Hotărârea nr. 206/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 206 / 2006

MUNICIPIUL  BUCURESTI                                                        

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli din surse extrabugetare ale Consiliului Local Sector 1 pe anul 2006

 

 

Vazand Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  si  Raportul  de  specialitate  intocmit de Directia  Management Economic a Primariei  Sectorului 1;

Ţinând seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar.


         Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.45/2003 privind finantele publice locale, art.15, alin.(1), pct.b “Bugetele  institutiilor publice, finantate integral sau partial din bugetele locale, se aproba  de catre consiliile locale.“

          In temeiul art.170, alin.(3) din Legea Invatamantului nr.84/1995, republicata “Institutiile si unitatile de invatamant pot beneficia si de alte surse de venituri dobandite in conditiile legii: venituri proprii, donatii, sponsorizari si taxe de la persoane fizice si juridice. Veniturile dobandite din sursele mentionate se gestioneaza si se utilizeaza integral la nivelul institutiilor si unitatilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fara varsaminte la bugetul de stat, bugete locale si fara a afecta alocatiile bugetare.

          Tinand seama de prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice ;

          Avand in vedere prevederile Ordinului Secretariatului de Stat pentru Handicapati nr.79/2002 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, precum si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.503/2003 pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza carora se stabileste contributia  lunara de intretinere datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, aflate in institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap;

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare ;


            Conform art.13 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finantarea  invatamantului preuniversitar de stat  “Institutiile de invatamant preuniversitar de stat pot utiliza pe langa finantarea proportionala si finantarea complementara si alte surse de venituri realizate in conditiile legii si anume :

-         venituri proprii provenite din activitatea de productie (ferme agricole, ateliere scoala, etc.), prestari de servicii ;

-         taxe de la persoane fizice si juridice ;

-         venituri din inchirieri de spatii ;

-         donatii ;

-         sponsorizari ;

-         alte venituri realizate din activitatea de invatamant, activitati cultural-educative ale caminelor si internatelor pentru prescolari si elevi ;

                            

           In baza art.46, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata ;

 

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTARASTE :

 

 

Art.1. Se aproba  bugetul rectificat de venituri si cheltuieli din surse extrabugetare  a Consiliului Local  al  Sectorului  1, pe  anul  2006 ( anexa 1,) 16.122 mii lei.

 

         Veniturile din surse extrabugetare ale  bugetului  Consiliului  Local  al  Sectorului  1, pe anul  2006 sunt in suma de 16.122 mii lei din care :

Venituri A.D.P. Sector 1                                               =       1.770   mii lei

Venituri Invatamant Preuniversitar de Stat                  =       9.985    mii lei

Venituri Directia Generala de Asistenta Sociala

si Protectia Copilului –  asistenta acordata persoanel   =      2.902    mii lei                                    

A.F.I.U.S.P.                                                                   =         412    mii lei

          Donatii si sponsorizari                                                =      1.053    mii lei

 

Cheltuielile din sursele extrabugetare a  bugetului  Consiliului  Local  al  Sectorului  1, pe anul  2006 sunt in suma de 16.122 mii lei din care :

Cheltuieli totale  16.122 mii lei din care :

-            cheltuieli curente :                                      14.983 mii lei

          -     cheltuieli de personal                     1.634,50 mii lei

           -     cheltuieli materiale                     13.348,50 mii lei

-            cheltuieli de capital                        1.139 mii lei

 

Detalierea  cheltuielilor  pe  categorii  de  cheltuieli, pe  capitole, articole si aliniate  sunt  prezentate  in  anexa  nr.2.

 

          Art.2. Se aproba lista de investitii ( anexa nr.3) in suma de 1.139 mii lei.

     

          Art.3. Primarul  Sectorului 1, Directia Management Economic, Serviciul  Secretariat General, Registru Agricol, Invatamantul Preuniversitar de Stat Sector 1,  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Coplilului Sector 1,  precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ

 

             Adrian Oghină                                                                 Secretar,

                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 206

Data : 15.06.2006

 

