urmatoarele:

- organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea proiectului de buget pentru Primaria Sector 1, pentru entitatile organizatorice din cadrul Consiliului Local Sector 1;

- întocmeste documentatia necesara pentru deschiderea de credite bugetare, urmarind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin buget;

- analizeaza periodic, conform legii, executia bugetului pe titluri de cheltuieli;

- fundamenteaza, propune ordonatorului principal de credite documentatia privind virarile de credite între articole bugetare;

- organizeaza verificarea periodica în conformitate cu prevederile legale, situatiile financiare si urmareste respectarea legislatiei în vigoare;

- organizeaza si exercita controlul financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale;

- asigura întocmirea documentatiei referitoare la efectuarea platilor catre furnizori în baza contractelor economice încheiate sau a comenzilor emise, precum si virarea în termenele legale a obligatiilor catre bugetul de stat;

- asigura întocmirea documentatiei pentru procurarea valutei necesare deplasarilor în strainatate si întocmirea decontului de cheltuieli în acest sens;

- organizeaza înregistrarea în evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiare care implica modificari patrimoniale si întocmirea balantei de verificare sintetica si analitica;

- organizeaza gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internationale;

- organizeaza si urmareste, împreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort derularea activitatii de inventariere anuala a patrimoniului;

- asigura aducerea la îndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul Sectorului 1;

- schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti si cu administratia Financiara sector 1.

 

Directia Management Economic are în subordine :

 

- Biroul Patrimoniu

- Biroul Calitatea Serviciilor

- Serviciul Buget, Executie Bugetara

- Serviciul Contabilitate

- Serviciul Financiar

-Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-economică

 

Director Executiv Adjunct

 

Art. 44 Atributiile Serviciului Buget, Executie Bugetara sunt urmatoarele :

- întocmirea si centralizarea proiectelor de buget pentru D.A.I.P.,A.F.I.U.S.P., D.G.A.S.P.C.,

D.I.T.L., A.D.P., 1, Cantina Centrala de Ajutor Social, Primariei Sectorului 1, Centrului Militar, Protectie Civila, Evidenta populatiei,

- verificarea si analiza lunara a balantei de verificare atât cea sintetica, cât si soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori;

- întocmirea situatiei centralizate (inclusiv unitati subordonate), privind necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât si a rectificarilor acestuia, în baza solicitarilor înaintate de institutiile si serviciile publice subordonate;

- propune deschiderea si retragerea de credite lunara si întocmeste documentatia necesara ;

-întocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind finantele publice ;

- urmarirea platilor pentru Primarie, Protectie Civila, Centrul Militar, Evidenta Populatiei pentru a nu fi depasite prevederile bugetare alocate,

- verificarea si introducerea tuturor operatiunilor contabile lunare în fisele de cont pentru executia bugetara pentru Primaria sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Fondurilor cu Destinatie Speciala, Evidenta Populatiei;

- verificarea închiderii platilor cu cheltuielile acolo unde este cazul;

- verificarea lunara a balantei, a conturilor de plati si cheltuieli materiale, personale, capitale (6xx, 770) ale Primariei Sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Fondurilor cu Destinatie Speciala, Evidenta Populatiei;

- întocmirea executiei bugetare centralizate si raportarea lunara, trimestriala si anuala a Consiliului Local al sectorului 1;

- centralizarea bilanturilor pentru Consiliul Local al sectorului 1 si raportarea trimestriala si anuala la Administratia Financiara sector 1 si la Directia de trezorerie si Contabilitate Publica;

- tine evidenta angajamentelor bugetare si legale si face raportarile necesare ;

 

Art. 45 Atributiile Serviciului Contabilitate sunt urmatoarele :

- întocmirea si înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei si în devize, diverse, de salarii) ;

- introducerea notelor contabile, întocmirea balantei de verificare ;

- furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare , cât si a altor raportari statistice;

- înregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar în registrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinta si pe persoane;

- repartizarea cheltuielilor de intretinerte pe chiriasi, urmarirea încasarii cotelor de întretinere si a chiriilor, precum si virarea la bugetul de stat a sumelor încasate în termen legal;

- întocmirea O.P.H.T. si cecurilor pentru numerar;

- înregistrare operatiuni contabile în fise de cont;

- operarea în calculator a tuturor înregistrarilor contabile efectuate;

- urmarirea si verificarea viramentelor bancare (lei si devize);

- urmarirea si verificarea registrului de casa ( lei si devize);

- urmarirea lichidarii avansurilor spre decontare , debitori din cote de întretinere, chirii, convorbiri telefonice, etc., creat penalitati de întârziere pentru timpul depasit conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget;

- înregistrarea valorica si cantitativa în contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar achizitionate pentru Primaria Sectorului 1, Protectie Civila, Centrul Militar si Evidenta Populatiei;

- întocmirea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de asa, benzina si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz;

- verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare;

- verificarea conturilor si inchiderea acestora la finele anului;

- întocmirea si tinerea evidentei contractelor spatiilor comerciale vândute în baza legii550/2002, urmarirea încasarii contractelor cu plata în rate, aplicarea dobânzii si penalitatilor

aferente, intocmirea si eliberarea facturilor aferente acestora;

 

Art. 46 Atributiile Serviciului Financiar sunt urmatoarele :

- predarea de catre Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea statelor de plata a urmatoarelor documente:

- organigrama Primariei Sectorului 1;

- foaia colectiva de prezenta verificata si semnata pentru fiecare serviciu si birou;

- prezenta pentru orele suplimentare;

- certificatele medicale ;

- înstiintarile pentru concediile de odihna solicitate cu plata în avans;

- înstiintarile privind modificarea sporurilor de vechime ale salariatilor;

- întocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii Primariei, Evidenta Populatiei, Consilierilor Consiliului Local ai sectorului 1, pentru lichidarea drepturilor salariale;

- calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar;

- calcularea concediilor de odihna acordate în avans si efectuarea platii acestora;

- întocmirea lunara a centralizatorului de salarii, întocmirea OPHT- urilor aferente drepturilor salariale;

- Efectueaza retinerile din salarii;

- Intocmeste si transmite lunar catre B.C.R. pe discheta situatia privind efectuarea platii salariilor;

- Asigura permanent legatura cu B.C.R in vederea obtinerii cardurilor pentru noii angajati , precum si a documentatiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariatii proprii;

- urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, întocmirea actelor aditionale pentru majorarea cuantumurilor garantiilor gestionare materiale de câte ori este necesar;

- mentine permanent legatura cu unitatea CEC – in vederea ridicarii extraselor de cont pentru garantiile gestionare materiale;

- eliberarea de adeverinte solicitate de catre salariatii unitatii noastre pentru diferite necesitati ( medic de familie, policlinica, spital, împrumuturi , achizitionari de bunuri, compensare caldura, acordarea de deduceri suplimentare);

- urmarirea si verificarea indemnizatiilor electorale neridicate atât pentru alegerile locale cât si pentru alegerile generale, primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea si acordarea sumelor cuvenite;

- întocmirea si transmiterea lunara si anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale Primariei Sectorului 1 cât si centralizarea situatiei statistice pe Consiliul Local incluzând subunitatile noastre (A.D.P., Administratia Pietelor, D.I.T.L., D.G.A.S.P.C., PS1, Evidenta Populatiei);

- întocmirea si transmiterea semestriala la Administratia Financiara a Sectorului 1a declaratiilor privind structura si cheltuielile de personal din unitatea noastra;

- întocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Sanatate (a O.P.S.N.A.J., a Transporturilor, a Municipiului Bucuresti) la A.M.O.F. a declaratiilor privind contributiile la fondurile : asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor sociale, ajutorului de somaj;

- întocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a situatiei privind impozitul aferent drepturilor salariale platite;

- înregistrarea lunara în fisele fiscale ale salariatilor Primariei Sectorului 1, ale consilierilor Consiliului local al sectorului 1;

- completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

- ridicarea si depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1;

- ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara;

- efectuarea tuturor platilor si încasarea sumelor ce se deruleaza prin casieria Primariei Sectorului 1;

- întocmirea si predarea zilnica a registrului de casa ;

- exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor în care sunt consemnate operatiunile patrimoniale ale Primariei Sectorului 1, Aparare Civila, Centrul Militar si Evidenta Populatiei ;

- intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Primaria Sector 1 si Evidenta Populatiei;

- centralizeaza la nivelul Consiliului Local situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

 

Art. 47 Atributiile Biroului Patrimoniu sunt urmatoarele:

- tine evidenta si raspunde de intrari/iesiri de elemente patrimoniale in/din patrimoniul

Primariei sectorului 1;

- propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului Primariei sectorului 1, conform normelor in vigoare;

- analizeaza starea de uzura a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si face propuneri privind casarea acestora;

- asigura evidenta miscarilor patrimoniului apartinand Primariei Sectorului 1;

- intocmeste rapoarte asupra declasarii obiectelor de inventar din patrimoniului apartinand Primariei Sectorului 1;

- colaboreaza permanent cu compartimentele omologe din cadrul institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

- colaboreaza  la intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si privat al Primariei Sectorului 1;

- constituie si exploateaza baza de date referitoare la situatia juridica a imobilelor (terenuri si cladiri)  ce alcatuiesc domeniul public si privat al Primariei Sectorului 1

- colaboreaza si efectueaza schimb de informatii in vederea actualizarii datelor, cu alte institutii administrative centrale/locale si colecteaza date privind evolutia proprietatii astfel incat in orice moment sa se dispuna de date reale asupra patrimoniului;

- colecteaza acte normative care constituie cadrul juridic al modificarilor de proprietate;

 

Art. 48 Atributiile Biroului Calitatea Serviciilor sunt  urmatoarele :

 -  Elibereaza Manualul Calitatii (MC) , Procedurile Generale (PG)cu formularele anexa (FPG)

 - Modifica Manualul Calitate , Procedurile Generale cu formularele anexa la maxim 2 ani, conform Standarului ISO 9001 : 2000 , când se schimba organigrama sau la cererea organismelor de certificare.

