Hotărârea nr. 239/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 239 / 2006

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.169/23.05.2006

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1  şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane, Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Biroul Legislaţie, Avizare Contracte ;

Având în vedere avizul Comsiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.169/23.05.2006 privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a reprezentanţilor angajaţilor Primăriei Sectorului 1 de a semna Contractul/Acordul colectiv de muncă ;

Luând în considerare solicitările Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti ;

În temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 modificată şi completată prin Legea nr.143/1997- a contractelor colective de muncă şi art.61 din Legea nr.188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici, republicată;

Luând în considerare Legea nr.53/2003 – Codul Muncii şi Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, a Hotărârii Guvernului nr.281/1993, privind drepturile salariaţilor din sectorul bugetar;

Ţinând cont de Ordonanţa Guvernului României nr.2/2006, privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, cât şi de Ordonanţa Guvernului României nr.3/2006, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salariat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salariat potrivit anexelor nr. II şi III din Legea nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică şi de Hotărârea Guvernului României nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;

În conformitate cu dispoziţiile art.61 din Legea nr.188/1999, republicată, aşa cum a fost modificată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

 

 

În temeiul art. 95 şi art.46 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, modificată

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi reprezentanţii funcţionarilor publici ai aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 să negocieze şi să semneze Acordul   privind raporturile de serviciu, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi reprezentanţii angajaţilor contractuali ai aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 să negocieze şi să semneze Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii.

Art.3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.169/23.06.2006 rămân în vigoare.

Art.4. Prezenta hotărâre a fost redactată în două exemplare orginale, un exemplar fiind necesar la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ

 

            Adrian Oghină                                                        Secretar,              

                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr. : 239

Data : 28.06.2006

 

                                                                              Anexa nr.1

                                                               la Hotărârea Consiliului Local

nr.239/28.06.2006               

                                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD PRIVIND RAPORTURILE DE SERVICIU

 

 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

 

 

         În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul Acord privind raporturile de serviciu între cele două părţi contractante:

         -   Primarul Sectorului 1, domnul ANDREI IOAN CHILIMAN;

         -  Salariaţii din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 (funcţionarii publici), numiţi în continuare salariaţi, prin reprezentanţi:

 

-  Bogdan Grigorescu;

-  Ovidiu Fulgeanu;

-  Adrian Toma.

 

         1. Acordul privind raporturile de serviciu, la nivel de instituţie, cuprinde   drepturile şi obligaţiile Primăriei şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile de muncă din instituţie.

         2. Prezentul acord privind raporturile de serviciu are ca scop promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în instituţie, eliminarea conflictelor de muncă şi preîntâmpinarea grevelor.

         3. Prezentul acord privind raporturile de serviciu produce efecte pentru toţi salariaţii actuali şi pentru cei nou angajaţi.

         4. În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul acord privind raporturile de serviciu intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor completa prevederile prezentului  acord.

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1. Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea acordului privind raporturile de serviciu la nivel de institutie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art.2. (1) Prezentul acord privind raporturile de serviciu se încheie pe o durată de 2 (doi) ani începând cu data aprobării Hotărârii privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 Bucureşti şi a reprezentanţilor salariaţilor – funcţionari publici ai aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1  de a semna acordul privind raporturile de serviciu.

(2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă acordul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou acord, dar nu mai mult de 12 luni.

Art.3. (1) Orice solicitare de modificare a prezentului acord va face obiectul unei negocieri.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

(3) Cererile de modificare a acordului privind raporturile de serviciu vor fi depuse de către reprezentaţii salariaţilor la directorul executiv, iar de către directorul executiv la reprezentanţii salariaţilor.

(4) Modificările aduse  acordului privind raporturile de serviciu se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor. Modificările aduse acordului produc efecte numai pentru viitor.

(5) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării  acordului , să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi să nu declanşeze greve.

Art.4. Suspendarea şi încetarea acordului privind raporturile de serviciu au loc potrivit legii.

Art.5. (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul acord privind raporturile de serviciu nu pot să reprezinte cauza reducerii altor  drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili prin  acordurile privind raporturile de serviciu încheiate la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau la nivel naţional.

 (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul acord privind raporturile de serviciu, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din acord.

Art.6. (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în instituţie cu respectarea prevederilor legii, a acordului privind raporturile de serviciu, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.

(2)  La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, Primăria  va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din acordurile privind raporturile de serviciu.

Art.7. Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului acord privind raporturile de serviciu, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte ce decurg din acordurile privind raporturile de serviciu, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.

Art.8. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul acord, instituţia va asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

 

 

 

CAPITOLUL II

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS

 

 

Art.9. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor vor purta negocieri pentru a stabili program flexibil de lucru şi modalităţi de aplicare a acestuia.

(3) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru (ex.activităţile de pază) se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, în ture, stabilindu-se un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.

 (4) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în acordul privind raporturile de serviciu.

Art.10. Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6 sau de 4 ore pe zi. Drepturile salariale ale angajaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.

Art.11. Repausul pentru servirea mesei are o durată de 15 minute şi se include în programul de lucru.

Art.12. (1) Orele prestate, din dispoziţia Primarului, peste programul stabilit în instituţiile sau în zilele legale ori declarate zile nelucrătoare sunt ore suplimentare. Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări ugente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident şi vor fi compensate prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, în luna următoare munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei   acesteia, în procent de 100% din salariul de bază. 

(2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze, în condiţii deosebite, ore suplimentare, durata maximă a orelor suplimentare, împreună cu durata normală a timpului de muncă, neputând sa depăşească 360 de ore pe an.

Art.13. Programul de lucru este cel stabilit  prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

 

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

        Art.14. Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul cuprins între  orele 22,00 – 6,00.

Art.15. Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară  pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.

Art.16. (1) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic.

(2) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

(3) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

 

 

DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE LUCRU

 

         Art.17. Pot beneficia de reducerea timpului zilnic de muncă următoarele categorii de personal:

         - salariaţii  care urmează  diferite forme de învăţământ cu durata mai mare de o lună, pot beneficia de reducerea programului cu 2 ore;

         - salariata care are în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin): poate beneficia de reducerea  programului cu 2 ore, fără a-i fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care a lucrat în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.

 

        CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

 

         Art.18. (1)Se consideră  sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

-      Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie);

-      Sf Paşti – 1 zi ( a doua zi de Paşti);

-      Ziua Internţională a Muncii – 1 zi (1 Mai);

-      Ziua Naţională – 1 zi (1 Decembrie);

-      Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie)

-      Zile de repaus – sâmbăta şi duminica

(2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

(3) Pentru realizarea unor punţi din ajunul sărbătorilor, de comun acord, se poate hotărî recuperarea  unor zile lucrătoare premergătoare sărbătorilor, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.

