Hotărârea nr. 205/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 205 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTÃRÂRE

privind  aprobarea rectificarii bugetului  de  venituri  si  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2006

 

         Vazand Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  si  Raportul  de  specialitate  intocmit  de  Directia  Management Economic ;

Ţinand seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi  taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

In temeiul HCGMB nr. 30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, a virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

        Conform O.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale art.15 si art.35 alin.6 , si Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006.                     Urmare a adresei nr. 71/19.01.2006 transmisa de Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 1 privind estimarea veniturilor proprii ale Consiliului Local sector 1.

            Conform H.C.G.M.B. nr.1/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti prin Legea Bugetului de stat pe anul 2006.

            Conform H.C.G.M.B. nr.2/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si bugetul municipiului Bucuresti pe anul 2006.

            Conform H.C.G.M.B. nr.3/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 2006.

Conform adresei trimise de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap nr.45/04.01.2006 , reprezentand transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap suma alocata a fost de 5.984 mii lei.

Conform H.C.G.M.B. nr.55/06.03.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investitiei “Ameliorarea zonei suburbane nord a Municipiului Bucuresti, alimentare cu apa si canalizare etapa I “ , modificata prin H.C.G.M.B. nr.272/25.09.2003.

Conform adresei Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica nr. 1452/18.01.2006 privind sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti.

In temeiul art.46, alin.(3) si art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Bugetul rectificat al Consiliului Local Sector 1  Bucuresti pe anul 2006 a fost aprobat atat la venituri cat si la cheltuieli astfel:

            ► buget local pe anul 2006 aprobat in suma de 558.233,50 mii lei, conform anexei nr.1;

►bugetul imprumuturilor interne pe anul 2006 – 60.633,88 mii lei-BCR ;

 

Art.2. Se   aproba veniturile totale ale Bugetului Consiliului Local Sector 1 Bucuresti in suma de 558.233,50 . Aceste venituri provin din :

                      -   impozite, taxele locale si alte taxe ale Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, conform adresei nr. 316/18.04.2006 in valoare de 174.318 mii lei.

                      -  269.755,50 mii lei reprezentand cota de 23,5% din impozitul pe venit ce se incaseaza direct la bugetul local al sectorului 1 Bucuresti conform art.28 alin.3 din O.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare.

 - 79.316 mii lei  reprezentand sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se suplimenteaza cu suma de 1.321 miilei conform H.C.G.M.B. nr. 127/01.06.2006, conform anexei nr.1;

- cota de 11% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale conf. H.C.G.M.B. nr.2/06.01.2006, repartizata Consiliului Local Sector 1 in suma de 28.360 mii lei;

- 5.984 mii lei reprezentand transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap repartizata Sectorului 1 conform adresei ANPH nr.45/04.012006

- 500 mii lei reprezentand donatii si sponsorizari.

► Suma de 60.633,88 lei reprezinta imprumuturi interne pentru investitii de la Banca Comerciala Romana pe anul 2005, conform H.C.L.S.1 nr.65/31.03.2005 contractat de catre Primaria Sectorului 1.

 

Art.3. Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului Local Sector 1 in suma de 558.233,500 mii lei conform anexei nr. 2 cu desfasurarea pe capitole si categorii de cheltuieli ( titluri) si pe articole bugetare dupa cum urmeaza :

(1) 44.537 mii lei pentru Autoritati Executive cap. 51.02 ,  din care  38.264 mii lei cheltuieli curente si 6.273 cheltuieli de capital, conform anexei 2.1 ( 2.1.1 ; 2.1.2 ) ;

(2) 14.695 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale cap. 54.02 , din care 14.695 mii lei cheltuieli curente conform anexei 2.2 (2.2.1) ;

          (3) 6.845 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica si imprumuturile cap 55.02  ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

         (4) 1.390 mii lei pentru Aparare Nationala cap.  60.02 din care 900 mii lei cheltuieli curente si 490 mii lei chetuieli de capital , conform anexei 2.3 (2.3.1) ;

(5) 16.799,50 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranta Nationala cap. 61.02 din care 9.768 mii lei cheltuieli curente si 7.031,50 mii lei chetuieli de capital  conform anexei 2.4 (2.4.1) ;

(6) 158.445 mii lei pentru Invatamant cap. 65.02 din care 129.564 mii lei cheltuieli curente si 28.881 mii lei chetuieli de capital conform anexa nr. 2.5 (2.5.1 ; 2.5.1.1 ; 2.5.1.2 ;2.5.2 ; 2.5.2.1 ; 2.5.2.2 ;2.5.2.3 ; 2.5.3 ; )

            (7) 1.881 mii lei pentru finantarea Sanatatii cap 66.02 din care 1.863 mii lei chetuieli curente si 18 mii lei chetuieli de capital , ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 (8) 51.210,65 mii lei pentru Cultura , recreere si religie cap 67.02 din care 45.710,65 chetuieli curente si 5.500 mii lei cheltuieli de capital conform anexei 2.6 (2.6.1 ;2.6.2) ;

 (9) 94.653 mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala cap. 68.02 din care 90.648 mii lei cheltuieli curente  si 4.005 mii lei pentru cheltuieli de capital conform anexei 2.7 (2.7.1 ; 2.7.2 ; 2.7.3 ; 2.7.4 ; 2.7.5 ; 2.7.5.1 ; 2.7.5.2 ; 2.7.6) ;

 (10) 10.375.35 mii lei pentru locuinte servicii si dezvoltare publica cap 70.02  conform anexei 2.8 (2.8.1) ;

(11) 42.500 mii lei pentru Protectia Mediului cap 74.02 ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 (12) 110.202 mii lei pentru Transporturi cap 84.02 , din care cheltuieli curente 65.402 mii lei si cheltuieli de capital de 44.800 mii lei conform anexei 2.9 (2.9.1 ; 2.9.1.1 ; 2.9.1.2) ;

(13) 4.700 mii lei pentrru Alte actiuni Economice cap 87.02  ramanand la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 

Art.4. Se aproba cheltuielile Primaria Sector 1, din imprumuturi interne pentru investitii in valoare de  60.633,88 mii lei ramane la aceasi valoare nerectificandu-se.

 

Art.5. Se aproba lista de investitii in suma de 161.232,73 mii lei, conform anexei nr. 3, (de la pagina 1 la 37 ), din care :

               100.598,85 mii lei – Buget local ;

                 60.633,88 mii lei – Imprumuturi interne ;

Art.6. Primarul Sectorului 1, Directia Management Economic, Directia Investitii,  Administratia Domeniului Public Sector 1, Centrul Militar Sector 1, Situatii de Urgenta Sector 1,  Cantina centrala de Ajutor Social Sector 1, Directia pentru Administratia Invatamantului Preuniversitar Sector 1, ordonatorii tertiari de credite (invatamant preuniversitar),  Directia Generala de Evidenta a Persoanelor, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului     Sector 1 şi Serviciul  Secretariat General, Audiente,  precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

 

               Adrian Oghină                                                                      Secretar,

                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. : 205

Data : 15.06.2006

 

