Hotărârea nr. 203/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                            HOTÃRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare  incintă spital şi amenajare post consolidare  corp C

pentru includerea serviciului de spălătorie-uscătorie-călcătorie –

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropía”,

situat în  Bd.Ion Mihalache nr.11, sector 1, Bucureşti

 

            Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Administraţiei Fondului Imobiliar al Un ităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi al Direcţiei Investiţii;

Luând în considerare avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi  taxe locale  şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002, actualizatã în 2004, privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;

            În conformitate cu prevederile art.40, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobatã prin Legea nr.108/2004;

            În temeiul art.46 şi  art.95, alin.(2), lit.“i”, teza finalã, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificatã,

                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTÃRÃŞTE:

 

            Art.1. Se aprobã aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare  incintă spital şi amenajare post consolidare  corp C pentru includerea serviciului de spălătorie-uscătorie-călcătorie – Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropía”, situat in  Bulevardul Ion Mihalache nr.11,  sector 1, Bucuresti, conform Anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

            Art.2 Finanţarea lucrãrilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaţie

            Art.3 Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia de Management Economic, Administraţia Fondului Imobiliar al Unitãţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

 

               Adrian Oghină                                                                            Secretar,   

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. : 203

Data : 15.06.2006

                                                                                                                  Anexa nr.1

  la  Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                            nr.203/15.06.2006

                                                                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                             Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI  INVESTITIEI :

 

 

 

          MODERNIZARE INCINTĂ SPITAL ŞI AMENAJARE POSTCONSOLIDARE CORP “C” - “SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ–GINECOLOGIE “FILANTROPIA”, situat  în  Bulevardul Ion Mihalache nr. 11-13, Sector 1, Bucureşti

 

 

 

 

 

                                                   RON                                       EURO

                            INV            1.340.799                                 367.604

                           C+M            818.562                                    224.424

 

                                                                        1 euro = 3,6474 lei la data de 16.12.2005

 

 

Nr.

crt.

Obiectiv

de investiţii

Suma necesarã,

inclusiv T.V.A. 

din care C+M,

inclusiv TVA

1.

Modernizare  incintă spital şi amenajare postconsolidare corp C -  Spitalul  Clinic de Obstetrica – Ginecologie “Filantropia”

 

1.340.799 lei

 

 

818.562 lei

 

 

Durata de execuţie :  12   luni