Art.19. (1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă, plătit, în condiţiile legii.

         (2) Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, dupa cum urmeaza:

         - pana la 10 ani      - 21 de zile lucratoare

         - peste 10 ani         - 25 de zile lucratoare

         (3) Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

         (4) Concediul de odihnă poate fi efectuat în tranşe, din care una de minimum 15 zile. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.

         (5) În cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial concediul de odihna la care avea dreptul in anul calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihna neefectuat, până la sfârşitul anului următor.

         (6) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe  perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:

         a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

         b) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;

         c) când prezenţa salariatului la serviciu este cerută de conducerea instituţiei;

d) în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.

         Art.20. Salariatul chemat în scris din concediu de conducerea instituţiei are dreptul la o compensaţie care constă din:

- plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;

- despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

         - timpul consumat cu deplasarea  dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

         Art.21. În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi instituţie, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi perioadă.

         Art.22. În cazul în care salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligaţia de anunţa şeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu .

         Art.23. În cazul în care unui salariat i se desface raportul de muncă din motive imputabile salariatului după efectuarea concediului, instituţia va reţine din ultimele drepturi băneşti sumele cuvenite.

         Art.24. (1) Salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 5 zile.

         (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite (calculator, xerox, dactilografie, centrala termică) beneficiază de un concediu suplimentar cu durata de 3 zile pe an.

         Art.25. (1) La plecarea în concediu salariaţii  au dreptul la indemnizaţia de concediu, calculată potrivit legii.

         (2) Salariaţii au dreptul  la o primă de vacanţă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, impozitată separat, care se acordă în condiţiile legii.

         (3) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţă se plătesc înainte de plecarea în concediu. În cazul fracţionării concediului, prima de concediu se plăteşte o singura dată, atunci când se ia fracţiunea obligatorie de cel puţin 15 zile.

         Art.26. În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente familale deosebite sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

- decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile;

         - decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi;

         - căsătoria salariatului – 5 zile;

         - căsătoria unui copil al salariatului – 3 zile;

         - naşterea unui copil – 5 zile.

         - chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi;

         - donatorii de sânge – conform legii;

         - la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în altă localitate – 5 zile;

         - control medical anual – 1 zi.

         Art.27. Salariaţii care execută mai mult de 360 de ore suplimentare într-un an şi care, conform legii, nu au dreptul la plata orelor suplimentare efectuate peste acest plafon, vor beneficia de un concediu suplimentar cu durata de 3 zile lucrătoare.

Art.28. (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată.

         (2) Pe perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alineatul (1), nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.

 

CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ

 

         Art.29. Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaţii personale care nu suportă amânare. Salariaţii pot  beneficia de concediu fără  plată pe o perioadă care, cumulată într-un an nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. În cazuri execepţionale  concediul fără plată poate fi depăşit cu încă 30  de zile calendaristice.

         Art.30. Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaţii personale.

         Art.31. (1) Salariaţii care urmează diverse programe de formare profesionala sau care isi continua studiile pot beneficia, la cerere, de concedii de studii, potrivit legii.

(2) In cazul in care salariatii fac dovada ca urmeaza cursuri de studii/programe de perfectionare, concediul de studii fara plata se poate acorda anual, integral sau fractionat, dupa cum urmeaza:

-      30 de zile calendaristice pentru studii medii

-      60 de zile calendaristice pentru studii superioare

(3) Un salariat nu poate beneicia pe an, de mai mult de 60 de zile calendaristice de concediu fara plata.

 

        

        ÎNVOIRI

 

 

         Art.32. (1) La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, fără plată, cu posibilitatea de recuperare, în următoarele situaţii:

         - efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

         - citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti;

         - alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite.

(2) În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat.

 

 

 

       CAPITOLUL III

SPORURI, PREMII  ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI

 

 

         Art.33.  (1) Pentru funcţionarii publici, drepturile salariale se acordă potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în raportul de muncă, angajaţii din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 au dreptul la un salariu în bani corespunzător funcţiei, categoriei, clasei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadraţi, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor prevăzute în fişa postului.

         (3) Plata salariilor se face o dată pe lună.

         (4) Salariile angajaţilor din Primărie  se stabilesc conform prevederilor legale în  domeniu.

         (5) Salariaţii cu funcţii de conducere vor beneficia de indemnizaţii de conducere, conform legii.

         (6) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Salariile de merit se vor stabili anual prin dispoziţia Primarului, urmărindu-se ca toţi salariaţii care obţin rezultate deosebite în activitate să poată fi cointeresaţi, prin acordarea salariului de merit.

         (7) La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările stabilite prin legi, ordonanţe sau prin hotărâri ale Guvernului României.

         Art.34. Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri la acesta.

         Art.35. Salariaţii din  aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, după cum urmează:

 

         TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ    COTA DIN SALARIUL DE BAZĂ

         - între 3 şi 5 ani                                                             5%

         - între 5 şi 10 ani                                                         10%

         - între 10 şi 15 ani                                                       15%

         - între 15 şi 20 ani                                                       20%

         - peste 20 ani                                                               25%

 

         Art.36. (1) Pentru lucrul în condiţii de muncă vătămătoare (calculator, xerox, dactilografie) se acordă un spor de 10% la salariul de bază, potrivit prevederilor legale.

         (2) Se acordă un spor pentru salariaţii care desfăşoară activităţi de arhivă în cuantum de 5%, calculat la salariul de bază.

         Art.37. Pentru orele lucrate din dispoziţia Primarului peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, salariaţii instituţiei au dreptul la plata  majorată cu sporul prevăzut de lege sau la recuperare dacă orele suplimentare nu au fost  plătite.

         Art.38. Pentru exercitarea şi a unei alte funcţii, se acordă un spor de până la 50% din salariul de bază al funcţiei înlocuite. Cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul sporului ce se va plăti se vor stabili prin dispoziţia Primarului.

         Art.39. (1) În cursul anului, pentru premierea individuală a personalului, instituţia va constitui un fond de premiere lunar, prin aplicarea cotei prevăzute de legislaţia în vigoare asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

         (2) La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea salariu),  conform legislaţiei în vigoare.

         Art.40. Toate drepturile băneşti ale salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale unităţii.

         Art.41. Primăria, prin Serviciul Resurse Umane, va asigura ţinerea unei evidenţe stricte a activităţii desfăşurate în baza contractului individual de muncă, a drepturilor de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

 

 

        CAPITOLUL IV

    FORMAREA PROFESIONALĂ

 

 

Art.42. Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii  perfecţionării profesionale  a tuturor categoriilor de salariaţi.