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotararea Consiliului Local
nr.205/15.06.2006
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Adrian Oghina
"BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,"
"TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL ____2006_____________ "
- CENTRALIZATOR -
BUGET RECTIFICAT IUNIE - mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorPREVEDERI 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89)100.01"558,233.50""158,151.00""153,221.00""120,416.75""126,444.75"
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84)248.02"472,933.50""130,921.00""118,252.00""109,683.75""114,076.75"
I. VENITURI CURENTE (rd.4+45)300.02"523,989.50""149,891.00""143,221.00""112,416.75""118,460.75"
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42)400.03"520,027.50""148,466.00""142,232.00""111,636.75""117,692.75"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)"500.04"301,500.50""76,715.00""77,106.00""73,867.75""73,811.75"
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)"600.058.008.000.000.000.00
Impozit pe profit (rd.8)701.028.008.000.000.000.00
Impozit pe profit de la agenţi economici 801.02.018.008.00
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)"900.06"298,115.50""76,214.00""76,574.00""72,863.75""72,463.75"
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)1004.02"298,115.50""76,214.00""76,574.00""72,863.75""72,463.75"
Cote defalcate din impozitul pe venit1104.02.01"269,755.50""66,867.00""69,484.00""65,773.75""67,630.75"
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale1204.02.04"28,360.00""9,347.00""7,090.00""7,090.00""4,833.00"
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)"1300.07"3,377.00"493.00532.00"1,004.00""1,348.00"
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15)"1405.02"3,377.00"493.00532.00"1,004.00""1,348.00"
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "1505.02.50"3,377.00"493.00532.00"1,004.00""1,348.00"
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 1600.080.000.000.000.000.00
Impozit pe salarii - total (rd.18)1706.020.000.000.000.000.00
Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 1806.02.020.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20)1900.09"116,922.00""38,079.00""28,232.00""23,122.00""27,489.00"
Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24)2007.02"116,922.00""38,079.00""28,232.00""23,122.00""27,489.00"
Impozit pe cladiri2107.02.01"76,959.00""26,459.00""17,500.00""16,000.00""17,000.00"
Impozit pe cladiri de la presoane fizice 07.02.01.01"17,501.00""8,501.00""3,000.00""2,500.00""3,500.00"
Impozit pe cladiri de la presoane juridice07.02.01.02"59,458.00""17,958.00""14,500.00""13,500.00""13,500.00"
Impozit pe terenuri2207.02.02"14,795.00""5,320.00""3,725.00""2,625.00""3,125.00"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"7,666.00""3,166.00""2,000.00""1,000.00""1,500.00"
Impozit pe terenuri de la persoane juridice07.02.02.02"7,129.00""2,154.00""1,725.00""1,625.00""1,625.00"
"Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru "2307.02.03"24,299.00""6,299.00""7,000.00""4,000.00""7,000.00"
Alte impozite si taxe pe proprietate 2407.02.50869.001.007.00497.00364.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38)2500.10"100,925.00""33,337.00""36,779.00""14,532.00""16,277.00"
Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32)2611.02"79,316.00""24,730.00""32,469.00""10,233.00""11,884.00"
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti2711.02.010.000.000.000.000.00
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti"2811.02.02"79,316.00""24,730.00""32,469.00""10,233.00""11,884.00"
*) pentru restanţele din anii precedenţi
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 2911.02.040.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 3011.02.050.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale3111.02.060.00
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri"3211.02.060.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34)3312.02"2,372.00""1,026.00"460.00446.00440.00
Taxe hoteliere3412.02.07"2,372.00""1,026.00"460.00446.00440.00
Taxe pe servicii specifice (rd.36+37)3515.02250.0067.0067.0058.0058.00
Impozit pe spectacole3615.02.01237.0054.0067.0058.0058.00
Alte taxe pe servicii specifice3715.02.5013.0013.00
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.39 la 41)"3816.02"18,987.00""7,514.00""3,783.00""3,795.00""3,895.00"
Taxa asupra mijloacelor de transport3916.02.02"10,771.00""4,146.00""2,175.00""2,175.00""2,275.00"
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice16.02.02.01"1,921.00"921.00300.00300.00400.00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice16.02.02.02"8,850.00""3,225.00""1,875.00""1,875.00""1,875.00"
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare4016.02.03209.00161.008.0020.0020.00
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"4116.02.50"8,007.00""3,207.00""1,600.00""1,600.00""1,600.00"
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43)4200.11680.00335.00115.00115.00115.00
Alte impozite si taxe fiscale (rd.44)4318.02680.00335.00115.00115.00115.00
Alte impozite si taxe4418.02.50680.00335.00115.00115.00115.00
C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55)4500.12"3,962.00""1,425.00"989.00780.00768.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53)4600.13355.00173.0082.0050.0050.00
Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52)4730.02354.00172.0082.0050.0050.00
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale"4830.02.010.00
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti4930.02.03107.0090.0017.000.000.00
Venituri din concesiuni si inchirieri5030.02.05247.0082.0065.0050.0050.00
Venituri din dividende 5130.02.080.00
Alte venituri din proprietate5230.02.500.00
Venituri din dobanzi (rd.54)5331.021.001.000.000.000.00
Alte venituri din dobanzi5431.02.031.001.000.000.000.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75)5500.14"3,607.00""1,252.00"907.00730.00718.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63)5633.02709.0078.00254.00192.00185.00
Venituri din prestari de servicii5733.02.0824.0024.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese5833.02.100.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social5933.02.12266.0053.00112.0051.0050.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura6033.02.240.00
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială6133.02.270.00
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"6233.02.285.001.002.001.001.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati6333.02.50414.000.00140.00140.00134.00
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66)"6434.02"1,575.00"652.00308.00308.00307.00
Taxe extrajudiciare de timbru6534.02.02"1,134.00"234.00300.00300.00300.00
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"6634.02.50441.00418.008.008.007.00
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71)"6735.02721.00333.00182.00105.00101.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale6835.02.01721.00333.00182.00105.00101.00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe6935.02.020.00
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"7035.02.030.00
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"7135.05.500.00
Diverse venituri (rd.73+74)7236.02102.0064.0038.000.000.00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 7336.02.050.00
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.110.00
Alte venituri7436.02.50102.0064.0038.000.000.00
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77)"7537.02500.00125.00125.00125.00125.00
Donatii si sponsorizari7637.02.01500.00125.00125.00125.00125.00
Alte transferuri voluntare7737.02.500.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 7800.15"28,260.00""5,760.00""7,500.00""7,500.00""7,500.00"
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83)7939.02"28,260.00""5,760.00""7,500.00""7,500.00""7,500.00"
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice8039.02.010.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului8139.02.030.00
Venituri din privatizare8239.02.040.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat8339.02.07"28,260.00""5,760.00""7,500.00""7,500.00""7,500.00"
III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85)8400.160.000.000.000.000.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88)8540.020.000.000.000.000.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii8640.02.060.00
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice8740.02.070.00
Imprumuturi temporare din trezoreria statului40.02.100.00
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa40.02.110.00
Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate8840.02.500.00
IV. SUBVENTII (rd.90)8900.17"5,984.00""2,500.00""2,500.00"500.00484.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105)9000.18"5,984.00""2,500.00""2,500.00"500.00484.00
Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101)9142.02"5,984.00""2,500.00""2,500.00"500.00484.00
A. De capital (rd.93 la rd.100)9200.190.000.000.000.000.00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare9342.02.010.00
Investitii finantate partial din imprumuturi externe9442.02.030.00
Aeroporturi de interes local9542.02.040.00
Planuri si regulamente de urbanism9642.02.050.00
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi9742.02.060.00
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD9842.02.070.00
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor9942.02.090.00
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă10042.02.100.00
B. Curente (rd.102 la rd.104)10100.20"5,984.00""2,500.00""2,500.00"500.00484.00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap10242.02.21"5,984.00""2,500.00""2,500.00"500.00484.00
Subventii primite din Fondul de Interventie10342.02.280.000.000.000.000.00
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar10442.02.290.00
Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109)10543.020.000.000.000.000.00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului10643.02.010.00
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca "10743.02.040.00
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10843.02.070.00
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate10943.02.080.00
1100.00
TOTAL CHELTUIELI (rd.170+233+264+402+471)11149.02"558,233.50""126,885.54""184,975.66""145,887.35""100,484.95"
CHELTUIELI CURENTE (rd.172+190+218+224+235+249+266+305+329+368+404+440+473+495+519+538+570)11201"450,859.65""108,722.19""151,779.66""115,182.60""75,175.20"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.173+191+236+250+267+306+330+369+405+441+474+496+520+539)11310.00"160,983.00""40,097.80""56,644.20""34,727.00""29,514.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.174+192+237+251+268+307+331+370+406+442+475+497+521+540+571)11420.00"262,641.65""63,140.39""86,935.46""72,845.60""39,720.20"
TITLUL III DOBANZI (rd.217)11530.00"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219)11630.01"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220)11730.020.000.000.000.000.00
Alte dobanzi (rd.221)11830.030.000.000.000.000.00
TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+541)119400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+542)12040.030.000.000.000.000.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.193)12150.00500.00500.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.194)12250.04500.00500.000.000.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.175+195+225+269+308+332+371+407+443+500+522+543+572)123510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.176+196+226+270+309+333+372+408+444+501+523+544+573)12451.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice (rd.177+197+271+334+373+409+445+502+524+545+574)12551.01.010.000.000.000.000.00
Actiuni de sanatate (rd.310)12651.01.030.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.227)12751.01.140.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.228)12851.01.150.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.198)12951.01.240.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+546+575)13055.00"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+547+576)13155.01"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
Programe cu finantare rambursabila (rd.376)13255.01.030.000.000.000.000.00
Programe PHARE (rd.377+448)13355.01.080.000.000.000.000.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.412+449+505+548)13455.01.120.000.000.000.000.00
Programe de dezvoltare (rd.477)13555.01.130.000.000.000.000.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.577)13655.01.150.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+450+479+549+578)13755.01.18"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379)13857.00"14,487.00""2,880.00""4,331.00""3,618.00""3,658.00"
Ajutoare sociale (rd.276+312+380)13957.02"14,487.00""2,880.00""4,331.00""3,618.00""3,658.00"
Ajutoare sociale in numerar (rd.381)14057.02.01"11,882.00""2,102.00""3,253.00""3,386.00""3,141.00"
" Ajutoare sociale in natura (rd,277+313)"14157.02.02"2,605.00"778.00"1,078.00"232.00517.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+579)14259.00703.00129.00369.0092.00113.00
Burse (rd.279)14359.01703.00129.00369.0092.00113.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.580)14459.020.000.000.000.000.00
Asociatii si fundatii (rd.280+339+383)14559.110.000.000.000.000.00
Sustinerea cultelor (rd.340)14659.120.000.000.000.000.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.341)14759.150.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.178+199+238+252+281+314+342+384+414+451+480+506+525+550+581)14870.00"100,598.85""18,163.35""29,808.00""30,704.75""21,922.75"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.179+200+239+253+282+315+343+385+415+452+481+507+526+551+582)14971.00"96,998.50""14,563.00""29,808.00""30,704.75""21,922.75"
Active fixe (rd.180+201+240+254+283+316+344+386+416+453+482+508+527+552+583)15071.01"96,998.50""14,563.00""29,808.00""30,704.75""21,922.75"
Construcţii(rd.181+202+241+255+284+317+345+387+417+454+483+509+528+553+584)15171.01.01"82,538.00""13,223.00""25,672.00""25,748.00""17,895.00"
"Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.182+203+242+256+285+318+346+388+418+455+484+510+529+554+585)"15271.01.02"7,021.50"454.00"1,220.00""2,673.75""2,673.75"
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(183+204+243+257+286+319+347+389+419+456+485+511+530+555+586)"15371.01.03"2,000.00"492.00"1,304.00"108.0096.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.184+205+244+258+287+320+348+390+420+457+486+512+531+556+587)15471.01.30"5,439.00"394.00"1,612.00""2,175.00""1,258.00"
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.421+458+557)15572.00"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00
Active financiare (rd.422+459+558)15672.01"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.423+460+559)15772.01.01"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.206+424+461+588)15879.00"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.589)15980.000.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd.590)16080.030.000.000.000.000.00
Alte imprumuturi (rd.591)16180.300.000.000.000.000.00
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.207+425+462)16281.00"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"
Rambursari de credite externe (rd.208+426+463)16381.01"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"
Rambursari de credite interne (rd.209+427+464)16481.02"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.535)"16590.000.000.000.000.000.00
Rezerve (rd.600)16691.010.000.000.000.000.00
Excedent (rd.601)16792.010.00"31,265.46""-31,754.66""-25,470.60""25,959.80"
Deficit (rd.602)16893.010.000.000.000.000.00
169
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.171+189+223)17050.02"66,077.00""12,580.20""22,518.60""18,666.60""12,311.60"
Autoritati publice si actiuni externe (rd.186)17151.02"44,537.00""7,547.20""14,232.60""13,980.60""8,776.60"
CHELTUIELI CURENTE (rd.173 la rd.175)17201"38,264.00""7,132.20""12,549.60""11,040.60""7,541.60"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL17310.00"13,049.00""2,664.00""3,687.00""4,421.00""2,277.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII17420.00"25,215.00""4,468.20""8,862.60""6,619.60""5,264.60"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.176)175510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.177)17651.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice17751.01.010.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179)17870.00"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180)17971.00"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"
Active fixe(rd.181 la 184)18071.01"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"
Construcţii18171.01.01"2,043.00"330.00658.00940.00115.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"18271.01.0240.0040.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"18371.01.0350.0025.0025.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)18471.01.30"4,140.00"20.00"1,000.00""2,000.00""1,120.00"
Din total capitol:185
Autoritati executive si legislative (rd.187)18651.02.01"44,537.00""7,547.20""14,232.60""13,980.60""8,776.60"
Autorităţi executive18751.02.01.03"44,537.00""7,547.20""14,232.60""13,980.60""8,776.60"
188
Alte servicii publice generale (rd.211 la rd.215)18954.02"14,695.00""3,058.00""6,786.00""2,786.00""2,065.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.191 la rd.193 + rd.195)19001"14,695.00""3,058.00""6,786.00""2,786.00""2,065.00"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL19110.00"8,700.00""1,515.50""3,857.50""1,951.00""1,376.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII19220.00"5,495.00""1,042.50""2,928.50"835.00689.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194)19350.00500.00500.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 19450.04500.00500.000.000.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.196)195510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.197+198)19651.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice19751.01.010.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate19851.01.240.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)19970.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)20071.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.202 la 205)20171.010.000.000.000.000.00
Construcţii20271.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20371.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20471.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)20571.01.300.000.000.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207)20679.000.000.000.000.000.00
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+209)20781.000.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe 20881.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne 20981.020.000.000.000.000.00
Din total capitol:210
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale21154.02.05500.00500.000.000.000.00
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"21254.02.060.00
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile publice locale"21354.02.070.00
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor21454.02.10"3,495.00"912.00910.00"1,004.00"669.00
Alte servicii publice generale 21554.02.50"10,700.00""1,646.00""5,876.00""1,782.00""1,396.00"
216
Dobanzi (rd.218)21755.02"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.219 la rd.221)21801"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"
Dobanzi aferente datoriei publice interne21930.01"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"
Dobanzi aferente datoriei publice externe22030.020.00
Alte dobanzi 22130.030.00
222
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.230 + 231)22356.020.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd. 225)224010.000.000.000.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.226)225510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.227+228)22651.010.000.000.000.000.00
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului22751.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap22851.01.150.00
Din total capitol:229
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului23056.02.060.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap23156.02.070.00
232
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.234+248)"23359.02"18,189.50""2,605.10""4,989.90""5,116.25""5,478.25"
Aparare (rd.246)23460.02"1,390.00"642.50493.50139.00115.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237)23501900.00362.50297.50125.00115.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL23610.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII23720.00900.00362.50297.50125.00115.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239)23870.00490.00280.00196.0014.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240)23971.00490.00280.00196.0014.000.00
Active fixe (rd.241 la 244)24071.01490.00280.00196.0014.000.00
Construcţii24171.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"24271.01.0265.0050.0015.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"24371.01.03134.0060.0060.0014.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)24471.01.30291.00170.00121.000.000.00
Din total capitol:245
Aparare nationala24660.02.02"1,390.00"642.50493.50139.00115.00
247
Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262)24861.02"16,799.50""1,962.60""4,496.40""4,977.25""5,363.25"
CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251)24901"9,768.00""1,655.60""3,194.40""2,283.50""2,634.50"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL25010.00"6,250.00""1,091.30""1,645.70""1,529.00""1,984.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII25120.00"3,518.00"564.30"1,548.70"754.50650.50
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253)25270.00"7,031.50"307.00"1,302.00""2,693.75""2,728.75"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254)25371.00"7,031.50"307.00"1,302.00""2,693.75""2,728.75"
Active fixe(rd.255 la 258)25471.01"7,031.50"307.00"1,302.00""2,693.75""2,728.75"
Construcţii25571.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"25671.01.02"5,834.50"80.00607.00"2,573.75""2,573.75"
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"25771.01.03490.0027.00423.0020.0020.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)25871.01.30707.00200.00272.00100.00135.00
Din total capitol:259
Ordine publica (rd.261)26061.02.03"10,000.00""1,313.10""4,073.90""2,126.00""2,487.00"
Politie comunitara26161.02.03.04"10,000.00""1,313.10""4,073.90""2,126.00""2,487.00"
Protectie civila26261.02.05"6,799.50"649.50422.50"2,851.25""2,876.25"
263
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+304+328+367)26464.02"306,189.65""77,033.89""111,483.16""69,339.50""48,333.10"
Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302)26565.02"158,445.00""46,601.00""70,627.00""27,318.00""13,899.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278)26601"129,564.00""33,549.00""58,598.00""23,518.00""13,899.00"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL26710.00"82,606.00""23,132.00""35,824.00""13,922.00""9,728.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII26820.00"43,901.00""9,516.00""21,405.00""9,357.00""3,623.00"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.270)269510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.271)27051.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice27151.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273)272550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.274)27355.010.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 27455.01.180.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276)27557.00"2,354.00"772.00"1,000.00"147.00435.00
Ajutoare sociale (rd.277)27657.02"2,354.00"772.00"1,000.00"147.00435.00
Ajutoare sociale in natura27757.02.02"2,354.00"772.00"1,000.00"147.00435.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280)27859.00703.00129.00369.0092.00113.00
Burse 27959.01703.00129.00369.0092.00113.00
Asociaţii şi fundaţii 28059.110.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282)28170.00"28,881.00""13,052.00""12,029.00""3,800.00"0.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283)28271.00"28,881.00""13,052.00""12,029.00""3,800.00"0.00
Active fixe(rd.284 la 287) 28371.01"28,881.00""13,052.00""12,029.00""3,800.00"0.00
Construcţii28471.01.01"27,586.00""12,891.00""10,895.00""3,800.00"0.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"28571.01.02446.007.00439.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"28671.01.03849.00154.00695.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)28771.01.300.000.000.000.000.00
Din total capitol:288
Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291)28965.02.03"47,106.00""14,709.00""20,467.00""8,578.00""3,352.00"
Învatamânt prescolar29065.02.03.01"24,266.00""6,230.00""12,388.00""3,825.00""1,823.00"
Învatamânt primar29165.02.03.02"22,840.00""8,479.00""8,079.00""4,753.00""1,529.00"
Învatamânt secundar (rd.293 la 296)29265.02.04"103,721.00""29,338.00""46,914.00""17,779.00""9,690.00"
Învatamânt secundar inferior 29365.02.04.01"30,877.00""12,200.00""11,344.00""5,318.00""2,015.00"
Învatamânt secundar superior 29465.02.04.02"66,880.00""15,525.00""33,146.00""11,380.00""6,829.00"
Invatamant profesional29565.02.04.03"5,964.00""1,613.00""2,424.00""1,081.00"846.00
Învatamânt postliceal29665.02.050.000.000.000.000.00
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298)29765.02.07"7,618.00""2,554.00""3,246.00"961.00857.00
Învatamânt special29865.02.07.04"7,618.00""2,554.00""3,246.00"961.00857.00
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301)29965.02.110.000.000.000.000.00
Internate si cantine pentru elevi 30065.02.11.030.000.000.000.000.00
Alte servicii auxiliare30165.02.11.300.000.000.000.000.00
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului30265.02.500.000.000.000.000.00
303
Sanatate (rd.322+324)30466.02"1,881.00"180.50747.50474.50478.50
CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311)30501"1,863.00"180.50739.50470.50472.50
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL30610.00146.0014.0054.0037.0041.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII30720.00"1,717.00"166.50685.50433.50431.50
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309)308510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.310)30951.010.000.000.000.000.00
Acţiuni de sănătate31051.01.030.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312)31157.000.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale (rd.313)31257.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in natura31357.02.020.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315)31470.0018.000.008.004.006.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316)31571.0018.000.008.004.006.00
Active fixe(rd.317 la 320)31671.0118.000.008.004.006.00
Construcţii31771.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"31871.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"31971.01.0318.000.008.004.006.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)32071.01.300.000.000.000.000.00
Din total capitol:321
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323)32266.02.06"1,500.00"155.00595.00375.00375.00
Spitale generale32366.02.06.01"1,500.00"155.00595.00375.00375.00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326)32466.02.50381.0025.50152.5099.50103.50
Alte institutii si actiuni sanitare32666.02.50.50381.0025.50152.5099.50103.50
327
"Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365)"32867.02"51,210.65""12,895.65""14,250.00""14,800.00""9,265.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+338)32901"45,710.65""12,895.65""13,250.00""11,200.00""8,365.00"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL33010.00"13,050.00""4,090.00""2,905.00""2,950.00""3,105.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII33120.00"32,660.65""8,805.65""10,345.00""8,250.00""5,260.00"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.333)332510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.334)33351.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice33451.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336)335550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.337)33655.010.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 33755.01.180.000.000.000.000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341)33859.000.000.000.000.000.00
Asociaţii şi fundaţii 33959.110.000.000.000.000.00
Susţinerea cultelor 34059.120.000.000.000.000.00
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 34159.150.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343)34270.00"5,500.00"0.00"1,000.00""3,600.00"900.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344)34371.00"5,500.00"0.00"1,000.00""3,600.00"900.00
Active fixe (rd.345 la 348)34471.01"5,500.00"0.00"1,000.00""3,600.00"900.00
Construcţii34571.01.01"5,500.00"0.00"1,000.00""3,600.00"900.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"34671.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"34771.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)34871.01.300.000.000.000.000.00
Din total capitol:349
Servicii culturale (rd.351 la 359)35067.02.030.000.000.000.000.00
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"35167.02.03.020.00
Muzee35267.02.03.030.00
Institutii publice de spectacole si concerte35367.02.03.040.00
Scoli populare de arta si meserii35467.02.03.050.00
Case de cultura35567.02.03.060.00
Camine culturale35667.02.03.070.00
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale35767.02.03.080.00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice35867.02.03.120.00
Alte servicii culturale35967.02.03.300.00
Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363)36067.02.05"47,210.65""12,165.65""13,060.00""13,720.00""8,265.00"
Sport36167.02.05.01700.00100.00550.0050.000.00
Tineret36267.02.05.020.00
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"36367.02.05.03"46,510.65""12,065.65""12,510.00""13,670.00""8,265.00"
Servicii religioase36467.02.06"2,200.00"0.00400.00900.00900.00
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"36567.02.50"1,800.00"730.00790.00180.00100.00
366
Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400)36768.02"94,653.00""17,356.74""25,858.66""26,747.00""24,690.60"
CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382)36801"90,648.00""16,847.74""23,868.66""25,694.00""24,237.60"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL36910.00"35,631.00""7,112.00""8,292.00""9,538.00""10,689.00"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII37020.00"42,884.00""7,627.74""12,245.66""12,685.00""10,325.60"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372)371510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.373)37251.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice37351.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375)374550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.376 la 378)37555.010.000.000.000.000.00
Programe cu finanţare rambursabilă 37655.01.030.000.000.000.000.00
Programe PHARE 37755.01.080.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 37855.01.180.000.000.000.000.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380)37957.00"12,133.00""2,108.00""3,331.00""3,471.00""3,223.00"
Ajutoare sociale (rd.381)38057.02"12,133.00""2,108.00""3,331.00""3,471.00""3,223.00"
Ajutoare sociale in numerar38157.02.01"11,882.00""2,102.00""3,253.00""3,386.00""3,141.00"
Ajutoare sociale in natura57.02.01251.006.0078.0085.0082.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383)38259.000.000.000.000.000.00
Asociaţii şi fundaţii 38359.110.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385)38470.00"4,005.00"509.00"1,990.00""1,053.00"453.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386)38571.00"4,005.00"509.00"1,990.00""1,053.00"453.00
Active fixe(rd.387 la 390) 38671.01"4,005.00"509.00"1,990.00""1,053.00"453.00
Construcţii38771.01.01"2,609.00"2.00"1,519.00"808.00280.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"38871.01.02636.00277.00159.00100.00100.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"38971.01.03459.00226.0093.0070.0070.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)39071.01.30301.004.00219.0075.003.00
Din total capitol:391
Asistenta acordata persoanelor in varsta39268.02.04"18,407.00""2,456.00""5,616.00""5,500.00""4,835.00"
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394)39368.02.05"13,242.00""2,387.00""3,426.00""3,720.00""3,709.00"
Asistenta sociala in caz de invaliditate39468.02.05.02"13,242.00""2,387.00""3,426.00""3,720.00""3,709.00"
Asistenta sociala pentru familie si copii39568.02.06"38,376.00""7,061.00""9,982.00""11,296.00""10,037.00"
Ajutoare pentru locuinte39668.02.100.000.000.000.000.00
Crese68.02.11"2,878.00"328.00896.00899.00755.00
Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399)39768.02.15"21,454.00""5,061.00""5,870.00""5,262.00""5,261.00"
Ajutor social39868.02.15.01"3,100.00"464.00800.00893.00943.00
Cantine de ajutor social39968.02.15.02"18,354.00""4,597.00""5,070.00""4,369.00""4,318.00"
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale40068.02.50296.0063.7468.6670.0093.60
401
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+439)"40269.02"52,875.35""22,100.35""7,388.00""10,000.00""13,387.00"
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+435 la 437)"40370.02"10,375.35""3,600.35""3,388.00"0.00"3,387.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410)404010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL40510.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII40620.000.000.000.000.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408)407510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.409)40851.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice40951.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411)410550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.412+413)41155.010.000.000.000.000.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat41255.01.120.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 41355.01.180.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421)41470.00"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416)41571.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.417 la 420)41671.010.000.000.000.000.00
Construcţii41771.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"41871.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"41971.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)42071.01.300.000.000.000.000.00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422)42172.00"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00
Active financiare (rd.423)42272.01"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale42372.01.01"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425)42479.00"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427)42581.00"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"
Rambursari de credite externe 42681.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne 42781.02"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"
Din total capitol:428
Locuinte (rd.430+431)42970.02.030.000.000.000.000.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte43070.02.03.010.000.000.000.000.00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor43170.02.03.300.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434)43270.02.050.000.000.000.000.00
Alimentare cu apa43370.02.05.010.00
Amenajari hidrotehnice 43470.02.05.020.00
Iluminat public si electrificari rurale43570.02.060.000.000.000.000.00
Alimentare cu gaze naturale in localitati43670.02.070.000.000.000.000.00
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "43770.02.50"10,375.35""3,600.35""3,388.00"0.00"3,387.00"
438
Protectia mediului (rd.466+469)43974.02"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446)44001"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL44110.000.000.000.000.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII44220.00"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444)443510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.445)44451.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice44551.01.010.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447)446550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne. (rd.448 la 450)44755.010.000.000.000.000.00
Programe PHARE 44855.01.080.000.000.000.000.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat44955.01.120.000.000.000.000.00
Alte transferuri curente interne 45055.01.180.000.000.000.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458)45170.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453)45271.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd.454 la 457)45371.010.000.000.000.000.00
Construcţii45471.01.010.000.000.000.000.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"45571.01.020.000.000.000.000.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"45671.01.030.000.000.000.000.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)45771.01.300.000.000.000.000.00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)45872.000.000.000.000.000.00
Active financiare (rd.460)45972.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale46072.01.010.000.000.000.000.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462)46179.000.000.000.000.000.00
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464)46281.000.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe 46381.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne 46481.020.000.000.000.000.00
Din total capitol:465
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468)46674.02.05"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"
Salubritate46774.02.05.01"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"46874.02.05.020.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale46974.02.060.00
470
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+537+569)47179.02"114,902.00""12,566.00""38,596.00""42,765.00""20,975.00"
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.488)"47280.020.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.474 la 476)473010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL47410.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII47520.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.477)476550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.478+479)47755.010.000.000.000.000.00
Programe de dezvoltare47855.01.130.00
Alte transferuri curente interne 47955.01.180.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.481)48070.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.482)48171.000.000.000.000.000.00
Active fixe(rd. 483 la 486)48271.010.000.000.000.000.00
Construcţii48371.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"48471.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"48571.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)48671.01.300.00
Din total capitol:487
Actiuni generale economice si comerciale (rd.489 la 492)48880.02.010.000.000.000.000.00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi48980.02.01.060.00
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii49080.02.01.090.00
Programe de dezvoltare regionala si sociala49180.02.01.100.00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale49280.02.01.300.00
493
Combustibili si energie (rd.514 la 516)49481.020.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503)495010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL49610.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII49720.000.00
TITLUL IV SUBVENTII (rd.499)498400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif49940.030.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.501)500510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.502)50151.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice50251.01.010.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504)50355.000.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne (rd.505)50455.010.000.000.000.000.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat50555.01.120.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507)50670.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508)50771.000.000.000.000.000.00
Active fixe(rd.509 la 512) 50871.010.000.000.000.000.00
Construcţii50971.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"51071.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"51171.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)51271.01.300.00
Din total capitol:513
Energie termica51481.02.060.00
Alti combustibili51581.02.070.00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia51681.02.500.00
517
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.533)"51883.020.000.000.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.520 la 522)519010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL52010.000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII52120.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.523)522510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.524)52351.010.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice52451.01.010.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.526)52570.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.527)52671.000.000.000.000.000.00
Active fixe(rd.528 la 531)52771.010.000.000.000.000.00
Construcţii52871.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"52971.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"53071.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)53171.01.300.00
Din total capitol:532
Agricultura (rd.534+535)53383.02.030.000.000.000.000.00
Protectia plantelor si carantina fitosanitara53483.02.03.030.00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 53583.02.03.300.00
536
Transporturi (rd.561+565+567)53784.02"110,202.00""12,566.00""36,596.00""40,765.00""20,275.00"
CHELTUIELI CURENTE (rd.539 la 541+543+546)53801"65,402.00""12,566.00""24,996.00""24,165.00""3,675.00"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL53910.00"1,551.00"479.00379.00379.00314.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII54020.00"63,851.00""12,087.00""24,617.00""23,786.00""3,361.00"
TITLUL IV SUBVENTII (rd.542)541400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif54240.030.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.544)543510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.545)544510.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice545"51,01.01"0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.547)546550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.(rd.548+549)54755.010.000.000.000.000.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat54855.01.120.00
Alte transferuri curente interne54955.01.180.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.551+557)55070.00"44,800.00"0.00"11,600.00""16,600.00""16,600.00"
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.552)55171.00"44,800.00"0.00"11,600.00""16,600.00""16,600.00"
Active fixe (rd.553 la 556) 55271.01"44,800.00"0.00"11,600.00""16,600.00""16,600.00"
Construcţii55371.01.01"44,800.00"0.00"11,600.00""16,600.00""16,600.00"
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"55471.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"55571.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)55671.01.300.00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.558)55772.000.000.000.000.000.00
Active financiare (rd.559)55872.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale55972.01.010.00
Din total capitol:560
Transport rutier (rd.562 la 564)56184.02.03"110,202.00""12,566.00""36,596.00""40,765.00""20,275.00"
Drumuri si poduri56284.02.03.010.00
Transport în comun56384.02.03.020.00
Strazi 56484.02.03.03"110,202.00""12,566.00""36,596.00""40,765.00""20,275.00"
Transport aerian (rd.566)56584.02.060.00
Aviatia civila56684.02.06.020.00
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor56784.02.500.00
568
Alte actiuni economice (rd.593 la 597)56987.02"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
CHELTUIELI CURENTE (rd.571+572+575+579)57001"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII57120.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.573)572510.000.000.000.000.00
Transferuri curente (rd.574)573520.000.000.000.000.00
Transferuri către instituţii publice57452.01.010.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.576)57555"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
A. Transferuri interne.(rd.577+578)57655.01"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala57755.01.150.00
Alte transferuri curente interne 57855.01.18"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.580)57959.000.000.000.000.000.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale58059.020.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 582)58170.000.000.000.000.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.583)58271.000.000.000.000.000.00
Active fixe (rd. 584 la 587)58371.010.000.000.000.000.00
Construcţii58471.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"58571.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"58671.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)58771.01.300.00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.589)58879.000.000.000.000.000.00
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.590+591)58980.000.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii59080.030.00
Alte imprumuturi59180.300.00
Din total capitol:592
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 59387.02.010.00
Zone libere59487.02.030.00
Turism59587.02.040.00
Proiecte de dezvoltare multifunctionale59687.02.05"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00
Alte actiuni economice59787.02.500.00
598
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"59996.020.00
REZERVE 60097.020.00
EXCEDENT 60198.020.00"31,265.46""-31,754.66""-25,470.60""25,959.80"
DEFICIT60299.020.00
" P R I M A R , DIR.ADJ.ECONOMIC ,"
"SEF SERV.BUGET.EXECUTIE BUGETARA ,"
ANDREI IOAN CHILIMAN ANCA LUDUSTANILA MARILENA