Anexa nr.1
la Hotararea Consiliului Local
nr.206/15.06.2006
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Adrian Oghina
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL ___2006__________"
Buget rectificat IUNIE
- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)100.10"16,122.00""4,682.00""4,340.00""3,184.00""3,916.00"
I. VENITURI CURENTE (rd.3)200.10"15,710.00""4,579.00""4,237.00""3,081.00""3,813.00"
C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)3"15,710.00""4,579.00""4,237.00""3,081.00""3,813.00"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)4"1,398.00"440.00361.00307.00290.00
Venituri din proprietate (rd.6 la rd.8)530.10"1,398.00"440.00361.00307.00290.00
Venituri din concesiuni si inchirieri630.10.05"1,398.00"440.00361.00307.00290.00
Venituri din utilizarea pasunilor comunale730.10.090.00
Alte venituri din proprietate830.10.500.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.10+20+22+24)9"14,312.00""4,139.00""3,876.00""2,774.00""3,523.00"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19)1033.10"13,259.00""3,892.00""3,596.00""2,587.00""3,184.00"
Taxe si alte venituri in învăţământ1133.10.05"1,285.00"333.00386.00233.00333.00
Venituri din prestări de servicii1233.10.08200.0050.0050.0050.0050.00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate1333.10.13"2,902.00"180.00845.00"1,050.00"827.00
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"1433.10.14"3,707.00""1,189.00""1,074.00"528.00916.00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa1533.10.1672.0016.0023.0029.004.00
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"1633.10.170.00
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"1733.10.190.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate1833.10.210.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati1933.10.50"5,093.00""2,124.00""1,218.00"697.00"1,054.00"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.21)"2034.100.000.000.000.000.00
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"2134.10.500.000.000.000.000.00
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.23)"2235.100.000.000.000.000.00
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"2335.10.500.00
Diverse venituri (rd.25)2436.100.000.000.000.000.00
Alte venituri2536.10.500.000.00
"TRANSFERURI VOLUNTARE,ALTELE DECAT SUBVENTII"37.10"1,053.00"247.00280.00187.00339.00
Donatii si sponsoruzari37.10.01"1,053.00"247.00280.00187.00339.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27) 26412.00103.00103.00103.00103.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)2739.10412.00103.00103.00103.00103.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice2839.10.01412.00103.00103.00103.00103.00
IV. SUBVENTII (rd.30)290.000.000.000.000.00
Subventii de la alte administratii (rd.31)3043.100.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru instituţii publice3143.10.090.00
32
33
TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209)34"16,122.00""4,647.10""4,518.10""3,050.60""3,906.20"
CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91+107+133+149+166+181+196+210)3501"14,983.00""3,863.10""4,288.10""3,040.60""3,791.20"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211)3610.00"1,634.50"753.10389.30223.30268.80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151+168+183+198+212+)3720.00"13,348.50""3,110.00""3,898.80""2,817.30""3,522.40"
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)3870.00"1,139.00"784.00230.0010.00115.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)3971.00"1,139.00"784.00230.0010.00115.00
Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171+186+201+215)4071.01"1,139.00"784.00230.0010.00115.00
Construcţii4171.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"4271.01.02602.00602.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"4371.01.03437.0082.00230.0010.00115.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)4471.01.30100.00100.000.000.000.00
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)"4590.000.000.000.000.000.00
Excedent (rd.224)46920.0034.90-178.10133.409.80
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE51.100.000.000.000.000.00
Autoritati executive si legislative4751.10.010.000.000.000.000.00
Autoritati legislative4851.10.01.020.000.000.000.000.00
Alte servicii publice generale (rd.61)4954.100.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)50010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL5110.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5220.000.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)5370.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)5471.000.000.000.000.000.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)5571.010.000.000.000.000.00
Construcţii5671.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"5771.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"5871.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)5971.01.300.000.000.000.000.00
Din total capitol:60
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor6154.10.100.000.000.000.000.00
62
Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88)6365.10"11,038.00""3,257.00""3,291.00""1,705.00""2,785.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)6401"10,619.00""3,193.00""3,061.00""1,695.00""2,670.00"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL6510.00"1,254.00"646.00296.00131.00181.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII6620.00"9,365.00""2,547.00""2,765.00""1,564.00""2,489.00"
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)6770.00419.0064.00230.0010.00115.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)6871.00419.0064.00230.0010.00115.00
Active fixe (rd.70+..+73)6971.01419.0064.00230.0010.00115.00
Construcţii7071.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"7171.01.022.002.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"7271.01.03417.0062.00230.0010.00115.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)7371.01.300.000.000.000.000.00
Din total capitol:74
Învatamânt prescolar si primar (rd.76+77)7565.10.03"4,896.00""1,505.00""1,375.00"711.00"1,305.00"
Învatamânt prescolar7665.10.03.01"4,655.00""1,377.00""1,319.00"706.00"1,253.00"
Învatamânt primar7765.10.03.02241.00128.0056.005.0052.00
Învatamânt secundar (rd.79 la rd.81)7865.10.04"5,917.00""1,690.00""1,845.00"958.00"1,424.00"
Învatamânt secundar inferior 7965.10.04.01678.00264.00172.00132.00110.00
Învatamânt secundar superior 8065.10.04.02"4,886.00""1,334.00""1,526.00"750.00"1,276.00"
Invatamant profesional8165.10.04.03353.0092.00147.0076.0038.00
Învatamânt postliceal8265.10.05178.0050.0051.0029.0048.00
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.84)8365.10.0747.0012.0020.007.008.00
Învatamânt special8465.10.07.0447.0012.0020.007.008.00
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.86+87)8565.10.110.000.000.000.000.00
Internate si cantine pentru elevi 8665.10.11.030.000.000.000.000.00
Alte servicii auxiliare8765.10.11.300.000.000.000.000.00
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului8865.10.500.000.000.000.000.00
89
Sanatate (rd.102)9066.100.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)91010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL9210.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII9320.000.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)9470.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)9571.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.97+..+100)9671.010.000.000.000.000.00