Art.43. Identificarea posturilor pentru care este necesară formarea  profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării  acestuia se vor face de conducerea instituţiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de instituţie.

Art.44. În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, conducerea instituţiei va analiza cererea, rămânând la aprecierea acesteia dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.

         Art.45. Salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazului în care se fac reduceri de personal, dacă părăsesc instituţia din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 5 ani de la data absolvirii cursurilor.

         Art.46. (1) Salariaţii Primăriei pot urma cursuri de specializare sau de perfecţionare, ori programe de specializare, în ţară sau în străinătate, la propunerea conducerii instituţiei. Cei care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare cu o durată mai mare de 3 luni şi primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra cel puţin 5 ani în cadrul instituţiei  după absolvirea cursurilor.

         (2) Rezultatele obţinute la cursurile  de perfecţionare de către salariaţii  instituţiei  pot fi avute în vedere la evaluarea anuală a activităţii acestora.

 

 

 

       CAPITOLUL V

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

 

         Art.47. Angajaţii  Primăriei sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea numai în vederea îndeplinirii prompte şi eficiente, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor obligaţiilor de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

         Art.48. Angajaţii Primăriei sunt obligaţi sa-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

         Art.49. Angajaţii Primăriei au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin  să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

         Art.50. (1) Orice angajat al Primăriei, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate. El este obligat să se conformeze dispoziţiilor date  de superiorii ierarhici cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea cazuri refuzul trebuie motivat în scris, iar dacă funcţionarul care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o.

         (2) Personalul cu funcţii de conducere răspunde pentru dispoziţiile pe care le dă angajaţilor din subordine.     

Art.51. Salariaţii Primăriei au obligaţia să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

         Art.52. Angajaţilor Primăriei le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

         Art.53. Salariaţilor care deţin funcţii de execuţie le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

         Art.54. Salariaţii primăriei au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului  în care îşi desfăşoară activitatea.

         Art.55.Salariaţii Primăriei sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

         Art.56. Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, angajaţii Primăriei  sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.

 

 

        

       CAPITOLUL VI

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI

PROTECŢIA SOCIALĂ

 

 

         Art.57. Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin  legislaţia în vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiţiilor de muncă.

         Art.58. Conducerea Primăriei are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea  controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit  organigramei.

         Art.59.  (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii.

         (2) Fişa postului pentru fiecare angajat se întocmeşte de şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit reglementărilor legale.

         (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuţii  şi sarcini vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm  normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala  excesivă a salariaţilor. Conducerea Primăriei va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

         (4) În toate cazurile în care  normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor  pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea instituţiei, cât şi de reprezentanţii salariaţilor. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

         (5) Conducerea Primăriei are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

         Art.60. (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

         (2) Locurile de muncă cu condiţii  deosebite stabilite la nivelul instituţiei sunt cele nocive sau periculoase.

         Art.61. În funcţie de numărul de personal şi structura stabilite, conducerea Primăriei are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile) pentru buna desfăşurare a activităţii.

         Art.62. Conducerea Primăriei împreună cu reprezentanţii salariaţilor stabilesc programul normal de lucru.

Art.63. Conducerea Primăriei are obligaţia să asigure salariaţilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică şi prin instituţia poliţiştilor comunitari.

         Art.64. Primăria Sectorului 1 este obligată, în condiţiile legii, să despăgubească salariatul în situaţia în care acesta, din vina instituţiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

 

PROTECŢIA MUNCII

 

Art.65. (1) Părţile acordului privind raporturile de serviciu sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este  cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

         (2) Conducerea instituţiei va lua măsurile prevăzute de Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.

         (3) Primăria va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normelor de protecţie a muncii.

         (4) Conducerea Primăriei are obligaţia, conform normelor de protecţia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

         (5) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, conducerea Primăriei are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:

         a) efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;

         b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

         c) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou.

     (6) Instituţia va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sociale, a instalaţiilor sanitare etc.

Art. 66. Salariaţii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoar scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat amenajat în curtea Primăriei.

Art.67. (1) Conducerea Primăriei va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

(2) Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

(3) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de instituţie şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

 

MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

 

Art.68. Primăria va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a salariaţilor afectaţi de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în funcţie de posibilităţile instituţiei şi de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor.

Art.69. Se acordă un spor de fidelitate şi loialitate,  în scopul menţinerii stabilităţii in instituţie a angajaţilor, diferenţiat pe tranşe de vechime, astfel:

 

-   0 - 2 ani                    -   0% ;

-   2 – 5 ani                    -   6%;

-   5 – 10 ani                  - 12%. 

- 10 - 15 ani                  - 18%;

- peste 15 ani                - 24%.

 

Art.70. (1) Pentru asigurarea unei tinute decente, angajaţii din Primărie vor beneficia trimestrial (în prima luna a fiecărui trimestru) de o sumă de reprezentare echivalentă cu salariul de încadrare al fiecăruia, salariu obţinut în luna precedentă. Aceste drepturi   se vor plăti tuturor salariaţilor care au desfăşurat activitate în anul curent până în lunile în care se efectuează plata, cu următoarele excepţii:

- nu se plătesc aceste drepturi salariaţilor care nu au avut activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează plata.

- salariaţii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

(2) Nu se vor plăti sume de reprezentare pentru ţinută decentă angajaţilor care beneficiază de aceste drepturi băneşti în baza unor acte normative speciale sau în baza altor acorduri sau contracte de muncă;

(3) Fiecare  salariat va completa şi semna o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că suma prevăzută la alin.(1) a fost folosită în scopul pentru care a fost acordată.

Art.71. (1) De Paşte şi de Crăciun salariaţii din cadrul Primăriei beneficiază de o primă de sărbători echivalentă cu salariul brut al fiecărui angajat, din luna anterioară sărbătorii.

(2) Aceste drepturi se plătesc salariaţilor care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni anterior acordării acestor prime.

(3) Salariaţii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

Art.72. Se acordă un premiu angajaţilor pentru fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie, al cărui cuantum se va stabili prin dispoziţia Primarului.

Art.73. (1) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului în cauză.

(2) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, salariaţii interesaţi pot beneficia de încă un concediu fără plată cu durata de un an. În perioada în care salariatul se află în concediul fără plată prevăzut anterior nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract/raport de muncă pe durată determinată.

Art.74. Conducerea instituţiei nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art.75. Stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii şi buna funcţionare a instituţiei vor fi stabilite de  comisia paritară.

