Hotărârea nr. 208/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 208 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane;

Luând în considerare avizul Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Având în vedere precizările Legii nr.571/2006 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.118/2002 ;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare ;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;

          În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit. "e" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1.  Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al  Sectorului 1 îşi încetează valabilitatea.

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Resurse Umane întregul aparat propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 şi Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ

 

                     Adrian Oghină                                               Secretar,

                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 208

Data : 15.06.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Anexa nr.1

                                                                                                   la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                              nr.208/15.06.2006

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Adrian Oghină

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

 

                                                                                     I.      DISPOZITII GENERALE

                                                                                  II.      ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU

                                                                               III.      DREPTURILE  CONDUCERII

                                                                               IV.      OBLIGATIILE CONDUCERII

                                                                                  V.      DREPTURILE SALARIATILOR

                                                                               VI.      OBLIGATIILE SALARIATILOR

                                                                            VII.      RECOMPENSE

                                                                         VIII.      SANCTIUNI DISCIPLINARE

                                                                               IX.      DISPOZITII FINALE

 

 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară s-a întocmit în temeiul Legii nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, a Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, republicata privind concediul de odihnă şi alte concedii, a Legii nr.53/2003 – Codul Muncii si a Legii nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici cu completarile si modificarile ulterioare şi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr .

 

CAPITOLUL I –DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Regulamentul de Ordine Interioară stabileşte condiţiile pentru folosirea completă şi raţională a timpului de lucru, utilizarea corectă şi păstrarea bunurilor instituţiei, precum şi răspunsul adecvat în dialogul scris sau verbal cu cetăţenii sectorului.

Art.2. Regulamentul de Ordine Interioară se aplica tuturor salariaţilor aparatului propriu şi personalului delegat sau detaşat pe perioada delegării sau detaşării precum şi colaboratorilor, elevilor şi studenţilor (care efectuează stagiului de practică în cadrul instituţiei).

Pentru abaterile disciplinare săvârşite în timpul delegării, salariatul răspunde disciplinar faţă de unitatea care a dispus delegarea; în cazul detaşării, salariatul răspunde disciplinar faţă de unitatea unde a fost detaşat, abaterile fiind sancţionate în funcţie de gravitatea lor de către unitatea unde lucrează sau de unitatea care a dispus detaşarea.

Art.3. Angajarea personalului în aparatul propriu se face prin concurs, în funcţie de competenţă, conform prevederilor legale în vigoare.

În urma constatării rezultatului concursului, Primarul emite dispoziţia de numire pe post.

De la prevederile alineatului precedent se exceptează numirea secretarului, care este de competenţa Prefectului.

 

Art.4.  În termen de 5 zile de la angajare, salariatul primeşte de la Serviciul Resurse Umane, legitimaţia de serviciu, care se vizează semestrial şi pe care este obligat să o predea la incetarea activităţii.

 

Art.5. În termen de 30  zile de la încadrare, Serviciul Resurse Umane este obligat să întocmească pentru cei nou angajaţi, carnet de muncă.

 

Art.6. La încetarea activităţii, Serviciul Resurse Umane este obligat să înmâneze persoanei respective carnetul de muncă completat la zi, dosarul profesional şi nota de lichidare cuprinzând situaţia debitelor.

 

Art.7. Salariaţii Primăriei trebuie să fie apţi de munca pentru care se angajază, să se se bucure de o stare de sănătate bună şi să nu fi suferit vreo condamnare ce are vreo legătură cu specificul muncii.

 

 

CAPITOLUL II- ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU

 

Art.8. Timpul normal de lucru este de 8 ore/zi x 5 zile /saptămână.

Programul de lucru al salariaţilor încadraţi pe postul de portar este de 8 ore/zi x 7 zile/ săptămână.

Programul de lucru începe la ora 8,00 şi se termină la ora 16,30, in zilele de luni-joi, respectiv ora 14,00 in zilele de vineri.

Salariaţii au obligaţia să semneze condica de prezenţă, la începutul şi terminarea programului de lucru, la Cabinetul Primarului.

Condica se ridică de la Biroul Resurse Umane, care va verifica prezenţa salariaţilor la locul de muncă.

 

Art.9. Programul de lucru cu publicul al conducerii Primăriei  este organizat în audienţe, după cum urmează:

                         

- În zilele de Luni, Marti, şi Joi, începând cu orele 1300 Dl. Andrei Ioan Chiliman –Primar;

- În ziua de luni, începând cu orele 1200 Dl. Mihai Marian Bâzgan – Viceprimar;

- În fiecare zi de miercuri, începând cu orele 1200 Dl.Bogdan Grigorescu – Secretar;

 

Înscrierile în audienţă la conducerea Primăriei se fac astfel: la Primar şi Secretar în fiecare zi (telefonic sau personal), la Viceprimar în fiecare zi de vineri, între orele 900-1300 prin persoana desemnată în acest scop din cadrul Serviciului Secretariat General, Audienţe.