Construcţii9771.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"9871.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"9971.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)10071.01.300.000.000.000.000.00
Din total capitol:101
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.103+104)10266.10.500.000.000.000.000.00
Crese10366.10.50.030.000.000.000.000.00
Alte institutii si actiuni sanitare10466.10.50.500.000.000.000.000.00
105
"Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130)"10667.100.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109)107010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10810.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII10920.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111)11070.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112)11171.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.113+..+116)11271.010.000.000.000.000.00
Construcţii11371.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11471.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11571.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11671.01.300.00
Din total capitol:117
Servicii culturale (rd.119 la 127)11867.10.030.000.000.000.000.00
Muzee11967.10.03.030.00
Institutii publice de spectacole si concerte12067.10.03.040.00
Scoli populare de arta si meserii12167.10.03.050.00
Case de cultura12267.10.03.060.00
Camine culturale12367.10.03.070.00
Universitati populare12467.10.03.090.00
Presa12567.10.03.100.00
Edituri12667.10.03.110.00
Alte servicii culturale12767.10.03.300.00
Servicii recreative si sportive (rd.129)12867.10.050.000.000.000.000.00
Sport12967.10.05.010.00
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"13067.02.500.00
131
Asigurari si asistenta sociala (rd.144+145)13268.10"2,902.00"180.00845.00"1,050.00"827.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135)13301"2,902.00"180.00845.00"1,050.00"827.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL13410.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII13520"2,902.00"180.00845.00"1,050.00"827.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.137)13670.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.138)13771.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.139+..+142)13871.010.000.000.000.000.00
Construcţii13971.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"14071.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"14171.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14271.01.300.000.000.000.000.00
Din total capitol:143
Asistenta acordata persoanelor in varsta14468.10.04"2,902.00"180.00845.00"1,050.00"827.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.146)14568.10.050.000.000.000.000.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate14668.10.05.020.000.000.000.000.00
147
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.160+162+163)"14870.10"1,770.00""1,107.10"279.10192.60191.20
CHELTUIELI CURENTE (rd.150+151)14901"1,050.00"387.10279.10192.60191.20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL15010.00380.50107.1093.3092.3087.80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII15120669.50280.00185.80100.30103.40
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.153)15270.00720.00720.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.154)15371.00720.00720.000.000.000.00
Active fixe (rd.155+..+158)15471.01720.00720.000.000.000.00
Construcţii15571.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"15671.01.02600.00600.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"15771.01.0320.0020.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)15871.01.30100.00100.000.000.000.00
Din total capitol:159
Locuinte (rd.161)16070.10.030.000.000.000.000.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte16170.10.03.010.000.000.000.000.00
Servicii şi dezvoltare publică16270.10.040.000.000.000.000.00
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "16370.10.50"1,770.00""1,107.10"279.10192.60191.20
164
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.177)"16580.10412.00103.00103.00103.00103.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)16601412.00103.00103.00103.00103.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL167020.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII16820412.00103.00103.00103.00103.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)16970.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171)17071.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.172+..+175)17171.010.000.000.000.000.00
Construcţii17271.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"17371.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"17471.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)17571.01.300.000.000.000.000.00
Din total capitol:176
Actiuni generale economice si comerciale (rd.178)17780.10.01412.00103.00103.00103.00103.00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale17880.10.01.30412.00103.00103.00103.00103.00
179
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.192)"18083.100.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)181010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL182020.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII183200.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.185)18470.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.186)18571.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.187+..+190)18671.010.000.000.000.000.00
Construcţii18771.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"18871.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"18971.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)19071.01.300.00
Din total capitol:191
Agricultura (rd.193)19283.10.030.000.000.000.000.00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 19383.10.03.300.00
194
Transporturi (rd.207)19584.100.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)196010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL197020.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII198200.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)19970.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)20071.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.202+..+205)20171.010.000.000.000.000.00
Construcţii20271.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20371.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20471.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)20571.01.300.00
Din total capitol:2060.00
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor20784.10.500.00
2080.00
Alte actiuni economice (rd.221)20987.100.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)210010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL211020.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII212200.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)21370.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)21471.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.216+..+219)21571.010.000.000.000.000.00
Construcţii21671.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"21771.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"21871.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)21971.01.300.00
Din total capitol:2200.00
Alte actiuni economice22187.10.500.00
2220.00
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"22396.100.00
EXCEDENT 22498.100.0034.90-178.10133.409.80
" P R I M A R , DIR.ECONOMIC ,""SEF SERV.BUGET.EXECUTIE BUGETARA ,"
ANDREI IOAN CHILIMAN DORINELA -ANCA LUDU STANILA MARILENA