Art.76. (1) În cazul decesului angajatului, familia acestuia va beneficia, pe lângă ultimele drepturi băneşti ale acestuia, de un  ajutor acordat din fondurile de salarii, în sumă de 20 milioane lei.

(2) Angajatul va beneficia de un ajutor în sumă de 10 milioane lei în cazul decesului copilului minor.

 

 

MUNCA ŞI PROTECŢIA FEMEILOR

 

Art.77. (1) Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale şi reglementărilor naţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile.

(2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în raporturile de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule.

Art.78. (1) La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

(2) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la promovare.

Art.79. (1) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi, decât cu acordul acestora.

(2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în deplasare în alte localităţi pentru o durată mai mare de 1 zi decât cu acordul lor.

Art.80. (1) În anumite situaţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile au dreptul cu fracţiune de normă de 6 ore pe zi (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin).

(2) Pentru cazurile în care femeile au în îngrijire copii în vârstă preşcolară, lucrul cu norma de 6 ore pe zi se va considera ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă, în condiţiile legii.

Art.81. Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor până la 6 ani, în condiţiile legii şi ale acordului privind raporturile de serviciu.

Art.82. Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere a activităţii pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post.

Art.83. (1) Este interzisă desfacerea contractului individual de muncă angajaţilor instituţiei în perioada cât se află în plata de asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă.

(2) Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, la competenţă egală, vor fi protejate în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA , MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

 

Art.84. (1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin numirea în funcţie, de către Primar, în baza unei dispoziţii, aceasta  făcându-se conform condiţiilor stabilite de lege si cu respectarea acordului privind raporturile de serviciu.

 (2) Dispoziţia de numire şi raportul de muncă cuprind în mod obligatoriu cel puţin următoarele puncte:

-          datele de identificare ale părţilor;

-          durata contractului individual;

-          drepturile salariatului;

-          semnăturile de acceptare ale celor două părţi (în cazul dispoziţiei de numire – semnătura angajatului în momentul aducerii la cunoştinţă).

(3) Dispoziţia de numire şi raportul de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, pe o perioadă nederminată sau determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute de lege.

Art.85.  Angajarea şi încadrarea personalului:

(1) Funcţionarii publici, pentru ocuparea funcţiei vor îndeplini condiţiile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.

(2) Persoanele angajate, debutanţi în profesie, vor trece printr-o perioadă de probă care va fi de până la un an.

         După perioada de probă, la propunerea şefului ierarhic, vor fi trecute în gradul sau treapta profesională imediat următoare. În cazul în care nu corespund, funcţionarii respectivi vor fi eliberaţi din funcţie.

Art.86. Promovarea şi transferul:

(1) Promovarea în funcţie a salariaţilor se face de către o comisie din care trebuie să facă parte în mod obligatoriu conducătorul instituţiei.

(2) Nu se pot face promovări în funcţie fără susţinerea unui concurs  şi fără acceptul  persoanei în cauză.

(3) Pentru fiecare persoană angajată, se constituie un dosar profesional, care va cuprinde toate actele care privesc situaţia sa profesională şi disciplinară, înregistrate şi enumerate cronologic.

(4) În dosarul profesional, ca şi în orice document de serviciu care priveşte situaţia sa, este interzis să se facă referire la opiniile sau activităţile politice, sindicale sau religioase ale celui în cauză.

(5) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul său profesional, instituţia având obligaţia de a-i asigura exercitarea nestingherită a acestui drept.

(6) Delegarea unui funcţionar pe o funcţie superioară se face cu acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzător funcţiei pe care o exercită, dacă perioada depăşeşte 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 120 de zile, conform actelor normative în vigoare.

Art.87. (1) Modificarea şi încetarea  raportului de serviciu se face în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici.

(2) Raportul de serviciu se poate modifica  în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor  sau iniţiativa uneia din părţi, în cazurile   prevăzute de lege. 

(3)Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor  referitoare  la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului de a proceda la desfiinţarea unilaterală a raportului de serviciu pentru acest motiv.

Art. 88. (1) Încetarea raportului de serviciu poate avea loc în condiţiile  şi în  modurile prevăzute expres de lege.

(2) În cazul  desfacerii  raportului de serviciu, instituţia este obligată să acorde  salariatului un preaviz  conform prevederilor legale.

(3) În perioada preavizului, funcţionarii au dreptul să  absenteze patru ore pe zi de la programul instituţiei, pentru a-şi căuta loc de muncă, fără ca                aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate  se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.

(4)  În cazul în care unei persoane i se desface raportul de serviciu fără să i se acorde preavizul  prevăzut  la aliniatul (2), acesta are dreptul, pe lângă  ultimele drepturi băneşti ce i se cuvin, la o indemnizaţie   egală  cu salariul de bază   avut la data  desfacerii contractului  de muncă.  

 

 

CAPITOLUL VIII

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

INDIVIDUALE ŞI AVANSAREA ÎN FUNCŢII, CLASE ŞI GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

 

 

Art.89. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor Primăriei se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 (2) Salariaţii nemulţumiţi de evaluarea performanţelor profesionale pot face contestaţie în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă.Contestaţia va fi soluţionată conform prevederilor legale.

         Art.90. Avansarea în funcţii, clase şi grade sau trepte superioare a angajaţilor instituţiei se face potrivit dispoziţiilor legale.

 

 

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAŢILOR INSTITUŢIEI

 

 

         Art.91. Încălcarea de către angajaţii Primăriei, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

         Art.92. (1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a salariaţilor. Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

         (2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va tine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

          (3) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului şi trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.

          (4) Salariatul nemulţumit se poate adresa instanţei, pentru a contesta sancţiunile disciplinare pe care le socoteşte aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor încălcate.

          Art.93. (1) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

          (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie.

          Art.94. Răspunderea civilă a salariaţilor se angajează:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

     c) pentru daunele plătite de instituţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art.95. Salariaţii răspund şi pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

         Art.96. Reprezentanţii salariaţilor şi salariaţii recunosc dreptul Primarului de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituţiei.

 

 

 CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

 

         Art.97. (1) Primarul şi reprezentanţii salariaţilor, ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi în general libertatea de opinie.

         (2) Primarul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de reprezentanţii salariaţilor.

         Art.98. (1) Conducerea Primăriei recunoaşte dreptul reprezentanţilor salariaţilor de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în acordului privind raporturile de serviciu.

         (2) Persoanele împuternicite de Primar, precum şi reprezentanţii salariaţilor vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în acordul privind raporturile de serviciu

         Art.99. Conducerea Primăriei şi reprezentanţii salariaţilor se vor informa reciproc, atunci când au cunoştinţă despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de organizare a instituţiei, cu consecinţe previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.