 

Audienţele se înregistrează într-un registru special.

Cetăţenii se prezintă la audienţă cu buletinul de identitate şi numărul de înregistrare a cererii-sesizării.

Fiecare serviciu va afişa programul de lucru cu publicul, precum şi programul de audienţe al conducătorului compartimentului respectiv. În zilele de audienţă, compartimentele respective vor afişa tabelul cu persoanele înscrise în audienţă, precum şi problemele ce urmează a fi dezbătute.

 

Art.10. Când interesele serviciului o cer salariaţii pot presta muncă peste durata normală a timpului de lucru.

Efectuarea orelor suplimentare se dispune de conducerea Primăriei şi nu poate depăşi 360 ore/an.

Orele suplimentare prestate de personalul încadrat în funcţie de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător, iar atunci când compensarea nu este posibilă aceste ore se vor plăti, conform legislaţiei în vigoare.

 

Art.11. Accesul în Primărie este permis:

a)                        în orele de program:

-          salariaţilor aparatului propriu;

-          consilierilor Consiliului Local al sectorului;

-          persoanelor din afara instituţiei.

            Salariaţii Primăriei şi poliţiştii comunitaru au obligaţia de a îndruma persoanele din afara instituţiei către serviciul competent să le soluţioneze problemele.

b)                        în afara orelor de program:

-          salariaţilor aparatului propriu cu acordul conducerii Primăriei;

-          consilierilor;

-          persoanelor din afara instituţiei, care vor fi conduse de poliţiştii comunitari  la serviciul sau cabinetul unde au fost invitaţi.

-           

Art.12. În timpul programului parasirea locului de muncă se poate face:

-          în interes personal cu bilet de voie semnat de şeful compartimentului şi înştiinţarea şefului ierarhic;

-          pentru rezolvarea unor probleme de serviciu în urma înscrierii în condica de teren de la Cabinetul Primarului.

 

            Art.13. Pentru activitatea de teren salariaţii vor întocmi un raport care va cuprinde data şi locul deplasării (instituţia/serviciu), motivul deplasării, durata deplasării, constatări/observaţii.

            Raportul va fi depus la Cabinetul Primarului la prima oră în ziua următoare celei în care a avut loc deplasarea, va fi îndosariat şi ţinut la dispoziţia conducerii.

 

            Art.14. Programarea concediilor de odihnă se face conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor de către conducerea Primăriei la propunerea şefilor de compartimente.

               Programarea se va face astfel încât pe perioada concediilor de odihnă să se asigure o bună desfăşurare a activităţii serviciilor.

               Concediul de odihnă se efectuează  integral în cursul anului calendaristic.

                Concediul de odihnă poate fi efectuat fracţionat la solicitarea salariatului şi când interesele serviciului o permit, cu condiţia ca una din fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile.

                   Concediul de odihnă cuvenit salariaţilor detaşaţi se acordă de unităţile la care au fost detaşaţi.

            Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în cursul unui an calendaristic este interzisă.

 

            Art.15. În cazul unor evenimente familiale deosebite conducerea Primăriei acordă concedii plătite, la cererea salariatului.

 

            Art.16. Pe durata concediilor plătite nu pot fi încadrate alte persoane.

 

            Art.17. Salariaţii au dreptul la concedii fără plată a caror durată nu pot depăşi 90 zile, precum şi la concedii fără plată fără limită în conditiile legii.

            Conducerea Primăriei poate acorda concedii fără plată la cererea motivata a salariatilor in conditiile legii.

 

            Art.18. Pe durata concediilor fără plată mai mari de 30 zile lucrătoare se pot încadra persoane cu contracte de muncă pe durată determinată.

 

Art.19. Orele prestate de salariaţi în serviciul de gardă se compensează cu timp liber corespunzător.

Compensarea se acordă în maximum 60 zile de la data efectuării seviciului de gardă sau a orelor suplimentare.

Recuperările vor fi acordate în aşa fel încât să nu perturbe buna desfăşurare a activităţii compartimentelor.

Salariatul care face serviciul de gardă este obligat să nominalizeze în procesul verbal atât persoanele cât şi orele lucrate peste programul normal de lucru.

Salariaţii au obligaţia ca în 24 ore să anunţe Direcţia Resurse Umane din ce cauză nu se poate prezenta la program.