Anexa nr.2Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
la Hotararea Consiliului LocalHotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
nr.206/15.06.2006
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Adrian Oghina
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
Buget rectificat IUNIE
50.10 TOTAL CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 - mii RON -CAP.51.10 AUTORITATI PUBLICE si ACTIUNI EXTERNE- mii RON -CAP.54.10 ALTE ACTIUNI PUBLICE GENERALE- mii RON -CAP.60.10 APARARE- mii RON -CAP.61.10 ORDINE SI SIGURANTA NATIONALA- mii RON -CAP.65.10 INVATAMANT- mii RON -CAP.66.10 SANATATE- mii RON -"CAP.67.10 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"- mii RON -CAP.68.10 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA- mii RON -"CAP.70.10 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE"- mii RON -CAP.74.10 PROTECTIA MEDIULUI- mii RON -"CAP.80.10 ACTIUNI GENERALE ECONOMICA,COMERCIALE SI DE MUNCA"- mii RON -CAP.81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE- mii RON -"CAP.83.02 AGRICULTURA,SIVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE"- mii RON -CAP.84.02 TRANSPORTURI- mii RON -CAP.87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE- mii RON -- mii RON -- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI1"16,122.00""4,647.10""4,518.10""3,050.60""3,906.20"TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1"11,038.00""3,257.00""3,291.00""1,705.00""2,785.00"TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1"2,902.00"180.00845.00"1,050.00"827.00TOTAL CHELTUIELI1"1,770.00""1,107.10"279.10192.60191.20TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1412.00103.00103.00103.00103.00TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"14,983.00""3,863.10""4,288.10""3,040.60""3,791.20"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"7,558.00""3,193.00""3,061.00""1,695.00""2,670.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"2,902.00"180.00845.00"1,050.00"827.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"1,050.00"387.10279.10192.60191.20TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)412.00103.00103.00103.00103.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"1,634.50"753.10389.30223.30268.80TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"1,254.00"646.00296.00131.00181.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210380.50107.1093.3092.3087.80TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.01"1,094.00"449.00285.50149.50210.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.01800.00364.00214.0079.00143.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.01294.0085.0071.5070.5067.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.01303.0092.0076.0063.0072.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.01143.0052.0036.0023.0032.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.01160.0040.0040.0040.0040.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.029.504.002.002.001.50Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.022.002.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.027.502.002.002.001.50Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.0310.505.002.002.001.50Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.033.003.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.037.502.002.002.001.50Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.0460.0027.0011.0011.0011.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.0440.0022.006.006.006.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.0420.005.005.005.005.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.0523.009.005.005.004.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.053.003.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.0520.006.005.005.004.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.0622.0010.004.004.004.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.0614.008.002.002.002.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.068.002.002.002.002.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.0758.0018.0015.0013.0012.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.0718.008.005.003.002.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.0740.0010.0010.0010.0010.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.08272.00219.0025.0017.0011.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.08257.00204.0025.0017.0011.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.0815.0015.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.1036.0010.0012.005.009.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.1036.0010.0012.005.009.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.11228.0039.0097.0017.0075.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.11228.0039.0097.0017.0075.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.124.001.001.001.001.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.124.001.001.001.001.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.139.001.004.003.001.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.139.001.004.003.001.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alte drepturi salariale in bani1810.01.3059.0014.0031.506.507.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.3052.0012.0030.005.005.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.307.002.001.501.502.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.024.001.001.001.001.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.024.001.001.001.001.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.304.001.001.001.001.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.304.001.001.001.001.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.03536.50303.10102.8072.8057.80Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.03450.00281.0081.0051.0037.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.0386.5022.1021.8021.8020.80Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01232.00129.0039.0041.0023.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01182.00116.0027.0029.0010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.0150.0013.0012.0012.0013.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.0284.0048.5015.509.5010.50Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.0274.0046.0013.007.008.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.0210.002.502.502.502.50Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03123.0070.0027.0013.0013.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03108.0066.0023.009.0010.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.0315.004.004.004.003.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0453.5036.607.303.306.30Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0452.0036.007.003.006.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.041.500.600.300.300.30Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.0644.0019.0014.006.005.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.0634.0017.0011.003.003.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.0610.002.003.003.002.00Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2720"13,348.50""3,110.00""3,898.80""2,817.30""3,522.40"TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2720"9,365.00""2,547.00""2,765.00""1,564.00""2,489.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2720"2,902.00"180.00845.00"1,050.00"827.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2720669.50280.00185.80100.30103.40TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2720412.00103.00103.00103.00103.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 2820.01"3,737.00"655.50"1,292.80"880.30908.40Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.01"1,620.00"353.00600.00306.00361.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.01"1,696.00"146.00580.00500.00470.00Bunuri si servicii 2820.01421.00156.50112.8074.3077.40Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou2920.01.01123.0021.0058.0021.0023.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.01103.0016.0053.0016.0018.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.0120.005.005.005.005.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00
Materiale pentru curatenie3020.01.02773.0043.50239.50267.50222.50Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.02101.0023.0039.0017.0022.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.02670.0020.00200.00250.00200.00Materiale pentru curatenie3020.01.022.000.500.500.500.50Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.03724.50149.00226.50141.00208.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.03210.0048.0072.0038.0052.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.03495.0095.00150.00100.00150.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.0319.506.004.503.006.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3220.01.04374.5051.00121.80107.8093.90"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.04110.0019.0041.0027.0023.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.04261.0031.0080.0080.0070.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.043.501.000.800.800.90"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00
Carburanti si lubrifianti20.01.05100.0025.0025.0025.0025.00Carburanti si lubrifianti20.01.05Carburanti si lubrifianti20.01.05Carburanti si lubrifianti20.01.05Carburanti si lubrifianti20.01.05Carburanti si lubrifianti20.01.05100.0025.0025.0025.0025.00
Piese de schimb20.01.06150.0060.0040.0025.0025.00Piese de schimb20.01.06Piese de schimb20.01.06Piese de schimb20.01.06Piese de schimb20.01.06Piese de schimb20.01.06150.0060.0040.0025.0025.00
Transport20.01.076.001.501.501.501.50Transport20.01.07Transport20.01.07Transport20.01.07Transport20.01.07Transport20.01.076.001.501.501.501.50