         Art.100. Executarea acordului privind raporturile de serviciu este obligatorie pentru părţi.

Art.101. Drepturile prevăzute în raporturile de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin acordul privind raporturile de serviciu.

Art.102. Prezentul acord privind raporturile de serviciu a fost semnat la data   de 19.05.2006, va intra în vigoare de la data aprobării Hotărârii privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 şi a reprezentanţilor salariaţilor – funcţionari publici   ai aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 de a semna acordul privind raporturile de serviciu şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în Primărie, în locurile convenite cu reprezentanţii salariaţilor.

         Art.103. Prevederile prezentului acord se completează cu cele ale Legii nr. 188/1994 privind Statutul funcţionarilor publici, cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.1210/2003, cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2006 privind  reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, precum şi cu alte acte normative aplicabile funcţiei publice.

 

 

 

 

          PRIMAR,                               REPREZENTANŢII

                                                        SALARIAŢILOR,

 

 

 

    ANDREI IOAN CHILIMAN           Bogdan Nicolae Grigorescu

                                                         Ovidiu Nicolae Fulgeanu

                               Adrian  Toma

 

 

 

 

 

                                                                              Anexa nr.2

                                                               la Hotărârea Consiliului Local

nr.239/28.06.2006              

                                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

           

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

 

         În baza prevederilor art.20 şi art.224-225  din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1, art.14 şi art.22  din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract colectiv de muncă între cele două părţi contractante:

         -  Primarul Sectorului 1, domnul ANDREI IOAN CHILIMAN;

         - Salariaţii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 (angajaţii cu contract individual de muncă), numiţi în continuare salariaţi, prin reprezentanţii:

 

-      Robert Grigorescu;

-      Ion Dogeanu.

        

         1. Contractul colectiv de muncă, la nivel de instituţie, cuprinde   drepturile şi obligaţiile Primăriei şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile de muncă din instituţie.

         2. Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în instituţie, eliminarea conflictelor de muncă şi preîntâmpinarea grevelor.

         3. Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte pentru toţi salariaţii actuali şi pentru cei nou angajaţi.

         4. În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul Contract colectiv de muncă intervin reglementări legale mai favorabile, inclusiv contractul colectiv la nivel de ramură, acestea vor completa prevederile prezentului  contract.

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1. Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art.2. (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de 2 (doi) ani începând cu data înregistrării la Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

(2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Art.3. (1) Orice solicitare de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

(3) Cererile de modificare a contractului colectiv de muncă vor fi depuse de către reprezentaţii salariaţilor la Primar, iar de către Primar la reprezentanţii salariaţilor.

(4) Modificările aduse  contractului colectiv de muncă se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor. Modificările aduse contractului produc efecte numai pentru viitor.

(5) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării  contractului, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi să nu declanşeze greve.

Art.4. Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă au loc potrivit legii.

Art.5. (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili prin  contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau la nivel naţional.

 (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

Art.6. (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în instituţie cu respectarea prevederilor legii, a contractului colectiv de muncă, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.

(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, Primăria Sectorului 1  va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractele colective de muncă.

Art.7. Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.

Art.8. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract, Primăria va asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

 

 

CAPITOLUL II

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS

 

 

Art.9. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, conducerea Primăriei  Sectorului 1 şi reprezentanţii salariaţilor vor purta negocieri pentru a stabili program flexibil de lucru şi modalităţi de aplicare a acestuia.

(3) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru (ex.activităţile de pază) se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, în ture, stabilindu-se un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.

(4) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Art.10. (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6 sau de 4 ore pe zi. Drepturile salariale ale angajaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.

Art.11. Repausul pentru servirea mesei are o durată de 15 minute şi se include în programul de lucru.

Art.12. (1) Orele prestate, din dispoziţia Primarului Sectorului 1, peste programul stabilit în instituţiile sau în zilele legale ori declarate zile nelucrătoare sunt ore suplimentare. Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări ugente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident şi vor fi compensate prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, în luna următoare munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei   acesteia, în procent de 100% din salariul de bază. 

(2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze, în condiţii deosebite, ore suplimentare, durata maximă a orelor suplimentare, împreună cu durata normală a timpului de muncă, neputând sa depăşească 360 de ore pe an.

Art.13. Programul de lucru este cel stabilit  prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

 

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

        Art.14.  Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul cuprins între  orele 22,00 – 6,00.

Art.15. Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară  pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.

Art.16. (1) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic.

(2) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

(3) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

 

 

DURATA REDUSĂ A TIMPULUI DE LUCRU

 

         Art.17. Pot beneficia de reducerea timpului zilnic de muncă următoarele categorii de personal:

         - salariaţii  care urmează  diferite forme de învăţământ cu durata mai mare de o lună, pot beneficia de reducerea programului cu 2-4 ore;

         - salariata care are în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin): poate beneficia de reducerea  programului cu ½ din normă, fără a-i fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care a lucrat în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.

 

        CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

 

         Art.18. (1) Se consideră  sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

-      Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie);

-      Sf Paşti – 1 zi ( a doua zi de Paşti);

-      Ziua Internţională a Muncii – 1 zi (1 Mai);

-      Ziua Naţională – 1 zi (1 Decembrie);

-      Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie);

-      Zile de repaus – sâmbăta şi duminica.

(2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

(3) Pentru realizarea unor punţi din ajunul sărbătorilor, de comun acord, se poate hotărî recuperarea  unor zile lucrătoare premergătoare sărbătorilor, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.

Art.19. (1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă, plătit, în condiţiile legii.

         (2) Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, după   cum urmează:

         - până la 10 ani - 21 de zile lucrătoare.

         - peste 10 ani - 25  de zile lucrătoare.

         (3) Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

         (4) Concediul de odihnă poate fi efectuat în tranşe, din care una de minimum 15 zile. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.

         (5) În cazul în care  salariatul, din motive justificate, nu poate  efectua, integral sau  parţial concediul de odihnă  la care avea dreptul în anul calendaristic, cu acordul  persoanei  în cauză, autoritatea  sau instituţia  publică este obligată să  acorde concediul de odihnă neefectuat, până  la sfârşitul  anului  următor.

(6) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe  perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:

         a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

         b) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;

         c) când prezenţa salariatului la serviciu este cerută de conducerea instituţiei;

d) în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.

         Art.20. Salariatul chemat în scris din concediu de conducerea primăriei are dreptul la o compensaţie care constă din:

- plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;

- despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

         - timpul consumat cu deplasarea  dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

         Art.21. În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi perioadă.