 

Art.20.  Plata indemnizaţiei pe perioada în care salariatul se află în incapacitate temporară de muncă se face pe baza certificatului medical eliberat sau vizat de unitatea sanitară şi cu aprobarea conducerii Primăriei.

Evidenţa orelor suplimentare, a concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor cu şi fără plată, a gărzilor şi a recuperărilor  se ţine de Direcţia Resurse Umane.

 

 

CAPITOLUL III-DREPTURILE CONDUCERII

 

   Art.21. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a)sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

b)      sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat in conditiile legii;

c)sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalitatii lor;

d)     sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de srviciu;

e)sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, cintractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

 

 

CAPITOLUL IV-  OBLIGAŢIILE CONDUCERII

 

 

    Art.22. Conducerea Primăriei va asigura:

a)      organizarea procesului muncii pe baza organigramei aprobate de Consiliul Local, stabilind instituţiei o structură organizatorică raţională;

b)      repartizarea pe baza statului de funcţii şi a statului de personal a salariaţilor pe locuri de muncă în raport cu pregătirea, atribuţiile, răspunderile, exercitând un control permanent asupra modului în care se îndeplinesc sarcinile şi atribuţiile de serviciu;

c)      punerea la dispoziţia personalului a materialelor, rechizitelor, echipamentului de lucru, precum şi controlul asupra folosirii acestora astfel încât timpul de lucru să fie utilizat eficient;

d)     organizarea popularizării legislaţiei în rândul personalului pentru asigurarea cunoaşterii integrale a serviciilor ce derivă din acte normative;

e)      asigurarea  condiţiilor de protecţia  muncii,  de respectarea normelor igienico-sanitare, P.S.I. şi instruirea corespunzătoare a personalului în legătură cu acestea;

f)       ridicarea calificării salariaţilor, promovarea în raport cu pregătirea, stagiul şi aportul în muncă;

g)      încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă pentru noii angajaţi;

h)      asigurarea condiţiilor necesare pentru studiul şi documentarea personalului în vederea perfecţionării pregătirii profesionale;

i)        punerea la dispoziţia salariaţilor a spaţiilor necesare desfăşurării activităţii instituţiei în condiţii corespunzătoare;

j)        aplicarea hotariârilor Consiliului Local, iar în cazul în care nu este posibil, sesizarea Prefecturii.

 

 

CAPITOLUL V-DREPTURILE SALARIATILOR

 

Art.23. Salariatii Primariei Sectorului 1 beneficiaza, in principal, de urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la demnitate publica;

f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

g) dreptul la acces la formare profesionala;

h) dreptul la informare si consultare;

i) dreptul la protectie in caz de concediere;

j) dreptul la protecţia avertizării în interes public.

 

 

 

CAPITOLUL VI-OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

 

Art.24. Salariaţii Primăriei se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor Codului Muncii si ale Statutului funcţionarilor publici.

Salariaţii Primăriei au următoarele îndatoriri principale:

-          să respecte întocmai programul de lucru, să folosească integral şi cu eficienţă timpul de lucru;

-          sa realieze norma de munca sau dupa caz sa indeplineasca atributiile ce ii revin conform fisei postului;

-          sa respecte disciplina muncii;

-          să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;

-          să asigure păstrarea secretului de stat şi secretului de serviciu;

-          să-si ridice nivelul de pregătire profesională;

-          să pună la dispoziţia consilierilor documentaţia şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii Consiliului Local;

-          să efectueze, din dispoziţia conducerii, orice activitate potivit pregătirii profesionale şi cerinţelor conducerii Primăriei.

-          sa respecte prevederile cuprise in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil si in contractul individual de munca

-          sa dea dovada de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

-          sa respecte masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate.

 

   Art.25. Persoanele cu funcţii de conducere au obligaţii suplimentare, conform legislaţiei în vigoare şi fişei postului.

 

  Art.26. Salariaţilor le este interzis să primească bani sau alte foloase pentru activităţile prestate în cazul atribuţiilor de servciu.

 

 Art.27. Salariatii sunt obligati sa participe la cursuri de perfectionare profesionala, in conditiile legii.

   Salariatii care urmeaza programe de perfectionare profesionala finantate din bugetul local, cu o durata mai mare de 90 de zile, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica cel putin 5 ani de la terminarea programelor.

 

 

CAPITOLUL VII- RECOMPENSE

 

 

Art.28. Pentru îndeplinirea completă a atribuţiilor şi lucrărilor ce-i revin, fiecare salariat îşi primeşte drepturile salariale cuvenite ( conform  fişei postului şi a celor stabilite de şeful ierarhic).