 - Urmăreşte implementarea cerinţelor sistemului de management al (SMC) în compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 1.

 - Ţine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie- în original) a documentelor sistemului de management al calităţii şi asigură difuzarea controlată a MC, PG, FPG în cadrul Primăriei Sector 1.

 - Colaborează cu responsabilii managementului calităţii (RMC) ai compartimentelor la întocmirea documentaţiei, înregistrărilor şi raportărilor referitoare la analiza funcţionării sistemului de managementului al calităţii şi proceselor SMC din Primăria Sectorului 1 (Proceduri specifice, Neconformităţi/Propuneri/Reclamaţii, Acţiuni corective, Acţiuni preventive, Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte de audit).

 - Gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza funcţionării sistemului de management al calităţii şi proceselor SMC din Primăria Sectorului 1 (Neconformităţi/Propuneri/Reclamaţii,Acţiuni corective, Acţiuni preventive, Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte audit, PV de instruire) în colaborare cu RMC ai direcţiilor (sistem informatic şi sistem hârtie).

 - Codifică şi api introduce în sistem informatic (după ce a fost aprobată), documentaţia emisă la nivel de direcţii (PS, FPS- în original) , versiunea în vigoare şi retrage din sistem informatic versiunea anulată. PS, FPS în original pe suport hârtie se află la elaborator

(compartimente PS1).

 -  Codifică şi apoi introduce în sistem informatic documentele (MC, PG, FPG în original) emise în cadrul Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor, versiunea în vigoare şi pe suport hârtie, în original.

- Retrage controlat din uz documentele de calitate (MC, PG, FPG- în sistem informatic şi pe suport hârtie) aflate la o versiune depăşită şi difuzează noile versiuni controlat.

   - Multiplică Manualul Calităţii şi procedurile generale cu formularele anexă şi le predă controlat conducatorilor compartimentelor Primăriei Sectorului 1, organelor de certificare, clienţi (când se solicită).

   - Arhivează MC, PG, (originale- în sistem informatic şi pe suport hârtie) şi PS (originale – în sistem informatic şi copie controlată pe suport hârtie).

   - Planifică instruirile interne în domeniul managementului calităţii în Program anual de instruire, instruiesc personalul Primăriei Sectorului 1 privind cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii. Instruirile interne în domeniul calităţii sunt documentate în PV de instruire, care se păstrează în cadrul compartimentului şi se desfăşoară conform Program anual de instruire în domeniul calităţii.

  - Evaluează eficacitatea procesului de instruire (intern/extern) în domeniul calităţii prin testarea personalului

(pentru RMC şi auditori interni calitate).

-   Rezultatele testărilor vor fi documentate în Raport de evaluare a eficacităţii instruirii şi constituie baza de date pentru evaluarea anuală.

    - Participă alături de “ firmele angajate”pentru elaborarea, implementarea şi obţinerea certificării Sistemului integrat de management al calităţii .

     -Răspunde de menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii în Primăria Sectorului 1.

     -Înregistrează neconformităţi, iniţiază acţiuni preventive/ corective;prelucrarea datelor obţinute în urma analizei acţiunilor preventive/ corectivepermite luarea deciziilor eficiente pentru îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii.

 -Urmăreşte stadiul realizării obiectivelor propuse în Planificarea calităţii proprie direcţiei.

 -Verifică şi analizează lunar stadiul înregistrărilor în sistem informatic referitor la  Neconformităţi/Propuneri/Reclamaţii şi comunică direcţiilor/compartimentelor independente stadiul înregistrărilor.

 - Actualizează Lista de evidenţă pentru documentele legale şi de reglementare proprie direcţiei.

 - Colectează toate datele provenite din Primăria Sectorului 1 legate de problemele de calitate, pentru ca aceasta să poată fi analizate global.

 - Urmăreşte modul de actualizare a documentelor precum şi impactul modificării asupra altor proceduri sau instrucţiuni( dupa caz).

 

Art.49 Atribuţiile Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-economică sunt următoarele:

- organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea de strategii de dezvoltare pentru Primăria Sector 1 pentru entitatile organizatorice din cadrul Consiliului Local Sector 1 care vor constitui fundamentarea proiectelor de biget;

- întocmeste documentatia necesara pentru deschiderea de credite bugetare, urmarind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin buget;

- analizeaza periodic, conform legii, executia bugetului pe titluri de cheltuieli;

- asigura aducerea la îndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul Sectorului 1;

- schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti si cu administratia Financiara sector 1.

- prezintă Consiliului Local anual sau de cate ori este necesar, informări privind starea economică şi socială a sectorului în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local

- întocmirea proiectelor de buget pentru Primăria Sectorului 1, Centrului Militar, D.D.F.S.S, Protecţie Civilă, Evidenţa Populaţiei, fonduri cu destinaţie specială, salubritate, împrumuturi interne

- propune deschiderea şi retragerea de credite lunare şi întocmeşte documentaţia necesară pentru Primăria Sectorului 1, Centrului Militar, D.D.F.S.S, Protecţie Civilă, Evidenţa Populaţiei, fonduri cu destinaţie specială, salubritate, împrumuturi interne;

- primeşte, verifică şi centralizează raportările operative cu privire la execuţia cheltuielilor bugetului Consiliului Local al Sectorului 1;

-  primeste, verifică, centralizează şi raportează situaţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal conform O.U.G nr.48/2005.

 

Atribuţiile Direcţiei Comunicare şi Integrare Europeană sunt următoarele:

Art. 50 Atribuţiile Serviciului Imagine, Cultură, Presă sunt următoarele :

-          monitorizează aplicarea reformei administrative şi a performanţei operaţionale în cadrul Primăriei sectorului 1;

-          monitorizează imaginea Primăriei sectorului1;

-          asigură relaţiile cu mass media;

-          întocmeşte comunicatele de presă pe baza datelor şi informaţiilor primite de la compartimentele de colaborare

-          creează cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă, interviuri susţinute de către primarul sectorului 1, Consiliul Local şi direcţiile subordonate;

-          Pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii cu privire la viaţa publică, agenda manifestărilor culturale, sportive, etc.;

-          Contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini a instituţiilor, prin serviciile oferite, prin colaborările realizate cu partenerii în domeniul schimbului de informaţii;

-          Informează conducerea primăriei despre conţinutul articolelor şi al informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea administraţiei publice;

-          Participă la realizarea acţiunilor, programelor şi proiectelor ce privesc comunităţile şi care nu contravin competenţelor şi mijloacelor de intervenţie ale Primăriei;

-          Monitorizează derularea altor programe finanţate de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;

-          Pregăteşte şi redactează documentaţia, în vederea cooperării sau asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi aderarea la asociaţii naţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

-          Participă la seminarii, simpozioane şi alte întâlniri organizate şi ţară şi străinătate, privind perfecţionarea metodelor de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale;

-          Popularizează prin mass-media principalele acţiuni organizate de Primăria Sectorului 1;

-          Asigură planificarea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de Primar şi Consiliul Local:

-          Colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparatului propriu;

-          Contribuie la dezvoltarea parteneriatului public – privat;

-          Promovează parteneriatul social, asigurând o bună şi permanentă colaborare cu reprezentanţii societăţii civile;

-          Iniţiază colaborări cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale şi înfrăţiri cu autorităţi ale administraţiei publice locale;

-          Iniţiază şi organizează dezbateri, seminarii, mese rotunde şi ateliere de studiu pe teme de interes pentru cetăţenii sectorului 1;

-          Asigură un spaţiu de întâlnire şi dialog personalităţilor vieţii sociale şi politice;

-          Promovează relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi înfrăţirea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale naţionale sau internaţionale în colaborare cu Serviciul Integrare Europeană;

-          Colaborează cu ONG-urile naţionale şi internaţionale pe probleme specifice administraţiei    publice locale;

-          Iniţiază activităţi şi evenimente artistice, culturale, ştiinţifice şi de agrement cât şi unele care decurg din derularea unor relaţii de colaborare locală, naţională sau internaţională;

-          Întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al sectorului 1 şi proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          Monitorizează activitatea instituţiilor locale de cultură, artă şi a ONG-urilor din sectorul 1, asigurând totodată colaborarea cu acestea;

-          Asigură consultarea cetăţenilor şi ONG-urilor, direct sau în consilii consultative. Asigură secretariatul Consiliului Consultativ Cetăţenesc;

-          Organizează campanii de educaţie civică prin activităţi specifice şi consultarea cetăţenilor;

-          Gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot afecta încrederea cetăţenilor în activitatea desfăşurată de Primăria şi Consiliul Local al Sectorului 1 ;

-          Informează cetăţenii cu privire la reglementările U.E.

Art.51 Atribuţiile Serviciului Integrare Europeană sunt următoarele :

-           asigura documentarea si monitorizarea oportunitatilor privind programele de finantare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de Preaderare (Phare, ISPA) ale Fondurilor Structurale destinate administratiei publice locale precum si furnizarea acestor informatii compartimentelor de specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1  eligibile pentru aceste programe si proiecte;

-           asigura legatura cu Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, cu administratorii Fondurilor de Preaderare si ale Fondurilor Structurale in domeniul politicilor si programelor de dezvoltare locala;

-           colaboreaza cu entitatile si autoritatile care au atributii in domeniul integrarii europene (Ministerul Integrarii Europene, directiile de specialitate ale Agentiilor de Dezvoltare Regionala, institutii de invatamant si ONG-uri) in problematica administratiei publice locale;

-           intocmeste si promoveaza proiecte de programe in vederea realizarii integrarii europene la nivel local;

-           initiaza programe si proiecte in parteneriat cu institutii de invatamant si cu ONG-uri, pentru educarea persoanelor si societatii civile cu privire la cunoasterea si aplicarea normelor Uniunii Europene.