         Art.22. În cazul în care salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligaţia de anunţa şeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu .

         Art.23. În cazul în care unui salariat i se desface contractul de muncă din motive imputabile salariatului după efectuarea concediului, instituţia va reţine din ultimele drepturi băneşti sumele cuvenite.

         Art.24. (1) Salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 5 zile.

         (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite (calculator, xerox, dactilografie, centrala termică) beneficiază de un concediu suplimentar cu durata de 3 zile pe an.

         Art.25. (1) La plecarea în concediu salariaţii  au dreptul la indemnizaţia de concediu, calculată potrivit legii.

         (2) Salariaţii au dreptul  la o primă de vacanţă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, impozitată separat, care se acordă în condiţiile legii.

         (3) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţă se plătesc înainte de plecarea în concediu. În cazul fracţionării concediului, prima de concediu se plăteşte o singura dată, atunci când se ia fracţiunea obligatorie de cel puţin 15 zile.

         Art.26. În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente familale deosebite sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

- decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile;

         - decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi;

         - căsătoria salariatului – 5 zile;

         - căsătoria unui copil al salariatului – 5 zile;

         - naşterea unui copil – 5 zile.

         - chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi;

         - donatorii de sânge – conform legii;

         - la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în altă localitate – 5 zile;

         - control medical anual – 1 zi.

         Art.27. (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată.

         (2) Pe perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alineatul (1), nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.

         Art.28. Salariaţii care execută mai mult de 360 de ore suplimentare într-un an şi care, conform legii, nu au dreptul la plata orelor suplimentare efectuate peste acest plafon, vor beneficia de un concediu suplimentar cu durata de 3 zile lucrătoare.

 

 

CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ

 

         Art.29. Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaţii personale care nu suportă amânare. Salariaţii pot  beneficia de concediu fără  plată pe o perioadă care, cumulată într-un an nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. În cazuri execepţionale  concediul fără plată poate fi depăşit cu încă 30  de zile calendaristice.

Art.30. Salariaţii care urmează diverse programe de formare profesională sau care îşi  continuă  studiile pot beneficia, la cerere,  de concedii  de studii,  potrivit legii.

(1) În cazul în care salariaţii fac dovada că urmează  cursuri de studii /programe de perfecţionare, concediul  de studii fără plată se poate acorda anual, integral sau fracţionat, după cum urmează:

- 30 de zile calendaristice pentru studii medii

- 60 de zile calendaristice pentru studii superioare.

         (2) Un salariat nu poate beneficia pe an, de mai mult de 60 de zile calendaristice de concediu fără plată.

 

 

        ÎNVOIRI

 

         Art.31. (1) La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, fără plată, cu posibilitatea de recuperare, în următoarele situaţii:

         - efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

         - citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti;

         - alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite.

         (2) În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat.

 

 

       CAPITOLUL III

SALARIZARE ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI

 

 

 

         Art.32.  (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, angajaţii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1  au dreptul la un salariu în bani corespunzător funcţiei, categoriei, clasei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadraţi, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor prevăzute în fişa postului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.3/2006.

         (2) Plata salariilor se face o dată pe lună.

         (3) Salariile angajaţilor din aparatul propriu de specialitate al consiliului local se stabilesc conform prevederilor legale în  domeniu.

         (4) Salariaţii cu funcţii de conducere vor beneficia de indemnizaţii de conducere, conform legii.

         (5) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul din cadrul instituţiei poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Salariile de merit se vor stabili anual prin dispoziţia Primarului, urmărindu-se ca toţi salariaţii care obţin rezultate deosebite în activitate să poată fi cointeresaţi, prin acordarea salariului de merit.

         (6) La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările stabilite prin legi, ordonanţe sau prin hotărâri ale Guvernului României.

         Art.33. Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri la acesta.

         Art.34. Salariaţii din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, după cum urmează:

 

         TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ    COTA DIN SALARIUL DE BAZĂ

         - între 3 şi 5 ani                                                             5%

         - între 5 şi 10 ani                                                         10%

         - între 10 şi 15 ani                                                       15%

         - între 15 şi 20 ani                                                       20%

         - peste 20 ani                                                               25%

 

         Art.35. (1) Pentru lucrul în condiţii de muncă vătămătoare (calculator, xerox, dactilografie) se acordă un spor de 10% la salariul de bază, potrivit prevederilor legale.

         (2) Se acordă un spor pentru salariaţii care desfăşoară activităţi de arhivă în cuantum de 5%, calculat la salariul de bază.

         Art.36. Pentru orele lucrate din dispoziţia primarului  peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, salariaţii instituţiei au dreptul la plata  majorată cu sporul prevăzut de lege sau la recuperare dacă orele suplimentare nu au fost  plătite.

         Art.37. Pentru exercitarea şi a unei alte funcţii, se acordă un spor de până la 50% din salariul de bază al funcţiei înlocuite. Cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul sporului ce se va plăti se vor stabili prin dispoziţia Primarului.

         Art.38. (1) În cursul anului, pentru premierea individuală a personalului, instituţia va constitui un fond de premiere lunar, prin aplicarea cotei prevăzute de legislaţia în vigoare asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

         (2) La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea salariu),  conform legislaţiei în vigoare.

         Art.39. Toate drepturile băneşti ale salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale unităţii.

         Art.40. Primăria, prin Serviciul Resurse Umane, va asigura ţinerea unei evidenţe stricte a activităţii desfăşurate în baza contractului individual de muncă, a drepturilor de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

 

 

 

        CAPITOLUL IV

    FORMAREA PROFESIONALĂ

 

 

Art.41. Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii  perfecţionării profesionale  a tuturor categoriilor de salariaţi.

Art.42. Identificarea posturilor pentru care este necesară formarea  profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării  acestuia se vor face de conducerea instituţiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de primărie.

Art.43. În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, conducerea instituţiei va analiza cererea, rămânând la aprecierea acesteia dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.

         Art.44. Salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazului în care se fac reduceri de personal, dacă părăsesc instituţia din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 5 ani de la data absolvirii cursurilor.

         Art.45. (1) Salariaţii instituţiei  pot urma cursuri de specializare sau de perfecţionare, ori programe de specializare, în ţară sau în străinătate, la propunerea conducerii instituţiei. Cei care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare cu o durată mai mare de 3 luni şi primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra cel puţin 5 ani în cadrul instituţiei  după absolvirea cursurilor.

         (2) Rezultatele obţinute la cursurile  de perfecţionare de către salariaţii  instituţiei  pot fi avute în vedere la evaluarea anuală a activităţii acestora.

