Hotărârea nr. 181/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

construcţii definitive pe teren proprietate privată  

PUD  Str. Goloviţa nr.9

 

Având în vedere :

             -expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             -raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             -avizul nr. 88/10.05.2006,   al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia mediului înconjurător, a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 39CA1/19.04.2006 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

 şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             Ţinând seama de prevederile:

              -Ordonanţei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

             -Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor.

             -Legii 50/1991 republicata/13.10.2004 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

              -Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului.

              -Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti .

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului  Bucureşti,    aprobat   cu   Hotărârea

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

               - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

              În  temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi (2) şi art. 95 lit. “i” din Legea nr.215/2001 privind administraţi publică locală, modificată

              

Consiliul Local al sectorului  1  

         

                                                            HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1- Se aprobă   Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii  amplasate  pe teren  proprietate privată   -  PUD  Str. Goloviţa nr.9

Art.2- Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire

Art.3- Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4- Prezenta documentatie este valabila pana la aprobarea unor alte reglementari urbanistice contrare

Art. 5- Prezenta hotarâre va fi comunicată Consiliului General al municipiului Bucureşti conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                    

    SECRETAR,

                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.: 181

Data: 23.05.2006