-           redactează proiectele în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale

-           asigura documentarea, analiza si intocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene in domeniile de interes municipal;

-           analizeaza si sintetizeaza datele privind organizarea si functionarea administratiei publice locale din statele Uniunii Europene;

-           desfasoara actiuni care au drept scop promovarea normelor comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce priveste integrarea europeana;

-           intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului specifice domeniului de activitate;

-           asigura traducerea materialelor si documentatiilor in domeniul integrarii europene de interes local;

-           asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene care trebuie implementate si aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru elaborate de acestea, cat si in activitatea curenta in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;

-           elaboreaza norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive sau recomandari) care lasa la latitudinea autoritatilor publice locale elaborarea setului de masuri pentru aplicarea acestora;

-           elaboreaza studii si proiecte privind aplicarea acelor reglementari ale Uniunii Europene pentru care nu au fost intreprinse masuri de implementare pana in prezent si care implica un set de masuri complexe pentru indeplinirea lor, inclusiv largirea cadrului institutional, organizatoric si financiar in acest sens;

-           promoveaza asocierea si cooperarea la/cu alte organizatii, uniuni, federatii eligibile pentru Consiliul Local si Primaria Secttorului 1 si tine evidenta acestora;

-        realizeaza materiale si documentatii de promovare a proiectelor de cooperare si asociere in domenii de interes local;

-        asigura si realizeaza materiale de prezentare in vederea promovarii imaginii Primariei si a Consiliului Local al Sectorului 1.

 

Art.52 Atribuţiile Serviciului Relaţii Internaţionale sunt următoarele :

-        intocmeste documentatia necesara in vederea incheierii de acorduri de cooperare si/sau colaborare intre Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucuresti si alte administratii publice locale din lume;

-        intocmeste protocoale de acorduri de cooperare si/sau colaborare intre Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucuresti si alte administratii publice locale din lume;

-        intocmeste documentatia necesara infratirii intre Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucuresti si alte administratii publice locale din lume;

-        intocmeste protocoalele de infratire intre Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucuresti si alte administratii publice locale din lume;

-        realizeaza materiale si documentatii de promovare a proiectelor de cooperare si asociere in domenii de interes local;

-        asigura si realizeaza materiale de prezentare in vederea promovarii imaginii Primariei si a Consiliului Local al Sectorului 1 pe plan extern;

-        intocmeste materiale de sinteza in limbi straine pe baza datelor furnizate de compartimentele de specialitate;

-        asigura logistica necesara delegatiilor straine ce viziteaza sau colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale;

-        asigura traducerile curente, traducerile materialelor si documentelor primite de la compartimentele de specialitate si a celor primite sau cerute de organismele internationale

-        pentru acordurile de asistenta tehnica si de cooperare;

-        asigura corespondenta externa a Primariei aferenta domeniului de activitate;

-        asigura activitatile legate de documentarea si pregatirea organizarii vizitelor externe pentru autoritatile administratiei publice locale, avand responsabilitatea asupra oportunitatii deplasarilor externe (inclusiv asupra problemelor de natura financiar-contabila);

-        primeste si centralizeaza rapoartele de activitate ale delegatiilor externe la intoarcerea in tara;

-        desfasoara operatiuni necesare atragerii investitorilor straini in vederea realizarii obiectivelor prioritare in diverse domenii de interes local;

-        intocmeste informari directe sau prin corespondenta cu partenerii externi;

-        colaboreaza cu compartimentele de specialitate la selectarea ofertelor, clasificarea acestora si a firmelor in functie de domeniul de activitate si intocmeste proiecte de contracte externe in domenii de interes local;

-        participa impreuna cu compartimentele de specialitate la negocierea cu reprezentantii companiilor si organismelor internationale a ofertelor si ai termenilor de colaborare;

-        colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate la organizarea licitatiilor internationale;

-        asigura corespondenta externa curenta si traduce materiale si documentatii ale compartimentelor de specialitate;

-        intocmeste fise de contact in urma fiecarei intalniri cu partenerii externi;

-        verifica bonitatea si credibilitatea unor firme straine, respectiv cu capital mixt sau a reprezentantelor acestora prin intermediul ambasadelor romane din strainatate, prin banci si camere de comert, Agentia Romana de Dezvoltare, precum si cu sprijinul altor institutii si persoane fizice, oameni de afaceri, care pot furniza informatii utile in acest sens;

-        primeste ofertele privind stagiile de formare, cursurile de specializare, cooperarile internationale si face propuneri compartimentelor Primariei Sectorului 1, in vederea imbunatatirii performantelor institutiei.

Art. 53 Atributiile Serviciului de Sinteză şi Preluare  Sesizări Cetăţeni sunt urmatoarele:

            - serviciul reprezintă compartimentul specializat al Primăriei, cu funcţionare 24 de ore din 24, prin care cetăţenii ce locuiesc în Sectorul 1 se adresează autorităţilor publice locale, în vederea soluţionării de probleme sociale, administrative, locative, materiale, financiare şi de altă natură ;

- personalul din cadrul serviciului, reprezintă primăria în relaţiile cu cetăţenii care adresează, telefonic, petiţii în nume propriu.

            - compartimentul este abilitat să transmită, nemijlocit, petiţiile cetăţenilor către serviciile de profil din primărie şi societăţile prestatoare de servicii publice din Sectorul 1, în vederea soluţionării în termenul legal a acestora.

            - monitorizează permanent programele principalelor posturi de televiziune naţională şi private, urmărind problemele şi nevoile comunităţii, modul concret în care se reflectă activitatea autorităţii administraţiei publice în conştiinţa civică, eficienţa actului decizional administrativ la nivelul Capitalei şi cu deosebire la cel al Sectorului 1 ;

            - seful serviciului informează nemijlocit primarul şi viceprimarul Sectorului 1 şi şeful direcţiei, în situaţii de urgenţă ce reclamă o maximă reacţie a autorităţilor publice locale, într-un timp foarte scurt ;

            - întocmeşte documente necesare actului de conducere din primărie : informări zilnice privind sesizările făcute telefonic de cetăţeni şi problemele specifice administraţiei publice preluate din programele TV, analize şi sinteze periodice ;

            - personalul serviciului conlucrează nemijlocit cu angajaţii celorlalte serviciii din primărie, punându-le la dispoziţie în timp util, informaţiile furnizate de cetăţeni, în vederea rezolvării problemelor ridicate de aceştia;

 

Art. 54 Atribuţiile Serviciului Registratură, Relaţii cu Publicul sunt următoarele :

-          asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;

-          are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a)                actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b)               structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe şi autorităţii sau instituţiei publice;

c)                numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d)               coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;

e)                sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f)                programe şi strategii proprii;

g)                lista cuprinzând documentele de interes public;

h)               lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i)                 modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

- asigură persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal;

- asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare si in format electronic;

- are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului;

- indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;

- asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare;

- va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;

- pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;

- are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;

- asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;

- asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;

- intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionarea a petitiilor din cadrul institutiei publice;

- actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public;

- realizeaza materiale informative specifice;

- coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei;

-          colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la informatiile publice, si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet, etc);

-          asigura accesul persoanelor (studentilor) care efectueaza studii si cercetari în folos propriu sau in interes de serviciu, la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitarii personale, in condiţiile legii (cf. art. 11 din Legea 544/2001).

-     informează cetăţenii cu privire la reglementările U.E.

 

Art. 55 Atribuţiile Serviciului Promovare Activităţi Cultural-Sportive pentruTineret sunt următoarele:

-          răspunde nevoilor de promovare a tinerelor talente în domeniile : plastic, literal, muzical, schimbului de informaţii culturale

-          stabileşte programe de întâlniri cu scopul unor schimburi de informaţii utile

-          stabileşte programe de miniconferinţe şi manifestări artistice

-          organizează susţinerea artiştilor valoroşi în toate domeniile

-          organizează şi menţine colaborarările artistice cu liceul Nicolae Tonitza

-          organizează expoziţii

-          organizează diferite evenimente cu sprijinul şi prin cooperarea cu membrii ai ambasadelor, ai organizaţiilor minorităţilor naţionale, refugiaţi, centre culturale

-          iniţiază programe de formare specializată

-          Iniţiază proiecte de cooperare europeană şi de informare a tineretului în legatură cu programele Comisiei Europene.

     - promoveaza prin activitati specifice cat si prin implicarea in programul national “Sportul pentru toti”, rolul    sportului in randul populatiei si in special al tinerilor;

     - initiaza, colaboreaza si deruleaza impreuna cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si institutiile de invatamant superior programe privind organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar;

     - organizaza impreuna cu inspectoratul scolar competitii sportive;

     - in colaborare cu alte departamente ale Primariei Sectorului 1 cat si cu alte autoritati elaboreaza programe de dezvolatare si modernizare a bazelor si instalatiilor sportive la care pot avea acces publicul larg si in special tinerii;

     -initiaza propuneri pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive.