 

 

       CAPITOLUL V

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

 

         Art.46. Angajaţii primăriei sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea numai în vederea îndeplinirii prompte şi eficiente, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor obligaţiilor de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

         Art.47. Angajaţii primăriei sunt obligaţi sa-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

         Art.48. Angajaţii primăriei au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin  să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

         Art.49. (1) Orice angajat al instituţiei, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate. El este obligat să se conformeze dispoziţiilor date  de superiorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea cazuri refuzul trebuie motivat în scris, iar dacă persoana care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o.

         (2) Personalul cu funcţii de conducere răspunde pentru dispoziţiile pe care le dă angajaţilor din subordine.     

Art.50. Salariaţii instituţiei au obligaţia să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

         Art.51. Angajaţilor primăriei le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

         Art.52. Salariaţilor care deţin funcţii de execuţie le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

         Art.53. Salariaţii primăriei au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului în care îşi desfăşoară activitatea.

         Art.54. Salariaţii primăriei sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

         Art.55. Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, angajaţii instituţiei sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.

        

      

CAPITOLUL VI

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI

PROTECŢIA SOCIALĂ

 

 

         Art.56. Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin  legislaţia în vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiţiilor de muncă.

         Art.57. Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea  controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit  organigramei.

         Art.58.  (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanenţă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii.

         (2) Fişa postului pentru fiecare angajat se întocmeşte de şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit reglementărilor legale.

         (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuţii  şi sarcini) vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm  normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala  excesivă a salariaţilor. Conducerea instituţiei va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

         (4) În toate cazurile în care  normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor  pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea instituţiei, cât şi de reprezentanţii salariaţilor. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

         (5) Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

         Art.59. (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

         (2) Locurile de muncă cu condiţii  deosebite stabilite la nivelul instituţiei

sunt cele nocive sau periculoase.

         Art.60. În funcţie de numărul de personal şi structura stabilite, conducerea instituţiei  are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile) pentru buna desfăşurare a activităţii.

         Art.61. Conducerea instituţiei împreună cu reprezentanţii salariaţilor stabilesc programul normal de lucru.

Art.62. Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure salariaţilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică şi prin instituţia poliţiştilor comunitari.

         Art.63. Instituţia este obligată, în condiţiile legii, să despăgubească salariatul în situaţia în care acesta, din vina instituţiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

 

PROTECŢIA MUNCII

 

Art.64. (1) Părţile contractului colectiv de muncă sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este  cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

         (2) Conducerea instituţiei va lua măsurile prevăzute de Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.

         (3) Instituţia va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normelor de protecţie a muncii.

         (4) Conducerea primăriei are obligaţia, conform normelor de protecţia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

         (5) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, conducerea instituţiei are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:

         a) efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;

         b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

         c) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou;

d) echipamentul de protecţia muncii necesar, atât pentru sezonul rece cât şi pentru perioada de vară, pentru personalul contractual de deservire, prin procurarea echipamentelor prevăzute de normele legale în vigoare suportate integral de către instituţie;

(6) Instituţia va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sociale, a instalaţiilor sanitare etc.

Art. 65. Salariaţii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat amenajat în exteriorul instituţiei .

Art.66. (1) Conducerea instituţiei  va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

(2) Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

(3) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de instituţie şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

 

MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

 

Art.67. Primăria va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a salariaţilor afectaţi de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în funcţie de posibilităţile instituţiei şi de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor.

Art.68. Se acordă un spor de fidelitate şi loialitate,  în scopul menţinerii stabilităţii in instituţie a angajaţilor, diferenţiat pe tranşe de vechime, astfel:

 

-   0 - 2 ani                    -   0% ;

-   2 – 5 ani                    -   6%;

-   5 – 10 ani                  - 12%. 

- 10 - 15 ani                  - 18%;

- peste 15 ani                - 24%.

 

         Art.69. (1) Pentru asigurarea unei ţinute decente, angajaţii din cadrul  Primăriei Sectorului 1 vor beneficia trimestrial (în prima luna a fiecărui trimestru) de o sumă de reprezentare echivalentă cu salariul de încadrare al fiecăruia, salariu obţinut în luna precedentă. Aceste drepturi   se vor plăti tuturor salariaţilor care au desfăşurat activitate în anul curent până în lunile în care se efectuează plata, cu următoarele excepţii:

- nu se plătesc aceste drepturi salariaţilor care nu au avut activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează plata.

- salariaţii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

(2) Nu se vor plăti sume de reprezentare pentru ţinută decentă angajaţilor care beneficiază de aceste drepturi băneşti în baza unor acte normative speciale sau în baza altor acorduri sau contracte de muncă;

(3) Fiecare  salariat va completa şi semna o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că suma prevăzută la alin.(1) a fost folosită în scopul pentru care a fost acordată.

         Art.70. (1) De Paşti şi de Crăciun salariaţii din cadrul  aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 beneficiază de o primă de sărbători echivalentă cu salariul brut al fiecărui angajat, din luna anterioară sărbătorii.

           (2) Aceste drepturi se plătesc salariaţilor care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni anterior acordării acestor prime.

           (3) Salariaţii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

         Art.71. Se acordă un premiu angajaţilor pentru fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie, al cărui cuantum se va stabili prin dispoziţia primarului.

         Art.72. (1) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului în cauză.

          (2) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, salariaţii interesaţi pot beneficia de încă un an concediu fără plată. În perioada în care salariatul se află în concediul fără plată prevăzut anterior nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe durată determinată.

Art.73. Conducerea instituţiei nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art.74. Măsurile privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii precum şi buna funcţionare a instituţiei vor fi stabilite de  reprezentanţii aleşi ai salariaţilor şi primarul sectorului 1.

Art.75. (1) În cazul decesului angajatului, familia acestuia va beneficia, pe lângă ultimele drepturi băneşti ale acestuia, de un  ajutor acordat din fondurile de salarii, în sumă de 20 milioane lei.              

(2) Angajatul va beneficia de un ajutor în sumă de 10 milioane lei în cazul decesului copilului minor.

 

 

MUNCA ŞI PROTECŢIA FEMEILOR

 

Art.76. (1) Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale şi reglementărilor naţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile.

         (2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în contractele de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule.

         Art.77. (1) La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

 (2) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la promovare.

Art.78. (1) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi, decât cu acordul părţilor.

 (2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în deplasare în alte localităţi pentru o durată mai mare de 1 zi decât cu acordul lor.

          Art.79. (1) În anumite situaţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile au dreptul la fracţiune de normă de 6 ore pe zi (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin).