Anexa nr.2Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
la Hotararea Consiliului LocalHotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
nr.205/15.06.2006
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Adrian Oghina
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
BUGET RECTIFICAT IUNIE
TOTAL CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 - 50.02- mii RON -CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE si ACTIUNI EXTERNE- mii RON -CAP.54.02 ALTE ACTIUNI PUBLICE GENERALE- mii RON -CAP.60.02 APARARE- mii RON -CAP.61.02 ORDINE SI SIGURANTA NATIONALA- mii RON -CAP.65.02 INVATAMANT- mii RON -CAP.66.02 SANATATE- mii RON -"CAP.67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"- mii RON -CAP.68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA- mii RON -"CAP.70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE"- mii RON -CAP.74.02 PROTECTIA MEDIULUI- mii RON -Cap.55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI- mii RON -CAP.81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE- mii RON -"CAP.83.02 AGRICULTURA,SIVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE"- mii RON -CAP.84.02 TRANSPORTURI- mii RON -CAP.87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE- mii RON -- mii RON -- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI0"558,233.50""126,885.54""184,975.66""145,887.35""100,484.95"TOTAL CHELTUIELI1"44,537.00""7,547.20""14,232.60""13,980.60""8,776.60"TOTAL CHELTUIELI1"14,695.00""3,058.00""6,786.00""2,786.00""2,065.00"TOTAL CHELTUIELI1"1,390.00"642.50493.50139.00115.00TOTAL CHELTUIELI1"16,799.50""1,962.60""4,496.40""4,977.25""5,363.25"TOTAL CHELTUIELI1"158,445.00""46,601.00""70,627.00""27,318.00""13,899.00"TOTAL CHELTUIELI1"1,881.00"180.50747.50474.50478.50TOTAL CHELTUIELI1"51,210.65""12,895.65""14,250.00""14,800.00""9,265.00"TOTAL CHELTUIELI1"94,653.00""17,356.74""25,858.66""26,747.00""24,690.60"TOTAL CHELTUIELI1"10,375.35""3,600.35""3,388.00"0.00"3,387.00"TOTAL CHELTUIELI1"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"TOTAL CHELTUIELI1"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI10.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI1"110,202.00""12,566.00""36,596.00""40,765.00""20,275.00"TOTAL CHELTUIELI1"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"450,859.65""108,722.19""151,779.66""115,182.60""75,175.20"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"38,264.00""7,132.20""12,549.60""11,040.60""7,541.60"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"14,695.00""3,058.00""6,786.00""2,786.00""2,065.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101900.00362.50297.50125.00115.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"9,768.00""1,655.60""3,194.40""2,283.50""2,634.50"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"129,564.00""33,549.00""58,598.00""23,518.00""13,899.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"1,863.00"180.50739.50470.50472.50TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"45,710.65""12,895.65""13,250.00""11,200.00""8,365.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"90,648.00""16,847.74""23,868.66""25,694.00""24,237.60"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"65,402.00""12,566.00""24,996.00""24,165.00""3,675.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"160,983.00""40,097.80""56,644.20""34,727.00""29,514.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"13,049.00""2,664.00""3,687.00""4,421.00""2,277.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"8,700.00""1,515.50""3,857.50""1,951.00""1,376.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"6,250.00""1,091.30""1,645.70""1,529.00""1,984.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"82,606.00""23,132.00""35,824.00""13,922.00""9,728.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210146.0014.0054.0037.0041.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"13,050.00""4,090.00""2,905.00""2,950.00""3,105.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"35,631.00""7,112.00""8,292.00""9,538.00""10,689.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"1,551.00"479.00379.00379.00314.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.01"122,597.00""30,214.30""44,961.70""25,640.00""21,781.00"Cheltuieli salariale in bani310.01"9,889.00""2,059.00""2,869.00""3,455.00""1,506.00"Cheltuieli salariale in bani310.01"7,035.00""1,165.00""3,228.00""1,566.00""1,076.00"Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.01"5,077.00"892.30"1,362.70""1,246.00""1,576.00"Cheltuieli salariale in bani310.01"62,202.00""17,348.00""28,539.00""9,414.00""6,901.00"Cheltuieli salariale in bani310.01101.008.0040.0025.0028.00Cheltuieli salariale in bani310.01"10,050.00""3,160.00""2,255.00""2,300.00""2,335.00"Cheltuieli salariale in bani310.01"26,964.00""5,181.00""6,357.00""7,323.00""8,103.00"Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.01"1,279.00"401.00311.00311.00256.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.01"70,518.00""15,948.00""28,184.00""14,260.00""12,126.00"Salarii de baza410.01.01"3,789.00"828.00"1,110.00""1,216.00"635.00Salarii de baza410.01.01"3,090.00"577.00"1,305.00"750.00458.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.01"2,370.00"400.00640.00590.00740.00Salarii de baza410.01.01"38,974.00""9,486.00""19,500.00""5,827.00""4,161.00"Salarii de baza410.01.0149.005.0019.0012.0013.00Salarii de baza410.01.01"5,750.00""1,500.00""1,400.00""1,450.00""1,400.00"Salarii de baza410.01.01"15,826.00""2,972.00""4,030.00""4,235.00""4,589.00"Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.01670.00180.00180.00180.00130.00Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.02"3,232.00"669.00"1,078.00"790.00695.00Salarii de merit510.01.02309.0066.0086.00110.0047.00Salarii de merit510.01.02170.0027.0069.0045.0029.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.0284.0014.0021.0021.0028.00Salarii de merit510.01.02"1,705.00"393.00672.00362.00278.00Salarii de merit510.01.025.000.002.001.002.00Salarii de merit510.01.02300.0075.0075.0075.0075.00Salarii de merit510.01.02635.0088.00147.00170.00230.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.0224.006.006.006.006.00Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.03"1,858.00"346.00578.00468.50465.50Indemnizatie de conducere610.01.03248.0057.0069.0077.0045.00Indemnizatie de conducere610.01.03155.0021.0069.0039.0026.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.0372.0012.0018.0018.0024.00Indemnizatie de conducere610.01.03745.00157.00281.00169.00138.00Indemnizatie de conducere610.01.0310.000.005.002.502.50Indemnizatie de conducere610.01.03200.0050.0050.0050.0050.00Indemnizatie de conducere610.01.03404.0043.0080.00107.00174.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.0324.006.006.006.006.00Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.04"11,991.00""2,683.00""4,167.00""2,816.50""2,324.50"Spor de vechime710.01.04763.00167.00219.00311.0066.00Spor de vechime710.01.04510.0083.00181.00130.00116.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.04324.0054.0081.0081.00108.00Spor de vechime710.01.04"6,735.00""1,672.00""2,809.00""1,332.00"922.00Spor de vechime710.01.0410.001.004.002.502.50Spor de vechime710.01.04900.00250.00200.00200.00250.00Spor de vechime710.01.04"2,649.00"431.00648.00735.00835.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.04100.0025.0025.0025.0025.00Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.05"5,787.00""1,289.00""1,601.00""1,403.00""1,494.00"Sporuri pentru conditii de munca810.01.05220.001.0078.0078.0063.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.05130.009.0069.0031.0021.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.05379.0089.0052.00102.00136.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.05866.00189.00404.00137.00136.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.05820.00400.00125.00125.00170.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.05"3,222.00"526.00848.00905.00943.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.05150.0075.0025.0025.0025.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.06"2,749.00"568.00"1,116.00"567.00498.00Alte sporuri910.01.06260.004.0085.00100.0071.00Alte sporuri910.01.06430.000.00208.00116.00106.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.0658.002.0052.002.002.00Alte sporuri910.01.06"1,662.00"520.00715.00250.00177.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.06100.0025.0025.0025.0025.00Alte sporuri910.01.06211.0010.0024.0067.00110.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.0628.007.007.007.007.00Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.07"6,882.00""1,371.00""2,333.00""1,801.00""1,377.00"Ore suplimentare1010.01.07"1,453.00"309.00481.00555.00108.00Ore suplimentare1010.01.07950.00160.00557.00130.00103.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.07836.00156.00204.00204.00272.00Ore suplimentare1010.01.07"1,124.00"238.00448.00255.00183.00Ore suplimentare1010.01.077.000.003.002.002.00Ore suplimentare1010.01.07"1,200.00"300.00300.00300.00300.00Ore suplimentare1010.01.07"1,132.00"163.00295.00310.00364.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.07180.0045.0045.0045.0045.00Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.08"9,968.00""5,285.30""1,883.70""1,574.00""1,225.00"Fond de premii1110.01.08"1,203.00"352.00370.00405.0076.00Fond de premii1110.01.08700.00240.00251.00130.0079.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.08876.00157.30252.70216.00250.00Fond de premii1110.01.08"4,561.00""3,154.00"903.00268.00236.00Fond de premii1110.01.088.002.002.002.002.00Fond de premii1110.01.08470.00470.000.000.000.00Fond de premii1110.01.08"2,110.00"870.00105.00553.00582.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.0840.0040.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.10"1,273.00"383.00482.00201.00207.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.10219.0059.0050.0055.0055.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.10"1,054.00"324.00432.00146.00152.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.11"1,827.00"563.00771.00233.00260.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.11"1,827.00"563.00771.00233.00260.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.12526.00112.00144.00143.00127.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.12240.0052.0070.0080.0038.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.1220.001.009.005.005.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.12108.0041.0040.008.0019.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.12158.0018.0025.0050.0065.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.13555.00151.00208.00109.0087.00Indemnizatii de delegare 1610.01.13318.00104.0084.0063.0067.00Indemnizatii de delegare 1610.01.13130.0014.0070.0030.0016.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.1330.000.0030.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.137.003.002.000.002.00Indemnizatii de delegare 1610.01.135.000.002.001.002.00Indemnizatii de delegare 1610.01.1350.0025.0015.0010.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.1315.005.005.005.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.14124.004.0056.0042.0022.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.1414.004.006.002.002.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.14110.000.0050.0040.0020.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.15Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.15Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.15
Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.16Alocatii pentru locuinte1910.01.16Alocatii pentru locuinte1910.01.16
Alte drepturi salariale in bani1810.01.30"5,307.00"842.00"2,360.00""1,232.00"873.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.30867.0060.00167.00405.00235.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.30750.0033.00440.00160.00117.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.3048.008.0012.0012.0016.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.30"2,820.00"604.00"1,556.00"425.00235.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.307.000.003.002.002.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.30260.0065.0065.0065.0065.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.30507.0060.00105.00151.00191.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.3048.0012.0012.0012.0012.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.03"38,386.00""9,883.50""11,682.50""9,087.00""7,733.00"Contributii 2110.03"3,160.00"605.00818.00966.00771.00Contributii 2110.03"1,665.00"350.50629.50385.00300.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.03"1,173.00"199.00283.00283.00408.00Contributii 2110.03"20,404.00""5,784.00""7,285.00""4,508.00""2,827.00"Contributii 2110.0345.006.0014.0012.0013.00Contributii 2110.03"3,000.00"930.00650.00650.00770.00Contributii 2110.03"8,667.00""1,931.00""1,935.00""2,215.00""2,586.00"Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.03272.0078.0068.0068.0058.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01"23,522.00""6,236.00""7,010.00""5,530.00""4,746.00"Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01"2,050.00"376.00515.00601.00558.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01950.00221.00324.00225.00180.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01787.00130.00190.00190.00277.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01"12,503.00""3,643.00""4,374.00""2,795.00""1,691.00"Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.0120.003.007.005.005.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01"1,800.00"550.00350.00350.00550.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01"5,264.00""1,266.00""1,213.00""1,327.00""1,458.00"Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01148.0047.0037.0037.0027.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02"3,803.00"929.00"1,202.00"883.00789.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02256.0052.0067.0081.0056.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02190.0031.0089.0043.0027.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.0267.0011.0017.0017.0022.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02"2,083.00"561.00779.00444.00299.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.027.001.002.002.002.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02350.00100.0075.0075.00100.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02810.00163.00163.00211.00273.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.0240.0010.0010.0010.0010.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03"8,578.00""2,256.00""2,661.00""2,068.00""1,593.00"Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03701.00142.00190.00230.00139.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03413.0089.00162.0090.0072.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03265.0047.0063.0063.0092.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03"4,580.00""1,306.00""1,634.00""1,012.00"628.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.037.001.002.002.002.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03550.00200.00150.00150.0050.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03"2,002.00"456.00445.00506.00595.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.0360.0015.0015.0015.0015.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.04986.00218.00272.00238.00258.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0461.0013.0018.0021.009.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0470.006.0034.0017.0013.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0420.003.005.005.007.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.04450.00130.00147.0091.0082.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.045.001.001.001.002.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.04100.0030.0025.0025.0020.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.04268.0032.0039.0075.00122.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0412.003.003.003.003.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.06"1,497.00"244.50537.50368.00347.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0692.0022.0028.0033.009.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0642.003.5020.5010.008.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0634.008.008.008.0010.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.06788.00144.00351.00166.00127.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.066.000.002.002.002.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.06200.0050.0050.0050.0050.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.06323.0014.0075.0096.00138.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0612.003.003.003.003.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.06Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.06
26
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"262,641.65""63,140.39""86,935.46""72,845.60""39,720.20"TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"25,215.00""4,468.20""8,862.60""6,619.60""5,264.60"TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"5,495.00""1,042.50""2,928.50"835.00689.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920900.00362.50297.50125.00115.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"3,518.00"564.30"1,548.70"754.50650.50TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"43,901.00""9,516.00""21,405.00""9,357.00""3,623.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"1,717.00"166.50685.50433.50431.50TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"32,660.65""8,805.65""10,345.00""8,250.00""5,260.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"42,884.00""7,627.74""12,245.66""12,685.00""10,325.60"TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"63,851.00""12,087.00""24,617.00""23,786.00""3,361.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 3020.01"126,254.65""39,200.85""32,213.80""28,351.00""26,489.00"Bunuri si servicii 3020.01"15,044.00""2,190.00""5,854.00""3,976.00""3,024.00"Bunuri si servicii 3020.01"1,987.00"310.50"1,152.50"282.00242.00Bunuri si servicii 3020.01420.00122.50102.50102.5092.50Bunuri si servicii 3020.01"1,720.00"345.20551.80413.50409.50Bunuri si servicii 3020.01"21,778.00""7,314.00""8,656.00""2,987.00""2,821.00"Bunuri si servicii 3020.01"1,701.00"165.00680.00428.00428.00Bunuri si servicii 3020.01"20,899.65""5,534.65""5,345.00""5,445.00""4,575.00"Bunuri si servicii 3020.01"12,266.00""2,731.00""3,365.00""3,005.00""3,165.00"Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.01"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00"Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.01"7,939.00""1,988.00""2,507.00""1,712.00""1,732.00"Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou3120.01.01"3,596.00"623.20"1,967.80"543.00462.00Furnituri de birou3120.01.01"1,730.00"193.00"1,183.00"187.00167.00Furnituri de birou3120.01.01303.0051.00152.0055.0045.00Furnituri de birou3120.01.0180.0020.0020.0020.0020.00Furnituri de birou3120.01.01280.0052.20117.8060.0050.00Furnituri de birou3120.01.01557.00168.00239.0084.0066.00Furnituri de birou3120.01.016.001.001.002.002.00Furnituri de birou3120.01.01230.00100.0050.0040.0040.00Furnituri de birou3120.01.01390.0033.00195.0090.0072.00Furnituri de birou3120.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou3120.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou3120.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou3120.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou3120.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou3120.01.0120.005.0010.005.000.00Furnituri de birou3120.01.010.000.000.000.000.00Furnituri de birou3120.01.010.00Furnituri de birou3120.01.010.00Furnituri de birou3120.01.010.00
Materiale pentru curatenie3220.01.02"2,864.00"632.00978.00693.50560.50Materiale pentru curatenie3220.01.02182.0054.0043.0043.0042.00Materiale pentru curatenie3220.01.0235.0010.0016.005.503.50Materiale pentru curatenie3220.01.0230.0010.0010.0010.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.0275.0030.0015.0015.0015.00Materiale pentru curatenie3220.01.02"1,133.00"307.00464.00239.00123.00Materiale pentru curatenie3220.01.026.001.001.002.002.00Materiale pentru curatenie3220.01.02100.0025.0025.0025.0025.00Materiale pentru curatenie3220.01.02"1,287.00"191.00400.00350.00346.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.0216.004.004.004.004.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.000.000.000.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03"16,971.00""6,087.40""5,271.60""2,309.00""3,303.00""Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03"1,113.00"307.00252.00252.00302.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03225.0067.0098.0030.0030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.0350.0020.0010.0010.0010.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.0395.0029.4023.6020.0022.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03"9,313.00""3,997.00""3,150.00"752.00"1,414.00""Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03"1,614.00"156.00648.00405.00405.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03810.00310.00200.00100.00200.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03"3,511.00""1,151.00"820.00670.00870.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03240.0050.0070.0070.0050.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.000.000.000.000.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3420.01.04"47,378.00""19,722.40""5,452.60""11,363.50""10,839.50""Apa, canal si salubritate"3420.01.04115.0024.5043.5023.5023.50"Apa, canal si salubritate"3420.01.0490.0016.0044.0020.0010.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.0410.002.502.502.502.50"Apa, canal si salubritate"3420.01.0430.003.4011.607.507.50"Apa, canal si salubritate"3420.01.04"2,177.00"554.00829.00465.00329.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.0418.003.005.005.005.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.04"1,510.00"410.00350.00550.00200.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.04920.00207.00165.00288.00260.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.04"42,500.00""18,500.00""4,000.00""10,000.00""10,000.00""Apa, canal si salubritate"3420.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.048.002.002.002.002.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.000.000.000.000.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00
Carburanti si lubrefianti3520.01.05"4,046.00"768.90"1,270.10""1,232.50"774.50Carburanti si lubrefianti3520.01.05165.0042.5042.5042.5037.50Carburanti si lubrefianti3520.01.0572.003.0050.0010.009.00Carburanti si lubrefianti3520.01.0520.005.005.005.005.00Carburanti si lubrefianti3520.01.05438.0064.40125.60125.00123.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.05"1,687.00"250.00637.00450.00350.00Carburanti si lubrefianti3520.01.05364.00104.00110.00100.0050.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.05"1,300.00"300.00300.00500.00200.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.05Carburanti si lubrefianti3520.01.05Carburanti si lubrefianti3520.01.05
Piese de schimb3620.01.06"1,798.00"380.30536.70460.00421.00Piese de schimb3620.01.06563.00142.50142.50140.50137.50Piese de schimb3620.01.0660.003.5038.509.508.50Piese de schimb3620.01.0650.0020.0010.0010.0010.00Piese de schimb3620.01.06100.0024.3040.7025.0010.00Piese de schimb3620.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb3620.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb3620.01.06750.00150.00200.00200.00200.00Piese de schimb3620.01.06175.0015.0080.0050.0030.00Piese de schimb3620.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb3620.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb3620.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb3620.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb3620.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb3620.01.06100.0025.0025.0025.0025.00Piese de schimb3620.01.060.000.000.000.000.00Piese de schimb3620.01.06Piese de schimb3620.01.06Piese de schimb3620.01.06
Transport3720.01.07243.0096.5050.5055.5040.50Transport3720.01.0750.0012.5012.5012.5012.50Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.0722.0013.003.003.003.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.07120.0070.0020.0020.0010.00Transport3720.01.0741.001.0010.0015.0015.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.0710.000.005.005.000.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.07Transport3720.01.07Transport3720.01.07
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08"3,226.00"834.00"1,030.00"712.00650.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08730.00190.00180.00180.00180.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08348.00107.00167.0037.0037.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.0840.0010.0010.0010.0010.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08230.0050.0063.0058.0059.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08949.00254.00313.00220.00162.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.0811.002.004.003.002.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08200.0050.0050.0050.0050.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08713.00169.00242.00153.00149.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.085.002.001.001.001.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.000.000.000.000.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"25,706.65""5,260.15""8,382.50""6,936.00""5,128.00"Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"5,795.00"224.00"2,427.00""2,052.00""1,092.00"Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09174.0021.0089.0040.0024.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.0980.0020.0020.0020.0020.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09400.0058.50141.5090.00110.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"2,028.00"694.00723.00374.00237.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"10,372.65""2,649.65""2,713.00""3,010.00""2,000.00"Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"1,017.00"93.00279.00350.00295.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"5,840.00""1,500.00""1,990.00""1,000.00""1,350.00"Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30"20,426.00""4,796.00""7,274.00""4,046.00""4,310.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30"4,601.00""1,000.00""1,528.00""1,043.00""1,030.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30680.0032.00498.0075.0075.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.3060.0015.0015.0015.0015.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.3050.0020.0010.0010.0010.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30"5,621.00""1,340.00""2,938.00"853.00490.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.3046.002.0021.0011.0012.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30"5,120.00""1,520.00""1,100.00""1,000.00""1,500.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30"3,848.00"767.00"1,064.00"939.00"1,078.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30400.00100.00100.00100.00100.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.000.000.000.000.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00
Reparatii curente 4120.02"92,523.00""14,029.00""39,024.00""34,639.00""4,831.00"Reparatii curente 4120.02"3,350.00"435.00645.00"1,335.00"935.00Reparatii curente 4120.02670.00200.00300.00100.0070.00Reparatii curente 4120.02300.00150.00150.000.000.00Reparatii curente 4120.02250.0050.00200.000.000.00Reparatii curente 4120.02"16,714.00"826.00"9,699.00""5,774.00"415.00Reparatii curente 4120.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 4120.02"7,000.00""2,000.00""3,000.00""2,000.00"0.00Reparatii curente 4120.02"8,675.00"368.00"3,030.00""3,430.00""1,847.00"Reparatii curente 4120.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 4120.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 4120.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 4120.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 4120.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 4120.02"55,564.00""10,000.00""22,000.00""22,000.00""1,564.00"Reparatii curente 4120.020.000.000.000.000.00Reparatii curente 4120.020.00Reparatii curente 4120.020.00Reparatii curente 4120.020.00