 

Art. 56  Atribuţiile Direcţiei Audit Public Intern sunt următoarele :

-          Direcţia de Audit Public Intern are atribuţii de coordonare, evaluare, sinteză în domeniul activităţii de audit public intern la nivelul sectorului l ;

 

-          Direcţia coordonează din punct de vedere metodologic activitatea de audit intern  desfăşurată în  unităţile subordonate Primăriei Sectorului 1 , în vederea definirii strategiei şi îmbunătăţirii activităţii de audit public intern ;

-          Colaborează permanent cu forurile ierarhic superioare, CAPI şi UCAAPI din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ;

-          Elaborează norme metodologice  de audit public intern specifice Administraţiei locale –Sector l  pe care le supune  spre avizare UCAAPI ;

-          Elaborează proiectul planului anual de audit public intern  în urma consultării cu conducătorul instituţiei publice (Primarul) ;

-          Exercită auditarea asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei Sectorului l , inclusiv entităţile subordonate şi cele finanţate  din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului local ;

-           Va transmite în termen de 10 zile de la închiderea trimestrului către organul ierarhic superior – UCAAPI – sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate  sau a structurilor auditate şi consecinţele neîndeplinirii  acestora, însoţite de documentaţia relevantă ;

-          La cererea UCAAPI, Direcţia de audit public intern din cadrul Primăriei Sectorului va transmite rapoarte periodice cu privire la constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit desfăşurate ;

-          Directorul Direcţiei de audit public intern va acorda avizul  favorabil sau nefavorabil în vederea numirii auditorilor interni  din cadrul Direcţiei cât şi a şefilor de servicii/birouri din entităţile subordonate, după analizarea dosarelor de înscriere depuse de candidaţii pentru ocuparea funcţiei de auditori interni ;

-          În cazul revocării auditorilor interni  de către  conducătorul instituţiei publice, şeful compartimentului sau după caz directorul direcţiei de audit  trebuie să analizeze motivele, să efectueze investigaţii să poarte discuţii directe cu auditorii în cauză în termen de 10 zile, în vederea prezentării avizului favorabil sau nefavorabil al revocării ;

-          Directorul Direcţiei de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de audit public intern din sectorul l

 

Art. 57 Atribuţiile Serviciului  Audit Aparat Propriu sunt următoarele :

-          exercită auditul public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public ;

-          auditează, cel puţin o dată la 3 ani fără a se limita la acestea, activităţile compartimentelor aparatului propriu ;

-          auditează calitatea muncii în cadrul compartimentelor aparatului propriu ;

-          răspunde de realizarea programului privind implementarea standarelor de calitate ISO 9001.

 

Art. 58 Atribuţiile Serviciului  Audit  Instituţii Subordonate sunt următoarele :

                        1.- Asigurarea obiectivă şi consilierea, în vederea îmbunătăţirii sistemelor şi  activităţilor entităţii publice ;

                        2.-  Evaluarea performanţei de management ;

                        3.-  Analiza eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului şi a proceselor administrării ;

                        4. -  Efectuează activităţi de audit pentru a evalua dacă sistemele de management ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate ;

                        5.-  Examinează dacă criteriile stabilitate pentru implementarea obiectivelor  şi sarcinilor pentru entităţi publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele

                        6.-  Evaluează sistemele de conducere şi control intern, cu scopul ca acestea să functioneze economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formulează recomandări pentru corectarea acestora ;

                        7. -  Evaluarea calităţii şi eficenţei cu care conducătorul instituţiei publice(şi pe scara ierarhică, conducătorii structurilor subordonate) organizează, conduce şi finalizează operaţiunile, activităţile şi acţiunile specifice instituţiei publice ;

                        8.-   Analiza procedurilor, metodologiilor, metodelor şi a tehnicilor adecvate pentru fundamentarea deciziilor de orice fel luate cu privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim, prin determinarea abaterii dintre obiectivul planificat şi cel efectiv.

                        9.-   Urmărirea şi îmbunatăţirea fluxului informaţional intern şi extern ;

                        10-  Analiza şi evaluarea calităţii muncii şi a randamentului personalului angajat ;

                        11-  Verificarea şi analiza depistării deficienţelor în conpartimentele de Resurse Umane, în concordanţă cu legislaţia în vigoare ;

                        12 – Elaborarea de norme metodologice proprii, specifice sectorului ;

                       

13 – Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţiile desfăşurate ;

                        14  - În cazul identificarii de prejudicii, raportează imediat şefului/director ;

                        15   -    Auditează şi analizează :

·         activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entităţiile publice din momentul constituirii angajamentelor pană la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţa externă ;

·         constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţe , precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora ;

·         administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea , concesionarea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

·         sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ;

·         concordanţa sistemului informatic cu cel economic ;

Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate , economicitate, eficienţă şi eficacitate.

            Activitatea se va desfăşura la nivelul sectorului (unităţi subordonate Primăriei).

 

 Auditează şi analizează  :

·         listele cu propunerile obiectivelor de investiţii aferente sectorului 1 ;

·         propunerile de cheltuieli aferente acestor obiective de investiţii ;

·         dacă procedurile de selecţie şi contractele  pentru execuţia serviciilor si lucrărilor de reparaţii şi investiţii sunt transparente şi în conformitate cu legislaţia în vigoare ;

·         modul de derulare şi urmărire a contractelor specifice activităţii de investiţii ;

·         documentele aferente obţinerii de credite externe pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ;

·         toate obiectivele de investiţii de la iniţiere până la finalizarea acestora ;

·         concordanţa dintre documentaţie (contract, devize, situaţii de lucrări,  decontarea facturilor ) cu fapticul pe teren ;

·         calitatea lucrărilor executate în conformitate cu legislaţia în vigoare ;

·         dacă propunerile obiectivelor de investiţii şi reparaţii se încadreaza în cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli ;

·         dacă au fost încheiate contracte sau acte adiţionale la contracte fără acoperire bugetară ;

   Raporteaza periodic asupra constatărilor , concluziilor şi  recomandărilor rezultate din activităţiile desfăşurate .

În cazul identificării de deficienţe care atrag dupa  sine prejudicii, va raporta imediat şefului/director.

               Efectuează controale inopinante sau inspecţii la cereea şefului/director.

  Orice alte sarcini conforme cu legislaţia în vigoare trasate de şef/director.

  Activitatea se va desfăşura la nivel de sector.(unităţi subordonate).

 

Art.  59  Atribuţiile Direcţiei Investiţii sunt următoarele:

-          Elaborează strategia de dezvoltare tehnico-edilitară a Sectorului 1 ;

-          Întocmeşte certificatele de urbanism pentru lucrările edilitare derulate prin Direcţia de Investiţii, conform legii ;

-          Obţine avizele legale necesare întocmirii autorizaţiilor de construire pentru lucrările edilitare derulate prin Direcţia de Investiţii ;

-          Întocmeşte autorizaţiile de construire pentru lucrările edilitare derulate prin Direcţia de Investiţii, aprobate la final de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 1 ;

-          Colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de sector în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD şi PUZ, cât şi a altor programe de dezvoltare urbană ;

-          Răspunde de întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii urbane din cadrul Sectorului 1 ;

-          Întocmeşte listele cu propunerile obiectivelor de investiţii ;

-          Promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii în Consiliul local  ;

-          Colaborează cu proprietarii reţelelor edilitare subterane, pentru coordonarea activităţii investiţiionale a acestora ;

-          Organizează procedurile de selecţie şi contractare pentru execuţia serviciilor şi lucrărilor obiectivelor de investiţii ;

-          Urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor specifice activităţii de investiţii ;

-          Asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiţiile stipulate de lege ;

-          Colaborează permanent cu proiectanţii în procesul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice ;

-          Colaborează cu organele abilitate să verifice calitatea lucrărilor, cât şi operaţiunile de finanţare şi decontare a lucrărilor ;

-          Întocmeşte caietele de sarcini pentru concesionări şi contracte de COMODAT ;

-          Asigură contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin convorbiri directe şi răspunsuri la numeroasele sesizări privind starea reţelelor edilitare şi a sistemelor rutiere ;

-          Monitorizează reţeaua stradală a sectorului şi asigură permanent corectitudinea informaţiilor şi actualizarea lor în bazele de date aferente ;

-          Verifică documentaţiile tehnico-economice în comisia tehnică a Primăriei Sectorului 1 ;

-          Asigură documentaţia necesară coordonării realizării reţelelor edilitare cu forurile competente din Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.  ;

-          Actualizează avizele aferente documentaţiilor şi pregăteşte documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire necesare desfăşurării lucrărilor edilitare ;

-          Colaborează cu Administraţia Domeniului Public de sector în vederea elaborării şi realizării planului de reparaţii pe anul în curs ;

-          Colaborează cu Directia de Administrare a Invatamântului Preuniversitar în vederea elaborării şi realizării planului de reparaţii pe anul în curs ;

-          Colaborează cu Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare din sectorul 1 în vederea elaborării şi realizării planului de reparaţii pe anul în curs ;

-          Colaborează cu Directia pentru Administrarea Fondului Imobiliar al unitatilor de sanatate publica Sector 1 în vederea elaborării şi realizării planului de reparaţii pe anul în curs ;

-          Desfasoara activitati de constituire si întretinere a patrimoniului social cultural (monumente, statui, obiective de agrement, gropi ecologice etc.)  ;

-          Întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii de credite externe pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ;

-          Întocmeşte şi verifică documentaţiile aferente viabilizărilor cartierelor de locuinţe ce urmează a fi construite ;

-          Întocmeşte centralizatoarele cu datele clădirilor de locuit multietajate care necesită consolidări ;

-          Întocmeşte materiale solicitate de Biroul de Imagine şi mass-media referitoare la stadiul lucrărilor de investiţii ;

-          Colaborează cu serviciile Primăriei Sectorului 1, A.D.P. Sector 1, Administraţia Pieţelor, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia pentru Protecţia Copilului, R.A.T.B. etc.  ;

-          Colaborează cu instituţii guvernamentale abilitate, în vederea obţinerii de Fonduri de Preaderare şi Fonduri Structurale şi credite externe.

 

Art. 60 Atribuţiile Serviciului Achiziţii Publice de Lucrări sunt următoarele:

-          face preselecţia (agrearea) societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate execuţia de lucrări specifice programului de investiţii

-          organizează sistemul de selecţie al societăţilor comerciale care execută lucrări, constituind o bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturi etc.