          (2) Pentru cazurile în care femeile au în îngrijire copii în vârstă preşcolară, lucrul cu norma de 6 ore pe zi se va considera ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă, în condiţiile legii.            

Art.80. Pentru femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, munca în timpul nopţii este interzisă în primărie.

          Art.81. Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor până la 6 ani, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă.

          Art.82. Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere a activităţii pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post.

          Art.83. (1) Este interzisă desfacerea contractului individual de muncă de muncă angajaţilor instituţiei în perioada cât se află în plata de asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă.

          (2) Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, la competenţă egală, vor fi protejate în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA , MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

 

Art.84. (1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin numirea în funcţie, de către primar, în baza unei dispoziţii, aceasta  făcându-se conform condiţiilor stabilite de lege şi cu respectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă.

(2) Nu  vor putea fi incluse în contractele individuale, prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în Contractul colectiv de muncă.

(3) Dispoziţia de numire şi contractul individual de muncă cuprind în mod obligatoriu cel puţin următoarele puncte:

-          datele de identificare ale părţilor;

-          durata contractului individual;

-          drepturile salariatului;

-          semnăturile de acceptare ale celor două părţi.

    (4) Contractul individual de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, pe o perioadă nederminată sau determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute de lege.

Art.85.  Angajarea şi încadrarea personalului:

(1) Angajarea personalului se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinii şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri  politice, religioase, etc., pe bază de concurs (examen şi interviu), potrivit legii compentenţei şi a cerinţelor specifice postului care urmează a fi ocupat.

(2) Persoanele angajate, debutanţi în funcţie/profesie, vor trece printr-o perioadă de probă, în conformitate cu prevederile legii. După perioada de probă, la propunerea şefului ierarhic, vor fi trecute în gradul sau treapta profesională imediat următoare. În cazul în care nu corespund, angajaţii (salariaţii) respectivi vor fi eliberaţi din funcţie.

Art.86. Promovarea şi transferul:

(1) Promovarea în funcţie a salariaţilor se face de către o comisie din care trebuie să facă parte în mod obligatoriu conducătorul instituţiei.

(2) Nu se pot face promovări în funcţie fără susţinerea unui concurs  şi fără acceptul  persoanei în cauză.

(3) Pentru fiecare persoană angajată, se constituie un dosar profesional, care va cuprinde toate actele care privesc situaţia sa profesională şi disciplinară, înregistrate şi enumerate cronologic.

(4) În dosarul profesional, ca şi în orice document de serviciu care priveşte situaţia sa, este interzis să se facă referire la opiniile sau activităţile politice, sindicale sau religioase ale celui în cauză.

(5) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul său profesional, instituţia având obligaţia de a-i asigura exercitarea nestingherită a acestui drept.

 (6) Delegarea unui salariat pe o funcţie superioară se face cu acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzător funcţiei pe care o exercită, dacă perioada depăşeşte 30 de zile calendarisitce, dar nu mai mult de 120 de zile, conform actelor normative în vigoare.

Art.87. (1) Modificarea şi încetarea  Contractului individual de muncă se face în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

(2) Contractul individual de muncă se poate modifica  în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor  sau iniţiativa uneia din părţi, în cazurile   prevăzute de lege. 

(3)Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor  referitoare  la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului de a proceda la desfiinţarea unilaterală a contractului  individual de muncă pentru acest motiv.

Art.88. (1) Încetarea contractului  individual  de muncă poate avea loc în condiţiile  şi în  modurile prevăzute expres de lege.

(2) În cazul    desfacerii  contractului   individual de muncă, instituţia este obligată să acorde  salariatului un preaviz  conform prevederilor legale.

(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să  absenteze patru ore pe zi de la programul instituţiei, pentru a-şi căuta loc de muncă, fără ca                aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate  se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.

(4)  În cazul în care unei persoane i se desface contractul fără să i se acorde preavizul  prevăzut  la aliniatul (2), acesta are dreptul, pe lângă  ultimele drepturi băneşti ce i se cuvin, la o indemnizaţie   egală  cu salariul de bază   avut la data  desfacerii contractului  de muncă.  

 

 

CAPITOLUL VIII

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

INDIVIDUALE ŞI AVANSAREA ÎN FUNCŢII, CLASE ŞI GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

 

 

Art.89. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor instituţiei se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 (2) Salariaţii nemulţumiţi de evaluarea performanţelor profesionale pot face contestaţie în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă. Contestaţia va fi soluţionată conform prevederilor legale.

         Art.90. Avansarea în funcţii, clase şi grade sau trepte superioare a angajaţilor instituţiei se face potrivit dispoziţiilor legale.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAŢILOR INSTITUŢIEI

 

 

         Art.91. Încălcarea de către angajaţii instituţiei, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

         Art.92. (1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a salariaţilor. Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

         (2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

          (3) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului şi trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.

          (4) Salariatul numulţumit se poate adresa instanţei, pentru a contesta sancţiunile disciplinare pe care le socoteşte aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor încălcate.

          Art.93. (1) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

          (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie.

          Art.94. Răspunderea civilă a salariaţilor se angajează:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

     c) pentru daunele plătite de instituţiei, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art.95. Salariaţii răspund şi pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

         Art.96. Reprezentanţii salariaţilor şi salariaţii recunosc dreptul primarului  de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituţiei.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.97. (1) Primarul şi reprezentanţii salariaţilor, ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi în general libertatea de opinie.

         (2) Primarul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de reprezentanţii salariaţilor.

         Art.98. (1) Conducerea instituţiei recunoaşte dreptul reprezentanţilor salariaţilor de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

         (2) Persoanele împuternicite de conducătorul instituţiei, precum şi reprezentanţii salariaţilor vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

         Art.99. Conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor se vor informa reciproc, atunci când au cunoştinţă despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de organizare a instituţiei, cu consecinţe previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.

         Art.100. Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.

         Art.101. (1) Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de muncă.

         (2) Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentului contract de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestuia.

         Art.102. Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat la data de 19.05.2006, va intra în vigoare de la data înregistrării lui de către una din părţi la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în instituţie, în locurile convenite cu reprezentanţii salariaţilor.

         Art.103. Prevederile prezentului acord se completează cu cele ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 din Legea nr.130/1996, privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.3/2006,  precum şi cu alte acte normative aplicabile angajaţilor contractuali.

 

 

 

          PRIMAR,                               REPREZENTANŢII

                                                        SALARIAŢILOR,

 

   ANDREI IOAN CHILIMAN                   Robert Grigorescu

     Ion Dogeanu