Hrana4220.03"17,333.00""4,053.00""4,715.00""4,411.00""4,154.00"Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.03420.00111.00173.0062.0074.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.03"16,913.00""3,942.00""4,542.00""4,349.00""4,080.00"Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni4320.03.01"17,333.00""4,053.00""4,715.00""4,411.00""4,154.00"Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.01420.00111.00173.0062.0074.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.01"16,913.00""3,942.00""4,542.00""4,349.00""4,080.00"Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00
Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4520.04"1,473.00"296.00463.00515.00199.00Medicamente si materiale sanitare4520.04100.0025.0025.0025.0025.00Medicamente si materiale sanitare4520.0410.000.007.002.001.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.044.000.002.001.001.00Medicamente si materiale sanitare4520.04124.0016.0097.006.005.00Medicamente si materiale sanitare4520.045.000.002.002.001.00Medicamente si materiale sanitare4520.0430.0015.000.0015.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.04"1,192.00"236.00330.00460.00166.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.048.004.000.004.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4620.04.01"1,118.00"235.50300.50446.50135.50Medicamente 4620.04.0150.0012.5012.5012.5012.50Medicamente 4620.04.016.000.004.001.001.00Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.014.000.002.001.001.00Medicamente 4620.04.0132.0012.0014.003.003.00Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.0120.0010.000.0010.000.00Medicamente 4620.04.01"1,003.00"199.00268.00418.00118.00Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.013.002.000.001.000.00Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00
Materiale sanitare4720.04.02355.0060.50162.5068.5063.50Materiale sanitare4720.04.0250.0012.5012.5012.5012.50Materiale sanitare4720.04.024.000.003.001.000.00Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.0292.004.0083.003.002.00Materiale sanitare4720.04.025.000.002.002.001.00Materiale sanitare4720.04.0210.005.000.005.000.00Materiale sanitare4720.04.02189.0037.0062.0042.0048.00Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.025.002.000.003.000.00Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00
Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.03Reactivi4820.04.03Reactivi4820.04.03
Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.04Dezinfectanti4920.04.04Dezinfectanti4920.04.04
Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05"10,436.00""2,007.50""4,323.50""2,275.00""1,830.00"Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05"1,200.00"330.00290.00290.00290.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05553.0078.00223.00126.00126.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05110.0040.0030.0020.0020.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05987.0092.50574.50175.00145.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05"3,694.00"975.00"2,240.00"331.00148.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.059.001.003.003.002.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05"1,260.00"275.00320.00310.00355.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05"2,463.00"176.00598.00985.00704.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05160.0040.0045.0035.0040.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament5120.05.01"2,144.00"248.00690.00618.00588.00Uniforme si echipament5120.05.01100.0025.0025.0025.0025.00Uniforme si echipament5120.05.016.000.004.001.001.00Uniforme si echipament5120.05.0130.0020.0010.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.01350.0020.00310.0010.0010.00Uniforme si echipament5120.05.01131.0016.0087.001.0027.00Uniforme si echipament5120.05.013.000.001.001.001.00Uniforme si echipament5120.05.01400.0050.00100.00100.00150.00Uniforme si echipament5120.05.01"1,024.00"92.00128.00455.00349.00Uniforme si echipament5120.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.01100.0025.0025.0025.0025.00Uniforme si echipament5120.05.010.000.000.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat5220.05.03593.0095.00133.00220.00145.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.0350.0020.0010.0010.0010.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.03145.0037.0083.0025.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.0310.005.000.000.005.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.03378.0028.0040.00185.00125.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.0310.005.000.000.005.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00
Alte obiecte de inventar5320.05.30"7,699.00""1,664.50""3,500.50""1,437.00""1,097.00"Alte obiecte de inventar5320.05.30"1,100.00"305.00265.00265.00265.00Alte obiecte de inventar5320.05.30547.0078.00219.00125.00125.00Alte obiecte de inventar5320.05.3080.0020.0020.0020.0020.00Alte obiecte de inventar5320.05.30587.0052.50254.50155.00125.00Alte obiecte de inventar5320.05.30"3,418.00"922.00"2,070.00"305.00121.00Alte obiecte de inventar5320.05.306.001.002.002.001.00Alte obiecte de inventar5320.05.30850.00220.00220.00210.00200.00Alte obiecte de inventar5320.05.30"1,061.00"56.00430.00345.00230.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar5320.05.3050.0010.0020.0010.0010.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.000.000.000.000.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"5420.06"4,100.00"912.00"1,399.00"993.00796.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06"2,245.00"615.00535.00545.00550.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06920.00129.00541.00150.00100.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.0650.000.0037.0013.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06286.0071.00107.0072.0036.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06170.0050.0040.0060.0020.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06389.0032.00119.00148.0090.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.0640.0015.0020.005.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01"2,552.00"452.00899.00685.00516.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01"1,155.00"295.00285.00295.00280.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01700.0070.00380.00150.00100.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.0150.000.0037.0013.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01256.0041.00107.0072.0036.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.0170.0020.0010.0020.0020.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01301.0021.0070.00130.0080.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.0120.005.0010.005.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00
Deplasari în străinătate5620.06.02"1,548.00"460.00500.00308.00280.00Deplasari în străinătate5620.06.02"1,090.00"320.00250.00250.00270.00Deplasari în străinătate5620.06.02220.0059.00161.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.0230.0030.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.02100.0030.0030.0040.000.00Deplasari în străinătate5620.06.0288.0011.0049.0018.0010.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.0220.0010.0010.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00
Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.09Materiale de laborator5720.09Materiale de laborator5720.09
Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.10Cercetare-dezvoltare5820.10Cercetare-dezvoltare5820.10
"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11"1,024.00"274.30393.70171.00185.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11332.0086.0083.0081.0082.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1150.0021.0019.005.005.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1120.0010.0010.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1140.0020.309.705.005.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11441.0097.00222.0049.0073.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11100.0030.0040.0020.0010.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1131.007.008.009.007.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1110.003.002.002.003.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.000.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11
Consultanta si expertiza6020.12220.0070.0050.0050.0050.00Consultanta si expertiza6020.12200.0050.0050.0050.0050.00Consultanta si expertiza6020.1220.0020.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00
Pregatire profesionala6120.13"2,074.00"391.10703.90536.00443.00Pregatire profesionala6120.13994.00253.00254.00244.00243.00Pregatire profesionala6120.13230.0032.00123.0040.0035.00Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.1365.001.1031.9022.0010.00Pregatire profesionala6120.13121.0026.0063.0022.0010.00Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.13300.0050.00150.0050.0050.00Pregatire profesionala6120.13354.0027.0079.00155.0093.00Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.1310.002.003.003.002.00Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.13Pregatire profesionala6120.13Pregatire profesionala6120.13
Protectia muncii6220.14643.00151.70227.30135.50128.50Protectia muncii6220.1470.0019.5016.5018.5015.50Protectia muncii6220.14150.0010.0080.0030.0030.00Protectia muncii6220.1410.0010.000.000.000.00Protectia muncii6220.1456.0011.2015.8015.0014.00Protectia muncii6220.1487.0031.0045.007.004.00Protectia muncii6220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii6220.14200.0050.0050.0050.0050.00Protectia muncii6220.1450.0015.0010.0010.0015.00Protectia muncii6220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii6220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii6220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii6220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii6220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii6220.1420.005.0010.005.000.00Protectia muncii6220.140.000.000.000.000.00Protectia muncii6220.14Protectia muncii6220.14Protectia muncii6220.14
"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.15286.0014.00106.00100.0066.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.15286.0014.00106.00100.0066.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00
Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.16Studii si cercetari6420.16Studii si cercetari6420.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.18Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.18Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.18
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.19"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.19"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00
Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.21Meteorologie6820.21Meteorologie6820.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.22Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.22Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.23Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.23Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.23
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.24501.00351.0050.0050.0050.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.24500.00350.0050.0050.0050.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.241.001.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.24Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.24Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.24
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.02501.00351.0050.0050.0050.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.02500.00350.0050.0050.0050.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.021.001.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00
Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.25"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.25"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.25
Alte cheltuieli7620.30"5,774.00""1,389.94""3,266.26"619.10498.70Alte cheltuieli7620.30"1,180.00"114.70"1,060.10"5.100.10Alte cheltuieli7620.30905.00242.00483.00100.0080.00Alte cheltuieli7620.3040.0030.005.002.502.50Alte cheltuieli7620.3060.0030.0020.0010.000.00Alte cheltuieli7620.30236.0049.00103.0047.0037.00Alte cheltuieli7620.302.000.500.500.500.50Alte cheltuieli7620.30"2,700.00"800.00"1,400.00"300.00200.00Alte cheltuieli7620.30551.0093.74164.66134.00158.60Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.30100.0030.0030.0020.0020.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.30Alte cheltuieli7620.30Alte cheltuieli7620.30
Reclama si publicitate7720.30.0110.0010.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.0110.0010.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00
Protocol si reprezentare 7820.30.0270.0030.0030.0010.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.0220.0010.0010.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.0250.0020.0020.0010.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.02Protocol si reprezentare 7820.30.02Protocol si reprezentare 7820.30.02
Prime de asigurare non viata7920.30.0385.0055.0025.002.502.50Prime de asigurare non viata7920.30.0350.0030.0020.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.035.005.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.0330.0020.005.002.502.50Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.000.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00
Chirii8020.30.0410.001.004.002.003.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.0410.001.004.002.003.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.04Chirii8020.30.04Chirii8020.30.04
Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.500.200.100.100.10Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.500.200.100.100.10Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.06Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.06Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.06
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30"5,598.50""1,293.74""3,207.16"604.50493.10Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30"1,099.50"64.50"1,030.00"5.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30900.00237.00483.00100.0080.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.3010.0010.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.3010.0010.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30236.0049.00103.0047.0037.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.302.000.500.500.500.50Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30"2,700.00"800.00"1,400.00"300.00200.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30541.0092.74160.66132.00155.60Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30100.0030.0030.0020.0020.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.30"1,760.50"207.24"1,220.66"157.00175.60Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.30"1,099.50"64.50"1,030.00"5.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.3010.0010.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.3010.0010.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.30541.0092.74160.66132.00155.60Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.30100.0030.0030.0020.0020.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii5820.30.300.00
595959595959595959595959595959595959
TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 60300.000.000.000.000.00
TITLUL III DOBANZI 8230"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 8230"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne6130.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.01"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.01"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe6230.01.010.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.01"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.01"6,845.00""1,975.00""1,500.00""1,900.00""1,470.00"Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 6330.01.020.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe6430.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6530.02.020.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 6630.02.030.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat6730.02.040.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 6830.02.050.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi6930.030.000.000.000.000.00
Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului7030.03.020.00
Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului7130.03.030.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului7230.03.040.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)7330.03.050.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.057474
96969696969696969696969696969696960.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 75400.000.000.000.000.00
TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif7640.030.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.037777
99999999999999999999999999999999990.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA78500.000.000.000.000.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA10050500.00500.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA10050500.00500.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene7950.040.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.04500.00500.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.04500.00500.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.048080
1021021021021021021021021021021021021021021021021020.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)81510.000.000.000.000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00Transferuri curente8251.010.000.000.000.000.00
Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00Transferuri catre instituţii publice8351.01.010.00
Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00Actiuni de sanatate 8451.01.030.00
Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului8551.01.140.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap8651.01.150.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate8751.01.240.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.008853.01.080.008853.01.080.00
11053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89550.000.000.000.000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11155"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11155"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.00A. Transferuri interne.9055.010.00A. Transferuri interne.9055.010.00
A. Transferuri interne.11255.01"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.01"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00A. Transferuri interne.11255.010.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00Programe cu finantare rambursabila9155.01.030.00
Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe PHARE 9255.01.080.00Programe PHARE 9255.01.080.00
Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe ISPA9355.01.090.00Programe ISPA9355.01.090.00
Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe SAPARD9455.01.100.00Programe SAPARD9455.01.100.00
Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat9555.01.120.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00Programe de dezvoltare9655.01.130.00
Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala9755.01.150.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00Alte transferuri curente interne9855.01.180.00
Alte transferuri curente interne12055.01.18"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.18"4,700.00"0.00"2,000.00""2,000.00"700.00Alte transferuri curente interne12055.01.189999
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA12157"14,487.00""2,880.00""4,331.00""3,618.00""3,658.00"TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA12157"2,354.00"772.00"1,000.00"147.00435.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA12157"12,133.00""2,108.00""3,331.00""3,471.00""3,223.00"TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00
Ajutoare sociale12357.02"14,487.00""2,880.00""4,331.00""3,618.00""3,658.00" Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.02"2,354.00"772.00"1,000.00"147.00435.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.02"12,133.00""2,108.00""3,331.00""3,471.00""3,223.00" Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar12457.02.01"11,882.00""2,102.00""3,253.00""3,386.00""3,141.00" Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.01"11,882.00""2,102.00""3,253.00""3,386.00""3,141.00" Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00
Ajutoare sociale in natura12557.02.02"2,605.00"778.00"1,078.00"232.00517.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.02"2,354.00"772.00"1,000.00"147.00435.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.02251.006.0078.0085.0082.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00
126126126126126126126126126126126126126126126126126126126
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 12759703.00129.00369.0092.00113.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 12759703.00129.00369.0092.00113.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00
Burse 12859.01703.00129.00369.0092.00113.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.01703.00129.00369.0092.00113.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00
Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00
Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00
CHELTUIELI DE CAPITAL13370"100,598.85""18,163.35""29,808.00""30,704.75""21,922.75"CHELTUIELI DE CAPITAL13370"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"CHELTUIELI DE CAPITAL133700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL13370490.00280.00196.0014.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL13370"7,031.50"307.00"1,302.00""2,693.75""2,728.75"CHELTUIELI DE CAPITAL13370"28,881.00""13,052.00""12,029.00""3,800.00"0.00CHELTUIELI DE CAPITAL1337018.000.008.004.006.00CHELTUIELI DE CAPITAL13370"5,500.00"0.00"1,000.00""3,600.00"900.00CHELTUIELI DE CAPITAL13370"4,005.00"509.00"1,990.00""1,053.00"453.00CHELTUIELI DE CAPITAL13370"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL13370"44,800.00"0.00"11,600.00""16,600.00""16,600.00"CHELTUIELI DE CAPITAL133700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00
134134134134134134134134134134134134134134134134134134134
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"96,998.50""14,563.00""29,808.00""30,704.75""21,922.75"TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571490.00280.00196.0014.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"7,031.50"307.00"1,302.00""2,693.75""2,728.75"TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"28,881.00""13,052.00""12,029.00""3,800.00"0.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1357118.000.008.004.006.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"5,500.00"0.00"1,000.00""3,600.00"900.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"4,005.00"509.00"1,990.00""1,053.00"453.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"44,800.00"0.00"11,600.00""16,600.00""16,600.00"TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00
Active fixe13671.01"96,998.50""14,563.00""29,808.00""30,704.75""21,922.75"Active fixe13671.01"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.01490.00280.00196.0014.000.00Active fixe13671.01"7,031.50"307.00"1,302.00""2,693.75""2,728.75"Active fixe13671.01"28,881.00""13,052.00""12,029.00""3,800.00"0.00Active fixe13671.0118.000.008.004.006.00Active fixe13671.01"5,500.00"0.00"1,000.00""3,600.00"900.00Active fixe13671.01"4,005.00"509.00"1,990.00""1,053.00"453.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.01"44,800.00"0.00"11,600.00""16,600.00""16,600.00"Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00
Construcţii13771.01.01"82,538.00""13,223.00""25,672.00""25,748.00""17,895.00"Construcţii13771.01.01"2,043.00"330.00658.00940.00115.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.01"27,586.00""12,891.00""10,895.00""3,800.00"0.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.01"5,500.00"0.00"1,000.00""3,600.00"900.00Construcţii13771.01.01"2,609.00"2.00"1,519.00"808.00280.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.01"44,800.00"0.00"11,600.00""16,600.00""16,600.00"Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.010.00Construcţii13771.01.010.00Construcţii13771.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.02"7,021.50"454.00"1,220.00""2,673.75""2,673.75""Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.0240.0040.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.0265.0050.0015.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.02"5,834.50"80.00607.00"2,573.75""2,573.75""Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.02446.007.00439.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.02636.00277.00159.00100.00100.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.03"2,000.00"492.00"1,304.00"108.0096.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.0350.0025.0025.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.03134.0060.0060.0014.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.03490.0027.00423.0020.0020.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.03849.00154.00695.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.0318.000.008.004.006.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.03459.00226.0093.0070.0070.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.30"5,439.00"394.00"1,612.00""2,175.00""1,258.00"Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.30"4,140.00"20.00"1,000.00""2,000.00""1,120.00"Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.30291.00170.00121.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.30707.00200.00272.00100.00135.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.30301.004.00219.0075.003.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00
141141141141141141141141141141141141141141141141141141141
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE14272"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE14272"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00
Active financiare14372.01"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.01"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.01"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.01"3,600.35""3,600.35"0.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00
145145145145145145145145145145145145145145145145145145145
OPERATIUNI FINANCIARE 14679"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 14679"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00
147147147147147147147147147147147147147147147147147147147
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00
Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00
1520.000.000.000.00152152152152152152152152152152152152152152152152152152
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 15381"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 15381"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00
Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00
Rambursari de credite interne 15981.02"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.02"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.06"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.06"6,775.00"0.00"3,388.00"0.00"3,387.00"Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00
"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE"NOTA: 1) Se va întocmi distinct, ca anexă, pentru formularele 131/01 - 131/05 şi se aprobă"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."" odată cu bugetul respectiv, pe capitole, subcapitole si paragrafe de cheltuieli."
" 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "………………………………….." 2) Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei "…………………………………..
ANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENA" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "" indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor "
" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"" publice, nr.1025/2005"

Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
BUGET RECTIFICAT IUNIEBUGET RECTIFICAT IUNIE
CAP. 51.02. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE- mii RON -Cap.51.02.01.03 D.A.I.P.- mii RON -CAP.51.02.01.03- AUTORITATI EXECUTIVE (PRIMARIA SECTORULUI 1)- mii RON -CAP.51.02.01.03- AUTORITATI EXECUTIVe- A.F.I.U.S.P. SECTOR 1- mii RON -- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI1"44,537.00""7,547.20""14,232.60""13,980.60""8,776.60"TOTAL CHELTUIELI1"3,585.00""1,164.00""1,042.00"978.00401.00TOTAL CHELTUIELI10.0"28,825.00""5,037.20""10,308.60""8,420.60""5,058.60"TOTAL CHELTUIELI1"12,127.00""1,346.00""2,882.00""4,582.00""3,317.00"TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"38,264.00""7,132.20""12,549.60""11,040.60""7,541.60"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"1,752.00"769.00359.00338.00286.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"28,525.00""5,037.20""10,308.60""8,120.60""5,058.60"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"7,987.00""1,326.00""1,882.00""2,582.00""2,197.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"13,049.00""2,664.00""3,687.00""4,421.00""2,277.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210940.00284.00243.00208.00205.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"11,000.00""2,092.00""3,178.00""3,936.00""1,794.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"1,109.00"288.00266.00277.00278.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.01"9,889.00""2,059.00""2,869.00""3,455.00""1,506.00"Cheltuieli salariale in bani310.01750.00219.00191.00170.00170.00Cheltuieli salariale in bani310.01"8,304.00""1,628.00""2,479.00""3,075.00""1,122.00"Cheltuieli salariale in bani310.01835.00212.00199.00210.00214.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.01"3,789.00"828.00"1,110.00""1,216.00"635.00Salarii de baza410.01.01370.0095.0095.0095.0085.00Salarii de baza410.01.01"3,150.00"671.00950.00"1,050.00"479.00Salarii de baza410.01.01269.0062.0065.0071.0071.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.02309.0066.0086.00110.0047.00Salarii de merit510.01.0222.006.006.005.005.00Salarii de merit510.01.02267.0055.0075.00100.0037.00Salarii de merit510.01.0220.005.005.005.005.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.03248.0057.0069.0077.0045.00Indemnizatie de conducere610.01.0360.0015.0015.0015.0015.00Indemnizatie de conducere610.01.03140.0030.0042.0050.0018.00Indemnizatie de conducere610.01.0348.0012.0012.0012.0012.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.04763.00167.00219.00311.0066.00Spor de vechime710.01.0470.0030.0020.0010.0010.00Spor de vechime710.01.04609.00116.00178.00280.0035.00Spor de vechime710.01.0484.0021.0021.0021.0021.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.05220.001.0078.0078.0063.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.0540.001.0013.0013.0013.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.05180.000.0065.0065.0050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.06260.004.0085.00100.0071.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.06260.004.0085.00100.0071.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.07"1,453.00"309.00481.00555.00108.00Ore suplimentare1010.01.07105.0018.0027.0025.0035.00Ore suplimentare1010.01.07"1,238.00"271.00424.00500.0043.00Ore suplimentare1010.01.07110.0020.0030.0030.0030.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.08"1,203.00"352.00370.00405.0076.00Fond de premii1110.01.0850.0030.0010.005.005.00Fond de premii1110.01.08"1,100.00"299.00350.00390.0061.00Fond de premii1110.01.0853.0023.0010.0010.0010.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.10219.0059.0050.0055.0055.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.10219.0059.0050.0055.0055.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.12240.0052.0070.0080.0038.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.12240.0052.0070.0080.0038.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.13318.00104.0084.0063.0067.00Indemnizatii de delegare 1610.01.1318.0017.001.00Indemnizatii de delegare 1610.01.13280.0080.0080.0060.0060.00Indemnizatii de delegare 1610.01.1320.007.003.003.007.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00
Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00
Alte drepturi salariale in bani1810.01.30867.0060.00167.00405.00235.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.3015.007.004.002.002.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.30840.0050.00160.00400.00230.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.3012.003.003.003.003.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.03"3,160.00"605.00818.00966.00771.00Contributii 2110.03190.0065.0052.0038.0035.00Contributii 2110.03"2,696.00"464.00699.00861.00672.00Contributii 2110.03274.0076.0067.0067.0064.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01"2,050.00"376.00515.00601.00558.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01102.0039.0030.0016.0017.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01"1,800.00"293.00450.00550.00507.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01148.0044.0035.0035.0034.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02256.0052.0067.0081.0056.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.0223.008.006.005.004.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02207.0038.0055.0070.0044.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.0226.006.006.006.008.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03701.00142.00190.00230.00139.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.0351.0015.0012.0012.0012.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03582.00109.00160.00200.00113.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.0368.0018.0018.0018.0014.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0461.0013.0018.0021.009.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.047.002.002.002.001.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0442.008.0013.0016.005.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0412.003.003.003.003.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0692.0022.0028.0033.009.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.067.001.002.003.001.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0665.0016.0021.0025.003.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0620.005.005.005.005.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"25,215.00""4,468.20""8,862.60""6,619.60""5,264.60"TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920812.00485.00116.00130.0081.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"17,525.00""2,945.20""7,130.60""4,184.60""3,264.60"TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"6,878.00""1,038.00""1,616.00""2,305.00""1,919.00"TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 3020.01"15,044.00""2,190.00""5,854.00""3,976.00""3,024.00"Bunuri si servicii 3020.01497.00302.0054.0090.0051.00Bunuri si servicii 3020.01"10,745.00""1,228.00""4,743.00""2,847.00""1,927.00"Bunuri si servicii 3020.01"3,802.00"660.00"1,057.00""1,039.00""1,046.00"Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou3120.01.01"1,730.00"193.00"1,183.00"187.00167.00Furnituri de birou3120.01.0130.0015.005.0010.000.00Furnituri de birou3120.01.01"1,650.00"163.00"1,163.00"162.00162.00Furnituri de birou3120.01.0150.0015.0015.0015.005.00Furnituri de birou3120.01.010.00Furnituri de birou3120.01.010.00
Materiale pentru curatenie3220.01.02182.0054.0043.0043.0042.00Materiale pentru curatenie3220.01.025.002.001.001.001.00Materiale pentru curatenie3220.01.02170.0050.0040.0040.0040.00Materiale pentru curatenie3220.01.027.002.002.002.001.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03"1,113.00"307.00252.00252.00302.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.0310.004.002.002.002.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03600.00150.00150.00150.00150.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03503.00153.00100.00100.00150.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3420.01.04115.0024.5043.5023.5023.50"Apa, canal si salubritate"3420.01.045.002.001.001.001.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.0450.007.5027.507.507.50"Apa, canal si salubritate"3420.01.0460.0015.0015.0015.0015.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00
Carburanti si lubrefianti3520.01.05165.0042.5042.5042.5037.50Carburanti si lubrefianti3520.01.050.000.000.000.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.05150.0037.5037.5037.5037.50Carburanti si lubrefianti3520.01.0515.005.005.005.000.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00
Piese de schimb3620.01.06563.00142.50142.50140.50137.50Piese de schimb3620.01.060.00Piese de schimb3620.01.06550.00137.50137.50137.50137.50Piese de schimb3620.01.0613.005.005.003.000.00Piese de schimb3620.01.060.00Piese de schimb3620.01.060.00
Transport3720.01.0750.0012.5012.5012.5012.50Transport3720.01.070.00Transport3720.01.0750.0012.5012.5012.5012.50Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08730.00190.00180.00180.00180.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.0870.0025.0015.0015.0015.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08600.00150.00150.00150.00150.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.0860.0015.0015.0015.0015.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"5,795.00"224.00"2,427.00""2,052.00""1,092.00"Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.0910.004.002.002.002.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"4,425.00"20.00"2,025.00""1,650.00"730.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09"1,360.00"200.00400.00400.00360.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30"4,601.00""1,000.00""1,528.00""1,043.00""1,030.00"Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30367.00250.0028.0059.0030.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30"2,500.00"500.00"1,000.00"500.00500.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30"1,734.00"250.00500.00484.00500.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00
Reparatii curente 4120.02"3,350.00"435.00645.00"1,335.00"935.00Reparatii curente 4120.0250.0010.0020.0010.0010.00Reparatii curente 4120.02500.00125.00125.00125.00125.00Reparatii curente 4120.02"2,800.00"300.00500.00"1,200.00"800.00Reparatii curente 4120.020.00Reparatii curente 4120.020.00
Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00
Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4520.04100.0025.0025.0025.0025.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.04100.0025.0025.0025.0025.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4620.04.0150.0012.5012.5012.5012.50Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.0150.0012.5012.5012.5012.50Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00
Materiale sanitare4720.04.0250.0012.5012.5012.5012.50Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.0250.0012.5012.5012.5012.50Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00
Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00
Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05"1,200.00"330.00290.00290.00290.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.0580.0050.0010.0010.0010.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05"1,100.00"275.00275.00275.00275.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.0520.005.005.005.005.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament5120.05.01100.0025.0025.0025.0025.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.01100.0025.0025.0025.0025.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00
Alte obiecte de inventar5320.05.30"1,100.00"305.00265.00265.00265.00Alte obiecte de inventar5320.05.3080.0050.0010.0010.0010.00Alte obiecte de inventar5320.05.30"1,000.00"250.00250.00250.00250.00Alte obiecte de inventar5320.05.3020.005.005.005.005.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"5420.06"2,245.00"615.00535.00545.00550.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.0665.0060.000.005.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06"2,000.00"500.00500.00500.00500.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06180.0055.0035.0040.0050.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01"1,155.00"295.00285.00295.00280.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.0115.0010.000.005.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01"1,000.00"250.00250.00250.00250.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01140.0035.0035.0040.0030.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00
Deplasari în străinătate5620.06.02"1,090.00"320.00250.00250.00270.00Deplasari în străinătate5620.06.0250.0050.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.02"1,000.00"250.00250.00250.00250.00Deplasari în străinătate5620.06.0240.0020.000.000.0020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00
Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00
Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11332.0086.0083.0081.0082.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1120.008.005.003.004.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.11300.0075.0075.0075.0075.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1112.003.003.003.003.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00
Consultanta si expertiza6020.12200.0050.0050.0050.0050.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.12200.0050.0050.0050.0050.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00
Pregatire profesionala6120.13994.00253.00254.00244.00243.00Pregatire profesionala6120.1340.0015.0015.005.005.00Pregatire profesionala6120.13900.00225.00225.00225.00225.00Pregatire profesionala6120.1354.0013.0014.0014.0013.00Pregatire profesionala6120.130.00Pregatire profesionala6120.130.00
Protectia muncii6220.1470.0019.5016.5018.5015.50Protectia muncii6220.1410.005.002.002.001.00Protectia muncii6220.1450.0012.5012.5012.5012.50Protectia muncii6220.1410.002.002.004.002.00Protectia muncii6220.140.00Protectia muncii6220.140.00
"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00
Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00
Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.24500.00350.0050.0050.0050.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.24500.00350.0050.0050.0050.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.02500.00350.0050.0050.0050.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.02500.00350.0050.0050.0050.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00
Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00
Alte cheltuieli7620.30"1,180.00"114.70"1,060.10"5.100.10Alte cheltuieli7620.3050.0035.0010.005.000.00Alte cheltuieli7620.30"1,130.00"79.70"1,050.10"0.100.10Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00
Reclama si publicitate7720.30.0110.0010.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.0110.0010.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00
Protocol si reprezentare 7820.30.0220.0010.0010.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.0220.0010.0010.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00
Prime de asigurare non viata7920.30.0350.0030.0020.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.0350.0030.0020.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00
Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00
Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.500.200.100.100.10Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.500.200.100.100.10Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30"1,099.50"64.50"1,030.00"5.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.3050.0035.0010.005.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30"1,049.50"29.50"1,020.00"0.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00
TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00
Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00
969696969696
TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00
999999999999
TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00
102102102102102102
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00
Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00
Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00
11053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00
Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00
Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00
Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00
Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00
Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00
999999999999
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00
Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.00 Ajutoare sociale12357.020.00 Ajutoare sociale12357.020.00 Ajutoare sociale12357.020.00
Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00
Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00
126126126126126126
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00
Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00
Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00
Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00
CHELTUIELI DE CAPITAL13370"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"CHELTUIELI DE CAPITAL13370"1,833.00"395.00683.00640.00115.00CHELTUIELI DE CAPITAL13370300.000.000.00300.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL13370"4,140.00"20.00"1,000.00""2,000.00""1,120.00"CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00
134134134134134134
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"1,833.00"395.00683.00640.00115.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571300.000.000.00300.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13571"4,140.00"20.00"1,000.00""2,000.00""1,120.00"TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00
Active fixe13671.01"6,273.00"415.00"1,683.00""2,940.00""1,235.00"Active fixe13671.01"1,833.00"395.00683.00640.00115.00Active fixe13671.01300.000.000.00300.000.00Active fixe13671.01"4,140.00"20.00"1,000.00""2,000.00""1,120.00"Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00
Construcţii13771.01.01"2,043.00"330.00658.00940.00115.00Construcţii13771.01.01"1,743.00"330.00658.00640.00115.00Construcţii13771.01.01300.00300.00Construcţii13771.01.010.00Construcţii13771.01.010.00Construcţii13771.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.0240.0040.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.0240.0040.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.0350.0025.0025.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.0350.0025.0025.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.30"4,140.00"20.00"1,000.00""2,000.00""1,120.00"Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.30"4,140.00"20.00"1,000.00""2,000.00""1,120.00"Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00
141141141141141141
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00
Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00
145145145145145145
OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00
147147147147147147
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00
Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00
152152152152152152
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00
Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00
Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00
"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA
ANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENA

Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
BUGET RECTIFICAT IUNIEBUGET RECTIFICAT IUNIE
CAP. 54.02. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- mii RON -Cap.54.02.05 Fonde de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale- mii RON -Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor- mii RON -Cap.54.02.50 D.I.T.L - mii RON -- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI1"14,695.00""3,058.00""6,786.00""2,786.00""2,065.00"TOTAL CHELTUIELI1500.00500.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI1"3,495.00"912.00910.00"1,004.00"669.00TOTAL CHELTUIELI1"10,700.00""1,646.00""5,876.00""1,782.00""1,396.00"TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"14,695.00""3,058.00""6,786.00""2,786.00""2,065.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101500.00500.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"3,495.00"912.00910.00"1,004.00"669.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101"10,700.00""1,646.00""5,876.00""1,782.00""1,396.00"TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"8,700.00""1,515.50""3,857.50""1,951.00""1,376.00"TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"2,000.00"359.50517.50729.00394.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL210"6,700.00""1,156.00""3,340.00""1,222.00"982.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.01"7,035.00""1,165.00""3,228.00""1,566.00""1,076.00"Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.01"1,645.00"296.00422.00591.00336.00Cheltuieli salariale in bani310.01"5,390.00"869.00"2,806.00"975.00740.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.01"3,090.00"577.00"1,305.00"750.00458.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.01690.00132.00150.00250.00158.00Salarii de baza410.01.01"2,400.00"445.00"1,155.00"500.00300.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.02170.0027.0069.0045.0029.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.0260.0011.0015.0025.009.00Salarii de merit510.01.02110.0016.0054.0020.0020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.03155.0021.0069.0039.0026.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.0345.008.0012.0019.006.00Indemnizatie de conducere610.01.03110.0013.0057.0020.0020.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.04510.0083.00181.00130.00116.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.04160.0032.0042.0050.0036.00Spor de vechime710.01.04350.0051.00139.0080.0080.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.05130.009.0069.0031.0021.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.0530.000.008.0016.006.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.05100.009.0061.0015.0015.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.06430.000.00208.00116.00106.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.0630.000.008.0016.006.00Alte sporuri910.01.06400.000.00200.00100.00100.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.07950.00160.00557.00130.00103.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.07250.0047.0070.0080.0053.00Ore suplimentare1010.01.07700.00113.00487.0050.0050.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.08700.00240.00251.00130.0079.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.08200.0056.0065.0065.0014.00Fond de premii1110.01.08500.00184.00186.0065.0065.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.1220.001.009.005.005.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.1220.001.009.005.005.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.13130.0014.0070.0030.0016.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.1330.002.0012.0010.006.00Indemnizatii de delegare 1610.01.13100.0012.0058.0020.0010.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00
Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00
Alte drepturi salariale in bani1810.01.30750.0033.00440.00160.00117.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.30150.008.0040.0060.0042.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.30600.0025.00400.00100.0075.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.03"1,665.00"350.50629.50385.00300.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.03355.0063.5095.50138.0058.00Contributii 2110.03"1,310.00"287.00534.00247.00242.00Contributii 2110.030.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01950.00221.00324.00225.00180.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01180.0035.0050.0070.0025.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01770.00186.00274.00155.00155.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.01Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02190.0031.0089.0043.0027.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.0240.005.0010.0018.007.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02150.0026.0079.0025.0020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03413.0089.00162.0090.0072.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03113.0021.0030.0040.0022.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03300.0068.00132.0050.0050.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0470.006.0034.0017.0013.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0410.001.003.005.001.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.0460.005.0031.0012.0012.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0642.003.5020.5010.008.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0612.001.502.505.003.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.0630.002.0018.005.005.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00
262626262626
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"5,495.00""1,042.50""2,928.50"835.00689.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"1,495.00"552.50392.50275.00275.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920"4,000.00"490.00"2,536.00"560.00414.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 3020.01"1,987.00"310.50"1,152.50"282.00242.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.01473.00132.50160.5090.0090.00Bunuri si servicii 3020.01"1,514.00"178.00992.00192.00152.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou3120.01.01303.0051.00152.0055.0045.00Furnituri de birou3120.01.010.00Furnituri de birou3120.01.01153.0050.0053.0025.0025.00Furnituri de birou3120.01.01150.001.0099.0030.0020.00Furnituri de birou3120.01.010.00Furnituri de birou3120.01.010.00
Materiale pentru curatenie3220.01.0235.0010.0016.005.503.50Materiale pentru curatenie3220.01.020.00Materiale pentru curatenie3220.01.0225.0010.0010.002.502.50Materiale pentru curatenie3220.01.0210.000.006.003.001.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03225.0067.0098.0030.0030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.0325.005.0010.005.005.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.03200.0062.0088.0025.0025.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3420.01.0490.0016.0044.0020.0010.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.0420.005.005.005.005.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.0470.0011.0039.0015.005.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00
Carburanti si lubrefianti3520.01.0572.003.0050.0010.009.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00Carburanti si lubrefianti3520.01.0512.003.003.003.003.00Carburanti si lubrefianti3520.01.0560.000.0047.007.006.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00
Piese de schimb3620.01.0660.003.5038.509.508.50Piese de schimb3620.01.060.00Piese de schimb3620.01.0610.002.502.502.502.50Piese de schimb3620.01.0650.001.0036.007.006.00Piese de schimb3620.01.060.00Piese de schimb3620.01.060.00
Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08348.00107.00167.0037.0037.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.0848.0012.0012.0012.0012.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.08300.0095.00155.0025.0025.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09174.0021.0089.0040.0024.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.0950.0020.0010.0010.0010.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.09124.001.0079.0030.0014.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30680.0032.00498.0075.0075.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30130.0025.0055.0025.0025.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.30550.007.00443.0050.0050.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00
Reparatii curente 4120.02670.00200.00300.00100.0070.00Reparatii curente 4120.020.00Reparatii curente 4120.02400.00200.00100.0050.0050.00Reparatii curente 4120.02270.000.00200.0050.0020.00Reparatii curente 4120.020.00Reparatii curente 4120.020.00
Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00
Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4520.0410.000.007.002.001.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.0410.000.007.002.001.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4620.04.016.000.004.001.001.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.016.000.004.001.001.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00
Materiale sanitare4720.04.024.000.003.001.000.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.024.000.003.001.000.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00
Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00
Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05553.0078.00223.00126.00126.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05297.0075.0072.0075.0075.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05256.003.00151.0051.0051.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament5120.05.016.000.004.001.001.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.016.000.004.001.001.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00
Alte obiecte de inventar5320.05.30547.0078.00219.00125.00125.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00Alte obiecte de inventar5320.05.30297.0075.0072.0075.0075.00Alte obiecte de inventar5320.05.30250.003.00147.0050.0050.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"5420.06920.00129.00541.00150.00100.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06220.0070.0050.0050.0050.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.06700.0059.00491.00100.0050.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01700.0070.00380.00150.00100.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01200.0050.0050.0050.0050.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.01500.0020.00330.00100.0050.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00
Deplasari în străinătate5620.06.02220.0059.00161.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.0220.0020.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.02200.0039.00161.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00
Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00
Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1150.0021.0019.005.005.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1120.0020.000.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1130.001.0019.005.005.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00
Consultanta si expertiza6020.1220.0020.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.1220.0020.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00
Pregatire profesionala6120.13230.0032.00123.0040.0035.00Pregatire profesionala6120.130.00Pregatire profesionala6120.1350.0020.0010.0010.0010.00Pregatire profesionala6120.13180.0012.00113.0030.0025.00Pregatire profesionala6120.130.00Pregatire profesionala6120.130.00
Protectia muncii6220.14150.0010.0080.0030.0030.00Protectia muncii6220.140.00Protectia muncii6220.1410.0010.000.000.000.00Protectia muncii6220.14140.000.0080.0030.0030.00Protectia muncii6220.140.00Protectia muncii6220.140.00
"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00
Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00
Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00
Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00
Alte cheltuieli7620.30905.00242.00483.00100.0080.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.305.005.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.30900.00237.00483.00100.0080.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00
Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00
Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00
Prime de asigurare non viata7920.30.035.005.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.035.005.000.000.000.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00
Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00
Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30900.00237.00483.00100.0080.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.30900.00237.00483.00100.0080.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00
TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00
Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00
969696969696
TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00
999999999999
TITLUL V FONDURI DE REZERVA10050500.00500.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA10050500.00500.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.04500.00500.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.04500.00500.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00
102102102102102102
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00
Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00
Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00
11053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00
Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00
Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00
Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00
Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00
Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00
Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00
Ajutoare sociale in natura12557.02.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00 Ajutoare sociale in natura12557.02.020.00
126126126126126126
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 127590.000.000.000.000.00
Burse 12859.010.000.000.000.000.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00Burse 12859.010.00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.000.000.000.000.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale12959.020.00
Asociatii si fundatii13059.110.000.000.000.000.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00Asociatii si fundatii13059.110.00
Sustinerea cultelor13159.120.000.000.000.000.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00Sustinerea cultelor13159.120.00
Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.000.000.000.000.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00Contributii la salarizarea personalului neclerical13259.150.00
CHELTUIELI DE CAPITAL133700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.000.000.000.000.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00CHELTUIELI DE CAPITAL133700.00
134134134134134134
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 135710.000.000.000.000.00
Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00Active fixe13671.010.000.000.000.000.00
Construcţii13771.01.010.000.000.000.000.00Construcţii13771.01.010.00Construcţii13771.01.010.00Construcţii13771.01.010.00Construcţii13771.01.010.00Construcţii13771.01.010.00
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.000.000.000.000.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00"Maşini, echipamente si mijloace de transport"13871.01.020.00
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.000.000.000.000.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"13971.01.030.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.000.000.000.000.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14071.01.300.00
141141141141141141
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE142720.000.000.000.000.00
Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00Active financiare14372.010.000.000.000.000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.000.000.000.000.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00Participare la capitalul social al societatilor comerciale14472.01.010.00
145145145145145145
OPERATIUNI FINANCIARE 146790.000.000.000.000.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00OPERATIUNI FINANCIARE 146790.00
147147147147147147
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 148800.000.000.000.000.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.000.000.000.000.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii14980.030.00
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.000.000.000.000.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa15080.080.00
Alte imprumuturi15180.300.000.000.000.000.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00Alte imprumuturi15180.300.00
152152152152152152
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 153810.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe15481.010.000.000.000.000.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite15581.01.010.00
Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00Rambursari de credite externe garantate şi derecte subîmprumutate15681.01.020.00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.000.000.000.000.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale 15781.01.050.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe15881.01.060.00
Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne 15981.020.000.000.000.000.00
Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.000.000.000.000.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00Rambursari de credite interne garantate 16081.02.010.00
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.000.000.000.000.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne16181.02.020.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.000.000.000.000.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale16281.02.060.00
"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA"P R I M A R ,""DIR.ECONOMIC ,"SEF SERV.BUGET.EX.BUGETARA
ANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENAANDREI IOAN CHILIMANDORINELA-ANCA LUDUSTANILA MARILENA

Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.Anexa nr.
Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.Hotararea nr.
B U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U LB U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 ""PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2006 "
BUGET RECTIFICAT IUNIEBUGET RECTIFICAT IUNIEBUGET RECTIFICAT APRILIE
CAP. 60.02. APARARE NATIONALA- mii RON -Cap.60.02.02 APARARE NATIONALA (CENTRUL MILITAR SECTOR 1)- mii RON -- mii RON -- mii RON -- mii RON -- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IVD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2006TRIMESTRUL ITRIMESTRUL IITRIMESTRUL IIITRIMESTRUL IV
TOTAL CHELTUIELI1"1,390.00"642.50493.50139.00115.00TOTAL CHELTUIELI1"1,390.00"642.50493.50139.00115.00TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1TOTAL CHELTUIELI1
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101900.00362.50297.50125.00115.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)101900.00362.50297.50125.00115.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00TOTAL CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)1010.000.000.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2100.000.000.000.000.00
Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in bani310.010.000.000.000.000.00
Salarii de baza410.01.010.000.000.000.000.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00Salarii de baza410.01.010.00
Salarii de merit510.01.020.000.000.000.000.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00Salarii de merit510.01.020.00
Indemnizatie de conducere610.01.030.000.000.000.000.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00Indemnizatie de conducere610.01.030.00
Spor de vechime710.01.040.000.000.000.000.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00Spor de vechime710.01.040.00
Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.000.000.000.000.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00Sporuri pentru conditii de munca810.01.050.00
Alte sporuri910.01.060.000.000.000.000.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00Alte sporuri910.01.060.00
Ore suplimentare1010.01.070.000.000.000.000.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00Ore suplimentare1010.01.070.00
Fond de premii1110.01.080.000.000.000.000.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00Fond de premii1110.01.080.00
Prima de vacanta1210.01.090.000.000.000.000.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00Prima de vacanta1210.01.090.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.000.000.000.000.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul1310.01.100.00
Fond aferent platii cu ora1410.01.110.000.000.000.000.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00Fond aferent platii cu ora1410.01.110.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.000.000.000.000.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1510.01.120.00
Indemnizatii de delegare 1610.01.130.000.000.000.000.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00Indemnizatii de delegare 1610.01.130.00
Indemnizatii de detasare1710.01.140.000.000.000.000.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00Indemnizatii de detasare1710.01.140.00
Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.000.000.000.000.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00Alocatii pentru transportul la se de la locul de munca1810.01.150.00
Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.000.000.000.000.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00Alocatii pentru locuinte1910.01.160.00
Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00Alte drepturi salariale in bani1810.01.300.00
Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00Cheltuieli salariale in natura1910.020.000.000.000.000.00
Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.000.000.000.000.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00Alte drepturi salariale in natura2010.02.300.00
Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00Contributii 2110.030.000.000.000.000.00
Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00Contributii de asigurari sociale de stat2210.03.010.00
Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.000.000.000.000.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.02Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00Contributii de asigurări de somaj 2310.03.020.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.000.000.000.000.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.03Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00Contributii de asigurari sociale de sanatate 2410.03.030.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.000.000.000.000.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.04Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale2510.03.040.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.000.000.000.000.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00Contributii pentru concedii si indemnizatii2810.03.060.00
262626262626
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920900.00362.50297.50125.00115.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII2920900.00362.50297.50125.00115.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00TITLUL II BUNURI SI SERVICII29200.000.000.000.000.00
Bunuri si servicii 3020.01420.00122.50102.50102.5092.50Bunuri si servicii 3020.01420.00122.50102.50102.5092.50Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00Bunuri si servicii 3020.010.000.000.000.000.00
Furnituri de birou3120.01.0180.0020.0020.0020.0020.00Furnituri de birou3120.01.0180.0020.0020.0020.0020.00Furnituri de birou3120.01.010.00Furnituri de birou3120.01.010.00Furnituri de birou3120.01.010.00Furnituri de birou3120.01.010.00
Materiale pentru curatenie3220.01.0230.0010.0010.0010.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.0230.0010.0010.0010.000.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00Materiale pentru curatenie3220.01.020.00
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.0350.0020.0010.0010.0010.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.0350.0020.0010.0010.0010.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00"Încalzit, Iluminat si forta motrica"3320.01.030.00
"Apa, canal si salubritate"3420.01.0410.002.502.502.502.50"Apa, canal si salubritate"3420.01.0410.002.502.502.502.50"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00"Apa, canal si salubritate"3420.01.040.00
Carburanti si lubrefianti3520.01.0520.005.005.005.005.00Carburanti si lubrefianti3520.01.0520.005.005.005.005.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00Carburanti si lubrefianti3520.01.050.00
Piese de schimb3620.01.0650.0020.0010.0010.0010.00Piese de schimb3620.01.0650.0020.0010.0010.0010.00Piese de schimb3620.01.060.00Piese de schimb3620.01.060.00Piese de schimb3620.01.060.00Piese de schimb3620.01.060.00
Transport3720.01.070.000.000.000.000.00Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.00Transport3720.01.070.00
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.0840.0010.0010.0010.0010.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.0840.0010.0010.0010.0010.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "3820.01.080.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.0980.0020.0020.0020.0020.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.0980.0020.0020.0020.0020.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.000.000.000.000.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3920.01.090.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.3060.0015.0015.0015.0015.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.3060.0015.0015.0015.0015.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare4020.01.300.00
Reparatii curente 4120.02300.00150.00150.000.000.00Reparatii curente 4120.02300.00150.00150.000.000.00Reparatii curente 4120.020.00Reparatii curente 4120.020.00Reparatii curente 4120.020.00Reparatii curente 4120.020.00
Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00Hrana4220.030.000.000.000.000.00
Hrana pentru oameni4320.03.010.000.000.000.000.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00Hrana pentru oameni4320.03.010.00
Hrana pentru animale4420.03.020.000.000.000.000.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00Hrana pentru animale4420.03.020.00
Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00Medicamente si materiale sanitare4520.040.000.000.000.000.00
Medicamente 4620.04.010.000.000.000.000.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00Medicamente 4620.04.010.00
Materiale sanitare4720.04.020.000.000.000.000.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00Materiale sanitare4720.04.020.00
Reactivi4820.04.030.000.000.000.000.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00Reactivi4820.04.030.00
Dezinfectanti4920.04.040.000.000.000.000.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00Dezinfectanti4920.04.040.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05110.0040.0030.0020.0020.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.05110.0040.0030.0020.0020.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00Bunuri de natura obiectelor de inventar5020.050.000.000.000.000.00
Uniforme si echipament5120.05.0130.0020.0010.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.0130.0020.0010.000.000.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00Uniforme si echipament5120.05.010.00
Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.000.000.000.000.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00Lenjerie si accesorii de pat5220.05.030.00
Alte obiecte de inventar5320.05.3080.0020.0020.0020.0020.00Alte obiecte de inventar5320.05.3080.0020.0020.0020.0020.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00Alte obiecte de inventar5320.05.300.00
"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00"Deplasari, detasari, transferari"5420.060.000.000.000.000.00
"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.000.000.000.000.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00"Deplasari interne, detaşări, transferări"5520.06.010.00
Deplasari în străinătate5620.06.020.000.000.000.000.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00Deplasari în străinătate5620.06.020.00
Materiale de laborator5720.090.000.000.000.000.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00Materiale de laborator5720.090.00
Cercetare-dezvoltare5820.100.000.000.000.000.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00Cercetare-dezvoltare5820.100.00
"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1120.0010.0010.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.1120.0010.0010.000.000.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00"Carti, publicatii si materiale documentare"5920.110.00
Consultanta si expertiza6020.120.000.000.000.000.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00Consultanta si expertiza6020.120.00
Pregatire profesionala6120.130.000.000.000.000.00Pregatire profesionala6120.130.00Pregatire profesionala6120.130.00Pregatire profesionala6120.130.00Pregatire profesionala6120.130.00Pregatire profesionala6120.130.00
Protectia muncii6220.1410.0010.000.000.000.00Protectia muncii6220.1410.0010.000.000.000.00Protectia muncii6220.140.00Protectia muncii6220.140.00Protectia muncii6220.140.00Protectia muncii6220.140.00
"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.000.000.000.000.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00"Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"6320.150.00
Studii si cercetari6420.160.000.000.000.000.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00Studii si cercetari6420.160.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.000.000.000.000.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor6520.180.00
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.000.000.000.000.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"6620.190.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.000.000.000.000.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale6720.200.00
Meteorologie6820.210.000.000.000.000.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00Meteorologie6820.210.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.000.000.000.000.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00Finantarea actiunilor din domeniul apelor6920.220.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.000.000.000.000.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor7020.230.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor7120.240.000.000.000.000.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe7220.24.010.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.000.000.000.000.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne7320.24.020.00
Stabilirea riscului de tara7420.24.030.000.000.000.000.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00Stabilirea riscului de tara7420.24.030.00
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.000.000.000.000.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale"7520.250.00
Alte cheltuieli7620.3040.0030.005.002.502.50Alte cheltuieli7620.3040.0030.005.002.502.50Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00Alte cheltuieli7620.300.000.000.000.000.00
Reclama si publicitate7720.30.010.000.000.000.000.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00Reclama si publicitate7720.30.010.00
Protocol si reprezentare 7820.30.020.000.000.000.000.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00Protocol si reprezentare 7820.30.020.00
Prime de asigurare non viata7920.30.0330.0020.005.002.502.50Prime de asigurare non viata7920.30.0330.0020.005.002.502.50Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00Prime de asigurare non viata7920.30.030.00
Chirii8020.30.040.000.000.000.000.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00Chirii8020.30.040.00
Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.000.000.000.000.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00Prestari serviciipentru transmiterea drepturilor20.30.060.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.3010.0010.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.3010.0010.000.000.000.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii8120.30.300.00
TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00TITLUL III DOBANZI 82300.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne8330.010.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00Dobanzi aferente datoriei publice interne directe8430.01.010.00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.000.000.000.000.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00Dobânzi aferente creditelor interne garantate 8530.01.020.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe8630.020.000.000.000.000.00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.000.000.000.000.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 8730.02.020.00
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.000.000.000.000.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 8830.02.030.00
Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.000.000.000.000.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00Dobanzi la credite externe contractate de stat8930.02.040.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.000.000.000.000.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 9030.02.050.00
Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00Alte dobanzi9130.030.000.000.000.000.00
Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.000.000.000.000.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00Dobanda datorata trezoreriei statului9230.03.020.00
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.000.000.000.000.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului9330.03.030.00
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.000.000.000.000.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului9430.03.040.00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.000.000.000.000.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)9530.03.050.00
969696969696
TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00TITLUL IV SUBVENTII 97400.000.000.000.000.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.000.000.000.000.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif9840.030.00
999999999999
TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00TITLUL V FONDURI DE REZERVA100500.000.000.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.000.000.000.000.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene10150.040.00
102102102102102102
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)103510.000.000.000.000.00
Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00Transferuri curente10451.010.000.000.000.000.00
Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.000.000.000.000.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00Transferuri catre instituţii publice10551.01.010.00
Actiuni de sanatate 10651.01.030.000.000.000.000.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00Actiuni de sanatate 10651.01.030.00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului10751.01.140.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10851.01.150.00
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.000.000.000.000.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate10951.01.240.00
11053.01.080.000.000.000.000.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.0011053.01.080.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111550.000.000.000.000.00
A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00A. Transferuri interne.11255.010.000.000.000.000.00
Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.000.000.000.000.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00Programe cu finantare rambursabila11355.01.030.00
Programe PHARE 11455.01.080.000.000.000.000.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00Programe PHARE 11455.01.080.00
Programe ISPA11555.01.090.000.000.000.000.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00Programe ISPA11555.01.090.00
Programe SAPARD11655.01.100.000.000.000.000.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00Programe SAPARD11655.01.100.00
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.000.000.000.000.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat11755.01.120.00
Programe de dezvoltare11855.01.130.000.000.000.000.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00Programe de dezvoltare11855.01.130.00
Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.000.000.000.000.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00Fond Roman de Dezvoltare Sociala11955.01.150.00
Alte transferuri curente interne12055.01.180.000.000.000.000.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00Alte transferuri curente interne12055.01.180.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA121570.000.000.000.000.00
Asigurari sociale12257.010.000.000.000.000.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00Asigurari sociale12257.010.00
Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale12357.020.000.000.000.000.00
Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.000.000.000.000.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajutoare sociale in numerar12457.02.010.00 Ajuto