-          colaborează cu societăţile care elaborează documentaţii tehnico-economice, pentru stabilirea unor costuri optime pentru lucrările de investiţii aprobate

-          organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări de investiţii

-          urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor contractuale pe durata de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie

-          elaborează dosarele de achiziţii publice şi contractele aferente acestora

-          elaborează documentaţiile, instrucţiunile pentru ofertanţi, necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice

 

Art. 61 Atribuţiile Serviciului Achiziţii şi Derulare Servicii sunt următoarele:

-          întocmeşte programul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice necesare realizării obiectivelor de investiţii aprobate de Consiliul Local al sectorului 1

-          face preselecţia (agrearea) societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate întocmirea documentaţiilor tehnico-economice de specialitate

-          întocmeşte şi aprobă temele necesare proiectelor de investiţii

-          asigură secretariatul Comisiei Tehnico-Economice al Primăriei Sectorului 1

-          organizează procedurile de atribuire ale lucrărilor din categoria serviciilor (proiectare, expertizare, evaluare etc.) necesare investiţiilor

-          asigură pregatirea permanentă între prestatorul de servicii şi executantul de lucrări, pentru realizarea obiectivelor de investiţii în parametrii tehnico-economici programaţi

-          participă la recepţia obiectivelor de investiţii

-          face propuneri de acordare a unor calificative prestatorilor de servicii, care să permită o selecţie mai riguroasă a acestora

-          urmareşte întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru lucrările edilitare derulate prin Direcţia de Investiţii, aprobate la final de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 1, pe baza de memorii tehnice şi planuri cadastrale (1:500 si 1:2.000), conform legii

-          urnareşte obţinerea avizelor legale necesare întocmirii autorizaţiilor de construire pentru lucrările edilitare derulate prin Direcţia de Investiţii

 

Art. 62 Atribuţiile Serviciului Avize, Acorduri şi Autorizări sunt următoarele:

-          ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului

-          verifică şi întocmeşte certificate de urbanism pentru lucrările derulate prin Direcţia de Investiţii, conform legii, aprobate în final de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 1 (cu consultarea serviciilor de specialitate – Cadastru şi Juridic)

-          verifică şi întocmeşte autorizaţii de construire pentru lucrările derulate prin Direcţia de Investiţii, conform legii, aprobate în final de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primărul Sectorului 1

-          verifică şi întocmeşte autorizaţii de desfiinţare pentru lucrările derulate prin Direcţia de Investiţii, conform legii, aprobate în final de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 1

-          verifică pe teren lucrările pentru care se elaborează certificate de urbanism, autorizaţii de construire sau autorizaţii de desfiinţare

-          transmite de urgenţa note de constatare Serviciului Disciplină în Construcţii în cazul lucrărilor începute sau executate fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare

-          întocmeşte în termen legal corespondenţa privind completarea sau restituirea documentaţiilor analizate

-          colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de sector pentru elaborarea şi aplicarea PUG, PUZ, PUD

-          colaborează cu administratorii de reţele edilitare şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti, pentru coordonarea activităţii acestora

-          monitorizează reţeaua stradală a sectorului şi asigură permanent corectitudinea informaţiilor şi actualizarea lor în bazele de date aferente

-          colaborează cu serviciile Primăriei sectorului 1, Administaţiei Domeniului Public Sector 1, Direcţia de Administrare pentru Învaţămantul Preuniversitar şi cu alte structuri ale Administraţiei Publice Locale

Art. 63  Atribuţiile Serviciului Urmărire, Contracte şi Lucrări, sunt următoarele :

            - întocmeşte listele anuale pentru lucrările de investiţii, planificând fondurile necesare

                finalizării acestora ;

-          face propuneri de completare sau dezvoltare ale investiţiilor de lucrări edilitare (reţele de apă potabilă, reţele de cnalizare, reabilitatre sistem rutier, consolidări imobile, lăcaşe de cult etc.)

-          răspunde împreună cu beneficiarii sau administratorii direcţi de întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii urbane în cadrul Sectorului 1 ;

                   urmăreşte în teren execuţia lucrărilor, pe parcursul desfăşurării investiţiei ;

      întocmeşte şi actualizează cartea tehnică a construcţiei în perioada de garanţie ;

-          asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiţiile stipulate de lege ;

-          colaborează permanent cu firmele de proiectare şide consultanţă pe parcursul derulării contractelor de investiţii ;

-          colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, cât şi finanţarea şi decontarea acestora ;

-          colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de sector în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD, şi PUZ, cât şi a altor programe de dezvoltare urbană;

-          Colaborează cu proprietarii reţelelor edilitare subterane (SC Distrigaz Sud SA, SC Apa Nova Bucureşti), pentru coordonarea activităţii investiţionale a acestora;

 

Art. 64  Atributiile Biroului Investitii Institutii Subordonate sunt urmatoarele:

-          colaborează cu Administraţia Domeniului Public de sector în vederea coordonării programelor de investiţii şi de reparaţii;

-          colaborează cu Direcţia de Administrare a Învăţământului Preuniversitar în vederea coordonării programelor de investiţii şi de reparaţii;

-          colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială din sectorul 1 în vederea coordonării programelor de investiţii şi de reparaţii;

-          colaborează cu Direcţia pentru Administrarea Fondului Imobiliar al unităţilor de sănătate publică sector 1 în vederea coordonării programelor de investiţii şi reparaţii;

-          întocmeşte materiale solicitate de primar, Biroul Imagine şi Mass-media referitoare la stadiul lucrărilor de investiţii în cadrul instituţiilor subordonate;

-          centralizează creditele angajate şi cheltuielilor efectuate pentru finanţarea obiectivelor de investiţii în cadrul instituţiilor subodonate Consiliului Local al Sectorului 1;

 

Art. 65 Direcţia Utilităţi Publice

         - asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene care trebuie implementate si aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru elaborate de acestea, cat si in activitatea curenta in domeniul utilitatilor publice.

 

Atribuţiile Serviciului Libera Iniţiativă şi Activităţi Comerciale din cadrul Directiei Utilităţi Publice, sunt urmatoarele:

                        - instrumentarea dosarelor privind eliberarea, modificarea, completarea, anularea, preschimbarea autorizaţiilor pentru asociaţii familiale şi pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, conform Legii nr. 507/2002 şi a Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 58/2003;

- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, modificarea, completarea, anularea autorizaţiilor şi acordurilor de funcţionare pentru spaţiile comerciale situate în zone publice, conform Ordonanţei Guvernului României nr. 99/2000, aprobată de Legea nr. 650/2002 şi a Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003;

- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, modificarea, autorizaţiilor de comercializare în pieţele situate în sectorul 1, conform Hotărârii nr. 24/1997 a Consiliului Local Sector 1;

- instrumentarea dosarelor privind eliberarea autorizaţiilor pentru comerţ stradal ocazionat de sărbătorile religioase ale Crăciunului, sărbătorile religioase ale Paştelui şi zilele de 1 şi 8 Martie; 

- soluţionarea sesizărilor petenţilor în limita competenţelor conferite de legislaţia în vigoare;

- operarea înscrierii şi radierii contractelor de gaj în Registrul de gajuri al Primăriei secorului 1;

- avizarea şi propunerea Consiliul Local Sector 1 a proiectelor de hotărâri în domeniul activităţilor economice;

 

Art. 66 Atribuţiile Serviciului Fond Imobiliar sunt următoarele :

-          ţine evidenţa fondului locativ proprietate de stat în limitele de competenţa stabilite prin legislaţia şi actele de autoritate ale municipalităţii (Legea 114/1996 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia elaborate de Guvernul Romaniei ; O.G.R. nr. 19/1994 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia ; Legea 152/1998 şi H.G.962/2001 privind construirea de locuinţe în regim de închirirere pentru tineri şi familii de tineri, cu finanţare de la bugetul de stat şi credite externe ; Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, din fondul locativ de stat cf.Hotărârii C.G.M.B. nr.42/13.02.2003 ) ;

-          Verifică pe teren şi în dosarele existente în evidenţa A.F.I. , SC ROM-VIAL SA şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, situaţia locuinţelor, garajelor şi dependinţelor disponibile cât şi reglementarile solicitate de locatari ;

-          Întocmeşte şi fundamentează propunerile de reglementare şi repartizare a locuinţelor, garajelor, dependinţelor , transcrierile, includerile în contractele de inchiriere;

-          Primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptaţite să contracteze locuinţe proprietate (OGR 19/1994 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia) ;

-          Primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptăţite să contracteze locuinţe proprietate de stat ( Legea 114/1996 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia) ;

-          Întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate ;

-          Schimb permanent de date şi informaţii cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti ;

-          Asigură răspuns în termenul legal la cererile, audienţele şi scrisorile repartizate serviciului;

-          Încheie contracte de închiriere pentru locuinţele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

 

Art. 67 Atribuţiile Serviciului Relaţii Asociaţii Proprietari sunt următoarele:

-          îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul transformării în asociaţii de proprietari, în condiţiile legii;

-          îndrumarea şi sprijinirea asociaţiei de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

-          întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţia de proprietari prin care să contribuie la buna funcţionare a acestora;

-          organizarea în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de condominii;

-          organizarea şi asigurarea  exercitării controlului financiar-contabil şi gestionar asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii;

-          avizarea adeverinţelor emise de asociaţia de proprietari în cazul înstrăinării de apartamente;

-          îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor O.G. nr. 84/2001;

-          participarea la şedinţele asociaţiilor de proprietari în baza solicitării acestora.

