Hotărârea nr. 209/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 209 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui spor pentru condiţii  de muncă  deosebite, vătămătoare şi un concediu suplimentar de 5 zile lucrătoare tuturor salariaţilor aparatului propriu  de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1

 

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi  Raportul de specialitate întocmit de Serviciul  Protecţia şi Medicina Muncii, P.S.I.;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale si al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu art.8, alin.(1), lit.”a” din Hotărârea Guvernului României nr.281/2003 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare şi art.16, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;

            Văzând Buletinul de Măsurători nr.153/26.05.2006 întocmit de Ministerul Apărării Naţionale

Având în vedere Buletinul de Determinare prin Expertizare nr.45/17.05.2006 întocmit de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, Serviciul  de Supraveghere a Stării de Sănătate şi Programe de Sănătate Publică – Biroul Medicina Muncii;

Luând în considerare Buletinul de Analiză Psihologică   nr.31/19.05.2006  întocmit de medicul psiholog Gabriela Godeanu Vlădoiu;

În conformitate cu Buletinul de Analiză nr.97 al Direcţiei de Sănătate Pu blică – Compartimentul de Chimie Sanitară şi Toxicologie;

               În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare:

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1. Se aprobă acordarea unui spor pentru condiţii  vătămătoare în cuantum de 10 % din salariul de bază şi un concediu suplimentar de 5 zile lucrătoare pentru personalul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ

 

               Adrian Oghină                                                                              Secretar,                 

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr. : 209

Data : 15.06.2006