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.0889.0023.5028.5019.5017.50"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.0879.0021.0026.0017.0015.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.0810.002.502.502.502.50"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.09358.0086.00149.0050.0073.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.09258.0036.00119.0040.0063.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.09100.0050.0030.0010.0010.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.30"1,039.00"195.00403.00222.00219.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.30759.00190.00250.00151.00168.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.30270.000.00150.0070.0050.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.3010.005.003.001.001.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00
Reparatii curente 3620.02560.00106.00167.00139.00148.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.02535.0096.00162.00134.00143.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.0225.0010.005.005.005.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00
Hrana3720.03"5,935.00""1,542.00""1,586.00""1,123.00""1,684.00"Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.03"5,162.00""1,519.00""1,436.00"773.00"1,434.00"Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.03773.0023.00150.00350.00250.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni3820.03.01"5,930.00""1,540.00""1,584.00""1,122.00""1,684.00"Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.01"5,157.00""1,517.00""1,434.00"772.00"1,434.00"Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.01773.0023.00150.00350.00250.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00
Hrana pentru animale3920.03.025.002.002.001.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.025.002.002.001.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4020.0412.505.503.002.002.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.049.002.003.002.002.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.043.503.500.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4120.04.0111.504.503.002.002.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.019.002.003.002.002.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.012.502.500.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00
Materiale sanitare4220.04.021.001.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.021.001.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.05"2,044.00"599.00550.00446.00449.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.05"1,139.00"465.00312.00133.00229.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.05433.0011.00115.00200.00107.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.0560.0020.0020.0010.0010.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.05412.00103.00103.00103.00103.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament4420.05.01227.0025.0064.0073.0065.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.0132.001.001.0010.0020.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.01163.0011.0050.0060.0042.00Uniforme si echipament4420.05.0120.0010.0010.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.0112.003.003.003.003.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat4520.05.03539.00132.00172.00120.00115.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.0369.0032.0037.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.0370.000.0035.0020.0015.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.03400.00100.00100.00100.00100.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00
Alte obiecte de inventar4620.05.30"1,278.00"442.00314.00253.00269.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.30"1,038.00"432.00274.00123.00209.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.30200.000.0030.00120.0050.00Alte obiecte de inventar4620.05.3040.0010.0010.0010.0010.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"4720.06582.0036.00133.00155.00258.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.06557.0031.00113.00155.00258.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.0625.005.0020.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.01108.0011.0054.0022.0021.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.0193.006.0044.0022.0021.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.0115.005.0010.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00
Deplasari în străinătate4920.06.02474.0025.0079.00133.00237.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.02464.0025.0069.00133.00237.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.0210.000.0010.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.1189.0026.0031.0015.0017.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.1179.0016.0031.0015.0017.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.1110.0010.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00
Pregatire profesionala5120.1396.0025.0054.007.0010.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.1386.0020.0049.007.0010.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.1310.005.005.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala5120.130.00Pregatire profesionala5120.130.00Pregatire profesionala5120.130.00
Protectia muncii5220.1437.0015.009.005.008.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.1422.005.006.004.007.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.1415.0010.003.001.001.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5220.140.00Protectia muncii5220.140.00Protectia muncii5220.140.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00
Alte cheltuieli5620.30256.00100.0073.0045.0038.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.30156.0040.0053.0035.0028.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.30100.0060.0020.0010.0010.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00
Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.30256.00100.0073.0045.0038.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.30156.0040.0053.0035.0028.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.30100.0060.0020.0010.0010.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00
59595959595959595959595959595959595959
TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00
Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00
74747474747474747474747474747474747474
TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00
77777777777777777777777777777777777777
TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00
80808080808080808080808080808080808080
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00
Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00
Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00
8853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.00A. Transferuri interne.9055.010.00A. Transferuri interne.9055.010.00
Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00
Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00
Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00
Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00
Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00
Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00
99999999999999999999999999999999999999
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00
Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00
Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00
105105105105105105105105105105105105105105105105105105105
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00
Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00
Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00
Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00
CHELTUIELI DE CAPITAL11270"1,139.00"784.00230.0010.00115.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL11270419.0064.00230.0010.00115.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL11270720.00720.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00
113113113113113113113113113113113113113113113113113113113
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11471"1,139.00"784.00230.0010.00115.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11471419.0064.00230.0010.00115.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11471720.00720.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00
Active fixe11571.01"1,139.00"784.00230.0010.00115.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.01419.0064.00230.0010.00115.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.01720.00720.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00
Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.02602.00602.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.022.002.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.02600.00600.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.03437.0082.00230.0010.00115.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.03417.0062.00230.0010.00115.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.0320.0020.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.30100.00100.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.30100.00100.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00
120120120120120120120120120120120120120120120120120120120
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00
Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00
124124124124124124124124124124124124124124124124124124124
OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00
126126126126126126126126126126126126126126126126126126126
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00
Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00
131131131131131131131131131131131131131131131131131131131
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00
Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00
Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00
"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."
" 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "…………………………………..
ANDREI IONA CHILIMANANCA LUDUSTANILA MARILENA" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"

Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
CAP. 51.10. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE- mii RON -Cap.51.10.01- mii RON -CAP.51.10.01.02 Autoritati legislative- mii RON -CAP. 51.10.01.03 Autoritati executive- mii RON -CAP. 51.10.01.04 Alte organe ale autoritatilor publice- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
262626262626
TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00
Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00
20.01.050.000.000.000.000.0020.01.050.000.000.000.000.00
20.01.060.000.000.000.000.0020.01.060.000.000.000.000.00
20.01.070.000.000.000.000.0020.01.070.000.000.000.000.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00
Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00
Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00
Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00
Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00
Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00
Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00
Protectia muncii5120.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5120.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00
Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00
Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00
595959595959
TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00
Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00
747474747474
TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00
777777777777
TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00
808080808080
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00
Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00
Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00
8853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00
Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00
Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00
Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00
Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00
Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00
999999999999
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00
Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00
Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00
Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00
105105105105105105
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00
Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00
Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00
Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00
CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00
113113113113113113
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00
Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00
Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00
120120120120120120
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00
Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00
124124124124124124
OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00
126126126126126126
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00
Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00
131131131131131131
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00
Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00
Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00
"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."
" 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "…………………………………..
" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"

Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
CAP. 54.10. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- mii RON -Cap.54.00.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor- mii RON -Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor- mii RON -Cap.54.02.50 D.I.T.L - mii RON -- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2610.03.06
TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00
Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00
Carburanti si lubrifianti20.01.05Carburanti si lubrifianti20.01.050.00
Piese de schimb20.01.06Piese de schimb20.01.060.00
Transport20.01.07Transport20.01.070.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00
Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00
Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00
Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00
Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00
Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00
Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00
Protectia muncii5120.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00
Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00
Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00
595959595959
TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00
Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00
747474747474
TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00
777777777777
TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00
808080808080
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00
Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00
Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00
8853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00
Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00
Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00
Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00
Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00
Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00
999999999999
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00
Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00
Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00
Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00
105105105105105105
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00
Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00
Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00
Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00
CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00
113113113113113113
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00
Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00
Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00
120120120120120120
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00
Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00
124124124124124124
OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00
126126126126126126
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00
Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00
131131131131131131
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00
Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00
Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00
"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."
" 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "…………………………………..
" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"

Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
CAP. 60.02. APARARE NATIONALA- mii RON -Cap.60.02.02 CENTRUL MILITAR- mii RON -- mii RON -- mii RON -- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26
TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00
Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00
Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00
Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00
Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00
Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00
Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00
Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00
Protectia muncii5120.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00
Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00
Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00
595959595959
TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00
Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00
747474747474
TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00
777777777777
TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00
808080808080
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00
Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00
Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00
8853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00
Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00
Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00
Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00
Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00
Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00
999999999999
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00
Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00
Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00
Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00
105105105105105105
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00
Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00
Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00
Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00
CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00
113113113113113113
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00
Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00
Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00
120120120120120120
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00
Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00
124124124124124124
OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00
126126126126126126
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00
Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00
131131131131131131
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00
Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00
Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00
"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."
" 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "…………………………………..
" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"

Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
CAP. 61.10. Ordine Publica si Siguranta Nationala- mii RON -Cap.61.10.03. Ordine publica- mii RON -Cap.61.10.03.01 POLITIE- mii RON -CAP.61.10.03.02 JANDARMERIE- mii RON -- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26Contributii pentru concedii si indemnizatii26
TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII27200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 2820.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou2920.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00Furnituri de birou2920.01.010.00
Materiale pentru curatenie3020.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00Materiale pentru curatenie3020.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3120.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3220.01.040.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3320.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3420.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare3520.01.300.00
Reparatii curente 3620.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00Reparatii curente 3620.020.00
Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00Hrana3720.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni3820.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00Hrana pentru oameni3820.03.010.00
Hrana pentru animale3920.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00Hrana pentru animale3920.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4020.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4120.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00Medicamente 4120.04.010.00
Materiale sanitare4220.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00Materiale sanitare4220.04.020.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar4320.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament4420.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00Uniforme si echipament4420.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat4520.05.030.00
Alte obiecte de inventar4620.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00Alte obiecte de inventar4620.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"4720.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"4820.06.010.00
Deplasari în străinătate4920.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00Deplasari în străinătate4920.06.020.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5020.110.00
Protectia muncii5120.140.000.000.000.000.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00Protectia muncii5120.140.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"5220.190.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor5320.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe5420.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne5520.24.020.00
Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli5620.300.000.000.000.000.00
Protocol si reprezentare 5720.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00Protocol si reprezentare 5720.30.020.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00
595959595959
TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00
Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00
747474747474
TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00
777777777777
TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00
808080808080
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00
Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00
Actiuni de sanatate 8451.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00
8853.01.080.000.000.000.000.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.008853.01.080.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.9055.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00
Programe PHARE 9255.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00
Programe ISPA9355.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00
Programe SAPARD9455.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00
Programe de dezvoltare9655.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00
Alte transferuri curente interne9855.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00
999999999999
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA100570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale10157.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00Asigurari sociale10157.010.00
Ajutoare sociale10257.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00 Ajutoare sociale10257.020.00
Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar10357.02.010.00
Ajutoare sociale in natura10457.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00 Ajutoare sociale in natura10457.02.020.00
105105105105105105
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 106590.000.000.000.000.00
Burse 10759.010.000.000.000.000.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00Burse 10759.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale10859.020.00
Asociatii si fundatii10959.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00Asociatii si fundatii10959.110.00
Sustinerea cultelor11059.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00Sustinerea cultelor11059.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical11159.150.00
CHELTUIELI DE CAPITAL112700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00CHELTUIELI DE CAPITAL112700.00
113113113113113113
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 114710.000.000.000.000.00
Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00Active fixe11571.010.000.000.000.000.00
Construcţii11671.01.010.000.000.000.000.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00Construcţii11671.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300.00
120120120120120120
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE121720.000.000.000.000.00
Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00Active financiare12272.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale12372.01.010.00
124124124124124124
OPERATIUNI FINANCIARE 125790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00OPERATIUNI FINANCIARE 125790.00
126126126126126126
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 127800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii12880.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa12980.080.00
Alte imprumuturi13080.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00Alte imprumuturi13080.300.00
131131131131131131
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 132810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe13381.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite13481.01.010.00
Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate13581.01.020.00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 13681.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe13781.01.060.00
Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 13881.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 13981.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne14081.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale14181.02.050.00
"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."
" 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "…………………………………..
" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"

Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
Cap.65.10 INVATAMANT- mii RON -Cap.65.10.03 Invatamant prescolar si primar- mii RON -Cap.65.10.03.01 Invatamant prescolar- mii RON -Cap.65.10.03.02 Invatamant primar- mii RON -Cap.65.10.04 Invatamant Secundar- mii RON -Cap.65.10.04.01 Invatamant secundar inferior- mii RON -Cap.65.10.04.02 Invatamant secundar superior - mii RON -Cap.65.10.04.03 Invatamant profesional- mii RON -Cap.65.10.05 Invatamant postliceal- mii RON -Cap.65.10.07.04 Invatamant nedefinibil prin nivel-special- mii RON -Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educatie- mii RON -Cap.65.10.11.03 Internate si cantine pentru elevi- mii RON -Cap.65.10.11.30 Alte servicii auxiliare- mii RON -Cap.65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI1"11,038.00""3,257.00""3,291.00""1,705.00""2,785.00"TOTAL CHELTUIELI1"4,896.00""1,505.00""1,375.00"711.00"1,305.00"TOTAL CHELTUIELI1"4,655.00""1,377.00""1,319.00"706.00"1,253.00"TOTAL CHELTUIELI1241.00128.0056.005.0052.00TOTAL CHELTUIELI1"5,917.00""1,690.00""1,845.00"958.00"1,424.00"TOTAL CHELTUIELI1678.00264.00172.00132.00110.00TOTAL CHELTUIELI1"4,886.00""1,334.00""1,526.00"750.00"1,276.00"TOTAL CHELTUIELI1353.0092.00147.0076.0038.00TOTAL CHELTUIELI1178.0050.0051.0029.0048.00TOTAL CHELTUIELI147.0012.0020.007.008.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"10,619.00""3,193.00""3,061.00""1,695.00""2,670.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"4,896.00""1,505.00""1,375.00"711.00"1,305.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"4,655.00""1,377.00""1,319.00"706.00"1,253.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)241.00128.0056.005.0052.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"5,500.00""1,628.00""1,615.00"948.00"1,309.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)678.00264.00172.00132.00110.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)"4,494.00""1,279.00""1,302.00"750.00"1,163.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)328.0085.00141.0066.0036.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)178.0050.0051.0029.0048.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)45.0010.0020.007.008.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)0.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"1,254.00"646.00296.00131.00181.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"1,081.00"598.00248.00102.00133.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210111.0041.0016.0022.0032.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210902.00531.00213.0069.0089.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL21068.0026.0019.0011.0012.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210173.0048.0048.0029.0048.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.01800.00364.00214.0079.00143.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.01671.00331.00178.0059.00103.00Cheltuieli salariale in bani310.0168.0018.0013.008.0029.00Cheltuieli salariale in bani310.01558.00297.00152.0044.0065.00Cheltuieli salariale in bani310.0145.0016.0013.007.009.00Cheltuieli salariale in bani310.01129.0033.0036.0020.0040.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.01143.0052.0036.0023.0032.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.01110.0043.0026.0018.0023.00Salarii de baza410.01.0122.006.006.005.005.00Salarii de baza410.01.0172.0032.0015.0011.0014.00Salarii de baza410.01.0116.005.005.002.004.00Salarii de baza410.01.0133.009.0010.005.009.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.022.002.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.022.002.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.022.002.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.033.003.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.033.003.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.033.003.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.0440.0022.006.006.006.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.0433.0019.005.005.004.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.0427.0017.003.004.003.00Spor de vechime710.01.046.002.002.001.001.00Spor de vechime710.01.047.003.001.001.002.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.053.003.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.052.002.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.051.001.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.051.001.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.051.001.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.0614.008.002.002.002.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.0613.007.002.002.002.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.068.005.001.001.001.00Alte sporuri910.01.065.002.001.001.001.00Alte sporuri910.01.061.001.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.0718.008.005.003.002.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.0718.008.005.003.002.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.0712.006.003.002.001.00Ore suplimentare1010.01.076.002.002.001.001.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.08257.00204.0025.0017.0011.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.08253.00203.0024.0016.0010.00Fond de premii1110.01.088.002.004.000.002.00Fond de premii1110.01.08240.00199.0019.0015.007.00Fond de premii1110.01.085.002.001.001.001.00Fond de premii1110.01.084.001.001.001.001.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul13<