 

Art. 68 Atribuţiile Serviciului Medicină Veterinară sunt următoarele :

-          soluţionează petiţiile şi audienţele cetăţenilor sectorului 1 privind creşterea şi întreţinerea animalelor astfel încât să nu producă poluarea mediului sau discomfort vecinilor;

-          informează cetăţenii Sectorului 1 privind creşterea, întreţinerea şi exploatarea animalelor pentru eficientizarea acestor activităţi;

-          asigură consultaţii şi tratamente animalelor din cadrul gospodăriilor populaţiei Sectorului 1, precum şi alte acţiuni sanitary-veterinare practicând taxele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform HCLS1 nr.43/2002;

-          informează Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti în situaţia suspectării apariţiei de boli epizootice şi contribuie la măsurile ce se instituie.

 

Art. 69  Atribuţiile Serviciului Informatică sunt următoarele:

-          Concepe si elaboreaza proiectul care sta la baza realizarii unui sistem informatic integrat, in cadrul Primariei Sectorului 1;

-          Elaboreaza strategia de informatizare a activitatii desfasurata de fiecare departament existent in PS1, prin efectuarea permanenta a unui studiu si a unei analize asupra sistemului informational, pentru a putea propune solutii de informatizare adecvate;

-          Asigura adaptarea permanenta a sistemului informational la modificarile legislative aparute;

-          Concepe, realizeaza si actualizeaza pagina de prezentare a Primariei Sectorului 1;

-          Asigura o interfata prietenoasa intre PS1 si cetatenii acestui sector prin intermediul punctelor electronice de informare;

-          Administreaza reteaua Internet si Intranet existenta in PS1, realizand totodata proiectul de extindere a acesteia, in functie de necesar;

-          Gestioneaza conectarea utilizatorilor din cadrul PS1 la reteaua Internet;

-          Urmareste traficul de utilizare a retelei Internet;

-          Asigura asistenta tehnica celorlalte compartimente din PS1 in vederea exploatarii rationale a echipamentului informatic, cat si pentru utilizarea eficienta si corecta a aplicatiilor informatice implementate;

-          Concepe programe si aplicatii software specifice activitatii desfasurate de fiecare departament;

-          Asigură buna funcţionare din punct de vedere logicistic a aplicaşiilor implementate;

-          Este singurul utilizator autorizat (prin reprezentantul împuternicit de conducere) al sistemului electronic de organizare a licitatiilor electronice e-licitatie si al sistemului electronic de colectare a datelor statistice e-statistica;

-          Stabileste necesarul de tehnica de calcul, precum si aplicatiile informatice ce urmeaza a fi achizitionate pe parcursul unui an calendaristic;

-          Colaboreaza cu unitatile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 pentru realizarea unei strategii comune de informatizare.

se documentează continuu privind noutăţile apărute în domeniul Tehnologiei Informaţiei, precum şi modificările legislative apărute ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană

 

Art.70 Atribuţiile Serviciului Ecologie Urbană, Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-Civică  sunt următoarele:

-acţionează conform planurilor şi propunerilor la nivelul direcţiei;

-ţine legătura permanent cu instituţiile de profil;

-propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaţiilor de profil;

            -asigură transmiterea din şi în teritoriu, către celelalte servicii din cadrul direcţiei;

            -elaborează analize, studii şi cercetări privind fundamentarea deciziilor în domeniul 

             protecţiei mediului şi ecologiei urbane;

            -optimizeazăsistemul de salubrizare şi promovează reciclarea materialelor refolosibile;

            -gestionarea şi extinderea ariilor oxigenate şi a suprafeţelor acvatice;

            -promovarea de programe şi proiecte de reconstrucţieecologică;

            -documentare şi specializare permanentă în domeniu;

            -schimb de experienţăcu instituţii similare sau de profil din ţarsau din afară;

            -relaţii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaţii şi alteinstituţii;

            -implementarea directivelor Uniunii Europene în domeniulprotecţiei mediului la nivel de

             administraţie locală;

            -îndeplineşte şi alte atribuţii specifice primăriei.

           

Art. 71 Atribuţiile Serviciului Aprovizionare şi  Administrativ  sunt următoarele :

-          ţine evidenţa actelor de proprietate ale imobilelor aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 1;

-          organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare al bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 1, a gestiunii materialelor şi întocmeşte documentaţia necesară;

-          organizează, urmăreşte şi activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotarea Centrului Militar şi Aparare Civilă Sector 1;

-          întocmeşte FAZ –urile pentru maşinile din dotarea Primăriei Sectorului 1;

-          vizează Faz-urile pentru autoturismele din dotarea Centrului Militar si Apărare Civilă Sector 1;

-          vizează pentru realitate cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor pentru Primăria Sectorului 1, Centrul Militar si Apărare Civilă Sector 1;

-          vizează pentru realitate facturile furnizorilor direcţi (FDEB, RGAB etc.);

-          întocmeşte şi fundamentează anual propunerile pentru reparaţii capitale şi curente pentru Primăria Sectorului 1;

-          vizează propunerile privind reparaţiile capitale şi curente pentru  Centrul Militar şi Apărare Civilă Sector 1;

-          urmăreşte, receptionează şi vizează lucrările capitale şi curente efectuate pentru Primăria Sectorului 1;

-          organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediul primăriei, pe căile de acces şi pe spaţiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea;

-          asigură paza imobilului şi respectarea reglementarilor privind accesul  cetăţenilor în primărie , precum şi prevenirea şi stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare;

-          asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului  Local al Sectorului 1 în domeniul sau de activitate;

-          urmăreşte asigurarea termenelor scadente a autorizaţiilor privind funcţionarea în legalitate a  anexelor cu specific alimentar (bufet etc.)

-          ţine evidenţa planurilor imobilelor din patrimoniu cu responsabilităţi privind modificările de spaţiu pentru anumite utilităţi;

-          se preocupă de verificarea structurală a imobilelor din patrimoniu şi ia măsuri de reabilitare;

-          urmăreşte şi receptionează lucrările de remediere a instalaţiilor (electrice, sanitare, termice),  operaţii de zugrăveli ale  suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu;

-          ţine evidenţa chiriaşilor şi întocmeşte cote de întreţinere şi consumurile de  energie;

-          asigură prin personalul angajat, calificat şi  autorizat remedierea tuturor defecţiunilor de mica amploare la instalaţiile din clădirile din patrimoniu;

-          asigură efectuarea curaţeniei în Primăria Sector 1 şi sediul din Piaţa Amzei;

-          asigură materialele de curăţenie pentru personalul numit în acest scop.

 

Art. 72 Atribuţiile Serviciului Secretariat General, Audienţe  sunt următoarele :

a)Consiliul Local al Sectorului 1:

-          asigură aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 1, în condiţiile legii, precum şi a Hotărârilor şi Dispoziţiilor cu caracter normativ;

-          asigură convocarea consilierilor la sedinţele Consiliului Local şi la şedinţele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ;

-          organizează şedinţele consiliului, conform ordinii de zi ;

-          asigură pregatirea dosarelor de sedinţă, multiplicarea materialelor şi difuzarea către consilierii aleşi ;

-          ţine evidenţa consilierilor la sedinţele în plen;

-          întocmeşte stenogramele dezbaterilor reuniunilor Consiliului Local ;

-          ţine evidenţa Registrului hotărârilor Consiliului Local ;

-          transmite către Prefectura Municipiului Bucureşti hotărârile adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 în termenul prevăzut de lege în vederea obţinerii avizelor de legalitate ;

-          difuzează hotărârile Consiliului Local în termenul legal  factorilor cu responsabilităţi ;

-          transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 a proiectelor de hotărâri, în vederea întocmirii raportului de specialitate;

-          asigură dactilografierea avizelor, proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local şi a oricăror materiale iniţiate şi redactate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 sau de oricare consilier ;

-          întocmeşte  şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul  său de activitate ;

-          urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1  solicitând informări în acest sens;

-          desfasoara actiuni care au drept scop promovarea normelor comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce priveste integrarea europeana.

-          arhivează materialele şedinţelor de consiliu şi ţine evidenţa acestora în dosare sigilate .

b)Primăria Sectorului 1:

-          ţine evidenţa dispoziţiilor Primarului Sectorului 1, a dispoziţiilor Primarului General şi  a hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti ;

-          difuzează, în termenul legal , dispoziţiile Primarului Sectorului 1, ale Primarului General , a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a Ordinelor Prefectului în legătură cu activitatea Consiliului Local al Sectorului 1;

-          transmite Prefecturii Municipiului Bucureşti, în termenul prevazut de lege, dispoziţiile emise de Primarul Sectorului 1 în vederea obţinerii avizului de legalitate.

-          întocmeşte şi fundamentează proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate ;

-          programarea audienţelor la conducerea Primăriei sectorului 1 şi urmărirea soluţionării problemelor respective ;

-          asigură realizarea lucrărilor secretariatului sectorului 1 şi întocmeşte răspunsuri la corespondenţa curentă referitoare la activitatea proprie;

c)Arhiva

-          evidenţa , gestiunea  şi conservarea arhivei   din 1965 şi până  în prezent ;

-          identificarea şi efectuarea copiilor în vederea legalizarii de către secretarul sectorului, de pe orice act din arhiva generală, cu excepţia celor cu caracter secret, asigurând taxarea  conform legislaţiei în vigoare ;

 

Direcţia JuridicĂ are în subordine următoarele:

-          Serviciul Contencios Administrativ, Juridic;

-          Serviciul Legislaţie, Avizare Contracte.