Art.29.  Pentru efectuarea unui număr mare de lucrări, pentru lucrări de calitate deosebită, pentru lucrări rezolvate înainte de termenul legal, pentru iniţiativele deosebite în ceea ce priveşte modalitatea de lucru, salariaţii pot beneficia de:

-          premii  lunare conform legislaţiei in vigoare

-          salariu de merit

-          premiul anual (al 13-lea salariu)

 

 

 

CAPITOLUL VIII- SANCŢIUNI

 

Art.30. Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară care se sancţionează indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte persoana respectivă.

Se consideră abateri disciplinare:

-          nerespectarea principiului loialităţii de către salariaţii  serviciilor publice;

-          nerespectarea programului de lucru, absenţe, întârzieri, părăsirea fără aprobare a locului de muncă;

-          nerespecatarea ordinei, curăţeniei şi a păstrării în bună stare a bunurilor instituţiei;

-          efectuarea altor activităţi ce nu au legătură cu sarcinile de serviciu;

-          comportarea necivilizată în relaţiile de serviciu şi cu publicul;

-          incorectitudine în evidenţa lucrărilor şi raportării;

-          încălcarea normelor de protecţia şi medicina muncii, P.S.I;

-          întârzierea răspunsului la cererea publicului peste limitele legale;

-          nerespectarea ordinii de înregistrare a lucrărilor la expedierea răspunsurilor;

-          sustragerea sub orice formă a bunurilor instituţiei;

-          consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru şi intrarea în instituţie sub influenţa alcoolului;

-          neinştiinţarea şefilor asupra deficienţelor ce se manifestă în activitate;

-          nerespectarea regulilor stabilite de conducătorul instituţiei privind evidenţa şi manipularea lucrărilor;

-          nerespectarea regimului de secret de stat al documentelor şi lucrărilor proprii, poate constitui abatere sau  infracţiune, conform prevederilor legale în vigoare;

-          nerespectarea secretului de serviciu prin : 

a)      punerea la dispoziţia cetăţenilor a lucrărilor înregistrate precum şi comunicarea răspunsului pe cale neoficială ;

b)      prezentarea unor materiale care nu sunt de uz public.

 

Art.31.  Abaterile disciplinare, ţinând seama de graviatatea lor se sancţionează cu :

a.       mustrare scrisa;

b.      trecerea intr-o functie inferioara pe o perioada de pana la 60 de zile, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;

c.       suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau dupa caz de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;

d.      diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la trei luni;

e.       destituirea din functia publica sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

La repetarea abaterii se poate aplica sancţiunea superioară celei anterioare, sau o sanctiune mai grava.

 

Art.32. Absenţa nemotivată de la seviciu timp de 3 zile consecutiv sau 5 zile la date diferite în cursul unei luni poate atrage direct aplicarea sancţiunii de desfacere disciplinară a contractului de muncă.

Art.33. Sancţiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea împrejurărilor în care a fost săvârşită abaterea şi ascultarea salariatului.

Sancţiunea disciplinară poate fi stabilită şi trebuie comunicată în scris salariatului în cel mult 30 de zile de la data când cel în drept să o aplice, a luat la cunoştinţă de săvârşirea abaterii. Aplicarea sancţiunii nu se poate face mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii abaterii.

 

Art.34. Sancţiunea disciplinară se stabileşte de Primar prin dispozitie.

Pentru salariaţii numiţi de organul ierarhic superior, sancţiunea disciplinară se aplică de acel organ.

 

Art.35. În cazul în care salariatul se consideră nedreptăţit poate depune contestaţie în termen de 30 zile de la data comunicării, Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru abaterile de la art.28 lit.a, b,c,d, iar pentru desfacerea disciplinară  a contractului de muncă la instanta judecatoreasca competenta.

 

Art.36. Dacă se constată nevinovăţia salariatului persoanele care cu  rea credinţă au decis sau determinat aplicarea sancţiunii răspund disciplinar, material sau penal după caz.

 

 

CAPITOLUL IX-DISPOZIŢII FINALE

 

Art.37. Regulamentul de Ordine Interioară intră în vigoare începând cu data de 23.06.2006, urmare aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1, nr.208/15.062006.

 

Art.38. Serviciul Secretariat General, Audienţe va difuza prezentul Regulament de Ordine Interioară tuturor compartimentelor sub semnătură de primire. Şefii acestora vor asigura prelucrarea R.O.I. sub semnătură cu întregul aparat din subordiene.

Exemplarele de bază se vor păstra de Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Direcţia Resurse Umane.