Art. 73 Atribuţiile Serviciului Contencios Administrativ, Juridic sunt următoarele :

- reprezintă Primăria şi Consiliul Local al Sectorului 1 în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităţi;

- instrumentează cauzele în care Primăria şi Consiliul Local al Sectorului 1 figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de atac, etc);

- redactează proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1;

- răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice persoanelor fizice în legatură cu litigiile în care Primîria şi Consiliul Local al Sectorului 1 figurează ca parte;

- lucrări tehnice de secretariat şi arhivă.

analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile legate de procedură privind iniţierea şi promovarea proiectelor de acte administrative existente între referate, raport de specialitate, ( expunere de motive, extras din legislaţie invocată, documentaţie aferentă)

-redactează şi asigură publicarea anunţului pentru supunerea spre dezbatere publică a proiectelor  de acte normative;

- ţine evidenţa proiectelor de acte normative supuse dezbaterii publice;

- urmăreşte asigurarea publicităţii la sediul instituţiei şi introducerea pe site-ul propriu a proiectelor de acte normative;

-transmite proiecte de acte normative tuturor persoanelor care au depus cerere pentru primirea acestor informaţii;

-transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate proiecte de acte normative;

- asigură organizarea unei întâlniri în care se dezbate public proiectul de act normativ daca acest  lucru a fost avut în scris  de o asociaţie legal constituită sau de o altă autoritate publică;

- informează Primarul şi Secretarul cu privire la expirarea termenelui până la care se puteau înregistra şi primi propuneri la proiectul de act administrativ supus dezbaterii publice;

- întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională;

- asigură publicarea raportului anual privind transparenţa decizională în site-ul propriu, afişarea la sediul instituţiei într-un spaţiu accesibil publicului;

- apără interesele Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată;

- redactează răspunsuri şi expediază corespondenţa în acest sens.

           - implemetarea acquis-ului comunitar în Administraţia Publică Locală a Sectorului 1.

Art. 74 Atribuţiile Serviciului Legislaţie, Avizare Contracte  sunt următoarele :

- avizează de legalitate proiectele de dispoziţii;

- formulează avize scrise la solicitarea conducerii;

- ţine evidenţa actelor normative publicate în Monitorul Oficial şi informează toate serviciile administraţiei publice locale ale Sectorului 1 despre apariţia şi modul de aplicare al actelor normative de referinţă;

- răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice serviciilor administraţiei publice şi petenţilor în legatură cu activitatea acestuia;

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

- initiază, la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, procedura de deschidere a succesiunilor vacante;

- redactează, în temeiul Legii nr. 24/2000 şi a HGR nr. 400/2000, propuneri de iniţiativă legislativă;

- reprezintă Consiliul Local al Sectorului 1 la Registrul Comerţului, în vederea înfiintării de societăţi comerciale;

- lucrări tehnice de secretariat şi arhivă.

- implemetarea acquis-ului comunitar în Administraţia Publică Locală a Sectorului 1.

Art. 75 Atribuţiile Serviciului Autoritate Tutelară sunt următoarele :

-          supravegherea şi ocrotirea persoanelor majore lipsite de capacitate de exerciţiu şi a celor cu capacitatea de exerciţiu pastrată, dar care nu-şi pot asigura singure îngrijirea şi reprezentarea;

-          îndrumarea şi controlul modului în care sunt îngrijite persoanele majore, aflate în evidenţa serviciului, precum şi modul cum sunt administrate bunurile şi veniturile lor;

-          verifică în teritoriu şi întocmeşte referate de ancheta socială, formulând puncte de vedere, la solicitarea instanţelor judecatoreşti, privind raporturile patrimoniale personale dintre părinţi şi minori în cazuri de divorţ, încredinţare, reîncredinţare, stabilire de domiciliu, procesele minorilor trimişi în judecată ca infractori minori, întreruperea sau amânarea executării pedepsei pentru majori, sau la solicitarea organelor de poliţie pentru cercetarea minorilor care au savârşit infracţiuni;

-          pregătirea emiterii dispoziţiilor primarului prin care dispune în următoarele situaţii: litigiile dintre părinţi privind stabilirea numelui minorului rezultat atât din căsătorie cât şi din afara acesteia; încuviinţarea actelor de dispoziţie în legătură cu bunurile minorului, pe care urmeză să-l încheie părinţii în numele minorului sau minorul, cu încuvinţarea acestora; luarea hotărârii privind locul unde va fi îngrijit minorul/majorul pus sub interdicţie; încuviinţarea pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare aparţinând minorului sau persoanei majore pusă sub interdicţie, depuşi în diferite instituţii bancare; instituirea curatelei; numirea curatorului în caz de neînţelegere între tutore şi minori sau când între aceştia sunt interese contrare; instituirea tutelei pentru persoanele majore puse sub interdicţie;  descărcarea de gestiune la încetarea tutelei sau curatelei;

-          verificarea anuală şi ori de câte ori este nevoie a gestiunilor tutorilor şi curatorilor;

-          îşi da acordul pentru găzduirea anumitor categorii de persoane în instituţii de asistenţa socială, dacă acestea nu-şi pot da consimţământul ;

-          sesizarea altor autorităţi privind cazurile a căror soluţionare excede competenţa Autorităţii tutelare;

-          formulează cereri în justiţie, prin Serviciul Contencois Administrativ, Juridic, pentru următoarele situaţii:  punerea sub interdicţie şi ridicarea acesteia; înregistrarea tardivă a naşterii copilului care nu a fost înregistrat în registrul stării civile până la vârsta de 1 an;

-          sesizarea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială când se constată că un copil este în dificultate;

-          la solicitarea medicului psihiatru, oferă informaţii referitoare la existenţa sau la adresa unui reprezentant personal sau legal al unui pacient al acestuia ;

-          comunică Biroului de evidenţa electorala datele de identificare ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub interdicţie sau scoaterea de sub interdicţie;

-          asistă persoanele vârstnice la încheierea actelor juridice de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparţin, în scopul întreţinerii sau îngrijirii lor şi verifică ori de câte ori este nevoie, îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din actul încheiat.

 

Art. 76 Atribuţiile Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor sunt următoarele :

 

Direcţia Stare Civilă  

-           înregistrarea naşterii care presupune: atribuirea codului numeric personal conform metodologiei; completarea celor două acte; completarea certificatului de naştere; completarea buletinului statistic şi a comunicării de naştere pentru poliţie; desfăşurarea certificatelor consumate;

-          înregistrarea adopţiei ca urmare a hotărârii judecătoreşti emise în urma  căreia se întocmeşte şi se expediază menţiune de adopţie pentru actul iniţial şi comunicare de modificare pentru poliţie şi eliberarea certificatului;

-          înregistrarea naşterilor ca urmare a hotărârilor judecătoreşti de înregistrare tardivă a acestora şi eliberarea certificatului;

-          înregistrarea copiiilor abandonaţi în baza procesului verbal şi eliberarea extrasului de naştere;

-          transcrierea actelor de naştere înregistrate în străinătate şi eliberarea certificatelor;

-          verificarea filelor consulare de la ambasadele româneşti (atribuirea codului numeric, înscrierea în opis, întocmirea buletinului statistic şi comunicării);

-          completarea opisului alfabetic exemplar 1 şi 11;

-          întocmirea adreselor pentru expedierea buletinelor statistice şi comunicărilor de naştere pentru poliţie (lunar);

-          întocmirea adresei pentru expedierea certificatelor anulate din gestiune (lunar);

-          în funcţie de necesităţile serviciului şi alte atribuţii fată de şeful serviciului;

 

 

COMPARTIMENTUL CĂSĂTORII

-          Verificarea documentelor primare în vederea înregistrării căsătoriei

-          Înregistrarea actelor de căsătorie în cele două registre;

-          Completarea certificatului de căsătorie;

-          Desfăşurarea certificatelor consumate;

-          Completarea opisului alfabetic exemplar 1 şi ll;

-          Completarea şi expedierea menţiunilor de căsătorie la locul de naştere al celor doi soţi conform Legii 119 / 1996;

-          Întocmirea adresei şi expedierea buletinelor statistice (lunar);

-          Ştampilarea, semnarea şi arhivarea registrelor consumate;

-          Întocmirea livretelor de familie eliberate la oficierea căsătoriei;

-          Întocmirea actelor de căsătorie în urma aprobării transcrierilor din străinătate, eliberarea certificatului de căsătorie şi livretului de familie la transcriere;

-          Reţine atenţia viitorilor soţi la depunerea actelor, a obligaţiei legale ce le revine, în sensul de a prezenta la oficierea căsătoriei, doi martori;

-          Asigură publicitatea prin afişarea intenţiei viitorilor soţi de a se căsători, la depunerea actelor la sediul Primăriei.

-          În funcţie de necesităţile serviciului şi alte atribuţii de la şeful serviciului.

 

COMPARTIMENTUL ÎNREGISTRAREA DECESELOR:

-          Verificarea actelor primare în vederea înregistrării decesului;

-          Înregistrarea decesului, care presupune: completarea celor două acte, completarea certificatului de deces şi desfăşurarea lui; completarea adeverinţei de înhumare, completarea buletinului statistic;

-          Completarea opisului alfabetic exemplarului 1 şi ll;

-          Întocmirea comunicărilor de menţiuni privind decesele înregistrate şi expedierea acestora la locul de naştere al decedaţilor;

-          Întocmirea comunicărilor de modificări pentru copiii cu vârsta sub 14 ani şi expedierea acestora la poliţie (lunar);

-          Întocmirea extraselor de deces pentru Serviciul Paşapoarte şi D.G.E.I.P. (după caz) şi expedierea acestora;

-          Întocmirea adresei de expediere a buletinelor statistice la Direcţia de Statistică (lunar);

-          Înaintarea la organele de poliţie a buletinelor de identitate ale decedaţilor,pe bază de borderou (lunar);

-          Expedierea la centrele militare a livretelor militare ale decedaţilor pe bază de borderou (lunar);

-          Întocmirea listei decedaţilor care au avut ultimul domiciliu în Sectorul 1 pentru Biroul Electoral;

-          Întocmirea, lunar, a tabelului privind decesele copiiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani pentru gestionarea la Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială.

-          Întocmeşte lunar sesizările cu privire la moştenire pentru Biroul de avizare din cadrul primăriei de care aparţine ultimul domiciliu al persoanei decedate.

 

COMPARIMENTUL REGISTRATURĂ

-          Înregistrează zilnic documentele primare în baza cărora se înregistrează actele curente (certificate constatatoare de naştere, deces, declaraţii de căsătorie);

-          Înregistrarea zilnică a cererilor în baza cărora s-au eliberat certificatele;

-          Înregistrarea sentinţelor care se depun pentru a se opera pe acte (sentinţe de divorţ, de rectificare, de stabilire a filiaţiei, de încuviinţare de nume, de anulare a unor acte sau menţiuni, de adopţie, declaraţii de recunoaştere);

-          Înregistrarea cererilor prin care se solicită transcrieri de acte întocmite în străinătate (naşteri, căsătorii, decese, divorţ);

-          Înregistrarea diverselor adrese sosite de la alte primării, secţii de poliţie, Tribunal, Parchet, etc. ce constituie corespondenţa venită;

-          Înregistrarea răspunsurilor şi solicitărilor noastre către alte primării, pentru certificate, uzuri oficiale de pe acte, menţiuni, anexe;

-          Înregistrarea dosarelor pentru indemnizaţiile de naştere;

-          Înregistrarea dosarelor pentru schimbarea numelui;

-          Înregistrarea filelor consulare ce reprezintă actele întocmite la ambasade;

-          Primiri şi verificări de acte pentru căsătorie (confruntarea actelor originale cu copiile care se reţin pentru întocmirea dosarului, B.I., certificate, sentinţe);

-          Îndosarierea, numerotarea, ştampilarea acestor acte necesare pentru dosarul de căsătorie;

-          Întocmirea buletinelor statistice;

-          Relaţii cu publicul;

-          Primiri şi verificări de acte pentru dosarele de schimbare a numelui: verificarea cererilor şi a actelor pentru publicarea în Monitorul Oficial, verificarea actelor pentru întocmirea dosarului după caz (certificate, sentinţe, dovezi);

-          Îndosarierea pentru schimbarea numelui, expedierea prin poştă la secţiile de poliţie, păstrarea evidenţei în registrul special pentru schimbări de nume, anunţarea solicitantului telefonic sau în scris, de aprobare a schimbării de nume, eliberarea deciziilor, trimiterea dovezii de primire a deciziei şi chitanţei C.E.C. şi achitarea taxei la D.G..I.P.-D.E.P., solicitarea certificatelor noi ca urmare a acestei modificări făcute în acte ;

-          Relaţii cu publicul;

-          Primirea actelor pentru transcrierea căsătoriilor efectuate în străinătate, solicitarea în scris a aprobării de la D.G.E.I.P.-D.E.P. pentru transcriere, invitarea solicitantului la sosirea aprobării, telefonic sau în scris, înregistrarea actului în registrul de acte curente exemplar l şi ll, întocmirea certificatului (Legea 119 / 1996);

-          Legarea actelor primare şi arhivarea lor, evidenţa lor conservarea şi clasarea documentelor;

-          În funcţie de necesităţile serviciului şi alte atribuţii de la şeful serviciului.

 

COMPARTIMENTUL CORESPONDENŢĂ:

-          Eliberarea certificatelor de stare civilă solicitate de cetăţeni ca urmare a pierderii, deteriorării, distrugere prin ardere, care presupune: verificarea cererii cetăţeanului, verificarea în arhivă, întocmirea şi desfăşurarea certificatului completat;

-          Rezolvarea cererilor prin care se solicită certificate din provincie care presupune: verificarea cererii cetăţeanului, întocmirea adresei de solicitare şi expedierea acesteia prin poştă;

-          Rezolvarea tuturor solicitărilor sosite de la alte primării, inspectorate de poliţie, notariate, etc.;

-          Îndosarierea tuturor adreselor şi cererilor primite;

-          Îndosarierea actelor sosite de la ambasadele şi consulatele româneşti;

-          Primirea şi expedierea documentelor necesare pentru solicitarea transcrierii;

-          Atribuirea de coduri numerice personale pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cerute de D.G.E.I.P. – S.E.P.;

-          Relaţiile cu publicul;

-          În funcţie de necesităţile serviciului şi alte atribuţii de la şeful serviciului.

 

COMPARTIMENTUL MENŢIUNI:

-          Primirea menţiunilor de la alte primării;

-          Primirea sentinţelor de divorţ;

-          Primirea renunţărilor, redobândirilor şi acordărilor de cetăţenie română, care necesită următoarele operaţiuni: înregistrarea lor,ordonarea lor după an, număr de act, sector; verificarea în arhivă; operarea lor pe marginea actelor; întocmirea, şi expedierea altor menţiuni după caz.

 

Atrbuţiile Birourilor de Evidenţă a Persoanelor sunt:

- întocmesc, păstrează, ţin evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;

            - înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei;

            - întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă;

            - întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate;

            - actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a direcţiei;

            - furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;

            - furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale , agenţilor economici ori cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;

            - întocmeşte listele electorale permanente, ăn colaborare cu structurile teritorial ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;

            - constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

            - primeşte cerererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de dconducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa  paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, prin intermediul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

            - primeşte de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanţilor;

            - ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;

            - îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale;

            - organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restaybilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă;

            - pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;

            - înregistreză toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări;

            - răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

            - colaboreză cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, camping-uri şi alte unităţi de cazare turistica, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;

            - assigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de xare s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

            - identifică – pebaza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţiaprezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

            - înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

            - actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;

            - desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezoşvare a petiţiilor cetăţenilor;

            - asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile oprative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor ce le revin, în temeiul legii;

            - formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc;

            - întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;

            - răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

            - soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;

            - organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;

            - eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;

            - acordă sprijin în vederea idntificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

            - asigură securitatea documentelor serviciului;

 

Atribuţiile Biroului Informatică    sunt:

- actualizează Registru permanent de evidenţă a populaţiei local cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;

            - preia în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire ls modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

            - preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor;

            - actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţiolr de identitate şi a paşapoartelor;

            - copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate şi a paşappoartelor şi completează fişa de însoţire a lotului şi celelalte evidenţe;

            - operează în baza de date locală data înmânării cărţii deidentitate;

            - execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor dein dotare;

            - evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;

           

- clarifică neconcordaţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;

            - rezolvă erorile din baza de date locală (contatate cu ocazia verificării sau semnalate de alţi utilizatori);

            - salvează şi arhiveză pe suport magnetic, fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;

            - furnizează, în condiţiile legii, date de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

            - administreză reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa direcţie;

            - întocmeşte listele electorale permanente;

            - desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implentare a acestora în cadrul sistemului informatic local;

            - colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Afîdministraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

            - execută opraţii de instalare a sistemelor de oprare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care impun  sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţă tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicţie şi software;

            - asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi uia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii şi secrete de serviciu;

            - execută alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei;

           

 

CAPITOLUL V - Relaţiile funcţionale între compartimentele aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1

 

Art. 77 Compartimentele aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al caror obiect implică coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

 

CAPITOLUL VI- Atribuţii comune tuturor compartimentelor. Dispoziţii finale.

 

Art. 78 Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor.

            În acest sens personalul cu funcţia de DIRECTOR EXECUTIV:

-          organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor  şi  întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul  legal;

-          răspund de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigura mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzatoare a activităţii;

-          asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de scurgerea informaţiilor şi a documentelor din compartimentele respective.

              Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

              Toţi salariaţii  au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, nou aparute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia.

              Toţi salariaţii au obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 documentele solicitate, la cererea acestora.

 

Art. 79 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii şi salarizării.

 

Art. 80 Toate compartimentele aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1 prezintă anual şi ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate.

 

Art. 81 Toate compartimentele aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1 vor colabora în mod direct cu Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.

 

Art. 82 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnătura tuturor compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1, conducătorii acestora având obligaţia să asigure, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine.

 

Art. 83 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.____ din ___.___.2005 şi intră în vigoare la data de __.__.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Anexa nr. 1       

TOTAL POSTURI : 8874                                                                                                                                    ORGANIGRAMA PRIMARIEI SECTORULUI 1                                                                      H.C.L. Sector 1 nr. __/___

din care :                                                                                                                                                                 -APARATUL PROPRIU SI INSTITUTII SUBORDONATE-                                                                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

functii publice : 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ADRIAN OGHINA

             - de conducere : 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            - de executie : 654

  personal contractual : 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PRIMAR

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 
 

 


                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SERVICIUL  ECOLOGIE URBANA, PROTECTIA MEDIULUI SI EDUCATIE ECOCIVICA

C

 

 

SERVICIUL ACHIZITII SI DERULARE SERVICII

 

 
                                                         

SERVICIUL AVIZE ACORDURI SI AUTORIZATII

 

 
 

 

 


BIROUL REGISTRU AGRICOL

 

 

SERVICIUL INSPECTIE ECOLOGICA SI DE MEDIU

 

 

SERVICIUL IMAGINE,

CULTURA, PRESA

 

SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE SI LUCRARI

 

 
                                                       

BIROU INVESTITII INSTITUTII SUBORDONATE

 

 

DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1

 

 

S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L.

 

SERVICIUL PROMOVARE ACTIVITATI CULTURAL-SPORTIVE PENTRU TINERET

 

 
 

 

 

 

 


BIROUL 2.EVID.PERS.

 

 
                                                                                                                            

DIRECTIA DE ADMINISTRATIE PT. INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1

 

 

 

S.C. CET GRIVITA S.R.L.

 

BIROUL RECEPTII   SI REGULARIZARI TAXE

 

 

BIROUL 3.EVID.PERS.